Hoofdelijken Omslag 1880
Museum
Warkums Erfskip
Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

KOHIER VAN AANSLAG
IN DEN
HOOFDELIJKEN OMSLAG
DER
Gemeente WORKUM
DIENST 1880

Voor zooveel betreft het
ZUIVER VERMOEDELIJK INKOMEN

der aangeslagenen, na aftrek van f 250 voor
Nijverheid en f 200 voor Renteniers.

==============
Krachtens Koninklijk besluit, d.d. 7 December 1876
No. 16, door Burgemeester en Wethouders
voorgesteld tot een bedrag van ƒ 22000

-------------------------

Snelpersdruk van
H. BRANDENBURG EN ZOON,
WORKUM.

Wijk
A
B
C
D
E
F
G