Declaratoir van Aangeving van Lijken te Workum 1810
Terug naar Genealogie in Workum Hoe druk ik de tabel af in Word


De schipper Bauke Simons Gaastra geeft het overlijden van zijn vader aan Simon Douwes aan. Hun nazaten zullen in Workum beroemd worden om hun geurige koffie. Miltje Uiltjes is schipper van het Trekschip dat "van Workum op Bolsward viza versa" vaart. Hij is met zijn vrouw Aafke Jelles "te Workum woonagtig" Sybolt Teakes, zijn nazaten zullen zich "Wiersma" noemen, wordt te Harich begraven. De familie woont al meer dan een eeuw niet meer in Harich. Toch zal het nòg een eeuw duren voordat met de oude traditie wordt gebroken.
Zijn voorvader Leffert Jeekles woonde in 1718 al in it Heidenskip.
Het is bijna zijn dagelijks werk, het invullen van de Aangeving van Lijken. Maar deze keer zal het zo makkelijk niet zijn gegaan. De overledene betreft deze keer de secretaris Simon Stoffels' eigen zoontje Jan. Als trouw ambtenaar verzuimt hij ook deze keer niet en vult het formulier in. Lodewijk Wolffes komt van oorsprong uit Duitsland, zijn echte naam is Caspar Ludwig Wolffes. Het lijkt alsof de ambtenaar van de burgelijke stand ook de achternaam wil veranderen in "Wolfers". Maar Lodewijk blijft zijn achternaam trouw en ondertekent met "Wolffes".
Hij is een van de voorouders van prinses Laurentien


1810 Workum
DECLARATOIR van Aangeving
van Lijken aan den Gequalificeer-
den van Schepenen der Stad
Workum

Ik Ondergetekende
geve bij deze kennis, en zulks ter voldoening aan het
24. Art. der Ordonnantie op het recht van Successie, alomme
binnen het Koningrijk Holland in te vorderen, bij HUN
HOOG MOGENDEN geärresteerd den 4den October 1805,
dat Overleden is
oud gewoond hebbende WORKUM, den (ondertekening) (achterzijde: geloof en begraafplaats)
001 Sake Pieters wonende
te Workum
mijn Zoontje Ruurd Sakes
den 6e van Louwmaand 1810
4 Jaren & 4 Maanden te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
8e van Louwmaand 1810 Sietse Pieters Workum
Doopsgezind
002 E Boersma te Stavoren
thans praesente te Workum
Criesjen Rintjes den 10e van
Louwmaand 1810
55 Jaaren 2 maanden te Workum ongehuwd 11e van Louwmaand 1810 E Boersma Workum
Gereformeerd
003 Pier Jansz Bode der
Stad Workum
mijn Vader Jan Piers .....
15e van Louwmaand 1810
73 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen of verdere
descendenten
met Vier kinderen uit
een Huwelijk
16e van Louwmaand 1810 P Jansz Workum
Gereformeerd
004 B de Jong Boekhouder van
de gemene Stadsarmen te Workum
Bouwe Harkes den 15en van
Louwmaand 1810
74 Jaaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
17en van Louwmaand 1810 B D Jong Workum
Gereformeerd
005 Kasper Vaesen wonen
,,de te Workum
mijn Zoontje Alexis Vaesen
den 17e van Louwmaand 1810
2 Jaren & 4 Maanden te Workum zonder kindern na te laten
ongehuwd
17e van Louwmaand 1810 Casper Vaesen Roomsch
Workum
006 Daniel S Zijlstra als gelas
tigde van mijn Zoon
Zijn Zoontje Daniel Rinnerts
den 20e van Louwmaand 1810
8 dagen te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
22e van Louwmaand 1810 Daniel Sijmens Zylstra Workum
Gereformeerd
007 A: Kuipers Boekhouder
van 't Burger Weeshuis te Workum
Jacobjen Klases den 22e
van Louwmaand 1810
17 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten.
ongehuwd
23e van Louwmaand 1810 A Kuipers Workum
Gereformeerd
008 Piet Ruurds Schipper
te Workum
mijn Zoontje Tjitte Pieters
den 25e van Louwmaand 1810
16 Weeken te Workum zonder kinderen na te laten.
ongehuwd.
26e van Louwmaand 1810

Pieter Ruurds Roomsch
Workum
009 Gerardus Jansz wonende
te Workum
mijn Zoontje Harmen Gerar
,,dus den 26e van Louwmaand 1810
10 Weeken te Workum zonder kinderen na te laten.
ongehuwd.
26e van Louwmaand 1810         dit is Gerar,,
dus Jans X eigene
         gezette Merk
Gereformeerd
Workum
010 Rienk Teakes Majoor
der Stad Workum
mijn Moeder Gotske Bas,,
,,tiaans den 29e van Louwmaand 1810
76 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen of verdere
descendenten.
Vier kinderen uit
een Huwelijk
30e van Louwmaand 1810 R. Teâkes Workum
Gereformeerd
Doopsgezind
011 Frans van der Nagel te
Workum
mijn Vrouw's Moeder Foukjen
Klases den 30e van Louwmaand 1810
66 Jaaren /circa/ te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen of verdere
descendenten.
met Vier kinderen uit
een Huwelijk
30e van Louwmaand 1810 F. van der Nagel Workum
Gereformeerd
012 Daniel S Zijlstra bij abzentie
van de overledene haare man
mijn Dochter Rigtje Daniels
Zijlstra den 1e van Sprokkelmaan 1810
32 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
1e van Sprokkelmaand 1810 D: S: Zijlstra Workum
Gereformeerd
013 Sietse Lolkes wonende
te Workum
mijn Vrouw Beitske Seerps
den 5e van Sprokkelmaand 1810
58 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen
met Twee kinderen uit
een Huwelijk
6e van Sprokkelmaand 1810 Sietse Lolkes Doopsgezind
Workum
014 Hette Lolkes wonende
te Workum
mijn Dochtertje Bottje Hettes
den 6e van Sprokkelmaand 1810
6 dagen te Workum zonder kinderen na te laten. 6e van Sprokkelmaand 1810 Dit is Hette
Lolkes + eigene
gezette Merk
Workum
Gereformeerd
015 Durk van Leusen mr.
Schoenenmaker te Workum
mijn Vrouw Hieke Miltjes den
7e van Sprokkelmaand 1810
26 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwlijk.
8e van Sprokkelmaand 1810 Dirk van Leûzen Roomsch
Workum
016 J Koelman in qlt als
administarerend Curator van de overledene
Janke Sietses dedn 13e van
Sprokkelmaand 1810
14 Jaaren te Workum zonder kinderen na te laten.
ongehuwd.
14e van Sprokkelmaand 1810 J: Koelman Workum
Roomsch
017 Allert Pieters als gelas,,
,,tigde van de Wed Eelke Harmens de Boer onder Workum
Harmen Eelkes de Boer den 14e van
Sprokkelmaand 1810
27 Jaren 4 Maanden onder Workum zonder kinderen na te laten

15e van Sprokkelmd 1810 Allert Pitters Workum Roomsch
018 Dieuwke Sietses wonende
te Workum
mijn man Harmen Cornelis
den 15e van Sprokkelmd 1810
64 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Negen kinderen of verdere
descendenten.
met Negen kinderen uit
Twee Huwelijken
15e van Sprokkelmaand 1810 dit is Dieuw       ke Pieters
eigene         + gezette
           handmerk
Workum Gereformeerd
019 Gerben Tjebbes Deinum woonen,,
,,de te Workum
mijn Broeder Siebren Tjebbes
Deinum den 16e van Sprokkelmaand 1810
60 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Agt kinderen  of verdere
descendenten.
met Agt kinderen uit
Twee Huwelijken
16e van Sprokkelmaand 1810 Gerben tyebbes deynom Ferwoude
Gereformeerd
020 Otte Eeltjes wonende te
Workum
Mijn moeder Antje Uiltjes
den 21e van Sprokkelmd 1810
77 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen
met Vijf kinderen uit
een Huwelijk
21e van Sprokkelmd 1810 Otte Eeltjes Workum
Rooms
021 Carel Trost te Workum mijn oom Willem Rocholl den
23e van Sprokkelmaand 1810
56 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende geene kinderen 23e van Sprokkelmaand 1810 Carl Troste
022 Steffen Ages te Workum, als
gelastigde van mijn zuster Sietske Ages
haar man Jarig Ypkes den
23e van Sprokkelmaand 1810
57 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Negen kinderen
met Negen kinderen uit
een Huwelijk
23e van Sprokkelmd 1810 Steffen Ages Rooms
Workum
023 Rienk Wiebes Valk wonen,,
,,de te Workum
mijn zoon Wiebe Rienks
Valk den 1e van Lentemaand 1810
19 Jaaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd.
2e van Lentemaand 1810 Rienk Wiebes Valk Gereformeerd
Workum
024 Durk van Leusen mr
Schoenenmaker te Workum
mijn Dochtertje Aafke Dúrks
van Leusen den 5e van Lentemd 1810
Agt Weeken te Workum ongehuwd. 6e van Lentemaand 1810 Dirk van Leúzen Roomsch
Workum
025 Okke Otma als gelastigde
van J: R: Oudendijk te Workum
Bauwkjen Murks den 5e
van Lentemaand 1810
42 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
een Huwelijk
8e van Lentemaand 1810 Okke Otma Gereformeerd
Ferwoude
026 Lodewijk Wolfers wonen,,
,,de te Workum
mijn Dochtertje Anke Wolfers den 8e van Lentemaand 1810 even geleefd te Workum zonder kinderen na te laten.
ongehuwd.
9e van Lentemaand 1810 Lodek Wolffes Gereformeerd
Workum
027 Bauke Simons Gaastra
Schipper te Workum
mijn Vader Simon Douwes
den 15e van Lentemaand 1810
68 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Zes kinderen
met zes kinderen uit
een Huwelijk
15e van Lentemaand 1810 B: S: Gaastera Gereformeerd
Workum
028 Albert Klazes wonende
te Workum
mijn Dochtertje Reinout
Alberts den 25e van Lentemaand 1810
7 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten.
ongehuwd.
26e van Lentemd 1810 Albert Klaases Doopsgezind
Workum
029 Marijke Willems wonende
te Workum
mijn man Roelof Douwes den
28e van Lentemaand 1810
49 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen of verdere
descendenten.
met Vier kinderen uit
een Huwelijk
31e van Lentemaand 1810 Marijke Willems Workum
Gereformeerd
030 Andries Douwes te
Workum als 't bewindhebbende ten Sterfhuize
Gelkjen Tjeerds den 1e van
Grasmaand 1810
42 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
2e van Grasmaand 1810 Andris Deinum Workum
Gereformeerd
031 Dieuwke Thijsens wede. van
wijlen Johs. Alberts te Workum
mijn Zoontje Thys Johannes
den 1e van Grasmaand 1810
16 Jaren, 2 Maanden en 7 dagen te Workum zonder kinderen na te laten.
ongehuwd.
2e van Grasmaand 1810 Dyeúke Tijssens De Wed. Van
Johannes Alberts
Workum
Gereformeerd
032 Gerrit Denie mr Schoenen,,
maker te Workum
mijn Zoontje Durk Gerrits Denie
den 2e van Grasmaand 1810
18 dagen te Workum zonder kinderen na te laten.
ongehuwd.
3e van Grasmaand 1810

gerrit
denie
Gereformeerd
Workum
033 B de Jong in qlt als boek,,
houder van de Gemene Staats Armen alhier
Trientje Ates den 4e van
Grasmaand 1810
77 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
met Een kind uit
een Huwelijk
6e van Grasmaand 1810 BDJong Gereformeerd
Workum
034 Rinnert Douwes de Jager in qlt
als boekhouder van de Doopsgezinde Gemeente
Ruurd Ippes den 12e van
Grasmaand 1810
77 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
met Een kind uit
een Huwelijk.
13e van Grasmaand 1810 Rinnert Douwes Doopsgezind
Workum
035 Hidde Krasburg als Testamentaire Executeur der
Nalatenschap van wijlen Allegonda Heebeles wonende
te Workum
Allegonda Heebeles den 18e van
Grasmd 1810
70 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd.
19 van Grasmaand 1810 H: Crasburg Workum
Rooms
036 Semkjen Deijes de Boer
wonende te Workum
mijn dochtertje Fettje Feddes
op den 22e van Grasmaand 1810
2 Jaren en 6 maanden te Workum ongehuwd 24e van Grasmaand 1810 Simkjen Deijes Workum
Gereformeerd
037 Pieter Bierma als gelastigde
van Foeke Siemons wonende te Workum
Trientje Foekes den 27e van
Grasmaand 1810
8 Weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd.
27e v: Grasmd 1810 Piet Bierma Gereformeerd
Workum
038 Hielkjen Stallinga we A: Nau,,
,,ta als directie hebbende ten Sterfhuize van Fokeltje
Willems wonende te Workum
Fokeltje Willems den 29e van
Grasmd 1810
21 Jaren 2 Maanden & 3 dagen te Workum zonder kinderen na te laten.
ongehuwd.
30e van Grasmd 1810 Hielken Stallinga
wed A Nauta
Workum
Gereformeerd
039 Siebren Sietses te
Workum
mijn zoontje Sietse Siebrens
den 22e van Bloeijmaand 1810
12 dagen te Workum zonder kinderen na te laten.
ongehuwd.
23e van Bloeymaand 1810 Siebren Sietses Gereformeerd
Workum
040 Pieter Sjoerds als gelastigde van Tjitte Eelkes wonende onder
Workum
Eelke Tjittes den 22e van
Bloeimd 1810
4 Jaren onder Workum zonder kinderen na te laten.
ongehuwd.
23 v: Bloeimd 1810 dit is Pieter
Sjoerds + eigen
gezette Merk
Workum
Roomsch
041 H.Krasburg als Curator over
de overledene wonend te Workum
Andriske Eelkes den 8e van
Zomerd 1810
19 Jaren onder Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd.
9e Van Zomermd 1810 H. Crasburg Roomsch
Workum
042 IJnse Tjalkes als gelastigde van
Sijbolt Teâkes wonende
te Workum
Tjeerd Sijbolts den 12e van
Zomermaand 1810
1 Jaar onder Workum zonder kinderen na te laten.
ongehuwd.
14e van Zomermd 1810 Ynse Tjalkes Gereformeerd
Harig
043 Simon Stoffels Secretaris
te Workum
mijn Zoontje Jan S. Stoffels den
23e van Zomermd 1810
Een Jaar en zeven Maanden te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
23e van Zomermd 1810 S: Stoffels Workum
Gereformeerd
044 Miltje Uiltjes Trekschipper
van Workum op Bolsward viza versa
te Workum woonagtig
mijn vrouw Aafke Jelles den 29e
van Zomermaand 1810
59 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen
uit
een Huwelijk
30e van Zomermd 1810 meltie últies Workum
Roomsch
045 Jan Scheltes wonende
te Workum
mijn vrouw Sjoerdtje Jans den
20e van Hooijmd 1810
34 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende geene kinderen
zonder kinderen na te laten
21e van Hooijmaand 1810 Jan Scheltes Gereformeerd
Workum
046 H Dinklenburg Boekhouder
van de Roomse Gemeente te Workum
Leentje Jacobs den 21e van
Hooymaand 1810
37 Jaren 11 Maanden te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
21e van Hooijmaand 1810 H. Dinklenburg qq Roomsch
Workum
047 Hittje Jans bij abzentie van
mijn Man Haye Lien te Workum
mijn zoontje Jappe Hayes Lien
den 22e van Hooymaand 1810
Tien Weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd.
23e van Hooymaand 1810 Hittie Jans Workum
Gereformeerd
048 Hieke Andries wonende te
Workum bij abzentie van mijn man
Jurjen Pieters
mijn zoontje Andries Jurjens
den 25 van Hooijmaand 1810
Twee Jaren zes Maanden te Workum gehuwd geweest, nalatende geene kinderen
ongehuwd.
26 van Hooijmaand 1810 hyekye Andryes Workum
Gereformeerd
049 Jans Brandenburgh wonende te
Workum als gelastigde van den
erven der overledene
Grietje Wiebes Wd G Hingst
den 26e van Hooijmaand 1810
zeven & vijftig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende geene kinderen of verdere
descendenten.
ongehuwd.
26 van Hooymaand 1810 J Brandenburgh Gereformeerd
Workum
050 Pier L. Oosterloo wonende te
Workum in Kwaliteit als Boekhouder
van de Gereformeerde Gemeente aldaar
Durkjen Rintjes
den 29 van Hooijmaand 1810
Een & Veertig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
30 van Hooymaand 1810 Pier L: Oosterloo
Boekhoúder Diaken
Gereformeerd
Workum
051 Gerben Jans Kingma wonende te
Workum
mijn Dochtertje Janke G. Kingma
den 1e van Oogstmaand 1810
twee uuren te Workum ongehuwd. 2e van Oogstmaand 1810 Gerb: Jans: Kingma Workum
Gereformeerd
052 Jacob Uldriks wonende te
Workum
Joúken Jacobs
den 9 van Oogstmaand 1810
1/3 Jaar te Workum ongehuwd 10 van Oogstmaand 1810 Jacob Ùlderiks Gereformeerd
Workum
053 Hùite Martens Bakker
te Workum
mijn Vroúw Mattjen Karstens
Ros den 9e van Oogstmaand 1810
65 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende geene kinderen
zpnder kinderen na te laten.
11e van Oogstmaand 1810 H.M.Bakker Workum
Gereformeerd
054 Lodewijk Wolfers Koop,,
man te Workum
Anke Joltjes den 19e
van Oogstmd 1810
58 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende geene kinderen
zonder kinderen na te laten.
ongehuwd.
20e van Oogstmaand 1810 Lodk Wolffes Doopsgezind
Workum
055 Lammert Sipkes wonende te
Workum
mijn Zoontje Jan Lammerts
den 20e van Oogstmaand 1810
een half uur te Workum ongehuwd 21 van Oogstmaand 1810 Dit is het Merk van Lammert Sipkes
getekend X mij Present P:Stroband
Gereformeerd
Workum
056 H: Dinklenburg wonende te
Workum in Kwaliteit als Boek,,
,,houder van de Roomsche Gemeente aldaar
Hikke Reins
den 21e van Oogstmaand 1810
Vier&zeventig Jaren & 4 Weken te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen of verdere
descendenten.
met Drie kinderen uit
een Huwelijk
22 van Oogstmaand 1810 H:Dinklenburg qq Workum
Roomsch
057 Simon Lazes wonende te
Workum
mijn Vrouw Geertje Wiepkes
den 22 van Oogstmaand 1810
Twee & Dertig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende geene kinderen

22 van Oogstmaand 1810 dit is     Simon
Lases + eigene
gezette merk
Gereformeerd
Ferwoude
058 H Dinklenburg wonende te
Workum in Kwaliteit als Boek,,
,,houder van de Roomsche Gemeente aldaar
Jikke Jacobs
den 22 van Oogstmaand 1810
AchtenVeertig Jaren 11 Maanden te Workum gehuwd geweest, nalatende - kinderen
ongehuwd.
22 van Oogstmaand 1810 H: Dinklenbúrg qq Workum
Roomsch
059 Antje Hoekstra wonende te
Workum bij absentie van mijn man
Atse Willems
mijn Dochtertje Duttje Atses
den 22 van Oogstmaand 1810
Vier Jaren 8 Maanden te Workumte ongehuwd. 24 van Oogstmaand 1810 Antie corneles hoeksra Workum
Gereformeerd
060 Fokeltje Haijes wonende te
Workum bij absentie van haar
Vader Haije J. Lien
mijn Moeder Hittje Jans
den 29 van Oogstmaand 1810
Veertig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen of verdere
descendenten
uit
een Huwelijk
29e van Oogstmaand 1810 Fokeltje Heaijes Lien Gereformeerd
Makkum
061 Kornelis Joúkes Gerechts Adusent
te Workum, als het Directie hebbende ten Sterfhuize
mijn Moeder Trientje Kornelis
den 29e van Oogstmd 1810
71 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind en verdere
descendenten
ui
een Huwelijk
30e van Oogstmaand 1810 kornelis Joùkes Workum
Doopsgezind
062 Passchier Jacobs wonende te
Workum
mijn Vrouw Trientje Willems
den 31 van Oogstmaand 1810
Zeven&Twintig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
31e van Oogstmaand 1810  dit is Passchier
Jacobs + eigene
  gezette merk
Gereformeerd
Workum
063 Andries Anes wonende te
Workum
mijn Dochtertje Grietje Andries
den 2e van Herfstmaand 1810
Twee Jaren Zes Weken te Workum ongehuwd. 3e van Herfstmaand 1810 dit is Andries Anes
gesette X handmerk
Gereformeerd
Wokum
064 Jan Oebles wonende te
Workum
mijn Vroúw Durkje Boekholt
den 10e van Herfstmaand 1810
Zes & Zeventig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende geene kinderen
uit
een Huwelijk
11e van Herfstmaand 1810 Jan Oebles Workum
Gereformeerd
065 Nieske Stroband wonende te
Workum bij abzentie van mijn Man
Jelle W Valk
mijn Dochtertje Sjoerdtje Jelles Valk
den 11e van Herfstmaand 1810
10 Weken te Workum nalatende geene kinderen
ongehuwd
12e van Herfstmaand 1810 Nieske stroband Workum
Gereformeerd
066 Baúke de Jong wonende te
Workum in Kwlt als Boekhouder
van de Stads Armen aldaar
Roelof Thijsens
den 13e van Herfstmaand 1810
Zeven & Vijftig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
met Vier kinderen uit
een Huwelijk
14e van Herfstmaand 1810 BDJong Gereformeerd
Workum
067 Bauke de Jong wonende te
Workum in Kwaliteit als Boekhou,,
,,der van de Stads Armen aldaar
Leentje Arjens Struik
den 13e van Herfstmaand 1810
Zeven & Veertig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
Vier kinderen uit
een Huwelijk
14e van Herfstmaand 1810 BDJong Gereformeerd
Workum
068 Bauke de Jong wonende te
Workum in Kwaliteit als Boek,,
,,der van de Stads Armen aldaar
Trientje Roelofs
den 14e van Herfstmaand 1810
Een & Twintig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende - kinderen
ongehuwd
14e van Herfstmaand 1810 BDJong Gereformeerd
Workum
069 Ienske Alberts wonende te
Workum als het directie hebbende
ten Sterfhuize
mijn Vader Albert Geerts
den 15 van Herfstmaand 1810
Drie & Vijftig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen of verdere
descendenten
met Vijf kinderen uit
een Huwelijk
15 van Herfstmaand 1810 ijnske Alberts Gereformeerd
Workum
070 Steffen Ages in Kwaliteit
als administrerend voogt over de overledene
Rintje Fridses den 18e van
Herfstmaand 1810
20 Jaren 11 Maanden te Workum nalatende geene kinderen
zonder kinderen na te laten.
ongehuwd.
19e van Herfstmaand 1810 Steffen Ages Parrega
Roomsch
071 W: A: Schoonhoven te Workum
in Kwaliteit als daministrerend Voogt
Fimkjen Deyes de Boer den
19e van Herfstmd 1810
Drie & Veertig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
uit
een Huwelijk
21e van Herfstmaand 1810 W. A. Schoonhoven Gereformeerd
Workum
072 Hessel K: Wielenga wonende te
Workum als het directie heb,,
,,bende te Sterfhuize
Ynte Enses Kingma
de 22 van Herfstmaand 1810
Tagtig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen of verdere
descendenten
met Drie kinderen uit
Twee Huwelijken
24e van Herfstmaand 1810 Hessel Klases Wielenga Workum
Roomsch
073 Martjen Jacobs wonende
te Workum
mijn man Ruurd Jacobs
den 28e van Herfstmd 1810
78 Jaren 5 Maanden te Workum gehuwd geweest, nalatende - kinderen
zonder kinderen na te laten
29e van Herfstmaand 1810 Martjen Jacobs Doopsgezind
Workum
074 JAntje Allexis wonende te
Workum

Mijn Moeder Hieke Jans
den 30e van Herfstmaand 1810
Zeven & zeventig Jaren 4 Maanden te Workum gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen of verdere
descendenten.
met Vijf kinderen uit
een Huwelijk
1e van Wynmaand 1810 Jansse Alexsis Gereformeerd
Workum
075 Jacob F Faber wonende te
Workum
mijn Vrouws moedre Grietje Wig,,
,,gerts den 2e van Wynmaand 1810
Zeven & zeventig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen of verdere
descendenten
met Twee kinderen uit
een Huwelijk
3e van Wynmaand 1810 Jacob:Faber Doopsgezind
Workum
076 Bauke de Jongh wonende te
Workum in Kwaliteit als Boek,,
houder over de Gemeene Staats Armen alhier
Willemke Pieters
den 2e van Wynmaand 1810
Achtien Jaren te Workum nalatende - kinderen
ongehuwd.
4e van Wynmaand 1810 B:D:Jong Gereformeerd
Workum
077 Barber Dijkstra wonende te
Workum
myn Zoon Holke Múnckeriús
den 3e van Wynmaand 1810
Vijf & Twintig Jaren te Workum ongehuwd 4e van Wynmaand 1810 Berber Dijxtra Idezegahuizen
Gereformeerd
078 Fettie Johannes wonende te
Workum
Jan Annes
den 4e van Wijnmaand 1810
Vier en Vijftig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Zeven kinderen
met Zeven kinderen uit
een Huwelijk
4 van wynmaand 1810         dit                        is
Dieuwke Piebes + eigen gesette
Merk gelastigde van Jan Annes
weduwe

Ferwoude
Roomsch
079 Adam Roúen wonende te
Workum
myn Dochtertje Feikje Adams
den 4e van Wynmaand 1810
Vyftien Jaren te Workum nalatende - kinderen
ongehuwd
4e van Wynmaand 1810 adam roúen Gereformeerd
Workum
080 Johannes Jans wonende te
Workum
mijn Zuster Aaltje Jans
den 4e van Wynmaand 1810
Zes & Twintig Jaren te Workum nalatende geene kinderen
ongehuwd.
4e van Wynmaand 1810 Johannes Jans Gereformeerd
Workum
081 Simke Sibolts wonende te
Workum
mijn Vrouws moeder Gerritje Hayes
den 5e van Wynmaand 1810
Acht & zeventig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
en verdere descendenten
uit
een Huwelijk.
6e van Wijnmaand 1810 Dit is Simke
Sibolts X eigene
gezette merk
Gereformeerd
Workum
082 H: Dinklenbúrg wonende te
Workum in Kwaliteit als Boekhoúder
van de Roomsche Gemeente aldaar
Trientje Jans
den 8 van Wijnmaand 1810
Acht & Dertig Jaren te Workúm gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen
met Vijf kinderen uit
een Huwelijk
11e van Wynmaand 1810 :H:Dinklenburg qq Workum
Gereformeerd
Roomsch
083 Harmanus Hartmans wonende te
Workum
myn Dochtertje Stientje Harmanùs
den 13e van Wijnmaand 1810
oud 3 Weken te Workum nalatende - kinderen
ongehuwd
13e van Wynmaand 1810 H:Hartmans Bannig Gereformeerd
Workum
084 Bauke de Jongh wonende te Workum
als Boekhouder der Stads
Armen aldaag
Grietje Doedes
den 13e van Wynmaand 1810
Een & Twintig Jaren te Workum ongehuwd 14e van Wynmaand 1810 BDJong Gereformeerd
Workum
085 Albert Tietjes wonende te Workum
in Kwaliteit Administrerende Voogd
mijn Zúster Reinouw Tietjes
den 14e van Wynmaand 1810
38 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
met Vier kinderen uit
een Huwelijk
15e van Wijnmaand 1810 Albert Tietjes Gereformeerd
Workum
086 Sietse Pieters wonende te
Workum
mijn Zoontje Hessel Sietses
den 14e van Wynmaand 1810
19 Weken te Workum ongehuwd 15 van Wijnmaand 1810 Sietse Pieters Van Randen Doopsgezind
Workum
087 J J Stelwagen Chirurgijn te Workum
als het directie hebbende te Sterfhuise
mijn Vrouws Moeder Ybeltje Sakes
den 18e van Wynmaand 1810
63 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende een kind
uit
een Huwelijk
18 van Wynmaand 1810 J:J: Stelwagen Doopgezind
Workum
088 Johannes Abes wonende te
Workum
mijn Dochtertje Grietje Johannes
den 20 van Wijnmaand 1810
24 Weeken te Workum ongehuwd 20 van Wijnmaand 1810 Johannes Abes te Parrega begraven
Roomsch
089 Abraham Annes te Workum Heere Annes onder Workum
den 31e Van Wynmaand 1810
55 Jaren te Workum nalatende geene kinderen
ongehuwd
31e van Wynmaand 1810 Abrham Annes Workum
Gereformeerd
090 Bauke de Jongh wonende te
Workum in qlt als Boekhouder van
de Stads Armen te Workum
Klaas Berends
den 31e van Wynmaand 1810
Twee & vyftig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen
met Drie kinderen uit
een Huwelijk
1e van Slagtmaand 1810 BDJong Gereformeerd
Workum
091 Jouke Johannes wonende te
Workum
mijn Vrouw Siementje Jans
den 8e van Slagtmaand 1810
Vier & zeventig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Zes kinderen of verdere
descendenten
met zes kinderen uit
een Huwelijk
8e van Slagt maand 1810 Joúke Johannes Workum
Gereformeerd
092 Batta Jansen wonende
thans te Workum bij absentie van
haar man Hendrik Jansen
mijn zoontje Adriaan Jansen
den 8e van Slagtmaand 1810
1/2 jaren en zes Weken thans te Workum ongehuwd 9e van Slagtmaand 1810 dit is        Batta
Janse + eigene
gezette  merk
            met Praesente
            AL:Potma
Gereformeerd
Workum
093 C: van den Weetering wonende te
Workum
myn zoontje Anton van de Wee,,
,,tering den 8e van Slagtmaand 1810
2 dagen te Workum nalatende - kinderen
ongehuwd
10e van Slagtmaand 1810 CvdWeetering Workum
Gereformeerd
094 Jelle Lieuwes wonende
onder Workum
myn zoontje Lieuwe Jelles
den 14e van Slagtmaand 1810
1/2 uur te Workum ongehuwd 15 van Slagtmaand 1810 dit is Jelle
Lieuwes   eigene
gezette X merk
             met Preasente
             ALPotma
Gereformeerd
Workum
095 Pier L: Oosterloo wonende te
Workum in Kwaliteit als boekhouder
van de Gereformeerde Gemeente te Workum
Grietje Piers
den 15e van Slagtmaand 1810
Zeventig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende - kinderen 15 van Slagtmaand 1810 Pier L,, Oosterloo Geeformeerd
Workum
096 H: Dinklenburg wonende te
Workum in Kwaliteit als Boekhouder
van de Roomsche Gemeente aldaar
Aafke Ridserts
den 17e van Slagtmaand 1810
Acht Jaren te Workum ongehuwd 17e van Slagtmaand 1810 H: Dinklenbúrg Boekhouder Roomsch
Workum
097 Hendrik Hendriks wonende te
Workum
myn zoon Hendrik Hendr de Jong
den 22e van Slagtmaand 1810
Dertien Jaren 3 Maanden te Workum ongehuwd 23e van Slagtmaand 1810 hendrik hendriks Gereformeerd
Workum
098 Gerrit Doekles wonende
onder Nijega als gelastigde van
Age Lieuwes wonende onder Workum
zijn zoontje Lieuwe Ages
den 23 van Slagtmaand 1810
14 dagen onder Workum ongehuwd 23 van Slagtmaand 1810 Gerrit Doekles Roomsch
Indyk
099 G G Verlagen in Kwaliteit als
Administrerend Curator over de Kinderen van de overledene
Jan Pieters Hamers den 23e
van Slagtmaand 1810
Vijf & Vijftig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
met Vier kinderen uit
Twee Huwelijken
26e van Slagtmaand 1810 G G Verlagen Workum
Roomsch
100 Ids Eeltjes wonende te
Workum als gelastigde van Antje
Tjeerds Wede Tjitte Foekes te Workum
mijn man Tjitte Foekes
den 28e van Slagtmaand 1810
Zeven & Twintig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
3e van Wintermaand 1810 dit     is      Ids
Eeltjes X eigene
gezette      merk
Roomsch
Oudega
101 C: v:d: Weetering wonende te
Workum
myn Dochtertje Sophia v:d: Weetering
den 5e van Wintermaand 1810
Een Maand te Workum ongehuwd 8e van Wintermaand 1810 CvdWeetering Workum
Gereformeerd
102 Lammert Hendks wonende te
Workum
mijn zoontie Wiepke Lammerts
den 11 van Wintermaand 1810
1 1/2 Jaren te Workum ongehuwd 11 van Wintermaand 1810 dit is         Lammert
Hendks + eigene
gezette        merk
Gereformeerd
Workum
103 Boekhouder wonende te
Workum
Marijke Hendriks Wed Lieuwe Pieters
den 13 van Wintermaand 1810
Zes en Veertig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende twee kinderen
uit een Huwelijk
14 van Wintermaand 1810 H:Dinklenburg qq Roomsch
104 Klaas Tjebbes wonende te Hin,,
,,delopen Workum in Kwaliteit als het Directie
hebbende ten Sterfhuise
Johannes Jans
den 14 van Wintermaand 1810
Zes & Dertig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende - kinderen

14 van Wintermaand 1810 Klaas Tjebbes Workum
Gereformeerd
105 Hermanús Hartmans wonende te
Workum
mijn Vrouw Sieboltje Jacobs
den 16e van Wintermaand 1810
Zes & Twintig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende - kinderen 17e van Wintermaand 1810 H: Hartmans Workum
Gereformeerd
106 Pieter Deinum wonende te
Workum in qualiteit als vader
mijn Zoontie Ysbrand P. Deinum
den 23 van Wintermaand 1810
een half ùùr te Workum 24 van Winermaand 1810 Pieter Tjebbes Deinum Gereformeerd
Workum
107 Jetze Bastiaans wonende te
Workum
Harmen
den 26 van Wintermaadn 1810
een half Jaar te Workum ongehuwd. 28 van Wintermaand 1810 Jettje Bastiaans Workum
Gereformeerd
108 Pieter Deinum wonende te
Workum
mijn huisvrouw Nantje Ysbrands
den 27 van Wintermaand 1810
drie en dertig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende geene kinderen of verdere
descendenten
29 van Wintermaand 1810 P:T:Deinum Gereformeerd te Workum
begraven
109 Berrend A v: Walta wonende te
Workum als belastigde van
Fettje Johannes
haar zoon Anne Jans
den 28 van Wintermaand 1810
Een&Twintig Jaren te Workum ongehuwd 29e van Wintermaand 1810 beerent anns walta Roomsch
Ferwoude


Hoe druk ik af deze tabellen af in Word?  

1. Selecteer de tabel met de muis
2. Bewerken
3. Kopiëren
4. start Word
5. Bestand
6. Pagina-instelling
7. Papierformaat
8. Liggend
9. OK
10. Bewerken
11. Plakken
12. klik met de rechter muisknop in de tabel op de Word-pagina
13. AutoAanpassen
14. AutoAanpassen aan venster
15. Printen


Wilt u een digitale kopie van de akte?  

Maak dan per kopie 3,00 over op
NL66 RABO 0132 7344 43 ( BIC: RABO NL 2U ) t.n.v. Museum Warkums Erfskip te Workum
met de vermelding "1810 nr .........." (het nummer vermeld vóór de akte)

Tegelijkertijd mailt u naar warkumserfskip@hetnet.nl
met de mededeling "Aanvraag digitale kopie 1810 nr .........." (het nummer vermeld vóór de akte)

Nadat uw bijdrage op onze rekening is binnengekomen, wordt de digitale kopie naar u gemaild.