Warkumers fan kwizekwânsje

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Warkumers fan Kwizekwânsje

Tot 31 oktober 2005 werd in de Waag van Workum, aan de Merk, een tentoonstelling met als titel “Warkumers fan kwizekwânsje troch de ieuwen hinne”, voorname Workumers door de eeuwen heen, gehouden. Hierbij stond de stamboom van de familie Gaastra, eertijds een vooraanstaande familie in Workum, centraal.


Simon Baukes Gaastra

olieverfschilderij
van Pieter Willem Sebes (1827-1906)
Aan de hand van deze stamboom werd een belangrijk stuk geschiedenis van Workum zichtbaar gemaakt. In woord en beeld kwamen de volgende onderwerpen aan de orde. Van democratie naar oligarchie: magistraat en vroedschap in de 17de eeuw, de kustvaart in de 18de eeuw: de wederwaardigheden van enkele ondernemende grootschippers, ondernemerschap, brandweer, de overgang van de melkverwerking van de boerderij naar de melkfabriek en de oprichting van het plaatselijke weekblad FRISO in de 19de eeuw en in de 20ste eeuw de bekende beeldend kunstenaar Tjipke Visser en dijkgraaf Ary Gaastra als laatste van de stamboom.


Aanleiding tot deze tentoonstelling was de schenking op 28 april j.l. van een pastelportret, met daarop de beeltenis van Simon Baukes Gaastra (1794 – 1865), tussen 1856 en 1860 vervaardigd door de portrettist Johannes Andries Martinus Haak (Zutphen 1831 - Wageningen 1903). Dit portret is aangeboden door mevrouw Anna Gäumann-Gaastra en haar broer Hendrik Dedde Gaastra. Pikant is, dat Piet Gaastra, een zoon van Ary Gaastra, ook een (olieverf)schilderij heeft met de beeltenis van Simon Baukes Gaastra, vervaardigd door de Harlinger schilder Pieter Willem Sebes (1827 – 1906). Beide schilderijen waren te bewonderen in het historisch museum Warkums Erfskip in de Waag aan de Merk in Workum.


Opening tentoonstelling

Warkumers fan kwizekwânsje
troch de ieuwen hinne

donderdag 28 april 2005
de jongste generatie uit Zwitserland verricht de onthulling

Minte de Jong geeft uitleg...
...Anna Gäumann-Gaastra met dochter en kleinzoon luisteren aandachtig

Hendrik Dedde Gaastra en zijn verre neef Rendel D. de Jong.
Piet Gaastra vertelt over zijn familie

Anna Gäumann-Gaastra en Trijn Gaastra-van der Wal
Piet H. Gaastra en Rendel D. de Jong wisselen gegevens uit...
...en bespreken hun verre familieleden Simon B. Gaastra en Jeltje D. de Jong.
De Zwitserse tak van de familie kijkt toe.
Jeltje Deddes Gaastra-de Jong en Simon Baukes Gaastra
Simon Baukes Gaastra(1794-1865)
pastelportret tussen 1856 en  1860 gemaakt doorUit de fotocollectie van
Warkums Erfskip
(niet aanwezig op de tentoonstelling)

Siemon B.
Gaastra
beroep Koopman
Geboren 22 Juni 1794
Overleden 2 April 1865
zoon van
Bauke S. Gaastra
1767-1844
Hinke Rienks Hobma
1774-1836
het oorspronkelijke
olieverfportrait
hangt nu bij
Mevr. Gaastra in
Lugano (Zwitserland)

E. Gaastra
HilversumSjoerd S. Gaastra
beroep Koopman
geboren 4 Oct 1829
gehuwd 8 Oct 1865
met
Elisabeth de Boer
uit Minnertsga
            beiden overleden te Workum
            ingezonden door

E. Gaastra
P.P. Hoofdweg 9
Hilversum