Fotoalbum Tehuis van Ouden van Dagen

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
het Tehuis van Ouden van Dagen

uit de nalatenschap van Lutske (Loek) Bootsma-Boonstra
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Tehuis van Ouden van Dagen nr....." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.


Leeuwarder Courant 12 april 1932
           Armhuis of Gemeentegasthuis
  B. en W. deelen mee, dat zij op verzoek van den
"vader" den naam van armhuis hebben vervangen
door "gemeente gasthuis". De heer de Roest maakt
bezwaar tegen deze naamsverandering. Gasthuis is
volgens het woordenboek ziekenhuis. Waarom niet
eerst de voogden geraadpleegd?
  Besloten te beslissen in de volgende vergadering
Leeuwarder Courant 18 mei 1932
Armhuis - Gemeentegasthuis - Tehuis voor ouden
                                 van dagen.
  In de vorige vergadering was de beslissing inzake
naamsverandering uitgesteld. Thans deelden B. en
W. mede, dat zij, in overeenstemming met het
advies van de armvoogden, besloten tot ,,Tehuis
voor ouden van dagen". Deze nieuwe benaming
vond wel genade bij den raad.

1946

Na het overlijden van vader Hendrik Klinkert (*Hallum 18-08-1886 - +Sneek 17-12-1945) wordt Folkert Boonstra uit Noordbergum benoemd tot vader van het Tehuis van Ouden van Dagen. Zijn vrouw Aaltje Boonstra-Zandberg zal automatisch de moeder worden.
Moeder Ankje Klinkert-Hoekstra (*Marrum 23-03-1885 - +Workum 08-08-1970) zal later in een aanleunwoning bij Mariënacker betrekken (Mariënacker 19)

1
Ons begin als vader en moeder in het bejaarden huis 7 juni 1946 toen nog Tehuis van Ouden van Dagen Noard 39.

2
Onze kamer met gezicht op de Tuin.


1947

3
Feest in 1947
Vader Folkert Boonstra, armvoogd Cornelis A. (Cees) Dijkstra en
moeder Aaltje Boonstra-Zandberg.
Cees Dijkstra is op 1 oktober 1915 door de gemeente Workum als armvoogd benoemd.

\
4
Feest in 1947
Vader Folkert Boonstra, armvoogd Cornelis A. (Cees) Dijkstra en
moeder Aaltje Boonstra-Zandberg.
Cees Dijkstra is op 1 oktober 1915 door de gemeente Workum als armvoogd benoemd.
5
Wed. Glashouwer 1947

6
Wed. Glashouwer 1947

1949

Geertje Martens Koopmans
*Munnikkeburen 02-12-1859
+
zonder bedrijf te Hommerts (1883)
Woont op de Emmabuert 16 (in 1918 G 95 = in 1928 G 168)
dochter van
Marten Jelles Koopmans en Hendrikje Jochems Ketellapper

x Wymbritseradeel 10-11-1883

Johannes Lammert Glashouwer
*Molkwerum 02-08-1852 - +Workum 27-05-1931 78 jr
timmermansknecht te Hommerts (1883); timmermansknecht te Workum (1884); cementmaker te Workum (1892), timmerman te Workum (1913, 1918, 1931).
Woont op de Emmabuert 16 (in 1918 G 95 = in 1928 G 168)
zoon van
Lammert Johannes Glashouwer en Aalk Wouters Jans
timmerman te Molkwerum (1852); beide zijn geboren te Hindeloopen

Krijgen twee kinderen:
Marten *Workum 28-09-1884 x 1913 Martha Klazes Groenhof
Lammert *Workum 01-03-1892 x 1918 Jeltje Bouwes van der Meulen
Friso december 1949
7
G. Glashouwer,  J. Dijkstra, F. Fekkes alle Drie boven de 90 jaar

V.l.n.r. Geertje Glashouwer-Koopmans (*1859), Jacob Jans Dijkstra (*1853) en Fekke Johannes' Fekkes (*1857).
Jacob Dijkstra heeft pet voor de ogen, omdat hij niet op de foto wil.

8
1949 G. Glashouwer, J. Dijkstra, F. Fekkes, A. Boonstra-Zandberg

V.l.n.r. Geertje Glashouwer-Koopmans (*1859), Jacob Jans Dijkstra (*1853), Fekke Johannes' Fekkes (*1857)
en moeder Aaltje Boonstra-Zandberg.

9
1949 B. Deinum, E. Kant, J. Ratsma, G. Glashouwer, J. Dijkstra, F. Fekkes

V.l.n.r. Befke Deinum (*1879), E. Kant, Johanna Ratsma (*1867), Geertje Glashouwer-Koopmans (*1859),
Jacob Jans Dijkstra (*1853) en Fekke Johannes' Fekkes (*1857).


1951

10
Jakob Dijkstra 98 jaar met Vader Boonstra

Jacob Jans Dijkstra (*Workum 27-10-1853) en Folkert Boonstra

11
1951 Jan de Jong    F Grasman

Jan de Jong en F. (Folkert?) Grasman

12
1951

V.l.n.r. E. Kant, Befke Deinum, Johanna Ratsma, Ytje Hendriksma, onbekend,
onbekend, onbekend, moeder Aaltje Boonstra-Zandberg en vader Folkert Boonstra.

13
Sj. Hoekstra,  S. Vlas,  A. Bosma

Sjoerd Peekes Hoekstra (*1885-+1973), Sjoerd Scheltes Vlas (*1898-+1973) en A. Bosma

14
D Dijkstra en D Tiggelaar

D. Dijkstra en D. Tiggelaar

Oudjesdag 1951
Appelscha
15
Oudjesdag 1951 Appelscha

Ytje Hendriksma met vader Folkert Boonstra
Achter is het achtereind van de auto van Lieuwe van der Goot te zien met het kenteken B-32045

16
Oudjesdag 1951

Moeder Aaltje Boonstra-Zandberg
17
Oudjesdag 1951 Appelscha

Achter de pony staat vader Folkert Boonstra. Helemaal achterin zitten Ytje Hendriksma en Befke Deinum

18
Oudjesdag 1951 Appelscha

Afsluiting van de Oudjesdag op de Merk te Workum. Op de achtergrond het stadhuis, dat nog gerestaureerd moet worden.
Derde en vierde van links zijn Ytje Hendriksma en Johanna Ratsma.


1952

Kerstfeest 1952

19
Kerstfeest 1952 met Ds Fabrie
'
Ds. Berend Gerrits Fabrie (*Maastricht 20-01-1900 - +Koudum 14-07-1983)
Zoon van Gerrit Leonardus' Fabrie (pakhuisknecht te Hoorn1881; ziekenoppasser te Hoorn 1885) en Anna van Velden
Is predikant van de Baptistengemeente Beth-El te Workum.
Hij is gehuwd met Gerredina Frederika de Jong
(*04-06-1904 - +Bolsward, Bloemkamp 03-02-1988).


20
Kerstfeest 1952

21
Kerstfeest 1952

V.l.n.r.: Jan de Jong, C. de Jong, F. Grasman en Eize Romkes de Jong.
Achter Jan de Jong zit Aagje Haijtema-Wiersma (*Exmorra 20-11-1899 - +15-12-1991, dochter van Sybren Baukes Wiersma en Jeltje Broers Burghgraef; gehuwd met Anne Pieters Haijtema zie foto 22) en rechts van haar Engel Gaastra-Gerritsen (*It Heidenskip 10-04-1904 - +Bolsward 12-02-2002; dochter van Hendrik Gerlofs Gerritsen en Albertje Baukes Haitsme; gehuwd met Arij Gaastra). Rechts achter staan de vader en moeder Folkert Boonstra en Aaltje Boonstra-Zandberg.

22
Kerstfeest 1952

Voorste rij v.l.n.r.: Ytje Hendriksma en de dames D. en J. Alberts.
Daarachter v.l.n.r.: de gebroeders Wyp en Meije Simonsma, Jan de Jong, C. de Jong en F. Grasman
Achter Jan de Jong zit Anne Pieters Haijtema (*Workum 04-02-1893 - +23-05-1973, zoon van Pieter Haites Haijtema en Geertje Annes de Vries; gehuwd met Aagjen Sybrens Wiersma, zie foto nr 21)

23
mussen in de winter in de tuin van Wymertshof


1953

Jacob Jans Dijkstra
100 jaar
1853 - 1953
24
Jacob Jans Dijkstra *Workum 1853

Friesch Dagblad 1953

25
Jacob Jans Dijkstra *Workum 1853

Leeuwarder Courant 1953
27
27 oktober 1953
Jacob Jans Dijkstra
100 jaar
de kinderen van Jacob Dijkstra die op de foto zouden kunnen staan zijn
Ulbe Dijkstra (1880), Elisabeth Kramer-Dijksta (1883), Albert Dijkstra (1886),
Willem Dijkstra (1891), Sjoukje Boonstra-Dijkstra (1893) en Joukje Dijkstra (1895)

Geheel voor aan 2e van rechts is Geert Boonstra.

foto: Foto Atelier Fotohandel Steggerda Bolsward


1957

28

29

30
J. v.d. Veer

31
Sanatorium Appelscha 20 Nov 1959 Vertrek G de Boer
(Gerrit de Boer is overleden op 8 mei 1958, het jaartal 1959 klopt daarom niet)

Gerrit de Boer kreeg t.b.c. en werd tijdelijk overgeplaatst van Wymertshof naar het Sanatorium te Appelscha.
Op deze foto staat Gerrit de Boer geheel centraal.

Van 1922 tot 1963 was het sanatorium voor tuberculosepatiënten in Noord-Nederland gevestigd in de bossen bij Appelscha.

Gerrit Everts de Boer *Hieslum 17-01-1878 - +08-05-1958
boerenknecht te Oosterend (1902)
zoon van Evert Gerrits de Boer en Jantje Willems van Dijk
arbeider te Ferwoude (1877), arbeider te Hieslum (1878), arbeider te Ferwoude (1902)
Evert Gerrits de Boer is de zoon van Gerrit Jacobs de Boer en Befke Harmens de Jong
x Wonseradeel 17-05-1902
Metje Oebles Boonstra *Burgwerd 19-06-1876 - +05-11-1944
dienstmeid te Hartwerd (1902)
dochter van Oeble Rinderts Boonstra en Geertje Kornelus Bijlsma
boereknecht te Burgwerd (1874); arbeider te Burgwerd (1876, 1902)


Rechts van het midden staat Oebele Gerrits de Boer (*Workum 29-06-1904 - +Workum 24-01-1980) met het gezicht naar de camera, evenals zijn zuster Jantje de Graaf-de Boer, die rechts achter hem staat. Zij is getrouwd met de Warnser bakker De Graaf.

32
vader en moeder Boonstra met Murk Schaafsma 1957

33
Geheel links: Elisabeth Postma-Schippers. Midden op het bankje de Wed. Wouda. Geheel rechts Gerrit Everts de Boer

34
V.l.n.r.:  onbekend, Meije Simonsma, Reinskje Buma, Murk Schaafsma en Befke Deinum.


Oudjesdag 1957
Oranjewoud

35
Oudjesdag Oranjewoud 1957

Stijntje Finnema-Breimer (*Idskenhuizen 08-09-1873) zit achter in en voor moeder Aaltje Boonstra-Zandberg

36
Oranjewoud 1957

V.l.n.r.: Befke Deinum, Gerrit de Boer en Reinskje Buma

Befke Deinum en Gerrit de Boer zijn neef en nicht
hun grootouders zijn Gerrit Jacobs de Boer en Befke Harmens de Jong

37
Oranjewoud 1957

V.l.n.r.: onbekend, Wed. Wouda, Stijntje Finnema-Breimer en Elisabeth Postma-Schippers

38
Oranjewoude 1957

Meije en Wiep Simonsma

39
Oudjesdag 1957 Oranjewoud

V.l.n.r.: vader Folkert Boonstra, Befke Deinum, Reinskje Buma, Elisabeth Postma-Schippers, moeder Aaltje Boonstra-Zandberg, Stijntje Finnema-Breimer en de Wed. Wouda .

40
Oudjesdag Oranjewoud 1957

V.l.n.r.: Moeder Aaltje Boonstra-Zandberg, Elisabeth Postma-Schippers, Stijntje Finnema-Breimer en de Wed. Wouda.


1050 jaar Workum
907 - 1957

41
aug 1957

42
vader en moeder Boonstra in Frysk kostúm
43
44
45
7 Aug 1957 Bestand 1050 jarige Workum
Vertoon Burgerlijk Weeshuis omstr. 1850

bij de zuivelfabriek van de Leijmpf op de Emmabuert
46
7 Aug. 1957   1050 jarige Workum    Vertoon Burgerlijk Weeshuis omstr. 1850
47

48

49
50
51
52
Leeuwarder Courant woensdag  07-08 1957

53
Leeuwarder Courant zaterdag 10-08-1957

54
Kerstfeest ca. 1957

Geheel links Wiep Simonsma en geheel rechts Gerrit de Boer


1958

Oudjesdag 1958
Gaasterland

55
Oudjesdag Gaasterland 30 juni 1958

V.l.n.r.: Vader Folkert Boonstra, Eize Romkes de Jong, Wiep en Meije Simonsma

56
Oudjesdag Gaasterland 1958

Befke Klazes Deinum (*Workum 23-08-1879 - +27-12-1970) en Reinskje Feikes Buma (05-06-1906 - +Workum 04-04-1981)

57
V.l.n.r.: Elisabeth Postma-Schippers, vader Folkert Boonstra en Stijntje Finnema-Breimer.

58
Twee dames, een onbekende en de Wed. Wouda uit het Tehuis van Ouden van Dagen.

59
Geheel rechts Gerrit de Boer en geheel rechts vader Folkert Boonstra.

60
Stijntje Finnema-Breimer met vader en moeder Boonstra
Op donderdag 24 juli 1958
wordt op het Tehuis van Ouden van Dagen
de naam
"WYMERTSHOF"
onthuld en wordt iedereen uitgenodigd
"de gereedgekomen eet- en conversatiekamer officieel in gebruik te nemen en
de schenking van meubilair te aanvaarden".
De avond zal gehouden worden in de nieuwe conversatiekamer/eetzaal des avonds 8 uur.

Kerstfeest 1958

61
Kerstfeest 1958
Geheel links zit vader Folkert Boonstra.
Achter de tafel lachend ds. Gerard Visser, tot en met 30-06-1961 predikant bij de Baptistengemeente te Workum en daarna te Heerenveen.
Geheel rechts Reinskje Buma.
Aan de tafel aan de linker kant de Wed. Van der Heide, Geertje Travaille en Elizabeth Postma-Schippers.

62

63
Geheel links: Wiep en Meije Simonsma

64
Rechts: Eize Romkes de Jong

65
Stijntje Finnema-Breimer

1959

66
Paspoort van Folkert Boonstra. Afgifte te Workum 10 maart 1959

67
Oudjesdag Bergen aan Zee 1959

Zittend v.l.n.r.: Stijntje Finnema-Breimer, onbekend, Wed. Wouda, Elisabeth Postma-Schippers en onbekend.
Staande vader en moeder Boonstra.

68
Stientje Finnema en moeder Boonstra

69
Laatste foto van Stientje Finnema Breimer 86 jaar

Stijntje Finnema-Breimer *Idskenhuizen 08-09-1873, dochter van Trijntje Jelles Breimer.
Trijntje Jelles Breimer was tijdens de geboorte van Stijntje ongehuwd en
verbleef op dat moment zonder beroep te Idskenhuizen, haar woonplaats was Hemelum.

Op 27-05-1899 trouwde Stijntje in de gemeente Wymbritseradeel met Jappe Annes Finnema (*Gaastmeer 19-12-1875), zoon van Anne Finnema en Tjiets Wispelwey. Het echtpaar kwam na hun huwelijk op Gaastmeer wonen.In 1918 woonden ze op het adres Wijk G nr 210 (Parallelwei 3) en in 1928 in Wijk B nr 18 ( Begine 35). Ze betrokken samen met hun zoon Anne Finnema een nieuwe dubbele woning aan de Dolte, de eerste woning vanaf de Begine bekeken over het bruggetje in Wijk A nrs 138i en 138h, later Doltewâl 1 en 2.    

Na het overlijden van Jappe Finnema op 11 augustus 1957 kwam Stijntje in Wymertshof wonen, waar ze op 18 juli 1959 overleed.


1960

70
Sjoukje Oosterbaan aan het werk in de keuken van Wymertshof (maart 1960).

71
Werkende Vrouwen in de thuis van Wymertshof 1960

V.l.n.r.: Wed. Van der Heide, Elisabeth Postma-Schippers, Anna de Groot-Bijl en Geertje Travaille.

72
Moeder Aaltje Boonstra-Zandberg met
Anna de Groot-Bijl
*26-08-1893 - +24-09-1963
weduwe van Atze de Groot *27-04-1877 - +20-10-1958
73
Anna de Groot-Bijl met vader Folkert Boonstra

Kerstfeest 1960

74

75
V.L.n.r: Meije Simonsma, Eize Romkes de Jong, onbekend, Siebe Haijtema

76
Kerstfeest 1960
Meester De Groot met rechts van hem zijn vrouw.
Geheel rechts is dat mevrouw Flapper van de kledingwinkel op it Súd bij de Merk.

77
V.l.n.r.: Befke Deinum, Reinskje Buma, Anna Hoekstra en Wed. Wouda.
Anna (Antje) Hoekstra is de dochter van Yke Klazes Hoekstra en Reinou Hendriks van Dijk.
Zij woonde met haar zuster Tietje op 't Sylspaed. Toen haar zuster in het huwelijk trad,
moest Anna uit de ouderlijke woning en kwam in Wymertshof te wonen.

78

79
Links: Siebe Haijtema

80
Geheel rechts Geertje Travaille en de wed. Van der Heide.

81
Geheel rechts Meije en Wiep Simonsma


1962

82
1962 fam R. Koch

Rinse Koch, beurtschipper *03-10-1880 - +01-12-1965
en
Geertje IJntema *29-04-1879 - +30-12-1968

83
J. Ploegstra

Jelle Ploegstra (groentehandelaar)
*Bolsward 26-07-1886
zoon van Reinder Harkes Ploegstra (werkman te Workum 1891) en Ymkje Jelles Eppinga

84
Geertje Travaille, Wed. Wouda, Wed. Postma-Schippers, Wed. Van der Heide, Befke Deinum, Reinskje Buma en Anna Hoekstra.

85
de nieuwe slaapkamer pas klaargekomen met gang

86
87
88

89
Op 13 mei 1962 komt vader Folkert Boonstra te overlijden.

90
Een nieuwe vader en moeder worden gevraagd.
Hier komt waarschijnlijk niet op gereageerd.
Daarom worden een directeur en een directrice gevraagd.
91
92
1962 bij moeder Boonstra aan de Spoardyk 32

Moeder Aaltje Boonstra-Zandberg komt aan de Spoardyk 32 te wonen.

1963

93
R. Buma nieuwe zomerjurken 1963

Reinskje Feikes Buma (05-06-1906 - +Workum 04-04-1981, 74 jaar
dochter van
Feike Buma (1879-1958) en Janke Valkema (1879-1954)

94
A Hoekstra nieuwe zomerjurken 1963

Anna (Antje) Hoekstra
is de dochter van Yke Klazes Hoekstra en Reinou Hendriks van Dijk.
Zij woonde met haar zuster Tietje op 't Sylspaed. Toen haar zuster in het huwelijk trad,
moest Anna uit de ouderlijke woning en kwam in Wymertshof te wonen.

95
Reinskje Buma

nieuwe zomer mantels
Ze zijn er maar wat trots op


96
Anna Hoekstra

97
Ybema molen
98
Leeuwarder Courant 14 augustus 1963

1965

99
Anna Hoekstra en Reinskje Buma met hun Nieuwe wintermantels.

vóór 1946
100
R. de Boer augustus 1944
101
Op 17 februari 1914 krijgt Befke Deinum een levenloos meisje.
Haar neef Gerrit de Boer (42 jr.) arebeider te Ferwoude en Dooitse Smeding (43 jr) klerk te Witmarsum doen de aangifte.

102
Befke Klazes Deinum *Workum 23-08-1879 - +27-12-1970
dochter van Klaas Tjibbes Deinum en Antje Gerrits de Boer
Antje Gerrits de Boer is de dochter van
Gerrit Jacobs de Boer en Befke Harmens de Jong
103
104
Jacob Jans Dijkstra *Workum 28-10-1853
zoon van Jan Jacobs Dijkstra en Anna Wilhelmina de Jong

meer informatie op Jacob Dijkstra 100 jaar

105
106
107
108
Fekke Johannes' Fekkes
*Hindeloopen 15-06-1857 - +Workum 22-04-1952
arbeider in it Heidenskip, woonde bij de Fossepôle op de Fekkespôle
zoon van Johannes Fekkes Fekkes en Dirkje Jans Kooij

x Hemelumer Oldeferd 09-05-1885

Marijke Douwes Dijkstra
*Nijega HON 12-06-1866 - +Workum 05-02-1923
dochter van Douwe Baukes Dijkstra en Janke Jochums de Vries
109
Vier geslachten Fekkes.
V.l.n.r.: Fekke Fekkes *1922, Fekke Fekkes *1857-+1952, Bauke Fekkes *1889-+1982 en Bauke Fekkes *1950
110
111
F. Grasman
112
113
C. de Jong
114
115
E. de Jong

Eize Romkes de Jong *Lemmer 17-12-1872
vuurstoker te Amsterdam (1899); schipper te Amsterdam (1927); machinist te Amsterdam (1928)
zoon van
Romke Obbes de Jong (boereknecht te Lemmer) en Antje Hornstra

x Amsterdam 22-06-1899

Wietsina Hendriks de Boer *Harlingen
dochter van
Hendrik de Boer en Harmina Hoogterp

Eize heeft lang buiten Fryslân gewoond. Toen hij terug kwam, werd hij in het Tehuis van Ouden van Dagen te Workum opgenomen.

Zijn zuster Grietje trouwde met Cornelis Steenstra
Hun dochter Siebergje (*1916) trouwde met Cornelis Everts de Jong.
116
117
J. de Jong

Jan de Jong
118
119

Ytje Roelofs Hendriksma *Workum 09-07-1874

dochter van
Roelof Rinkes Hendriksma en Jetske Harmens Haitsma
koemelker te Workum (1874)


Ytje Hendriksma krijgt op 18-06-1902 een dochter
Jannetta Hendriksma
aangifte wordt gedaan door de huisarts Jan Jacobus Snoep (24 jr.) en
als getuigen treden op de agent van politie Wigle Wigles de Boer (72 jr.) en Hoofdagent van politie Joost Stout (43 jr.).

Jannetta Hendriksma trouwt met Abe de Jong en komen in Koudum te wonen.
120
Y. Hendriksma
Sjoerd Peekes Hoekstra
*Workum 18-08-1885
+Veenwouden, Talmahuis 01-02-1973 88 jaar

zoon van
Peeke Jotjes Hoekstra
tabakskerversknecht te Workum 1872; werkman te Workum 1885
en
Jetske Jans Bandstra
dienstmeid te Workum 1872

Na zijn overlijden plaatst het bestuur en directie van de "Wymertshof" een rouwadvertentie in de Leeuwarder Courant, waarin staat dat de overledene is opgebaard in de rouwkamer van "Mariënacker", Spoardyk 1 te Workum. De teraardebestelling zal plaatsvinden op maandag 5 februari om 2.00 uur vanuit "Mariënacker".
121
Sj. Hoekstra 1914
122
123

124
Hieslem Jaring Leenstra
achterop staat: Jarig Leenstra Hieslum

Jarig/Jaring Klazes Leenstra
*Nijland31-07-1868
van boerebedrijf te Wieuwerd (1892); woont te Baard (1917);
boer te Hieslum
zoon van
Klaas Jari(n)gs Leenstra en Sjirkjen Gerrits de Boer
boer te Wieuwerd (1892)


x Hennaarderadeel 14-05-1892

Tietje Aukes Bergsma
*IJlst 01-09-1869 - +Sandfirden 28-01-1927
dochter van
Auke Annes Bergsma en Ruurdtje Sybrens Sijbrandi
boer te Spannum (1892)

125
125
J v.d. Meulen
126

Jetske van der Meulen

127
Wed. Pelle
128
129
E. Posma-Schippers

Elizabeth Klazes Schippers
*Echten, Lemsterland 1898/1899
dochter van
Klaas Hendriks Schippers en Pieternella-Marina Spits
boerenarbeider te Workum (1920)

x Workum 28-05-1920

Tjeerd Ulbes Postma *Koudum 1894/1895
(werkman te Koudum 1920)
zoon van Ulbe Postma en Jeltje Dokkum
130
131
Johanna Doedes Ratsma
*Workum 22-07-1867 - +16-10-1952
dochter van
Doede Ruurds Ratsma en Ymkje Jeekles Los
pannebakkersknecht te Workum (1865, 1867)
132
Johanna Doedes Ratsma
op de Merk
133
Johanna Doedes Ratsma
voor de steeg naar haar woning op 't Noard
134
fam M Schaafsma Dedgum

Murk Hanses Schaafsma
*Dedgum 27-08-1877 + Sneek 28-09/03-10-1959   (82 jr, woonplaats Workum)
arbeider te Dedgum (1903)
zoon van
Hans Murks Schaafsma en Geertje Willems van Dijk
boereknecht te Witmarsum en dienstmeid te Tjerkwerd (1870); arbeider te Dedgum (1877, 1903)

x Wonseradeel 23-05-1903

Maaike Gerrits Ouderkerken
*Dedgum 05-09-1876 - vóór 1959
dienstmeid te Parrega (1903)
dochter van
Gerrit Douwes Ouderkerken en Gerkje Sjoerds Visser
boereknecht te Tjerkwerd en naaister te Parrega ((1875); arbeider te Dedgum (1876); Gerkje woont zonder beroep te Parrega (1903)

135
Fam J. de Vries Toen nog Tehuis van Ouden van Dagen vóór 1946