Afbraak en opbouw van de Nije Buert
Merk 4
8711 CL Workum / Warkum
tel. 0515 - 54 12 31


Afbraak en opbouw van de Nije Buert
          de waag als daklozenopvang

links de 20 af te breken werkmanswoningen

Bolswardsche Courant zondag 7 februari 1903

  Workum, 5 Febr.  In onze stad zal de
diaconie der Ned. Herv. gemeente overgaan
tot het afbreken van niet minder dan 20
werkmanswoningen, alle aan één staande in
de ,,Bagijnestraat.” Naar men zegt zullen ze
door nieuwe worden vervangen, waardoor
genoemde straat dan een veel beter aanzien
krijgt.Op een oude kadastrale kaart worden de 20 af te breken woning weergegeven als 10 aaneengelegen "blokjes"

Bolswardsche Courant donderdag 14 mei 1903

  Workum, 12 Mei.  De dag van heden
is voor velen een zeer onaangename en
drukke dag. Overal ziet men karren en
wagens met huisraad, de eene harder dan
de ander, zich voortbewegen, om maar
spoedig op de plaats zijner bestemming te
wezen. Vooral als de lucht donker is, is
afmaken de boodschap, want eene flinke
regenbui zou veel soms kunnen bederven.
Dit jaar vooral verhuizen er zeer vele ge-
zinnen. Ook kan niet ieder gezin dit jaar
eene woning bekomen nu de zoogenaamde
,,Nieuwebuurt” wordt uitgebroken, waar
anders een 20-tal huisgezinnen verblijf
hielden. Naar men ons mededeelt zijn nog
14 huisgezinnen zonder woning; enkelen
daarvan hebben in een oud hok een onder-
dak gevonden, weer een paar gaan bij
kennissen inwonen en zelfs zagen we van
morgen een paar huisboeltjes op straat in
een afgelegen hoekje staan, onbeschut tegen
regen en wind. Als er niet spoedig een
plaats voor hen gevonden wordt, ziet het
er treurig voor die arme menschen uit, nu
het regenwater tegenwoordig overvloedig
op het aardrijk nedervalt.


Bolswardsche Courant zondag 17 mei 1903

  Workum, 15 Mei. Naar aanleiding van het be-
richt in ons vorig nummer, dat eenige huis-
boeltjes met de menschen, welke geen woning
konden krijgen op straat stonden, kunnen
we gelukkig melden, dat ze nog denzelfden
dag, op last van den Burgemeester in het
Waaggebouw zoolang hun intrek hebben
genomen. Vier gezinnen werden daarin
geplaatst, waarvan sedert één gezin wederom
het gebouw heeft verlaten en een boven-
woning heeft betrokken.
  Naar het uiterlijk aanzien van het Waag-
gebouw heeft ieder gezin zich voor een
raampje neergezet, daar gordijnen de ramen
versieren. Het inwendige van het gebouw
is eene groote kille ruimte met steenen vloer
en volstrekt niet warm. Voor tijdelijke
woning kan het zeer goed dienen.
  Onderscheidene huisboeltjes staan hier en
daar in hokken of schuren, terwijl de men-
schen bij anderen tijdelijk inwonen, totdat
door de eene of andere omstandigheid een
woning door hen kan worden betrokken.
Met November komen een achttal nieuwe
woningen klaar, doch wat geeft dat voor
heden? Nu echter dienen er schikkingen
gemaakt te worden.


Bolswardsche Courant zondag 28 juni 1903

  Workum, 24 Juni. Door den Raad dezer
gemeente, die van 's namiddags 5 tot om-
streeks 12 uur vergaderde, werd…
…gunstig beschikt op… …een adres
van den kerkeraad der Ned. Herv. Gem.
om demping van eene sloot enz. bij den
bouw der woningen aan de Nieuwbuurt…Bolswardsche Courant donderdag 30 juli 1903

  Workum, 28 Juli.  Menig vreemdeling of
vroegere inwoner van onze stad, die sedert
begin Mei niet in Workum is geweest, zal
als hij van 't spoor in onze plaats aankomt,
voorzeker vreemd opzien, nu hij, inplaats
van de z.g. ,,Nieuwbuurt” bevattende een
20-tal woningen, die reeds zeer oud en zeker
ook te klein waren, volgens de nieuwe
Woningwet, een achttal zeer nette woningen
ziet. Deze huizen staan nu netjes in de
rooilijn, wat bij de binnenkomst in de stad,
een veel mooier aanzien geeft. De aannemer
schiet flink met het werk op en met
krachtige hand wordt er aan doorgewerkt.
Binnen een vijftal weken waren ze onder
dak gebracht en netjes van pannen voorzien.
Het zal niet lang meer duren of de verver
zal er zijn werk kunnen beginnen, zoodat
stellig verwacht kan worden dat ze flink op
tijd klaar kunnen wezen. Met 12 Nov.
zullen de huurders die woningen kunnen
betrekken. Naar men mededeelt hebben er
zich genoeg huurders voor aangemeld.
  De Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente
alhier  heeft waarlijk een goed werk verricht,
door deze woningen, inplaats van die oude
daar te laten plaatsen.
  Als het zoo voortgaat zullen langzamer-
hand, in plaats van die kleine krotten, mooie
flinke arbeiderswoningen worden gesticht,
waardoor de gezondheid van de bewoners
zeker zal worden gebaat.links het 8-tal zeer nette woning

Bolswardsche Courant zondag 11 oktober 1903

  Workum, 9 Oct.  In de gister gehouden
Vergadering van den Raad werd…
…gunstig beschikt op een adres
van den Kerkeraad der Ned. Herv. Gem.
alhier om bestrating van het terrein gelegen
voor de woningen aan de Nieuwbuurt;…