Jacobus Munckerus


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


met dank aan Jan Schipper

bronnen:
Zilverstudie:
Paulus Arnoldus'
van der Beek

Jacobus Munckerus


Recent is er weer een mooi stuk Workumer zilver aan het licht gekomen. Het gaat om een lepel met het meesterteken JM monogram, dat aan Jacobus Munckerus wordt toegeschreven.
.

De lepel
Steelbekroning: de HoopInscriptie:
I H B
1703
(schrijfletters)

Lengte: 18,5 cm.
Gewicht: 67,4 gram.

De lepel heeft aan de achterzijde een gravure bestaande uit de initialen I H B en het jaartal 1703. Nu begon Munckerus pas rond 1720 als zilversmid, maar het komt wel vaker voor dat de inscriptie naar een vroegere datum of jaartal verwijst. Een voorbeeld daarvan is de lepel van Willem Borrus Heineman, die een datum in 1678 draagt, terwijl zijn zwager Carst Ros I, die de lepel vervaardigde, pas rond 1707 zilversmid werd.

Onderzoek naar de initialen en het jaartal op de lepel leverde de naam van een Jan Hendriks Brouwer in Workum op, maar deze naam kan niet in verband met het jaartal 1703 gebracht worden

Op enig moment viel echter op, dat de vrouw van Munckerus, die in 1698 te Workum werd geboren, Aaltje Hessels Brandenburg   heet. Onderzoek naar de geboorte van een broer of zuster waarvan de naam met een I of J begint en die in 1703 geboren is, leverde helaas geen resultaat op.Haar grootvader heet weliswaar Johannes, maar ten aanzien van hem kon er geen verband worden gelegd met het jaartal 1703. Overigens is de lepel relatief zwaar en groot, hetgeen mogelijk op een wat bijzondere omstandigheid kan duiden, maar dat kan natuurlijk ook toeval zijn, net als de overeenkomst met betrekking tot patroniem en achternaam van de vrouw van de zilversmid.

Daarnaast hoeft het jaartal 1703 op de lepel geen geboortejaar van de onbekende I H B te zijn. Het kan ook zijn dat de lepel met een ander doel dan een geboorte vervaardigd is.
De toeschrijving van het meesterteken J.M. cursief monogram aan Jacobus Munckerus is o.a. gebaseerd op het voorkomen van datzelfde merk op een tweetal lepels van een type, dat in de 18de eeuw tot nu toe uitsluitend in Workum lijkt voor te komen. Het gaat om de voorstelling van de "Engel van het 1000-jarig Rijk". Naast de beide exemplaren met het aan Munckerus toegeschreven meesterteken bestaan er nog tenminste 2 exemplaren met het meesterteken van de Workumer zilversmid Frans Wijbes Algera. Op een daarvan komt de naam van vroedsman Klaas Hibbes van Dijk voor, terwijl de tweede afkomstig is uit de familie van de Workumer leertouwer Frederik Reiners. Deze beide lepels dragen aan de achterzijde van de bak naast de tekst een gegraveerde voorstelling van St. Crispinus, en zullen afkomstig zijn van het Workumer St. Crispinusgilde. Vervolgens is er een ongemerkt exemplaar bekend met een tekst die betrekking heeft op de geboorte en doop te Workum van Sjoerd Tjebbes in 1771.Tenslotte is er nog een exemplaar bekend met het meesterteken “vogel in gekroond schild”. Dit merk werd toegeschreven aan een onbekende meester, die in Bolsward liet keuren. De inscriptie van deze lepel heeft betrekking op de in 1692 te Workum gedoopte Jeltje Siebes. Er is meer werk bekend van deze meester, waaronder bijbelbeslag, oorspronkelijk oud familiebezit uit It Heidenskip, en een lepel die afkomstig lijkt van de Workumer familie Deinum.
Met dit merk is ook bekend de geboortelepel van Jisk Rinkes, geboren op 22 oktober 1713 te Workum. Een andere lepel waarop dit merk voorkomt verwijst naar geboorte en overlijden van Anna Johannes Adema, die in 1708 te Workum trouwde met de koopman Klaas Gooitsens Hinloopen. Ook het doopbekken van de St. Gertrudiskerk te Workum met de jaarletter N voor 1728 draagt dit meesteteken.
Op grond van deze gegevens bestaat de indruk dat achter het meesterteken “vogel in gekroond schild” een tot nu toe onbekende Workumer zilversmid schuilgaat, die werkzaam was in het eerste kwart van de 18de eeuw. Het laatst bekende werk met dit meesterteken dateert van 1731.


bron: © J.Schipper, www.zilverstudie.nl.
bron: © J.Schipper, www.zilverstudie.nl.
De zilversmid

Jacobus Munckerus

Op 12 november 1697 is Jacobus in de Hervormde Kerk te Wijnjeterp gedoopt als zoon van de predikant Johannes Jacobus Munckerus en Ynske Tiberii. Jacobus komt uit de geslacht van rectors en dominees.

Zijn vader Johannes Jacobus Munckerus is al sinds 1685 predikant te Wijnjeterp, Duurswoude, Ureterp en Siegerswoude en zal dit tot zijn dood in 1720 blijven. In zijn loopbaan als predikant heeft hij in twee gemeenten gediend. Zijn eerste gemeente was Tjerkwerd (1679-1685)
Ook twee van Jacobus zijn broers, Thomas en Philippus Munckerus, worden predikant.

Niet alleen Jacobus Munckerus zijn vader komt uit een geslacht van dominees. Ook zijn vaders eerste vrouw Baukje Henricus Domna heeft dominees in de familie. Haar vader Henricus Domna is predikant in Dronrijp en haar broer ds. Tjallingius Henricus Domna is lange tijd dominee te Workum.

Waarschijnlijk doordat er familiebanden zijn met ds. Tjalling Domna te Workum, is Jacobus Munckerus in Workum als goudsmid terecht gekomen.
Bovendien trouwt zijn broer ds. Thomas Munckerus in 1722 met Margriet Domna, de dochter van de dominee.

Hieronder staan de rechtstreekse voorouders van
Jacobus Munckerus
en de verwanten die in Workum hebben gewoond:


I .......  Munckerus
kinderen:
a.  Philippus Munckerus
beroemd taalkundige, rector te Deventer, Haarlem en Arnhem. Rector te Arnhem 1657-1668  Het oudste stuk in het archief van de Latijnse School te Arnhem, de 'Matricula' (inv.nr. 204) dateert van 1657, toen rector Munckerus bij zijn ambtsaanvaarding begon de toegelaten leerlingen in te schrijven. Hij gaf het licht: Hermes Grammaticus; s. supplementa in Grammaticam Lathocomo-canucianam cet. Acc. Promulsis Grammaticae philosophicae;
b. Johannes Munckerus
A.L.M. Rector te Harderwijk
c. Johannes Jacobus Munckerus (zie II)


II.   Johannes Jacobus Munckerus
overleden Makkinga 01/09/1652
predikant te Makkinga, Elsloo en Langendijk (1640-1652). 1640. De eerste Predikant, die na de separatie van Oude- en Nyeberkoop, hier beroepen wierde, was Johannes Jacobus Munckerus, de Vader, en Naamgenoot van zyn Zoon te Wynjeterp, zie aldaar meer van deze Familie. De Approbatie van dit beroep wierd zo lang opgeschort tot dat de Beroepene plenarie geëxamineert was, het welk den 18 September de eerstemaal geschiede, en den 14 October geëindigt wierd, en doe het beroep goedgekeurd, en D. Bernardus Holtrup, Predikant te Oosterwolde, verkoren om den Beroepene den 21 November 1640 te bevestigen; den 7 October 1652, wierd door een Ouderling van Makkinga de dood, van D. Munckerus aand e Classis bekend gemaakt, zyn Sterfdag was den eersten September. AEtaris 36.
kinderen:
a. Johannes Jacobus Munckerus (zie III)
b. George Munckerus
overleden te Schingen 26/02/1716
hij studeerde te Franeker, en defendeerde, onder prof. Arnoldi, in 1667 een Disput. Anti Ermanniana, werd in 1667 candidaat in de Franeker classis, in 1669 predikant te Beetgum, in 1678 te Schingen, den 7 Sept. 1705 emeritus en overleed in 1715. Hij was ook kanunnik;
De nieuwe kerk te Beetgum is in 1671 ingewijd. Ds. Munkerus predikte des voorm. uit Gen. 28 : 17 en Prof. Arnoldi van Franeker des nam. uit Kon. 8 : 18. Het eerste paar, dat in de nieuwe kerk trouwde was Ds. Munkerus zelf met Grietje Jans 10 December 1671. Zij was in Febr. 1671 tot lidmaat aangenomen;
Stemkohier 1698 Jorwerd stemnr. 21, aantalstemmen 1, zakelijk gerechtigde ds. Georgius Munckerus te Schingen eigenaar, Claes Johannes, gebruiker (1698); Stemkohier 1698 Schingen Stemnr 8 aantal stemmen 1 Zakelijk gerechtigden Pastorie van Schingen eigenaar van 't pastoriecorpus met onderhorige landen ds. Georgius Munkerus gebruiker (1698)
"is versturven d' oude G. Munkerius gewesen predicant op de Schingen, hij was emerites, tot Jorwert begraven" (1716);
c. Thomas Munckerus
overl. 1680 (41 jr); Begraven Delft Oude Kerk 25/05/1681 (opm. Rector)
een leerling van Christ. Schotanus, was prorector te Gouda en rector te Delft, en, volgens Saxe ‘cathedra Academica dignissimus.’ Hij wisselde, gelijk zijn broeder, geleerde brieven met N. Heinsius en Nic. Blancardus, en overleed in 1680 in den ouderdom van omstreeks 41 jaren. Hij gaf in het licht: Antonini Liberalis Metamorphoses cum vers. Guil. Xylandri. Amst. 1677. 8o. Na zijn dood verscheen: Mythographi Latini duobus codd. editi. Amst. 1681. 8o., waarvoor zijn zwaar gepruikte afbeelding.
Over hem, zijn zoon Samuel en twee ooms Phiippus en Johannes is in 1699 het volgende gedicht gemaakt:

PHILIPPUS, JOANNES, THOMAS, EN SAMUEL MUNKERUS.
Schoolvoogden te Haerlem, Deventer, Delf en Dordrecht.  
  MUNKERUSSEN, van Godt to schoolbestier geschapen,
  Daer Haerlem, Deventer en Dordrecht van getuigt
  Met Goverts ryke Stadt, voor wiens orakel buigt,
  Wat letters kent, staen  hier in 't aengeboren wapen
  Den kamertabbert, als hooftleeraers van de deugt.
  Hun beste beelt is een geleerde van vroome jeugt.
  1669.                                                                     M.A.  


III.   Johannes Jacobus Munckerus
overl. Wijnjeterp 1720
predikant te Tjerkwerd en Dedgum (1679-1685) en Ureterp, Siegerswoude, Duurswoude en Wijnjeterp (1685-1720).
wierde hier beroepen van Tjerkwert, geapprobeert den 29 April 1685, na dat H. van der Vecht hier beroepen, genoodzaakt was om te Oudeschoot te blyven; ... Hy was 1692 Lid van de Synode te Bolsward: 1702 Corresp. na Stad en Lande: 1707 Deput. Synodi: en is overleden in het jaar 1720; liet twee Zonen Predikanten onder deze Classis na, Thomas (Wijnjeterp en Duurswoude) en Philippus (Oldeberkoop). Na het overlyden van Johannes Jacobus Munckerus wierd de Kerkvoogden door Myn Heeren de Staten vergund om twee Dienaren te beroepen, een te Wynjeterp en Duirswolde; en een te Ureterp en Sygerswolde, mits de opkomsten en vastigheden verdeelt wierden, het overige voor een bepaalde tyd, uit 's Lands Casse te suppleren.

x 1 Tjerkwerd 29/04/1683
Baukje Henricus Domna
huur lijklaken 10/03/1690
dochter van Hendricus Domna, predikant te Dongjum (1639), Tzummarum (1641), Kollum (1647), Harlingen (1657) en Leeuwarden in de Galeisterkerk (1659) en Auckjen Bauckes Gerlsma; "van doomennij Monkeerus van Weijedorp weegens dijaconnije licklaacken" 1-10-0 wegens huurlijklaken (10/03/1690 Opsterland)
kinderen:
a. Aukjen Munckerus
~Tjerkwerd 27/01/1684 overleden vóór 28/06/1685
b. Aukjen Munckerus
~Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 28/06/1685
bij de doopakte staat dat het een dochter is van Thomas Munckerus predikant. Dit zal Johannes Jacobus moeten zijn (1685); afkomstig van Wijnjeterp (1711) x Sneek (ondertrouw) 04/07/1711 Jan Sytses Terwispel, mr. bakker te Sneek

x 2 Wijnjeterp 06/07/1692
Ynske Tiberii
~Bolsward 05/11/1665
"Zij is afkomstig van Bolsward; hij is dominee; hij is weduwnaar" staat bij de huwelijksakte (1692). De ondertrouw is op 17 juni 1692 te Bolsward, er wordt daar bij vermeld: "hij is weduwnaar, predikant te Wijnjeterp cum annexis, zij is weduwe van Dr. Menelaus Hemminga, aangegeven door de zwager respectievelijk vader." Bij de derde proclamatie op 3 juli 1692 te Bolsward staat: "dominee, weduwnaar, attestatie Winjeterp, weduwe"
Haar eerste huwelijk was met Menelaus Hemminga "iurius utriusque doctor en mede advocaat voor het Hof van Friesland" (ondertrouw te Bolsward 13/09/1684, huwelijk te Bolsward 28/09/1684). Bij het huwelijk is bij haar de familienaam "Ringius" doorgehaald. Ze is de dochter van "dr en rector" Tiberius Johannis
c. Johannes J. Munckerus
*Wijnjeterp ~04/06/1693 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen; overl. vóór 07/07/1695
d. Johannes J. Munckerus
~07/07/1695 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
e. Jacobus Munckerus (zie IV)
f. Thomas Munckerus
~12/01/1700 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen;overl. 27/07/1734
predikant te Wijnjeterp en Duurswoude 19/07/1722 - 27/07/1734;
1722. De eerste Predikant die hier beroepen wierde, na de splitssinge, is geweest Thomas Munckerus, Zoon van Joh. Jacobus, die de Vader opvolgde, met betrekking tot Wynjeterp en Duirswolde: Hy was S. S. M. Cand. onder deze Classis geëxamineert, en tot de bedieninge toegelaten den 15 April 1722; het beroep ingebragt, en geapprobeert den 1 Julius 1722; bevestigt door T. Adema, en Jac. Engelsma, Predikanten te Langezwagen, en Gordyk; de handen opgeleid door zyn Schoonvader de Eerw. Tjallingius Domna, Predikant te Workum;
Lid van de Classis den 5 Augustus: was 1728 Lid van de Synode te Franeker: hier gestorven den 27 Julius 1734 zeer schielyk en onverwagt, zo ik denke des Dingsdags, na dat hy des Zondags te voren nog gepredikt had van 's Menschen vergankelykheid uit Jes. 40:6. Alle vleesch is gras, en alle zyne goedertierenheid als een bloeme des velds, enz.
1736. Het Genade-jaar ten voordeelvan de Weduw geeindigt zynde, wierd in dezelfs plaats beroepen Johannes van Corcum. .....
x Workum 21/06/1722 Margriet/Margareta Domna ~Workum 27/08/1699 dochter Tjallingius Henricus Domna, predikant te Workum en Phillipina Luijcas (van) Copponel(i)e
g. Philippus Munckerus (zie V)


IV.   Jacobus Munckerus
~12/11/1697 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen; overl. Workum 10/10/1734
mr. zilversmid te Workum, Merk 9. In 1720 neemt Jacobus Munckerus het bedrijf over van de weduwe van de zilversmid Jacub Minnes Hillebrands. Na zijn dood in 1734 blijft zijn weduwe in het pand Merk 9 wonen.
x 22/12/1720 Workum (ondertrouw)
Aaltje Hessels Brandenburgh
~Workum 06/03/1698; overl. Workum 04/11/1733
dochter van de van oorsprong uit Makkum afkomstige Hessel Lieuwes en Acke Feddes; Aaltie Munkerius 04/11/1733 "in de kerk begraven 3-10-0" (1733)
kind:
a. IJnskjen Munckerus
~Workum 12/08/1725; overl Workum 14/02/1784 "met opening"
komt van Workum (1775)
x Workum 13/08/1775 Pieter Wilhelmus Brunger komt van Hindeloopen, hij is afkomstig uit Engern bij Minden Duitsland (1775).
Na de dood van IJnskjen haar ouders betrekt zij met haar man Pieter Brunger de ouderlijke woning aan de Merk 9, waar Pieter ook na de dood van IJnskjen blijft wonen.


V.   Philippus Munckerus
~25/11/1701 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen; overl. Oldeberkoop juni 1733
predikant te Oldeberkoop 04/07/1731 - juni 1733; wierd in de Classis geëxamineert, en tot S. M. Cand. verklaard den 1 May 1726; hier beroepen, en goedgekeurd den 4 Julius 1731, bevestigt den 22 dito door P. Hania en C. Nauta, Predikanten te  Makkinga, en Oosterwolde, dog de oplegginge der handen geschiede door zyn Broeder Thomas: Intrede den 29 dito uit Collos. 1: 28, 29; wierd Lid van de Classis den 1 Augustus volgende: en stierf in Junius 1733; Stemkohier 1728 Jorwerd stemnr 21 aantal stemmen 1 zakelijk gerechtigden Bijzitter Pyter Heerkes Aarsen eigenaar voor 1/3 Philippus Munkerus eigenaar voor 2/3 en gebruiker voor 't geheel (1728)
x Jorwerd 17/09/1719
Mincke Seerps
03/05/1748 doodskist gemaakt
Op 1 juni 1739 vertrekt het gezin vanuit Jorwerd naar Workum. De weduwe ds. Munkerus komen we tegen in de Quotisatiekohieren van 1749. Ze woont dan in het 4e Espel (later wijk D, de westkant van de Merk en het Noard). Haar gezin telt 5 volwassenen. Ze doet aan winkelnering en heeft een "bakkerie". De belastingaanslag is 46 caroliguldens en 9 stuivers.

In 1740 woont als mede-huurder Philippus Munkerus in Wijk D nr 91 (Noard 42) in de woning van Wybe Innes erven.
In 1751 woont als mede-huurder "Filippus Muncerus wed" in Wijk E op nr 39 (Dwarsnoard 31). De eigenaar van die woning is Here Joukes.  
In 1757 woont P.L. Munkerus wed. weer in Wijk D 91 (Noard 42) als mede-huurder van Sioerd Roelofs erven.
IN 1762 zijn haar zonen Johannes en Seerp Munkerus eigenaar van Wijk D nr 91 (Noard 42).

Ontvangstenboeken betreffende klokluiden voor begrafenissen:
21/11/1735: "pastoorke Munkerius kind een slingerdode"
08/01/1753: "Pastoorke Munkerus dogter, opening niet beluid".
Journaal-debiteurenboek betreffende geleverde doodkisten:
03/05/1748:"Ippe Ellefs een 2 duijms kyste gemaakt met schroeven en 6 hangsels voor pastoorske Flypine"
Haar zonen Seerp en Johannes Munkerus worden kofschipper. In de Sontregisters en oude Leeuwarder Couranten  komen we hun namen vaak tegen.
kinderen:
a. Grietie Munckerus
~Jorwerd 23/02/1721, overl. Workum 13/10/1788 diaconie armen ontvangen wegens beluiden 0-0-0
1777 Wijk B nr 21 eigenaar woning Reinder Hendrix; huurders: Tæde Harmens, Douwe Meinerts en Grietje Munkerus
b. Jurjen Munckerus
~Jorwerd 06/12/1722
c. Johannes Jacobus Munckerus
~Jorwerd 14/04/1724; overl Workum 01/08/1791;
uit de Sontregisters:
21/7/1762 vertrekhaven Rotterdam, Nederland  bestemmingshaven Oostzee lading ballast ;  
20/4/1762 vertrekhaven Bremen, Duitsland  bestemmingshaven Oostzee lading ballast;
22/8/1762 vertrekhaven Memel, Litouwen bestemmingshaven Amsterdam, Nederland lading balken;
9/6/1762 vertrekhaven Riga, Letland bestemmingshaven Delfshaven, Nederland lading rogge;  
3/7/1763 vertrekhaven Bremen, Duitsland bestemmingshaven Oostzee lading ballast;  
16/8/1763 vertrekhaven Riga, Letland bestemmingshaven Holysloot, Noorwegen lading zaad;
uit de Leeuwarder Courant:
"de Zond gepasseerd" 20/07/1762, 12/07/1766, 14/06/1768, 26/07/1768, 16/05/1770, 23/07/1772 en 07/07/1775.
LC 11/12/1779 Bezuiden petten is gestrand 't Driemast Hoekerschip de Twee Gebroeders, Kapt. J. Munkerus, van Mallaga herwaarts komende, 't volk op twee man na gesalveerd, wellke men hoopte te bergen alzoo dezelve zig nog aan boord bevinden;
Heeft samen met zijn broer Seerp Munckerus (zie VI) een huis met helling op Noard 98 te Workum (1784, 1789), in 1779 is de helling nog van Kl. Bernardus en in 1794 van Tjeerd Reins.
Samen met zijn broer Seerp Munckerus (zie VI) bewoont hij de woning op 't Noard 42 (Wijk A nr 91) (1762-1791). Zijn schoonzuster Tietje woont hier in 1810 nog.
Ontvangen wegens beluiden 3-10-0 met opening (1791)
d. IJnskjen Munckerus
~Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 19/08/1725
e. Phijlippina Munckerus
~Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 25/04/1728
f. Seerp Munckerus (zie VI)
g. Ermgardijna Munckerus
~Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 09/07/1730


VI.   Seerp Munckerus
~Jorwerd 08/01/1730, overl Workum 26/12/1792
x1 Tjiets Beerents, afkomstig van Workum hij is kofschipper;
x2 Workum 15/02/1778 Berber Holkes Dijkstra afkomstig van Idsegahuizum, hij is weduwnaar;
uit de Sontregisters
10/6/1761 vertrekhaven Amsterdam, Nederland bestemmingshaven Stettin, Polen lading stukgoed;
17/8/1761 vertrekhaven Stettin,  Polen bestemmingshaven Amsterdam, Nederland lading staven;
11/8/1763 vertrekhaven Rouen, Frankrijk bestemmingshaven Sint Petersburg, Rusland lading stukgoed;
25/10/1763 vertrekhaven St Petersburg, Rusland bestemmingshaven Amsterdam, Nederland lading torssen;
Leeuwarder Courant 17/12/1763
SEERP MUNKERUS Schipper tot Workum, voerende 't Schip DE TWEE GEBROEDERS, Lang 66 voet, wyd 18 en een vierde, en Hol op de uitwatering 7 en een derde voet, praesenteert 't zelve te verkopen, op Donderdag den 22 December 1763, den 29 dito by de verhooging, en den 5 January 1764 by de Palmslag tot Workum, nader onderriting by de Secretaris S. LEMSTRA aldaar, ten Huize van HENDRIK JANS in 't Wapen van Amsterdam.
Uit de Leeuwarder Courant:
De Zond gepasseerd: 06/10/1765, 06/08/1768 en 03/06/1769.
Leeuwarder Courant 22/01/1772:
In de Revallische Haven leggen te overwinteren Hendr. Stoffels, Sierp Munkerus, Arnoldus Dauning en Hendrik Tromp
Groninger Courant 05/12/1775:
Gisteren zyn in Tessel binnengekomen Jan Swart en Dirk em van Suriname; Sjerp Munkerus van Rouaan en Gerbrand Pieters van Havre de Grace;
Heeft samen met zijn broer Johannes  Jacobus Munckerus (zie V-c) een huis met helling op Noard 98 te Workum (1784, 1789), in 1779 is de helling nog van Kl. Bernardus en in 1794 van Tjeerd Reins.
Samen met zijn broer Johannes Jacobus Munckerus (zie V-c) bewoont hij de woning op 't Noard 42 (Wijk A nr 91) (1762-1792). Zijn weduwe Tietje woont hier in 1810 nog.
ontvangen wegens beluiden 1-10-0 (1792)

x1 Workum 29/01/1775
Tjiets/Tietje Beerents
begr Workum 30/01/1777
komt van Workum (1775); de vrouw van Sjerp Munkeerus met een opening 3-10-0 (1777)
kind:
a. Tijtje Munckerus
*Workum 11/01/1777 ~Workum 09/02/1777; overl Workum 09/06/1858
de moeder is overleden (1777); afkomstig van Workum, huwelijk voltrokken in het bijzijn van haar voogd G.W. Ybema als getuige (1796)
x Workum 02/03/1796 Gurbe Jans Kalverboer *Gorredijk 1756 overl Workum 02/07/1812
zoon van Jan Alles Kalverboer (1709-1768) en Geeske Baukes (1726-1792)
afkomstig van Gorredijk, hij is wees (1796) scheepstimmerman op De Hoop (1812)
Kinderen:
Jan *Workum 30/08/1797 ~Workum 20/09/1797 overl. Workum wijk C nr 44 05/12/1875; Stadsmajoor (1858); waagmeester (1875);
Geeske *Workum 19/10/1805 ~Workum 10/11/1805 overl vóór 04/08/1812;
Geeske *Workum 04/08/1812 overl Amsterdam 07/10/1861 x Texel 20/12/1838 Cornelis Dalmeijer
Leeuwarder Courant 24/09/1813

x2 Workum 15/02/1778
Berber Holkes Dijkstra
*25/05/1754 ~Idsegahuizum/Piaam 02/06/1754 overl Workum Wijk B nr 17 14/05/1817
dochter van Holke Sierkx Dijkstra, onvanger en Gryttie Heins (1754); komt van Idsegahuizum (1778); neemt voor de kinderen Jurjen 25 jr, Johannes 24 jr en Aaltje 19 jr de naam "Munkeerus" aan (1811); woont te Workum (1814)
kinderen:
b. Filippus Munckerus
*Workum 18/11/1778 ~Workum 24/01/1779; begraven Workum 14/08/1802
ontvangen wegens beluiden 1-10-0 (1802)
c. Grietje Munckerus
*Workum 23/03/1780 ~Workum 27/03/1780 overl Amsterdam (27/04/1815 - 20/10/1816)
afkomstig van Workum (1803)
x1 Workum 02/01/1803 Hendrik Pieters Spoor *Workum 09/11/1781 ~Workum 30/11/1781 overl Workum 10/12/1808 zoon van Pieter Hendriks Spoor en Trijntje Klaases van der Zijl
afkomstig van Workum (1803) stuurman te Workum;Ontvangen 1-10-0 wegens beluiden (12/12/1808)
Kinderen: Trijntje *Workum 05/12/1803 ~Workum 05/12/1803; Trijntie *Workum 15/10/1806 ~Workum 26/10/1806; Hendrikje *Workum 10/03/1809 ~Workum 29/03/1809 (de vader is overleden)
x2 Hindeloopen 10/08/1814 Albert Hylkes Postma overl Hindeloopen 07/10/1847, Grootschipper te Hindeloopen, zoon van wijlen Fokke Hylkes in leven van beroep schipper en van Antje Dirks beide te Hindeloopen, weduwnaar van Lieuwk Pieters overl te Hindeloopen op 15/01/1810 (1814); Schipper te Workum (1815). Kind; Seerp *Workum Wijk A nr 91 27/04/1815;Capitein ter Zee (1816); x3 Hindeloopen 20/10/1816 Meinke Willems
d. Johannes Jacobus Munckerus
*Workum 04/02/1782 ~Workum 10/02/1782; overl na 14/03/1787 en vóór 20/04/1789
e. Minke Munckerus
*Workum 24/02/1783 ~Workum 02/03/1783 overl Lemmer 22/09/1857
afkomstig van Workum (1807); 74 jaar, weduwe (1857)
x Workum 10/05/1807 Jan Jans de Jong  *Joure overl Amsterdam 04/10/1855 (78 jr);  afkomstig van Heeg (1807) schipper te Heeg (1817, 1819, 1820, 1822), schipper te Lemmer (1845); zonder beroep te Lemmer (1855)
kinderen: Seerp *Heeg 11-08-1817; Hendrik *Heeg 19-05-1819 (aangifte door Meye Hendriks van Slageren i.v.m. afwezigeheid van de schipper Jan Jans de Jong); Johannes Jacobs *Heeg 29/11/1820 (aangifte door Meye Hendriks van Slageren i.v.m. afwezigheid van de schipper Jan Jans de Jong); Berber *Heeg 15/08/1822 (aangifte door Siebren Jetzes Reijenga, schipper te Heeg  i.v.m. afwezigheid van de schipper Jan Jans de Jong)
f. Holke Munkerus
*Workum 07/10/1784 ~Workum 17/10/1784 overl Workum 03/10/1810 begr Idsegahuizen
Vroedmeester is Joh.Gerard.Vlot, de ouders zijn Gereformeerd (1784)
g. Jurjen Munkerus
*Workum 14/03/1787 ~Workum 04/04/1787; gesneuveld aan de Berezina 27/11/1812
Vroedmeester is Joh.Gerard.Vlot, de ouders zijn Gereformeerd (1787); vrijwilliger; heeft zich aangemeld  bij de compagnie vrijwilligers Friesland en gaat behorende tot het 3e transport op 04.09.1809 onder leiding van de sergeants Gorter en Zuringa op mars van Leeuwarden naar Utrecht; 07.09.1809 keursold.9e reg.inf,; 01.07.1810 met verbintenis tot 01.11.1815 125e regt. inf. onder nr.2057, 4e bat. comp.keursoldaten, 1e bat., 4e comp.; 02.02.1812 soldaat; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 06.06.1812 uit Groningen; 27.11.1812 gesneuveld aan de Berezina; bij aanneming familienaam 25 jaar;  schrijfwijze familienaam en patronym problematisch; ook bekend als Jurjen Markerius en Jurjen Jacobs Munkeerus; broer van Johannes Sjerps Munkeerus;
h. Johannes Jacobus Munckerus (zie VII)
i. Aaltje Munckerus
*Workum 01/08/1792 ~Workum 22/08/1792 overl Wymbr. 29/03/1830
Vroedmeester is Joh.Gerard.Vlot, de ouders zijn Gereformeerd (1792)
x Wymbritseradeel 26/05/1817 Hendrik Meyes van Slageren *Heeg 16/03/1790; slagter te Heeg ,zoon van Meye Hendriks van Slageren, slagter en Akke Baukes beide te Heeg (1817); slagter te Heeg (1817, 1819, 1820); kastelein te Heeg (1821, 1823)
Kinderen: Berber *Heeg 05/11/1817; Meye *Heeg 08/06/1819; Seerp *Heeg 26/06/1821; Akke *Heeg 18/05/1823; Meike *Heeg 02/03/1826

VII.   Johannes Jacobus Munckerus
*Workum 20/04/1789 (volgens de gemeente 19/04/1789) ~Workum 13/05/1789
overl 02/09/1820
Vroedmeester is Joh.Gerard.Vlot, de ouders zijn Gereformeerd (1789); loteling-dienstweigeraar lichting 1810 mairie Workum lot nr.8 marine; bij vonnis 04.05.1812 door de rechtbank van eerste aanleg te Sneek veroordeeld; afwezig voor inwerkingtreding van de wet op de conscriptie; 12.1809 met het kofschip Concordia onder kapt. Frederik Dubblinga op avontuur uit Harlingen vertrokken; door de Fransen genomen en naar Caen opgebracht; equipage afgedankt; moeder heeft bij geruchte vernomen dat haar zoon naderhand naar Engeland zou zijn gegaan; is bij aanneming familienaam 24 jaar; ook bekend als Johannes Jacobs Munkeerus; broer van Jurjen Sjerps Munkeerus; varensgezel (1818, 1820), aangifte door Gerrit Alles Dijkstra, schipper wonende in de Gaastmeer en Rintje Harmens Post, varensgezel wonende te Ijlst (1820)
x Workum 07/06/1818
Jetske Roelofs Nachtegaal/Nagtegaal
*Workum 12/11/1788 ~Workum 16/11/1788  overl Workum 23/04/1838
dochter van Roelof Douwes Nachtegaal (overl Workum 28/03/1810) en Marijke Willems Brandenburg, naaister (1818, 1820); 2x Workum 02/07/1826 Gerrit Alles Dijkstra *Workum 13/03/1780, zoon van Alle Jacobs en Saapke Steffens. In 1838 is Gerrit Alles Dijkstra turfdrager van beroep.
a. Berber Munckerus *29/02/1820 Workum Wijk B nr 28 (Begine 8)
Munckerus
door ds. Jacobus Engelsma

In de "Volglijst van Predikanten, Wie, Waar, Wanneer Zedert de gelukkige Hervorminge onder de Classis van de Zevenwouden In Dienst geweest zijn"  "verzameld, en in order gebragt" door Jacobus Engelsma, predikant te Gorredijk, wordt uitgebreid de familie Munckerus beschreven:

Makkinga, ELSLO en LANGENDYK
afgescheiden van OUDE- en NYE-
BERKOOP
1640. De eerste Predikant, die na de separatie van Oude- en Nyeberkoop, hier beroepen wierde, was Johannes Jacobus Munckerus, de Vader, en Naamgenoot van zyn Zoon te Wynjeterp, zie aldaar meer van deze Familie. De Approbatie van dit beroep wierd zo lang opgeschort tot dat de Beroepene plenarie geëxamineert was, het welk den 18 September de eerstemaal geschiede, en den 14 October geëindigt wierd, en doe het beroep goedgekeurd, en D. Bernardus Holtrup, Predikant te Oosterwolde, verkoren om den Beroepene den 21 November 1640 te bevestigen; den 7 October 1652, wierd door een Ouderling van Makkinga de dood, van D. Munckerus aand e Classis bekend gemaakt, zyn Sterfdag was den eersten September. AEtaris 36.

TE URETERP, SYGERSWOLDE, ETC
1685. Johannes Jacobus Munckerus, deze Familie is vrugtbaar geweest in Predikanten en Rectoren: Hy was een Zoon van Johannes Jacobus Munckerus, Predikant te Makkinga; zie van hem aldaar:

Zyn Naamgenoot was Predikant te Schingen, onder Franeker; de Zoon, en opvolger van Georgius Munckerus, de volle Broeder van onze Johannes Jacobus,
(Georgius Munckerus) desendeerde als S. S. M. Cand. in het jaar 1667, onder Professor Arnoldi, een Disputatio Anti-Ermanniana, welke hy opdroeg onder andere aan
Johannes Munckerus, Predikant te Meppel, zyn Neef
Philippus Munckerus, Rector te Arnhem
Johannes Munckerus, A.L.M. Rector te Harderwyk, zijn Oomen
Thomas Munckerus, Joh. Jac.Fil., Rector te Delft, zyn Broeder; en hy zegt in de Opdragt:
Munckerorum nomen continuo mihi ob oculos colloco, quod vel ipsum nec mei monet officii utpote cum inter eos, qui boc nomen vel antea gesserint, vel adhuc gerant, qui summo Jure, viri Docti nomen non meriti sint, et mereantur, vix duos inveniam.
Voorwaar iets groots.(b)
(b) Onder de Geleerden van deze Familie moet niet vergeten worden Samuel Munckerus, van wien de Eerw: Heer G. Vrolikh meldinge maakt, agtet den Vlissinger Kerk hemel, onder de Rectoren va...(onleesbaar).

Johannes Jacobus Munckerus wierde hier beroepen van Tjerkwert, geapprobeert den 29 April 1685, na dat H. van der Vecht hier beroepen, genoodzaakt was om te Oudeschoot te blyven; zie aldaar: Hy was 1692 Lid van de Synode te Bolsward: 1702 Corresp. na Stad en Lande: 1707 Deput. Synodi: en is overleden in het jaar 1720; liet twee Zonen Predikanten onder deze Classis na, Thomas die volgt, en Philippus; zie van de onder Oudeberkoop.

WYNJETERP EN DUIRSWOLDE, afgeschei-
den van URETERP EN SYGERSWOLDE.
Na het overlyden van Johannes Jacobus Munckerus wierd de Kerkvoogden door Myn Heeren de Staten vergund om twee Dienaren te beroepen, een te Wynjeterp en Duirswolde; en een te Ureterp en Sygerswolde, mits de opkomsten en vastigheden verdeelt wierden, het overige voor een bepaalde tyd, uit 's Lands Casse te suppleren.

TE WYNJETERP EN DUIRSWOLDE.
1722. De eerste Predikant die hier beroepen wierde, na de splitssinge, is geweest Thomas Munckerus, Zoon van Joh. Jacobus, die de Vader opvolgde, met betrekking tot Wynjeterp en Duirswolde: Hy was S. S. M. Cand. onder deze Classis geëxamineert, en tot de bedieninge toegelaten den 15 April 1722; het beroep ingebragt, en geapprobeert den 1 Julius 1722; bevestigt door T. Adema, en Jac. Engelsma, Predikanten te Langezwagen, en Gordyk; de handen opgeleid door zyn Schoonvader de Eerw. Tjallingius Domna, Predikant te Workum; Lid van de Classis den 5 Augustus: was 1728 Lid van de Synode te Franeker: hier gestorven den 27 Julius 1734 zeer schielyk en onverwagt, zo ik denke des Dingsdags, na dat hy des Zondags te voren nog gepredikt had van 's Menschen vergankelykheid uit Jes. 40:6. Alle vleesch is gras, en alle zyne goedertierenheid als een bloeme des velds, enz.
1736. Het Genade-jaar ten voordeelvan de Weduw geeindigt zynde, wierd in dezelfs plaats beroepen Johannes van Corcum. .....

Predikanten in Oost-Stellingwerf
1731 Philippus Munckerus, Zoon van Johannes Jacobus, en Broeder van Thomas Munckerus, beide Predikanten te Wynjeterp, wierd in de Classis geëxamineert, en tot S. M. Cand. verklaard den 1 May 1726; hier beroepen, en goedgekeurd den 4 Julius 1731, bevestigt den 22 dito door P. Hania en C. Nauta, Predikanten te  Makkinga, en Oosterwolde, dog de oplegginge der handen geschiede door zyn Broeder Thomas: Intrede den 29 dito uit Collos. 1: 28, 29; wierd Lid van de Classis den 1 Augustus volgende: en stierf in Junius 1733.  22 Schrijfwijzen van de naam Munckerus

Mankeures
Markerius
Mekurius
Merkurijs
Merkurius
Monckerus
Monkeerus
Monkerius
Monkerus
Monkeurs
Monkurus
Monquerust
Morkerus
Muckerus
Muncerus
Muncherus
Munckerus
Munkarens
Munkeerus
Munkerius
Munkerus
Munquerus
MurnkerusBronnen:

Kerkelijke- en gemeentearchieven:


Krantenarchieven:

Overige bronnen: