Braam-Nagtegaal
Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


kwartierstaat is gemaakt door:
en aangevuld door
Jacob Wiersma en Rob Boom

links:

Kwartierstaat
Braam-Nagtegaal

onderstaande gegevens zijn met toestemming van
en aangevuld door Jacob Wiersma en Rob Boom

I

1. Johannes Everts Braam. Geboren 11-08-1817 te Workum, boekdrukkersknecht, overleden 28-02-1868 te Leeuwarden. Gehuwd 14-05-1848 te Leeuwarden met: Pietje Winkler. Geboren 06-12-1823 te Wolvega, dienstbode,II
  

Op 6 december 2010 werd door Ald Fryslân bovenstaand zilveren zakmes geveild
Deze werd in 1817 door mr. Evert Braam gemaakt


2. Evert Johannes Braam. Geboren 07-06-1779 te Huizum, gedoopt (ned.herv.) 27-06-1779 te Huizem, goud- en zilversmid, overleden 27-03-1829 te Workum.
Gehuwd 01-12-1816 te Workum met:
3. Siebrig Roelofs Nagtegaal. Geboren 07-09-1794 te Workum, gedoopt (ned.herv.) 14-09-1794 te Workum, overleden 15-08-1836 te Workum,
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Everts (zie: 1).
b. Marijke Everts, geboren 30-03-1819 te Workum.
c. Pietertje Everts, geboren 07-10-1820 te Workum, overleden 21-05-1822 te Workum.
d. Pietertje Everts, geboren 08-05-1822 te Workum.
e. Froukjen Everts, geboren 22-07-1824 te Workum, overleden 13-07-1825 te Workum.
f.Froukjen Everts, geboren 09-06-1826 te Workum.
g. Roelof Everts, geboren 09-06-1826 te Workum, overleden 04-12-1826 te Workum.

  Ik ondergetekende Sybrig Nagtegaal Wedu
we van Evert Braam winkelierse wonende
te Workum, voor zich en als Moeder en Wettige
Voogdesse over haar Vier minderjarige kinderen
Verklare bij deezen ontvangen te hebben van
Ruurd Alberts Kuipers Goud en Silversmid wo
nende aldaar, een somma van Een Duizend
Vier Hondert Dertien Guldens Vijf en vijftig
en Tweede Cents wegens het Provenu der Ge
getaxeerde Goud en Silverwerken benevens winkel
gereedschappen en gevolge daar van opgemaak
te Staat door deskundigen voor welk Mon
tant bij deezen als absolut Kwiteere -
  Passeere deeze voor Kwitanti en forma
In Kennisse mijnen Vertekeninge gedaan te Wor
kum den Twee en Twintigste Meij 1800 Twee
en Dertig -
   Wed E Braam
Het derde pand van links komen we vanaf mei 1822 tot 1832 Evert Braam als zilversmid tegen in wijk D nr 38 (Noard 19). Dat jaar neemt Ruurd Alberts Kuipers het bedrijf over.

III

Pytertie Veurmans doet op 11 juli 1808 aangifte van
het overlijden van haar man Johannes Hendriks Braam

4. Johannes Hendriks Braam. Gedoopt 14-01-1748 te IJsbrechtum, schooldienaar, schoolmeester, organist, overleden 10-07-1808 te Workum. Zoon van Hendrik Alberts Braam en Froukjen Lamberts Veltkamp
Gehuwd (kerk) 20-11-1774 te Leeuwarden met:
5. Pietertje Everts Veurmans. Gedoopt (ned.herv.) 25-01-1750 te Heerenveen, overleden 17-01-1825 te Bolsward. Dochter van Evert Veurman en Teetske/Taatske Dirks Nauta.
Uit dit huwelijk:
a. Froukje, geboren 25-03-1777 te Huizem, gedoopt (ned.herv.) 13-04-1777 te Huizem, overleden 27-11-1814 te Bolsward.
b. Evert Johannes (zie: 2).
c. Teetske Johannes, geboren 06-08-1785 te Workum, gedoopt (ned.herv.) 14-08-1785 te Workum, overleden 29-01-1826 te Bolsward.


De timmerhelling van Roelof Douwes Nagtegaal is op deze foto uit 1902 duidelijk
zichtbaar achter de Beginebrêge ("Bagijnebrug") tussen de twee masten.
(bron: Van Fries wijdtschip tot Workumer aak)

De scheepshelling van de andere kant bekeken.

6. Roelof Douwes Nagtegaal.   Gedoopt 20-01-1761 te Workum, scheepstimmerman, overleden 28-03-1810 te Workum.

Op 17-08-1782 tekent Roelof Douwes Nagtegaal, ondersteund door zijn oom Gerke Fokkes, een schuldbekentenis aan Jan Teunis, scheepstimmerman te Workum, wegens koop en levering van de helft van een groot woonhuis met een timmerhelling daar achter. Op deze helling staan een houten timmerschuur van 49 voet breed en 24,5 voet lang, en twee sleehellingen met een ruimte daarnaast. Het huis en helling zijn gelegen in de Bagijnstraat aan de Dolte, die aan de oostkant ligt. De weduwe van Wopke Douwes woont aan de westkant. De andere helft wordt door Auke Jacobs als eigenaar gebruikt. De schuld bedraagt 840 Carolus guldens. Tevens is hij nog 300 Carolus guldens schuldig voor de bij de halve timmerhelling behorende gereedschappen, zodat het totaalbedrag op 1140 Carolus guldens komt. Het gekochte dient als onderpand evenals zijn overige goederen.
[RAF, hypotheekboek Workum, toegangsnr. 13.46, inv.nr. 290, pag. 32]

Op 17-11-1784 leent Roelof Douwes Nagtegaal opnieuw 1350 Carolus guldens van de koopman Simon Hindeloopen, ter betaling van de helft van een helling bij de Bagijnebrug. Als onderpand stelt hij al zijn goederen in het algemeen en speciaal zijn helft van de helling van Auke Jacobs.
[RAF, hypotheekboek Workum, toegangsnr. 13.46, inv.nr. 290, pag. 157v]

het klooster Mariënacker in 1664
aan de overkant van de Diepe Dolte (het brede water) ligt de scheepshelling van Roelof Douwes
links ligt de Bagijnebrug (Beginebrêge) over de Djippe Dolte

Op 21-11-1784 verkoopt Roelof Douwes aan Willem Pytters en Tydske Jans een huis en stede met toebehoren in het Klooster. Het huis wordt op dat moment door hem zelf bewoond en zal op 12-05-1785 vrijkomen. Het is vrij van grondpacht, maar bezwaard met 29 stuivers huisfloreën en gewone stadslasten. Ernaast liggen de huizen van de diaconie. De verkoopprijs bedraagt 270 Carolus guldens van 20 stuivers per stuk, in één termijn te betalen.
[RAF, register van koopbrieven Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 244, pag. 133v]


In 1795 is Roelof Douwes Nagtegaal inmiddels 'schuiteschipmaakersbaas' geworden en hij leent op 04-09-1795 voor de aankoop van een aantal pramen uit de boedel van Rinke S. Vlaacqs een bedrag van 500 Carolus guldens; 250 van Jelmer van der Zee en 250 van Wopke Brouwer. Evenals al zijn goederen dienen de gekochte pramen als onderpand.
[RAF, hypotheekboek Workum, toegangsnr. 13.46, inv.nr. 291, pag. 145]

Gehuwd (kerk) 13-04-1783 te Workum met:
7. Marijke Willems Brandenburg. Gedoopt (ned.herv.) 28-09-1760 te Sneek, Naaister, overleden 25-05-1822 te Workum. Dochter van  Willem Pyters Brandenburg en Jetske Symens.
Uit dit huwelijk:
a. Douwe Roelofs, geboren 11-01-1784 te Workum, gedoopt (ned.herv.) 18-01-1784 te Workum.
b. Willem Roelofs, geboren 21-04-1786 te Workum, gedoopt (ned.herv.) 23-04-1786 te Workum, stadsdienaar, overleden 13-01-1849 te Workum.     
c. Jetske Roelofs, geboren 12-11-1788 te Workum, gedoopt (ned.herv.) 16-11-1788 te Workum, overleden 23-04-1838 te Workum. Gehuwd met Johannes Jacobus Munckerus
d. Siebrig Roelofs (zie: 3).

Aangifte van overlijden van Roelof Douwe Nagtegaal
door zijn weduwe Marijke Willems Brandenburg.
IV
De Workumer sluis, met links de scheepswerf De Hoop en rechts de voormalige scheepswerf van Daniël Roelofs en zijn zoon Douwe Daniëls. In 1771 werd de rechter werf gekocht door Gerke Fokkes Hofman (de zwager van Douwe), die er een boerderij van maakte
(bron: Van Fries wijdtschip tot Workumer aak)

12. Douwe Daniels. Gedoopt 11-01-1732 te Workum, meester scheepstimmerman, de klok van Workum wegens overlijden geluid op 25-06-1779.

Doet samen met zijn toekomstige vrouw Sybrig Fokkes Hofman belijdenis op 01-02-1754.

In 1763 koopt Douwe Daniels de helft van de werf "De Hoop" plus het gereedschap voor 1100 Carolus guldens. Douwe Daniels wist wat hij kocht, want hij huurde de werf al jaren voor 40 Carolus guldens per jaar. Om de koop te kunnen bekostigen leende hij 800 Carolus guldens. Tevens werd overeengekomen dat de verkoopster, Tiedts Douwes, weduwe van Timon Tjebbes nog een jaar in het huis mocht blijven wonen.
[Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak, blz 146]

Op 3 januari 1764 verkoopt Douwe Daniels zijn huis en sleedhelling aan de Dijk met toebehoren aan Pier Piers, scheepstimmerman. Deze worden tot dan toe door hemzelf gebruikt en bewoond. De tweede helft van deze helling met huis werd door zijn vader in 1752 aangekocht. De verkoopprijs bedraagt 214 Carolus gulden, waarvan 114 gulden direkte te betalen en het restant een jaar na dato.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13-44, inv.nr. 235, pag. 101 en
register der verkopers, toegangsnr. 13-44, inv.nr. 241 pag, 214]

Op 15-02-1777 verkoopt Douwe Daniels samen met zijn vrouw Sybrig Fokkes aan Tjeerd Martens, scheepstimmerman, de helft van een huis, sleede, schuur en helling, gelegen 'op het Zuidend omtrent de sluis, hebbende de sluis ten zuid-oosten, de gemeene weg ten zuiden en westen Jochem Freerks ten noorden, de gemeene vaart ten noord-oosten. Bij de koop is inbegrepen het nieuw gebouwde hok. De verkopers hebben de vrijheid om tot 12 mei 1777 in de kamer te blijven wonen. De verkoopprijs bedraagt 1400 Carolus guldens van 20 stuivers per stuk inclusief de gereedschappen en toebehoren, in één termijn binnen drie dagen te betalen.
[RAF, register der verkopers Workum, toegangsnr. 13-44, inv.nr. 243, pag. 38v.
Dit is scheepswerf De Hoop)]

Gehuwd (kerk) 16-06-1754 te Workum met:
13. Sybrig Fokkes Hofman. Gedoopt (ned.herv.) 25-01-1733 te Workum, de klok van Workum wegens overlijden geluid op 06-08-1780.
    Uit dit huwelijk:
a. Daniel, gedoopt (ned.herv.) 03-08-1755 te Workum.
b. Fokke, gedoopt (ned.herv.) 09-01-1757 te Workum.
c. Durk Douwes, gedoopt (ned.herv.) 25-02-1759 te Workum, overleden 29-05-1835 te Workum.
d. Roelof Douwes (zie: 6).
e.Wybren, gedoopt (ned.herv.) 07-01-1763 te Workum.
f.Ymkjen Douwes, gedoopt (ned.herv.) 30-06-1765 te Workum, overleden 10-07-1827 te Workum.
g. Douwe, gedoopt (ned.herv) 20-03-1767 te Workum.
h. Riemke, gedoopt (ned.herv.) 04-03-1770 te Workum.
i. Tjebbe, gedoopt (ned.herv.) 21-07-1771 te Workum.
j. Sijbren, geboren 22-01-1775 te Workum, gedoopt (ned.herv.) 03-02-1775 te Workum.


V

De Workumer sluis anno 1790.
De werf van Daniël Roeloffs stond rechts van de sluis en
die van zijn zoon Douwe Daniëls links.

24. Daniel Roeloffs. meester scheepstimmerman, schuitmaker, havenmeester, de klok van Workum wegens overlijden geluid op 04-01-1753.

Op 29-01-1729 koopt Daniel Roeloffs de helft van een huis met timmerschuur en sleedhelling met de daarbij behorende gereedschappen, gelegen ten zuiden van de stadssluis in Workum. Burger Gerrit Postmus is eigenaar van de andere helft. Bij het huis en schuur zijn inbegrepen alles wat spijker en nagelvast is. Het huis is op 12-05-1729 vrij van huur en de helling per direkt. Jaarlijks is een bedrag van 7 Carolus guldens grondpacht aan de stad Workum verschuldigd. De koopprijs bedraagt 106 gouden guldens van 28 stuivers per stuk in twee termijnen te betalen: de eerste helft bij de gerechtsadjudicatie en de tweede helft op Lichtmis (2 februari) 1730. Op de eerste termijn mag een korting van 10 Carolus guldens in mindering worden gebracht.
[RAF, procl.boek Workum, toegangsnr. 13-44, inv.nr. 232, pag. 111]

Op 3 februari 1752 koopt Daniel Roeloffs de helft van een huis en sleedhelling met alle gereedschappen, gelegen aan de Dijk te Workum. Het huis en helling worden door de koper, als eigenaar van de andere helft, reeds gebruikt en bewoond en zijn bezwaard met drie gulden en 15 stuivers jaarlijkse grondpacht en vier stuivers huisfloreen naast de gewone stadslasten. Inbegrepen is alles wat er op het perceel gehuisvest en gebouwd is, wat nagelvast is, evenals de losse goederen. De koopprijs bedraagt 80 gouden guldens van 28 stuivers per stuk te betalen op de volgende termijnen: de ene helft bij de finale palmslag die gegeven is op 03-02-1752 en de andere helft een jaar na dato. Bij de eerste termijn mogen drie Carolus guldens korting in mindering gebracht worden voor het strijkgeld.
[RAF, procl.boek en register der verkopers Workum,
toegangsnr. 13-44, inv.nr. 234, pag.132 en inv.nr. 240, pag. 209]

Gehuwd (kerk) 21-01-1715 te Workum met:
25. Wybrig Douwes. Gedoopt (ned.herv.) 11-10-1691 te Workum, de klok van Workum wegens overlijden geluid op 20-09-1748.
Uit dit huwelijk:
a. Nieske, gedoopt (ned.herv.) 21-10-1716 te Workum.
b. Douwe, gedoopt (ned.herv.) 29-08-1724 te Workum.
c. Sarne, gedoopt (ned.herv.) 16-07-1727 te Workum.
d. Douwe (zie: 12).

de sluis met rechts 't Oud Jagershuis met de vier schoorstenen,
waar Fokke Gerkes Hofman tot 1755 woonde. Links de scheepswerf "De Hoop".

26. Fokke Gerkes Hofman. Geboren 1701 te Workum, vroedsman (1731-1755), "heeft een winkeltie", landbouwer (bouwboer), uitpeerder, de klok van Workum wegens overlijden geluid op 17-05-1755. Op 19-06-1787 luidt de klok voor "de Weduwe van Fokke Gerkes Hofman".

In het doopboek is geen doopdatum te vinden. Zijn geboortejaar is 1701 volgens akte d.d. 19-04-1719 authorisatieboek: Bij zijn overlijden laat Gerke Fockes vier minderjarige kinderen uit zijn eerste huwelijk met Sybrigh Sybolts na: Focke Gerkes oud 18 jaar, Idts Gerkes oud 15 jaar, Reiner Gerkes oud 13 jaar en Fed Gerkes oud 10 jaar. Tot curatoren over de kinderen worden benoemd: gerechtsbode Hendrik Hugon tot boekhouder, oud burgemeester Auke Watjes Hoexma en Tieerd Takes. Een boedelinventaris zal worden opgemaakt door Hantke Pytters Cuperus, burgemeester van Workum.
[RAF, authorisatieboek Workum, inv.nr. 150, aktenr. 347] .

Bij zuidwestenwind was vanuit Workum geen schip in staat op eigen kracht de Zuiderzee te bereiken. De schepen werden 'an Jager het Sool uit gejaagd'. Deze dienstverlening werd op 17 oktober 1753 door de stadsregering in een streng reglement vastgelegd.

In artikel 1 staat: 'Dat den uitpeerder Fokke Gerkes Hoffman en die hem hierna maals mogen succederen, gehouden sal zijn om altoos ten dienste so van de beurtschippers van hier op Amsterdam of vica versa varende als van andere schippers, ja van alle die sijn diensten nodig mogen hebben, in gereedheid te houden vier goede en bequame peerden, om effectieve diensten te kunnen doen en daar benevens ten minsten drie lijnen sterk en goed, in de lengte hebbende van 75 vademen.'

Artikel 2 vermeldt dat 'de veerman en ook de buitenbeurtman met levendig veel beladen sijnde en dat voor elk schip twee peerden zal moeten staan dog wanneer vier benodigt zijn zal sulks ook moeten doen'.

Zoals blijkt uit artikel 3 moest de uitpeerder altijd klaar staan: 'Dat dese uitpeerder altijd paraat sal moeten zijn en op ieder veermans uur twee peerden met aangestoken lijnen bij sijn huis klaar en gereed moeten hebben staan om op de eerste ordre sijn peerden daer voor aanslaan, ook op de veerman van Amsterdam komende en tot dat einde op 't Soolsend gereed en present met ses peerden en lijnen.

En zo volgen nog zes artikelen. De verdiensten bedroegen 7 stuivers per schip.
[Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak, pag. 94]

Fokke Gerkes Hofman woonde in een huis met vier schoorstenen, tegenover de sluis aan de dijk, dat later 't Oud Jagershuis werd genoemd. Na zijn overlijden verkocht zijn weduwe het huis aan Johannes Piebes, huistimmerman.
[Gens Nostra, 1993, nr. 4/5, pag. 278]                     

Gehuwd (kerk) 06-08-1724 te Workum met:
27.Ymkjen Durks, afkomstig uit Bolsward. De klok geluid op 19-06-1782.

uit dit huwelijk:
a. Janke Fokkes, gedoopt (ned.herv.) 08-10-1727 te Workum.
b. Janke Fokkes, gedoopt (ned.herv.) 05-04-1730 te Workum.
c. Sybrig Fokkes (zie: 13).
d. Garke Fokkes, gedoopt (ned.herv.) 05-10-1735 te Workum.
e. Durkjen Fokkes, gedoopt (ned.herv.) 08-12-1737 te Workum.
f. Durk Fokkes, gedoopt (ned.herv.) 11-09-1740 te Workum.
g. Catharina Fokkes, gedoopt (ned.herv.) 01-08-1742 te Workum.
h. Dirk Fokkes, gedoopt (ned.herv.) 05-09-1745 te Workum.


VI

48. Roelof Daniëls, woont te Workum (1697) en is afkomstig van Flecker.
Gehuwd Ned. Herv Kerk 09-01-1697 te Workum
49. Riemke Saanes, komt uit Ferwoude
Uit dit huwelijk:
a. Daniël (zie 24)

50. Douwe Dircks (Durks).
Gehuwd (kerk) 1684 met:
51. Nieske Piers. Gedoopt (ng) 19-05-1661 te Longerhouw,
Uit dit huwelijk:
a. Durck, gedoopt (ned.herv.) 03-04-1685 te Workum.
b. Baucke, gedoopt (ned.herv.) 05-10-1687 te Workum.
c. Wybrig (zie: 25).     

52. Gerke Fokkes, Geboren ± 1667  te Workum. Bouwboer te Workum; veerschipper van Workum op Leeuwarden.

In 1698 kopen Gerke Fockkes en Sybrich Sybolts, burgers binnen Workum, een huis en stede op het zuiden aan de westkant van de Wijmerts. Aan de noordkant Hidde Pyers en aan de zuidkant Soolingh Sierks. Het perceel sterkt zich uit van de dijk aan de voorkant tot aan de Dolte aan de achterkant. Het pand is op het moment van de koop verhuurd aan de weduwe van Geert Hendricks, die nog recht op een jaar huur heeft voor een bedrag van 36 gulden. De koopsom bedraagt 500 Carolus guldens, te betalen in de volgende termijnen: op 1 mei 1699 contant 100 gulden en de volgende jaren telkens op 1 mei 50 Carolus guldens tot het gehele bedrag betaald is. De derde proclamatie was op 18-11-1698.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 131, pag. 259]

Op 10-05-1708 lenen Gerke Fockes en Sybrigh Sybolts 600 Carolus guldens van 20 stuivers per stuk van hun zwager en zuster Tieerd Tackes en Gryet Fockes, woonachtig 'onder de clockslag' van Workum. Het geld moet een jaar na dato worden terugbetaald met een rente van 3,5%. Als onderpand dienen 'alle onse geen uitgesonderde hebbende ende toecomende roerende ende onroerende goederen' en 'specialijk ons halff geoctroieerd veer van Workum op Leeuwarden ende wederom van Leeuwarden op Workum' met alle toebehoren.
  [RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.46, inv.nr. 283, pag. 271]

In 1709 kopen Gerke Fockes en Sybrigh Sybolts een 'wel doortimmerde huisinge en stede met de schuire daarachter' aan de westkant van de Wijmerts. Aan de zuidkant ligt het huis van Jan Aukes en aan de noordkant het huis van Dirc Dirks. Het perceel strekt zich uit van de Wijmerts aan de voorkant tot achter aan de wijk, verder over de wijk naar het achterland met bomen en beplanting, tot aan de Dolte aan de achterkant. Het huis werd tot haar overlijden bewoond door Fed Reiners (zie 106), weduwe van Sybolt Cornelis (zie 107). Het is vrij van grondpacht en huur. De huizen van wijlen de koopman Age Lolles en Dirc Dirksse hebben het recht om te mogen bleken op het achterland over de wijk. Het huis van Dirc Dirks heeft het recht van overpad over het achterland naar de Doltewal, om het linnen te kunnen spoelen. Bij de koop zijn inbegrepen de toebehoren en de rechten zoals vastgelegd in het contract tussen Jontie Jibles en Sybolt Cornelis op 10-10-1671. De verkopers zijn de gezamenlijke erven van Sybolt Cornelis en Fed Reiners. De koopprijs bedraagt 446 goudguldens van 28 stuivers per stuk, te betalen in drie gelijke termijnen in mei 1709, 1710 en 1711.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 231, pag. 624]


Tweede huwelijk op 30-08-1711 te Workum (ned.herv.kerk) met Trijntje Piers uit Workum.

In 1712 worden door ene Jelle Jelles 82 rode kolen van Gerke's land gestolen.

Na het overlijden van Gerke Fokkes wordt op 20-04-1719 een boedelinventaris opgemaakt door Hantke Pytters Cuperus, presiderend burgemeester van Workum, geassisteerd door de secretaris Johan Steenwijck. Hierbij zijn aanwezig de curatoren van zijn vier nagelaten kinderen: Focke, Idts, Reiner en Fed, uit zijn eerste huwelijk met Sybrig Sybolts. Ook is aanwezig zijn weduwe Trijntie Piers. Gerke Fokkes was niet onbemiddeld. In de  boedelinventaris worden o.a. Delfts aardewerk en een groot aantal zilveren voorwerpen genoemd. Er was een Bijbel met zilveren haken en hoeken en hangers, gemerkt S.S. 1689;  twee testamenten met zilveren haken, de een gemerkt G.F. en de ander gemerkt F.G. In de schuur stonden vier paarden en een veulen, drie koeien, een hokkeling en een kalf, twee schapen en vijf lammeren. Ook stonden er twee ploegen en een eg, een praam en een praamke en een bootje. Gerke Fokkes bezat ook onroerend goed zoals blijkt uit de lijst van brieven van huizen, landerijen en andere akten:

1. Een staat van inbreng voor Gerke Fockes en Trijntje Piers d.d. 02-09-1711.
2. Kopie huurcontract tussen Sybolt Cornelis, huurder, en Komme Ottis cum soc., verhuurder d.d. 17-01-1684.
3. De akte van scheiding tussende erven van Sybolt Cornelis en Fed Reiners d.d. 10-10-1708.
4. Huurcontract tussen Wympk Grates en Gerke Fockes ingaande St. Pieter 1719. Trijntje Piers heeft haar recht op de huur aan de kinderen afgestaan.
Nog een huurcontract tussen Gerke Fockes en Trijntje Piers, verhuurders, en Lolke Rinskes en echtgenote, huurders,  voor een huis en schuur in Algeraburen d.d. 08-08-1717.
5. Een koopbrief d.d. 21-04-1713 voor Gerke Fockes en Trijntje Piers van vijf pondematen  of de gerechte helft van tien pondematen, gelegen in Jan Tieerdts Schar onder de klokslag  van Workum. Andries Pytters ten zuidoosten en Rouke Gosses Schar ten westen
6. Nog een zelfde koopbrief d.d. 12-09-1713 voor de andere helft van de hiervoor genoemde tien pondematen land.
7. Een koopbrief ten profite van Gerke Fockes en Trijntie Piers van vier einsen zaadland ten westen van Workum door Sybolt Cornelis Hoff d.d. 05-02-1714.
8. 8. Koopbrief en reversaal d.d. 18-11-1698 van Gerke Fockes en Sybrig Sybolts van een huis en stede op het zuiden aan de westkant van de Wymmerts. Hidde Piers ten noorden en Saling Syrx ten zuiden.
9. Koopbrief en reversaal d.d. 15-02-1709 van Gerke Fockes en Sybrig Sybolts van  een huis en stede aan de westkant van de Wymerts. Jan Aukes ten zuiden en Durk Durx ten noorden. (Dit is het hierboven genoemde huis, zie bij inv.nr. 231, pag. 624)
10. Donatiebrief voor Gerke Fockes van een vissckerrie (?) d.d. 27-02-1718.
11. Een grondpachtbrief d.d. 11-01-1699 ten bedrage van vier Caroligulden en vier stuivers  per jaar, voor Sybolt Cornelis tot laste van Age Lolles huis, staande aan de westkant van de Wymmerts. De vroedsman Ate Rintkes Reinsma ten noorden en Jentke Yeles ten zuiden.
12. Een reversaal d.d. 29-05-1711 voor een vruchthof, groot twee pondematen en  een einse, gelegen ten westen van Workum, aangekocht van Dirk Hinlopen en Tialle  Folkerts.
[RAF, Inventarisatieboek Workum, inv.nr. 169/170, fol. 1 t/m 7]                         

Gehuwd 15-11-1696 te Workum met:
53. Sybrich Sybolts. Gedoopt te Workum 26-05-1672. De klok geluid op 17-09-1711
    Uit dit huwelijk:
    a. Reiner, gedoopt (ned.herv.) 06-03-1698 te Workum, overleden voor 1706.
    b. Fokke (zie 26)
    c. Tjiets, gedoopt (ned.herv.) 02-07-1702 te Workum. De vader was getuige.     
        Overleden voor 19-04-1719 te Workum.
    d. Sybolt, gedoopt (ned.herv.) 17-09-1704 te Workum. Overleden voor 19-04-1719.
    e. Idts, geboren ±1705 te Workum
    f. Reiner, gedoopt (ned.herv.) 31-10-1706 te Workum
    g. Fed, gedoopt (ned.herv.) 13-01-1709 te Workum


VII

Fokke Gerkes is boer op de terp Prandeburen (of Brandeburen),
een van de Workumer "útbuorrens" ten zuid-oosten van de stad Workum

104. Fokke Gerkes. Boer;huisman, burger van Workum, de klok van Workum wegens overlijden geluid op 02-10-1705.

Na het overlijden van Its Heerckes hertrouwt hij op 01-12-1693 te Workum met Yd Jelgers, afkomstig uit Schraard.

Woont in 1683 "onder de clockslach van Worckum" op Prandeburen (ook wel Brandeburen) en koopt de  afgebrande "huissteede" van zijn buren, de erven Pilgrum Claessen (1683)
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13-44, inv.nr. 230, pag. 3]

In 1701 is hij 'burger binnen den stadt Worckum' en koopt hij vier pondematen en vier einsen land, gelegen bij zijn huis ten oosten van de stad. Het stuk land is een derde deel van een groter stuk land van 13 pondematen. Hij verplicht zich tot een evenredig deel van het onderhoud van de watermolen, die tot de 13 pondematen behoort. De koopsom bedraagt 100 Carolus guldens van 20 stuivers per stuk per pondemaat; de kleinere delen naar evenredigheid.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13-44, inv.nr. 231, pag. 418]              
Ondertrouwt op 28-07-1666 te Workum met:
105. Its Heerckes. Overleden voor 01-12-1693
Uit dit huwelijk:
a. Gerke (zie 52)
b. Gryet, geboren ± 1667 te Workum
    Gryet trouwde te Workum op 13-02-1692 (1) met Sybren Heeres, geboren ong. 1670, zoon van Heere Sybrens. Gryet trouwde te Workum op 06-06-1697 (2) met Tjeerd Teackes, afkomstig uit Workum.

Proclamatie koop huis door Focke Gercks
d.d. augustus/september 1683
(RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 230, pag. 3)

Focke Gercks wonende onder de clockslach van
Worckum bij bod ende consent op de coop van een seeker
huissteede, gelegen aen Prandebuiren daer Pilgrum
Claessens huis affgebrandt is, vrij van grondtpacht
doch met al quotelen en onderholdingen van Prande-
buire geldt beswaert. Streckende van de vaert nae `t suide
aen Inttie Siers erven plaets, aen de westsijde aen
Dyna plaets ende aen de oostsijde aen coopers eigen
plaets, gecocht van Pilgrum Claessens weduwe
en erfgenaemen voor 50 Carolus guldens gereedt geldt, doch de
costen halff en halff te betalen

de 1e proclamatie den 24en augusti 1683
de 2e proclamatie den 31en dito
de 3e proclamatie den 7en septembris 1683
Dito eodem op de coper geadjudi-
ceert.
Proclamatie stuk land Focke Gercks  d.d. oktober/november 1701
(RAF, proclamatieboek Workum, toegansnr. 14.44, inv.nr. 231, pag. 418)

Focke Gercks, burger binnen den stadt Worckum bij bod en consent
op den coop van vyer pondmate, vyer eynsen landts off d'gerechte dar-
de part van darthien pondematen, gelegen bij d' coopers huys
ten oosten der stadt Worckum, beswaart met thien jaa-
ren heuringhe, de cooper daar aan competerende
`s jaars yder pondemate voor ses Carolus guldens, alsmede
beswaart met behoorlijcke off vyer pondmate
vyer eynse landts floreen lasten tot Worckum
schietende en het quotele onderhout der waater-
moolen tot de 13 pondematen behoorenden, voorts
soo groot en kleyn, goedt en quaad als deselve
ter sijner plaatse gelegen is, met vordere ac-
tien, servituten, annexen en gerechtigheden, daar
toe en aenbehoorende. Alsoo gecocht van
Auck Jans, echte huysvrouwe van Teecke Hey-
tes en met de selve in desen gesterckt, den
pondmate voor hondert Carolus guldens, doende
het stuck 20 stuyvers, de minder gedeelten naer
advenant, te betalen in vrijen en gereeden
gelde, breder vermogens coopbryeff daar aff
zijnde.

De eerste proclamatie den
21en october 1701
De twede proclamatie den 28en
october 1701
De 3e proclamatie den 4en november
1701
Ende eodem dito op de coper
salve protestatie gaargemelen
Tekst in de kantlijn:

Aalle Jans Nauta, burger binnen Workum voor een darde part mede erffgenaem van sijn wijlen moeder Eelck Aalles protesteert van onschadelijkheit van neven staande coop der geproclameerde landen, bij de vercopers vercocht, vermits den selven moeder Eelck Aalles in dato den 2e februarij 1695 bij lijfsterftewille heeft gedisponeert indien si Auck Jans sonder wettige descendenten naa te laaten mochte comen te overlijden, dat als dan des selve goederen op haar Eelck Aalles soude devolveren, voorts dat Aalle Jans Nauta in sodanige voorval salven recht magh blijven op nevenstaande geproclameerde landen, mogende onder voorgaande protestatie lijden dat de coop sijn voortgangh neme.

106. Sybolt Cornelis (Hoff). Koopman, burger van Workum. Overleden 25-06-1708 te Workum. Gehuwd ± 1659 met
107. Fed Reiners. Overleden voor 01-02-1709.    
Fed Reiners bewoonde tot haar dood in een huis aan de westkant van de Wijmerts. Na haar overlijden wordt deze op 01-02-1709 gekocht door haar schoonzoon en dochter Gerke Fockes en Sybrich Sybolts.
Uit dit huwelijk:
a. Jan, gedoopt (ned.herv.) 27-11-1659 te Workum
b- Cornelis, geboren na 1659 te Workum, hovenier, burger van Workum,
    overleden voor 13-12-1706.
    Cornelis trouwde op 25-7-1686 (1) te Workum met Id Scheltes, afkomstig uit Workum. Cornelis trouwde op 23-3-1689 (2) te Workum met Trijn Japixs, afkomstig uit Makkum,  overleden voor 13-12-1706. Cornelis trouwde daarna op 08-08-1692 (3) te Workum met Janke Bosch, afkomstig uit Workum.  
c. Foockel, gedoopt (ned.herv.) 15-11-1661
d. Syts, gedoopt (ned.herv.) 24-02-1666 te Workum
e. Jantjen, gedoopt (ned.herv.) 02-05-1669 te Workum
f. Sybrich (zie 53)

Ten westen van Workum met de bruggetjes van het nog steeds bestaande voetpad "de Tillefonne" en geheel rechts de Westerwindmolen.

Sybolt Cornelis wordt regelmatig genoemd in de proclamatieboeken van Workum in verband met de aankoop van stukken zaailand:

In januari 1686 koopt Sybolt Cornelis van Jan Pytters in Stavoren 20 einsen zaailand ten westen van Workum bij de wester windmolen. Ten zuiden de huurder zelf, ten noorden Atke Tieerds Fenne en ten westen de negen einsen van Ate Abrahams. De koopsom bedraagt  450 Carolus guldens van 20 stuivers per stuk, te betalen in twee termijnen: bij de 'gaerwysinge' 300 gulden contant en per 1 mei 1687 de resterende 150 gulden. Koper en verkoper zullen elk de helft van de kosten betalen. De koper heeft echter in geval van niaarneming het recht om de bomen en beplanting van het land te mogen halen, of anders de niaarkoop na taxatie door een onpartijdige te laten plaatsvinden.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 230, pag. 40]

In maart 1686 koopt Sybolt Cornelis van Douwe Clasis, man en voogd van Rinck Pieters, 10 en een half einsen zaailand ten westen van Workum. Ten oosten Jan Smuis, ten zuiden de kinderen van Jacob Heyners, ten westen Binse Heirets en ten noorden de waterlozing. Het land is al voor een periode van acht jaar aan Sybolt Cornelis verhuurd voor vijf Carolus guldens per jaar. De koopsom bedraagt 80 Carolus guldens.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 230, pag. 50v]

In januari/februari 1688 koopt Sybolt Cornelissoon van Durke Mattues 11 einsen zaailand ten westen van Workum. Ten oosten ligt het land van de koper zelf en ten westen het land van Goovert Voubes. De koopsom bedraagt 107 Carolus guldens. De verkoper wordt betaald met een paard ter waarde van 60 Carolus guldens. Het resterende bedrag zal hij bij de toewijzing contant ontvangen.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 230, pag. 76v]

In november 1688 koopt Sybolt Cornelis van Hidde Piers negen einsen zaailand ten westen van Workum, die gelegen zijn in zijn eigen land.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 230, pag. 89]

In juni/july 1689 koopt Sybolt Cornelis van Cornelis Pytters twee einsen zaailand ten westen van Workum op de Dijckgraghtswal in een stuk van acht einsen, dat de koper zelf toebehoort. De koopsom bedraagt 12 Carolus guldens, contant te betalen bij de toewijzing.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 230, pag. 122]

In januari/februari 1690 koopt Sybolt Cornelis van Rinckien Symens de ene helft, en van Rinck Sibbles de andere helft, van twee pondematen land ten westen van Workum aan het Nieupadt. Ten zuiden de erven van burgermeester Allinga, ten zuidoosten Lieuwe Sipckes en ten noordwesten Sierdt Sackles. Het land is voor tien jaar verhuurd aan de koper voor 7 gulden en 4 stuivers per jaar. De koopsom bedraagt 150 Carolus guldens. De kosten zijn voor drievijfden deel voor rekening van de koper en voor eenvijde deel voor de verkopers.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 230, pag. 133v]

In 1692 wordt door Tyeerdt Takles aan de meestbiedende verkocht een pondemate zaailand. Ten oosten en ten zuiden Sybolt Cornelis, ten zuidwesten Bintie Reurdts en ten noordwesten de erfgenamen van wijlen burgermeester Jelle Hessels. Het land is voor acht jaar verhuurd aan Sybolt Cornelis. Sybolt Cornelis is 22-04-1692 'bij de keersebrant' koper geworden voor 65 Carolus guldens. Op 02-05-1692 is Sybolt Cornelis 'bij 't lichten des segels' koper gebleven voor de geboden prijs.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 230, pag. 186]

In januari/februari 1693 koopt Sybolt Cornelis van Syattie Annis vijf einsen zaailand ten westen van Workum. Ten noorden de erven van Hantke Gilderts en ten oosten Tyuwey. Het land wordt al door Sybolt Cornelis gehuurd voor zeven jaar voor 11 stuivers per einse en een oortje per jaar. De koopsom bedraagt 75 Carolus guldens. De partijen zijn mondeling overeengekomen dat dit bedrag bij de toewijzing contant betaald zal worden.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 230, pag. 200v]

In december 1698 koopt Sybolt Cornelis van Gryttie Claases de grondpacht op het huis van Age Lolles, zoutbrander in Workum, voor 4 Carolus guldens en 4 stuivers. Dit huis staat aan de westkant van de Wymerts.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 231, pag. 260]

In februari 1700 wordt door Waaling Symons, die optreedt namens de curatoren van Emerentia Jacobs, het nagelaten minderjarige dochtertje van Reiner Jacobs, bij decreet van het gerecht geveild: zes 3/4 eisen bouwland ten westen van Workum, achter het land van Sybolt Cornelis Hof. Ten oosten de echtgenote van Cornelis Riencks, ten zuiden het weeshuis en ten noorden Sybolt Cornelis. Bij de derde proclamatie op 16-02-1700 is 'bij het uitgaan van de brandende keerse' koper geworden Sybolt Cornelis, tegen een prijs van 10 goudguldens en 21 stuivers per einse. Op 26-02-1700 is bij 'het lichten des zeegels' koper gebleven Sybolt Cornelis tegen de zelfde prijs.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 231, pag. 333]


Dat Sybolt Cornelis ook vee hield blijkt uit het volgende:

In januari/februari 1694 koopt Sybolt Cornelis van Seerp en Lieuwe Lammerts een halve pondemaat weiland, gelegen dicht bij de dijk, ten noorden van het voetpad. Ten noorden, ten oosten en ten westen de koper zelf en ten zuiden Sybolt Lolles. Het land is voor twee jaar verhuurd aan de koper zelf voor 12 stuivers en 8 penningen per einse, per jaar. De koopsom bedraagt 50 Carolus guldens, contant te betalen bij de toewijzing.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 231, pag. 19]

In maart 1700 koopt Sybolt Cornelis van Eeltie Intses en Johannes Oeges 12 einsen of een pondemaat  weiland, in een stuk van 12 pondematen, ten westen van de stad. Ten oosten de koper, ten westen Reymer Fetties en ten noorden de waterliesen. De koopsom bedraagt 300 goudguldens en 2 zilveren ducatons, de ene helft te betalen bij de toewijzing en de andere helft op Allerheiligen 1700.
[RAF, proclamatieboek Workum, toegangsnr. 13.44, inv.nr. 231, pag. 352]


Het gebied ten westen van Workum

Presentations 7-tekening
A. de Tillefonne, het voetpad van de zeedijk naar Workum
X. de Westerwindmolen
19. de Dyksgrêft (de Dijksgracht), hier genaamd "dijckgraghtswal"
21. de Wetterliesen, verbindt de Droege Dolte (10) met de Dyksgrêft (19), hier genaamd: Waterlozing, Waterliesen
23. de Tsjewei. De schrijfwijze wisselt nogal: Tjeweij (1800); Tjouweg en Tjoeweg (1788); Tieuwe weg (1696); Tjewei (1691); Tyueke weg (1670) en Tzeanne Greft of Tzaene wey (1630), hier genaamd: Tyuwey
De Tsjewei is de verbinding tussen de Wetterliesen (21) en de Brouwersfeart (22)
bron: Warkumer Wetternammen, Fryske Nammen XI, 1958 door W.T. Beetstra


VIII
het Gasthuis (Weeshuis) in 1664

208. Gercke Annes, omganger van de wezen te Workum (1652, 1658), overleden na 1670.
    Zijn zonen bij een onbekende vrouw:
    a. Fokke (zie 104)
    b. Lolcke