Tjeerd Rekers


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


met dank aan Jan Schipper

bronnen:
Zilverstudie:
Tjeerd Rekers


Recent is er nog een tasbeugel aan het licht gekomen van de Workumer zilversmid Tjeerd Hendriks Rekers uit 1909. Het is een nogal intrigerend stuk, omdat de beugel qua vormgeving uit de late 18de/vroeg 19e eeuw zou kunnen stammen. De merken bewijzen echter dat de beugel zo'n 100 jaar later moet zijn ontstaan. Deze beugel bewijst dat hij z'n vak nog op de oude, traditionele wijze uitoefende.
.

De tasbeugel

bron: © J.Schipper, www.zilverstudie.nl.

De bijbelse voorstellingen
met dank aan dr. J.D.Th. Wassenaar


Lukas 10: 38-42
38 Op har reis kaam Er ris yn in doarp. In frou dy’t Marta hiet, ûntfong Him yn har hûs.
39 Dy Marta hie in suster, Maria, en dy gong oan ’e fuotten fan Jezus sitten en harke nei syn wurden.
40 Marta lykwols moast iderkear hinne en wer, om’t se in soad te berêden hie. Dochs joech se har der even by en sei: Hear, kinne Jo it goedkrije, dat myn suster it betsjinjen allinne foar my opkomme lit? Sis har dochs, dat se mei oanpakt.
41 Mar Jezus antwurde har: Marta, Marta, oer in bulte dingen sitte jo yn soarch en noed.
42 It giet lykwols mar om ien ding. Maria hat it bêste part keazen. Dat sil har net ôfnommen wurde.

De argewaasje tusken de froulju is goed te sjen. Marta hat de hannen fol mei ark.


Johannes 3: 1-21
1 Der wie ûnder de Fariseeërs ien, dy’t Nikodémus hiet, in foarman fan ’e Joaden; 2 dy kaam op in nacht by Him en sei tsjin Him: Rabby, wy witte dat Jo fan God kommen binne as learaar; want net ien kin de tekens dwaan, dy’t Jo dogge, as God him net bystiet. 3 Jezus joech him ta antwurd: Wiswier, wiswier, Ik sis jo, in minske moat opnij berne wurde, oars kin er it ryk fan God net sjen. 4 Nikodémus sei tsjin Him: Hoe kin in minske opnij berne wurde, as er al op jierren is? Hy kin dochs net foar de twadde kear ta syn memme skurte yngean en berne wurde? 5 Jezus antwurde: Wiswier, wiswier, Ik sis jo: in minske moat út wetter en Geast berne wurde, oars kin er net yn it ryk fan God komme. 6 Wat út ’e minske berne is, is minsklik en wat út ’e Geast berne is, is geastlik. 7 It moat jo gjin nij dwaan, dat Ik tsjin jo sis: Jimme moatte opnij berne wurde. 8 De wyn waait dêr’t er hinne wol, en jo hearre syn lûd, mar jo witte net wêr’t er wei komt en wêr’t er hinne giet; sa is it ek mei elk dy’t berne is út ’e Geast. 9 Nikodémus frege derop yn: Hoe kin dat no? 10 Jezus joech him ta antwurd: Jo binne in learaar fan Israel en dizze dingen begripe jo net? 11 Wiswier, wiswier, Ik sis jo: Wy prate oer dingen dy’t Wy witte, en Wy getuge fan dingen dy’t Wy sjoen hawwe, mar jimme nimme ús getugenis net oan. 12 As Ik it mei jimme oer dingen fan ’e ierde haw, leauwe jimme My net iens; hoe sille jimme My dan leauwe, as Ik it mei jimme oer dingen fan ’e himel haw? 13 Net ien is omheech gien nei de himel behalven Hy dy’t út ’e himel delkommen is, de Minskesoan.
14 Lykas Mozes de slange yn ’e woestine omheechstutsen hat, sa moat de Minskesoan ek omheechstutsen wurde. 15 Dêrtroch sil elk dy’t yn Him leaut, ivich libben hawwe, 16 want sa wiis wie God mei de wrâld, dat Er syn Ienlingssoan jûn hat, dat elk dy’t yn Him leaut, net omkomme, mar ivich libben hawwe soe. 17 God hat ommers syn Soan net nei de wrâld ta stjoerd dat Er it oardiel oer dy wrâld útsprekke soe, mar dat dy wrâld, troch Him, behâlden wurde mocht. 18 Dy’t yn Him leaut, wurdt net feroardiele; dy’t net yn Him leaut, is al feroardiele, om’t er net leaud hat yn de Ienlingssoan fan God. 19 Dit is ommers it oardiel al, dat it ljocht yn ’e wrâld kommen is en dat de minsken it tsjuster leaver hienen as it ljocht; want har dieden wiene ferkeard, 20 want al wa’t kwea docht, hat in ôfgriis fan it ljocht en doar net yn it ljocht komme, want oars komt it út, wat er dien hat. 21 Mar dy’t it goede docht, giet yn it ljocht stean; dan docht bliken, dat yn syn dieden God sels oan it wurk west hat.

afbeelding als hieronder in de preekstoel te
Tjerkwerd aan de kant van de ouderlingenbank
afbeelding als hierboven Nicodemus en Jezus.

Mattéus 7: 3ff.
Wêrom sjogge jo wol de splinter yn it each fan jo broer en fernimme jo der neat fan dat jo in balke yn eigen each hawwe?

Lukas 6: 41f.
Wêrom sjogge jo nei de splinter yn oarmans each en fernimme jo de balke net, dy’t yn jo eigen each sit?


Johannes 9: 1-7
1 Yn it foarbygean seach Er in man, dy’t fan bern ôf blyn west hie.
2 Syn learlingen fregen Him: Rabby, wa hat ferkeard dien, dy man of syn âlden, dat er blyn te wrâld kommen is? 3 Jezus antwurde: Dy man hat net ferkeard dien en syn âlden likemin, mar sa moast Gods wurk oan him oan it ljocht komme. 4 Wy moatte it wurk dwaan fan Him dy’t My stjoerd hat, salang’t it dei is; it wurdt nacht en dan kin net ien mear arbeidzje.
5 Salang’t Ik yn ’e wrâld bin, bin Ik it ljocht fan ’e wrâld. 6 Doe’t Er dat sein hie, spuide Er op ’e grûn; Hy makke slyk fan it spui en smarde him dat op ’e eagen 7 en sei tsjin him: Gean hinne en waskje dy yn ’e fiver Siloäm – Siloäm betsjut ‘Utstjoerd’ –. Hy gong fuort en wosk him en doe’t er werom kaam, koed er sjen.De zilversmid

Het bedrijf van Tjeerd Rekers was gevestigd in het pand met klokgevel Noard 188 te Workum.

Tjeerd Reekers
Tjeerd Hendriks Rekers *Balk nr 48 18/12/1838 - +Workum 23/06/1915
zoon van Hendrik Pieters Rekers (grofsmid te Balk 1838,1864) en Trijntje Pieters de Boer
(reeds overleden 1864);
getuigen akte van overlijden: Lieuwe Eilinga, 66 jr, schoenmaker en Douwe Visser, 54 jr, zonder beroep
goudsmidsknecht te Workum (1864); goud en zilversmid (1865); goudsmid (1866, 1868, 1870, 1872); goud en zilversmid (1874), goudsmid (1875, 1877, 1879); goud en zilversmid (1883); goudsmid (1892); goud en zilversmid (1897, 1900); goudsmid (1915)
Woont en werkt op 't Noard 188 te Workum (tegenwoordig de werkplaats van de firma Visser). Na zijn overlijden hebben zijn dochters Anna en Griet hier een winkel met o.a. boekenverkoop.
x Workum 04/05/1864
Anna Christiaans de Vreeze
*Hindeloopen 27/01/1841 - +Workum 17/02/1906
dochter van Christiaan Lolles de Vreeze (beurtschipper te Hindeloopen 1864) en Susanna Annes Ruurda (zonder beroep 1864)
getuigen bij overlijden:
Age Walta, 69 jr, werkman
en Lieuwe Eiling, 57 jr, schoenmaker (woont in 1918 te Workum wijk A 32)
Kinderen:

Leeuwarder Courant 27/01/1865

1. Catharina *Workum 18/01/1865
getuigen: Pieter Gerbens Teppema, 57jr,  Koopman (heeft grutterij te Workum wijk A 19 of er naast = Dwarsnoard 10)
en Engele de Wolf, 32 jr, werkman
x Workum 24/02/1897 Lambartus Kortbeek *Amersfoort zoon van Simon Kortbeek en Alyda Helling


Leeuwarder Courant 09/11/1866

2. Susanna *Workum 30/10/1866
getuigen: Pieter Bijvoets, 28 jr, koperslager (woont in 1880 te Workum D 70 = Noard 89)
en Jan Walta, 26 jr, timmerman

3. Hendrik *Workum 24/05/1868 - +Workum 30/08/1934
getuigen bij geboorteakte:
Lieuwe Gerbens Andela, 35 jr, van boerebedrijf
en Pieter Bijvoets, 30 jr, koperslager (woont in 1880 te Workum D 70 = Noard 89)
getuigen bij overlijdensakte:
Hidde Koopmans, 58 jr, slager (woont in 1928 te Workum A 94 = Noard 90)
en Johannes Dijkstra, 54 jr, boerenarbeider (woont in 1928 te Workum A 46 = Noard 184)
Hendrik Rekers:
woont in 1918 te Workum op A 83 (= A111 [1920], Noard 64 [1956])
woont in 1928 als spoorwegarbeider op A 48 (Noard 182 [1956])
goud en zilversmid (1894-1900); wisselwachter te Workum (1917); spoorwegarbeider (1922)
x Schoterland 09/09/1894 Dieuwke Bosma *Achlum 21/01/1872 - +Workum 08/08/1953, dochter van Jan Hendriks Bosma en Marijke Rijpkema
Kinderen o.a.:
Anna Maria *Workum 06/08/1895 - Limburg 21/07/1956 (begraven te Treebeek)
getuigen bij geboorteakte: Tjeerd Rekers, 56 jr, goudsmid (grootvader, woont 1880 Workum wijk A) en Jacob van der Pal, 38 jr, logementhouder (oom, woont 1880 Workum wijk A)
x Workum 29/12/1917 Berend de Jong, couffeur te Hemelum, *Hemelum, zoon van Johannes de Jong (werkman te Hemelum 1917) en Johanna Haarsma
Jan Jacobus *Workum 26/11/1897 - +Sneek 21/04/1961
getuigen bij geboorteakte: Tjeerd Rekers, 58 jr, goudsmid en Jacob van der Pal, 40 jr, logementhouder
barbier te Workum (1922); kapper (1928, 1955, 1956) Workum Wijk A nr 111 (= Noard 64)
zie ook "Jan Rekers wie in kapper fan gewicht"
x Gaasterland 01/05/1922 Jeltje Posthumus *Burgwerd, dochter van Sjouke Posthumus (koemelker te Nijemirdum, 1922) en Siebrigje Bruinsma
Tjeerd *Workum 06/01/1900
getuigen bij geboorteakte:Tjeerd Rekers, 61 jr, goud en zilversmid en Jacob van der Pal, 42 jr, logementhouder


Leeuwarder Courant 05/04/1870
4. Alida *Workum 03/04/1870 - +Amsterdam 13/05/1934
getuigen bij geboorteakte:
Pieter de Vreeze, 52 jr, verwersknecht
en Hendrik Harkema, 37 jr, werkman
x Workum 02/07/1892 Jacob van der Pal *Workum 25/07/1857 - +Amsterdam 30/12/1914 (koopman 1892, logementhouder 1897, hotelhouder te Workum 1897), zoon van Hendrik Sytzes van der Pal en Wytske Sjoerds BrattingaLeeuwarder Courant 21/05/1872

5. Christiana *Workum 13/05/1872
getuigen bij geboorteakte:
Pieter de Vreeze, 54, jr, verwersknecht
en Lucas de Jong, 36 jr, timmerman (woont 1918 te Workum A 52 = Noard 134)
x Workum 25/08/1897 Antoon Josephius Kuhne (boekhanderlaar te Alkmaar 1897), *Alkmaar, zoon van Johannes Hendricus Kuhne (horlogemaker te Alkmaar) en Maria Catharina Determeyer

6. Christiaan *Workum 26/02/1874
getuigen bij geboorteakte:
Simon Nota, 54 jr, reiziger en Lucas de Jong,   37 jr, timmerman
+Workum 02/06/1874 oud 3 maanden
getuigen bij overlijdensakte: Douwe Hollander, 31 jr, kleermaker en Lucas de Jong, 38 jr, timmerman

7. Anna *Workum 23/05/1875
getuigen bij geboorteakte: Lolke Zijlstra, 45 jr, werkman en Jentje de Vreeze, 34 jr, zilversmidsknecht


Leeuwarder Courant  20/02/1877

8. Christiaan *Workum 16/02/1877
getuigen bij geboorteakte: Karst Molenaar, 60 jr, schipper
en Johannes Lentz, 35 jr, brievenbesteller (woont 1918 Workum A 85)

9. Margaretha *Workum 06/07/1879
getuigen bij geboorteakte: Jozeph Ketelaar, 34 jr, slager (woont 1877 Workum E 4 = Noard 151; woont 1880 Workum wijk A)
en Johannes Ketelaar, 30 jr, koopman (woont 1880 Workum wijk A)


Leeuwarder Courant 08/09/1883

10. Regina Catharina
*Workum 05/09/1883
getuigen bij geboorteakte: Jozeph Ketelaar, 38 jr, slager (woont 1877 Workum E 4 = Noard 151; woont 1880 Workum wijk A)
en Johannes Lentz, 41 jr, brievenbesteller (woont 1918 Workum A 85)


Foeke Hendriks Rekers is een broer van Tjeerd. Die begint een Hoef- en Grofsmederij op 't Súd te Workum:Leeuwarder Courant 23/04/1858


Leeuwarder Courant 18/05/1882
C 19 (1812) = C 19 (1875) = C 22 (1920) = Súd 90 (1956)
1832 Tjebbe Aukes de Boer, koopman, is eigenaar van het pakhuis
23/01/1857 wijlen Tjebbe Aukes de Boer, bakker, was eigenaar van het pakhuis
1858 Foeke Hendriks Rekers begint een grofsmederij op C 19
1882 Foeke Hendriks Rekers overlijdt en 9 juni 1882 wordt het te koop aangeboden
...
1918+1928 Bouke Molenaar, smid,
1955/1956 Douwe van der Meer, veekoopman
Leeuwarder Courant 20/07/1882


Tjeerd Rekers is als "president" actief bij de ijsvereniging "Concordia":


Leeuwarder Courant 07/02/1873


Ook is Tjeerd Rekers actief als secretaris van het Rooms Katholiek Armbestuur:


Leeuwarder Courant 23/07/1878


Na het overlijden van Tjeerd Rekers verschijnt een oproeping in de Friso:


Friso zaterdag 3 juli 1915


Tot 1976 was Warkums Erfskip nog in bezit van een door een Tjeerd Reekers gemaakte tafelschuier met een met zilver beklede houten rug.
Jaarletter 1884 =
Het zilver was gedreven, binnen een rand van uitgewerkte ribbels.
Een touwmotief, een vaas met bloemen of fruit en links en rechts de plaats voor een monogram, omrankt met rococo ornamenten en zwanen met vleugels en vissenstaarten.
In de nacht van 27 op 28 augustus 1976 werd bij Warkums Erfskip ingebroken en veel zilveren en gouden voorwerpen ontvreemd. De tafelschuier is tot heden niet meer teruggevonden: Gestolen voorwerpen uit Warkums Erfskip in augustus 1975.

Auke Klapper
knecht bij Tjeerd Rekers

Auke Klapper (* Workum 1853 - + Nijmegen 1910) noemt in zijn memoires de goud- en zilversmid Tjeerd Rekers. Auke is op 22 oktober 1853 in Workum geboren als zoon van
Jan Klapper en IJbeltje van der Meulen.

Na het overlijden van zijn moeder IJbeltje, komt de uit Sneek afkomstige Justina Hubee als huishoudster in dienst. Later trouwt zij met vader Jan.
De stijfselfabriek, waar Jan werkt, wordt gesloten. Jan komt zonder werk, met als gevolg dat de kinderen van school moeten om te werken:

...Teneinde mijn geschiedenis niet vooruit te loopen dient vermeld dat mijn oudste broer werd opgeleid tot kuiper mijn tweede broeder tot verver en ik tot goudsmit daar wij alle drie al spoedig de school vaarwel moesten zeggen om iets te verdienen, teneinde het huishouden te schragen, eerst was ik een half jaar bij een koperslager in de leer geweest, doch dat vak beviel mij niet, goudsmit leek mij veel netter handwerk...

...Niettegenstaande mijn vader de Protestantsche Godsdienst was toegedaan, was zijn tweede vrouw Roomsch Catholiek, en daar ik noch heel klein zijnde mij om geen Godsdienst bekommerde ging ik getrouw met haar ter kerke en deed alles wat zij deed als knielen enz. die pracht en weelde daar beviel mij dan ook veel beter, dan die koude stijve boel in de Protestantsche kerken, en Vader zag er zeker geen kwaad in...

Op 26 juni 1866 overlijdt vader Jan Klapper aan de pokken. Drie weken later worden Auke en zijn twee broers in het Burgerweeshuis opgenomen. Het aantal wezen stijgt in die periode van 20 naar 40 ten gevolge van de cholera, die op dat moment in Workum heerst.   

...Reeds tijdens mijn vader nog leefde was ik natuurlijk al bij een goudsmit met name Tjeerd Rekers in de leer gekomen, en derhalve bleef dat zoo, ook in 't weeshuis, daar al de kinderen iets moesten leeren om zich op 18e jarigen leeftijd zelf te kunnen redden daar men tot zoolang maar in 't gesticht mogt blijven, en het alsdan zonder vorm van proces moest verlaten, waaruit gevolgelijk voor ieder onzer was af te leiden dat hij zich moest beijveren bij zijn vak, daar een jongeling van 18e jaren welke een knap vak leert nog niet veel bijzonders is voor een handwerksman.
Alhoewel dat goudsmidsbaantje mij tamelijk wel beviel, sluimerde in mijn binnenste toch altijd nog een vurig verlangen naar iets anders en wel: het Zeemanswezen. Ziedaar mijn ideaal, dit was het eigenlijk wat mij tegenlachte, bij welks gedachte ik mijn bloed sneller voelde vloeien, reizen, zwerven, de wereld en hare bewoners leeren kennen van nabij, dat was iets wat mijn hart deed kloppen van verlangen, en wat was oorzaak van die illusie die mijzelven daartoe leiden ? Misschien wel het zeemansbloed dat in mijn aderen vloeide, ofwel het dagelijksche zeegezicht waarin ik mij zo vaak verlustigde, gevoegd bij het vele lezen 't welk ik deed van reisverhalen enz. maar hetzij zoo 't wil, mijn wensch werd nooit verwezenlijkt daar de heeren voogden daartoe geen permissie gaven, ik zag mij dus gedoemd mijn vak te blijven beoefenen bij welk besluit ik mij dan ook kalm en gelaten gedroeg, met het vaste voornemen als ik groot was en mijn vak magtig was, dan toch te reizen op mijn vak.
Ik zal stilzwijgend de namen van hen met wien ik op de verschillende winkels werkte voorbijgaan, als zijnde van geen belang voor mijn verhaal, alleen zij gezegd dat zekere Auke Zwanenburg van Harlingen een bijzondere sympathie voor mij had opgevat, misschien uit compassie omdat ik weesjongen was, of hoe dan ook, in elk geval, hij zette mij geducht aan den arbeid, en daar hij een zeer knap werkman was, kon het niet anders of ik moest goede vorderingen maken, wat mij te gemakkelijker viel, wijl ik mij uit eigen beweging had voorgenomen met ijver en volharding me op mijn vak toe te leggen, want was ik eenmaal een degelijk werkman geworden alsdan stond de wereld voor mij open.
Aldus trooste ik mijzelve in mijn lot, en bleef tot mijn zestiende jaar loop en leerjongen en verdiende gedurende die zes jaren respectievelijk 0,30, 40, 50, 60, 75 ten laatste 1 gulden in de week, met de 16 jaar werd ik loopjongen af en bleef voortdurend op
de winkel tot dat ik mijn achttiende jaar bereikte...

...wij hadden eindelijk den 12 Mei van 1872 bereikt, dit was den lang verwachte dag waarop ik het gesticht zou verlaten als zijnde mijn 18e levensjaar reeds ingetreden met October vorig jaar; doch aangezien men altijd op 12 Mei er uit ging had ik een half jaar overwinst; wat een schoon vooruitzicht vrij te zijn; op eigen wieken drijven, in eigen behoefte voorzien, niemand meer rekening en verantwoording te doen van zijn daden en handelingen eigen heer en meester dus, ziedaar! wat vooruitzicht, daarbij nu werd mijn noeste vlijt beloond wijl ik in staat was met mijn handwerk zooveel te verdienen dat ik mij goed kon redden en niet zoals vele andere der confraters verpligt was dienst te nemen als militair, ook mijn beide broeders waren al enige jaren uit het gesticht, vroeger reeds vertrokken, kunnende zich ook best redden met hun vak, zoodat als broeders wij dan ook altijd voor het puikje van de schare hadden doorgegaan, waarop de voogden trotsch waren.
Het was juist Zondag; na den voormiddags Godsdienstoefening ging ik eerst de heeren Voogden en daarna Vader en Moeder mijn dank betuigen voor de liefderijke verpleging en welwillende behandeling van hun genoten gedurende het aantal jaren onder hun hoede doorgebragt, en daarna nam ik afscheid van de broeders en zusters in 't gesticht; want alzoodanig beschouwden wij elkaar; het was dan ook bepaald een aandoenlijk oogenblik dat afscheid, alle haat en wrok was voorbij, met een mengeling van vreugd en leed zagen ze mij heengaan, doch de beste wenschen werden elkander toegevoegd, nooit of nimmer kon ik dan ook dat laatste bewuste oogenblik vergeten welke herinnering mij gestadig bijbleef zoodat ik immer met weemoed terugdenk aan die dagen mijner kindsheid.
Onder al die droeve omstandigheden zorgde ik er echter wel voor het middagmaal op mijn nieuwe bestemming te zijn, daar ik geen lust gevoelde 's middags nog in 't gesticht te dineren. 'k Had lang genoeg uit de pot van Egypte geeten, en dus ging ik naar mijn kosthuis bij Jentje de Vreeze een onzer goudsmidsknechten vlak naast het weeshuis zoodat ik in de buurt bleef van mijn vroegere makkers. Thans was ik zo vrij als een vogel in de lucht, en ademde die vrijheid met volle teugen in, wijl ik de eerste avond noch om elf ure gansch alleen op straat dwaalde door de stad als iemand die niet goed weet waar hij zijn moet of naar toe wil, het ging mij even als een bandhond die losgerukt zijnde door de straten der stad scharrelt alles met verwondering gade slaande.
Alles wordt echter gewoonte, en zoodoende gevoelde ik mij van lieverlede op mijn gemak, en leide een onbesproken leven, ik was zuinig dat dan ook wel noodig was wijl ik 3.75 verdiende per week waarvan ik 2.75 voor kostgeld moest missen, zoodat ik van die overcomplete gulden mij moest kleeden en teren, doch aangezien ik in 't weeshuis altijd onder den band had gestaan ging het mij niet als andere jongelingen van mijn leeftijd, die naar cafe liepen, biljard speelden of vrijden, met niets van dat alles bemoeide ik mij en was volkomen op mijzelven.
Mijn patroon die erg veel van mij hield en reeds lang plannen met mij voor had namelijk; om een koopman in Goud en Zilverwerken van mij te maken, evenals hij zelf was; meende dat nu dat tijdstip was aangebroken daarmede aan te vangen, eendeels omdat hij zijn zaak wenschte uit te breiden en ten andere ik was groot en sterk op mijn leeftijd en kende de meeste zijner klanten, wijl ik dikwerf de geheel Zuidwesthoek van Friesland had bereisd gewoonlijk te voet daar ik uitstekend goed ter been was; doch hij kon bij mij met zijn plannen niet vorderen daar ik volstrekt geen zin had in het koopmansvak met een mars op de rug alle boeren bezoeken en met een zoetsappig gezicht op de nederigste wijze vragen of ze ook iets van nooden hadden, zoiets lag in mijn karakter niet, wijl ik den persoon niet was om alles voor lief te nemen wat ze een koopman soms naar het hoofd slingeren daar was mijn temperement veel te vurig van aard van, ik was zelf zeer opvliegend en driftig tengevolge waarvan ik mijzelve ten eenemale ongeschikt achte voor dat baantje, waarom ik dan ook hardnekkig bij mijn weigering bleef waarin hij tenslotte beruste, bovendien was ik op de winkel ook onmisbaar wijl het zware smeedwerk steeds voor mij was, wijl de overige beide gezellen die met mij op de winkel werkten daartoe geen kracht genoeg bezaten.
Daar het niet doenlijk is, alle steden en dorpen welke in friesland alzoo door mij bezocht werden te beschrijven, wil ik mij bepalen tot mijn geboorteplaats zijnde een stadje waar alle handwerken zoowat vertegenwoordigd waren; zoomede pannenfabrieken pottebakkerijen, kalkovens, houtzaagmolens, vleesmolens, zoutziederij, touwslagerijen, kerken voor Roomschen, Protestanten, Doopsgezinden en afgescheidenen, en Roomsche en Protestantsche wees, en oudman en vrouwenhuis, Gasfabriek, Stadshuis, Boterwaag, marktplein en Telegraafkantoor, de environs waren eenvoudig de scheepvaart redelijk; veel palingschuiten voeren vandaar op Engeland, de trekschuiten waren in die dagen noch in de mode, wat voor ons als jongens altijd een aardigheid was als de jagersjongen bij aankomst en vertrek op zijn hoorn blies, spoortreinen of stoombooten kenden we alleen bij naam, of van verre, daar men van den zeedijk zoo nu en dan een stoomer zag op een afstand...

Op 6 mei 1873 gaat Auke Klapper in militaire dienst


de geboortelepel van
Kornelis Siemens Bouma
met het meesterteken van Tjeerd Rekers, en de jaarletter V voor 1880Steelbekroning: schip
Steeltype: gevlochten
Inscriptie:
Kornelis Siemens Bouma is
Geboren de 5 Julij 1851.
(gestippeld)
Lengte: 19,4 cm.
Gewicht: 59 gram.


Opm.: Geboorteakte Hemelumer Oldeferd, aangiftedatum 7 juli 1851, akte nr. 71.
Cornelis Bouma, geboren 5 juli 1851,
zoon van Symen Minnes Bouma en Akke Johannes Jonkers.

Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd, 1874
Datum: 3 december 1874 , akte nr. 59.
Man: Cornelis Bouma.
Vrouw: Miek van der Meulen.

Geboorteakte Gaasterland, 1875
Aangiftedatum 18 januari 1875, akte nr. 8
Siemen Cornelis Bouma, geboren 17 januari 1875,
zoon van Cornelis Siemens Bouma en Miek Jans van der Meulen.

Geboorteakte Workum, 1873
Aangiftedatum 29 maart 1873, akte nr. 38
Tjitske Hoekstra, geboren 28 maart 1873
Dochter van Simke Hoekstra en Joukje Cusveller

Huwelijksakte Leeuwarden, 1901
Datum: 16 november 1901, akte nr. 226.
Man: Siemen Bouma.
Vrouw: Tjitske Hoekstra.Derde pand van links met de klokgevel de goud- en zilversmederij van Tjeerd Rekers.
foto Wijbe Rijpma
fotocollectie Willem D. Hengst


Drie zilver lepeltjes in barokke stijl (1864-1905). :Lengte 10,5 cm
Keur: oud zwaardje (voor 1905)
Meestertekens (onduidelijk afgeslagen) TR28 = Tjeerd Hendriks Reekers, Workum (actief 1864-1915)