200 jaar Nut Workum

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31Op 22 juli 2006 is het 200 jaar geleden dat het Departement Workum, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen werd opgericht. Het doel was haar zorg te wijden “aan de verbetering van den verstandelijken, zedelijken en maatschappelijken toestand inzonderheid der mingegoeden, daarbij geleid door de beginselen van den christelijken godsdienst.”

Vele nuttige instellingen werden door het Nut opgericht, maar verdwenen in de loop der jaren weer. Zo werd in 1810 “ten Huijse van den Coffy Schencker Reinder Jans”de eerste zitting gehouden van de Volksleesbibliotheek. De bekenste Nutsinstelling is de Spaarbank, die op 10 november 1817 werd opgericht. In 1967 werd het 150 jarig bestaan nog groots gevierd en werd er een herdenkingsboek uitgegeven.  De Begrafenisbus (1839) was voor de Workumers een soort overlijdensverzekering. Het bestuur hield zich ook bezig met het huldigen van Workumers die Edelmoedige daden hadden verricht. Ook aan de jeugd werd aandacht besteed door het oprichten van een Bewaarschool (1867) en werden Volksvoorlezingen (1877) gehouden. Voor de bloemenliefhebbers werd de Floralia opgericht.

Vanaf 15 juli 2006 is de historie van het Nutsdepartement Workum te bewonderen in ons museum.

link naar: