Workumers in leger & marine van Napoleon en bij de slag bij Waterloo in 1815
Museum
Warkums Erfskip
Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

ûndersteande list is makke troch

de hear J.A. Paasman
(1927-2007)
Achte lêzers,

Ik doch ûndersyk nei Fryslân 1810-1813, doe't wy in part fan it Frânske keizerryk wiene. Dêrby ha ik de Friezen, dy't yn dizze perioade yn  leger en  marine fan Napoleon tsjinne meinommen. Sjoch de troch my gearstelde site fan Tresoar Soldaten onder Napoleon, dy't no al in jier as wat âld is of nei myn eigen side Friezen onder Napoleon.

Op de site fan it Museum Warkums Erfskip fûn ik de lottingslist fan 'e ljochting 1813 fan it kanton Hindeloopen. Foar my tige nijskjirrich. Hjir ûnder fine jo in list mei nammen en faak nochal wat gegevens fan 113 Warkumers dy't yn leger en marine fan Napoleon tsjinne ha. Dêrûnder binne ek Warkumers, dy't de Slach by Waterloo yn 1815 meimakke ha.

Warkum hie yn 1811 2988 ynwenners en yn ferliking mei oare plakken yn Fryslân is it tal fan 113 nochal heech. It kinne der sels mear west ha, want in soad  gegevens út 'e perioade 1810-1813 binne, wat de Friezen yn leger en marine ûnder Napoleon oanbelanget,  ferlern rekke. Dat it tal yn Warkum prosintueel sa heech leit, komt om't Warkum in havenstêd wie, dêr't farrenslju wennen, dy't opkomme moasten foar 'e saneamde maritieme inscriptie, dy't jilde foar farrenslju fan 23-49 jier. Napoleon hie it net sa stean op de Hollânske soldaat, dochs wol op 'e farrenslju. Hy wist doe noch net, dat it Hollânske 3e garderegiment grenadiers te voet en it 33e regiment lichte infanterie mei in soad Friezen harren yn 1812 sawat ta de lêste man opoffere hawwe, om him de Russen fan it liif te hâlden.

Yn 'e list fan 113 Warkumers stean mear gegevens as op 'e earder neamde site fan Tresoar. As der mear en oare gegevens bekend binne,  dan ik byinoar fandele ha, dan soe ik dat graach witte wolle.

    Mei rju groetenis,

    J.A.Paasman,
    
Workumers die hebben gediend in leger en marine van Napoleon
en betrokken waren bij de slag bij Waterloo in 1815

Afkortingen:
BS
burgerlijke stand;
Coll.Visser  
Gegevens van Friese militairen gevonden in de stamboeken in de Franse militaire archieven te Vincennes (Fr.) door de heer drs.J.Visser destijds ambtenaar bij het rijksarchief in Friesland; de desbetreffende gegevens zijn volledig overgenomen;
MKNO
Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden te Apeldoorn;
NA
Nationaal Archief te Den Haag;
OA   
Oud-archief gemeente
Raf
Register aanneming en bevestiging van familienamen
Terpstra
K.Terpstra, Friese Remplaçanten en Nummerwisselaars in de Franse Tijd, Grouw, 2000 (ter inzage in de studiezaal van Tresoar in de open opstelling 15.22 Terp.)
NB de volgorde is fonetisch-lexicografisch

A
B
D
E
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
T
U
W


Abma, Anne Jans  
geb.09.08.1790
wonende te Workum,
z.v. Jan Durks,  (overl.)
en Jetske Douwes;
loteling mairie Workum lichting 1810 marine; matroos 1e klas op de Terseco, equipage niet bekend daar hij afwezig was ten tijde van het opmaken van de lijst van 10.01.1823 van personen die bij de marine onder het Franse bestuur hebben gediend; is bij aanneming familienaam 21 jaar; bronnen:  
Tresoar toegang 11/6485 11.01.1823;
Raf Workum fol.131v
Altena, Gerben Jans
geb. Workum 28.07.1776,
gehuwd wonende te   Workum,
z.v. Jan Gerbens
en Fokeltje Folkerts;
mairie Workum maritieme inscriptie; 70e Equipage; matroos 1e klas op het linieschip De Kroonprins; op de lijst van 19.02.1814 van deserteurs uit Franse krijgsdienst die zijn teruggekeerd; oud 39 jaar; was tot 29.12.1813 met verlof doch zou zich daarna niet voor de Nationale Militie hebben gemeld; tr. Workum 20.06.1802 Jorritje Heins; woont in 1814 te Workum Bronnen:
Tresoar toegang 8/4621 nr.86a; 11/6485 11.01.1823;
DTB Workum 842 en 862;
DTB Sneek 672;
Raf Workum fol.176
Bakker, Roelof Jans   
geb.Workum 31.10.1789
wonende aldaar,
z.v. Jan Roelofs Bakker, overleden
en Ytje Jans;
loteling lichting 1809 mairie Workum lot nr.29; wordt geschikt verklaard en moet zich 11.04.1812 om 11 uur bij de Raad van Recrutering te Leeuwarden melden; fuselier 87e Cohorte Nationale Garde 1e Ban, 3e comp. in garnizoen te Groningen;14.12.1812 opgenomen in het hospitaal te Groningen en aldaar 18.12.1812 overleden aan de gevolgen van flexiog de poiltier, oud 23 jaar. Bronnen:
Tresoar toegang 8/4073;
NA Mil.stamboeken 2.01.15 pak 147B nr.30;
Gen.Jb.1956 bldz.23 nr.30
Barends, Johannes
wonende te Workum;
loteling mairie Workum  maritieme inscriptie; 79e Equipage; kwartiermeester op de schoener Cornelis Tromp (boot nr. 141 ?); op de lijst 19.02.1814 van uit Franse krijgsdienst teruggekeerde deserteurs; oud 32 jaar;  heeft zich na zijn verlof niet voor de Nationale Militie gemeld; woont    in 1814 te Workum; tr. 14.07.1807 Stijntje Aukes Bronnnen:   
Tresoar toegang 8/4621 nr.86a; 11/6485 11.01.1823
Bienings, Jan Freerks   
dagloner
geb. Kollum  28.07.1785
wonende te Augustinusga,
z.v. Freerk Bienings, overleden
en Imke Jans Postma
lichting 1811 mairie Workum;  plaatsvervanger voor Mozes Emanuëls van der Kaars (1789)te Noordwolde daarna voor Petrus Jacobus de Hoop(1791) Workum; soldaat 11.12.1812 125e reg.inf. nr.5177, 5e bat., 1e comp.; 12.03.1813 134e liniereg.; 12.01.1813 afgekeurd wegens zwakheid; zie Klaas Jans Gonggrijp; bronnen:
Tresoar toegang 8/4037 nr.162; 8/4063.335;
Raf Kollum fol.48 met familienaam Postma;
Blink, Age Jans
dagloner
geb.Akkrum 09.05.1792 ;
doop RK Irnsum 09.05.1792,
wonende te Workum,
z.v. Jan Ages,  overleden
en Antje Rients;
lichting 1813 mairie Stavoren; plaatsvervanger voor Anske Rinkes van der Ploeg ( geb.1793) te Warns; krijgsmachtonderdeel onbekend; bij aanneming familienaam 19 jaar; bronnen:
Tresoar toegang 8/4069.527;
Raf Workum fol.152v
Bonk, Rinze Gerrits,  
pottenbakker
geb.Workum 25.10.1789
wonende aldaar,
z.v. Gerrit Rinses Bonk
en Aaltje Hayes;
lichting 1810 mairieTjerkwerd; plaatsvervanger voor Andries Johannes Simonsma ( geb.1790) te Ferwoude; 33e regt. lichte inf.(jagers) 5e bat., 4e comp.; wordt begin 1814 nog als vermist opgegeven;  28.04.1812 opgenomen in het militair hospitaal te Givet en aldaar overleden 15.05.1812, aan de gevolgen van koorts, oud 22 jaar; bronnen:
Tresoar toegang 8/4060.259;
Gen.Jb.1956 bldz.23 nr.250;
NA Mil.Stamboeken inv.nr.2.01.15 pak 147 B1 nr.250;
BS gem.Workum overl.akte 18.02.1815;
OA Wonseradeel, mairie Tjerkwerd, nr.257 lijst mannen 17-45 opgemaakt begin 1814;
Raf Workum fol.102v;
Bosma, Jacob Douwes
geb.1790
gehuwd
wonende te Workum,
z.v. Douwe Atses, overleden
en Symontje Jacobs;
loteling lichting 1810 mairie Workum; 87e Cohorte Nat. Garde 1e Ban, 1e comp. in garnizoen te Groningen; 06.09.1812 opgenomen in het garnizoenshospitaal te Groningen en aldaar 23.09.1813 overleden aan de gevolgen van longontsteking; bij naamsaanneming 21 jaar; bronnen:
Tresoar Raf Workum fol. 172 en 174;
Gen.Jb.bldz.23 nr.342;
NA Mil.stamboeken inv.nr.2.01.15 pak 147B1 nr.342 met geboorteplaats Flolewekkel kanton Lemmer
Bosma, Sybren Sytses  
geb.11.10.1784 te Workum
won.aldaar,
z.v.Sijtse Sybrens, overleden
en Tytje Piers;
mairie Workum  maritieme inscriptie; 69e Equipage; kwartiermeester op het fregat La Trave ( door de Engelsen in 1813 genomen); woont in 1815 te Workum; bij aanneming familienaam 27 jaar; Bronnen:
Tresoar toegang 11/6485 11.01.1823;
Raf Workum fol.50v
Brinksma, Johannes Alberts
geb.05.03.1781 te Workum
en won.aldaar,
z.v. Albert Johannes Brinksma
en Aaltje Heddes
mairie Workum maritieme inscriptie; 70e Equipage; matroos 1e klas linieschip De Kroonprins (eerder Kon.Holland en Wreker,later Le Prince  genaamd); op lijst van 19.02.1814 van uit Franse krijgsdienst teruggekeerde deserteurs, 32 jaar; tot 30.12.1813 met verlof doch heeft zich toen niet voor de Nationale Militie gemeld ; woont in 1814 te Workum; tr.Workum 1816 Ynske Alberts van Roukema Bronnen:
Tresoar toegang 8/4621 nr.86a; 11/6485 11.01.1823;
Raf Workum fol.156;
BS Workum huw.akte 1816/6
Broksma, Otte Jans
geb.15.11.1783 te Workum
en won.aldaar,
z.v. Jan Ottes Broksma
en IJbeltje Jelles;
mairie Workum maritieme inscriptie; 69e Equipage; matroos 1e klas linieschip Admiraal Zoutman; komt voor op lijst 19.02.1814 van uit Franse krijgsdienst teruggekeerde deserteurs; was tot 28.12.1813 met verlof, dan oud 30 jaar en gehuwd; heeft zich nadien niet voor dienstneming in de Nationale militie aangemeld; bij aanneming familienaam 28 jaar; tr.Workum 27.05.1810 Diewke/Bieuwke Andries woont in 1814 te Workum; Bronnen:
Tresoar toegang 8/4621 nr.86a; 11/6485 11.01.1823;
Raf Workum fol.153v;
DTB 868 C blad 65
Brouwer, Fokke Sjoerds
geb.en wonende te Workum,
z.v. Sjoerd Broers
en Douwtje Klazes;
Mairie Workum maritieme inscriptie lot nr.22; 69e Equipage Aurore Maria bij besluit van 15.06.1812 afgekeurd wegens verminking van het linkerbeen; vervangen door Albert Jacobs Zwerver te Lemmer; tr. Workum RK 12.04.1804 Tjaltje Alberts Brinks; overl.Workum 04..01. 1848 oud 80 jaar gehuwd met Tjaltje Alberts Brinks; BS Workum overl.akte 1848; bronnen:
Tresoar toegang 9/3997.105b 29.06.1812 en 8/4028 nr.62
Raf Workum fol.137;  
DTB 868;
BS Workum overl.akten 1848
Bruinsma, Pieter Gosses,
studeerde medicijnen aan de Universiteit Franeker;
1811 heelmeester te Minnertsga;
chirurgijn en vroedmeester te Witmarsum
geb.Workum 28.02.1779
z.v. Gosse Pieters Bruinsma
en Wobbeltje Klaasses van Dijk;
omstreeks juli 1813 als chirurgijn aide major in Franse dienst; keert in juli 1814 vanuit een militair hospitaal in Parijs te voet huiswaarts; tr.mairie Witmarsum 28.95.1815 Grietje Yges Ytsenga; overl. Witmarsum 22.05.1827; van hem is een reisjournaal bewaard gebleven; is bij aanneming familienaam 32 jaar wonende te Minnertsga; Bronnen:
Tresoar toegang 8/4038 nr.43; 8/4046 nr.53;
BS Wonseradeel (mairie Witmarsum) huw.akte 1815 nr.12; overl.akte 1827 d.d.23.05.1827;
Raf Workum fol.50;
e-mail 20.07.2004 mevr. M.M.van Beek;
Buma, Wybren Tjeerds,
geb.Workum 23.07.1786
wonende  aldaar
z.v. Tjeerd Jentjes Buma
en Dieuwer Wiebrens;
mairie Workum  maritieme inscriptie; 79e Equipage; matroos 1e klas schoener De Schrijver; op lijst 19.02.1814 van uit Franse krijgsdienst teruggekeerde deserteurs; met verlof tot 22.12.1813 als matroos op De Zoutman;  heeft zich daarna niet voor de Nationale Militie gemeld, dan oud 27 jaar; overl.Workum 20.08.1838 oud 52 jaar; gehuwd met Sybrig Douwes Nagtegaal (1835), eerder gehuwd geweest met Jeltje Sybrens (1806) en Hinke Alberts (1810) bronnen:
Tresoar toegang 8/4621 nr.86a; 11/6485 11.01.1823;
Raf Workum fol.51v ;
BS Workum overl.akten 1838 nr.65     
Deinum, Gerben Sibrens   
geb.Workum 23.09.1789
en won.aldaar
z.v. Sybren Tjibbes Deinum, overleden
en Trijntje Hendriks;
loteling werkman lichting 1809 mairie Workum; 1e bat., 1e comp. militaire werklieden; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was 15.06.1812 uit Dantzig; bij aanneming familienaam 22 jaar bronnen:
Tresoar nr.870 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;  
Deinum, Hendrik Jarigs
geb.11.06.1790 te Workum
en won.aldaar
z.v. Jarig Tjibbes Deinum
en Willemke Hagius;
loteling mairie Workum mogelijk marine; plaatsvervangers Albert Freerks Dijkstra, molenmaker te Harlingen en Sybren Gerrits van der Meer, dagloner te Stiens; bij aanneming familienaam 21 jaar; bronnen:
Tresoar toegang 8/4071.63 (463 ?) en 26/49005.016;
Raf Workum fol.116
Deinum, Sipke Pieters
geb. Workum 27.01.1789
won.aldaar
z.v. Pieter Sipkes Deinum
en Lysbeth Jans Pingjum;
loteling mairie Workum lichting 1810 lot nr.6 marine ; niet verschenen op de trekking lichting 1810 kanton Hindeloopen; als dienstweigeraar beschouwd; 04.05.1812 vonnis rechtbank van 1e aanleg Sneek; afwezig voor inwerkingtreding wet op de conscriptie in dept.Holland; in 1809 met een brik onder kapt. Anderson vertrokken Rotterdam onder onbekende vlag en bestemming; zou later als matroos op een berkentijn naar de Oostzee zijn gegaan; is bij aanneming familienaam 22 jaar;   bronnen:  
Tresoar toegang 8/4025; 8/4032 nr.26;8/4039 nr.97g brief van de maire Workum 31.12.1812; en 8/4570 nr.104;
Raf Workum fol.114  
Dijkstra, Gerrit Alles,
geb.Workum 13.03.1780
wonende aldaar,
z.v. Alle Jacobs
en Saapke Steffens;
marine; vrijwilliger (?); 69e Equipage; matroos 1e klas op het fregat La Trave; uit Franse krijgsdienst teruggekeerd;  trouwt 02.07.1826 Workum Jetske Roelofs Nagtegaal; bronnen:
Tresoar toegang 11/6485 11.01.1823;
BS Workum huw.akte 1826 nr.19;
Dijkstra, Jarig Jans
geb.Makkum 23.10.1768
wonende te Workum
z.v. Jan Wiebes
en Tjetske Pieters;  
vrijwilliger (?) marine; rang en equipage niet bekend; tr. Harlingen 25.01.1816 met Ies Pieters bronnen:
Tresoar toegang 11/6485 11.01.1823 waar hij als gehuwd met Ies Pieters voorkomt;
Raf Workum fol.175v
Dokkum, Haye Jelles
geb. Hemelum 21.01.1792
wonende te Workum,
z.v. Jelle Jans
en Frankje Ales;
loteling lichting 1812 mairie Workum; 27.04.1813 fuselier 124e regt. inf. onder nr.5027, 5e bat., 4e comp.; 20.05.1813 5e regt. lichte cavalerie; bronnen:
Tresoar Coll.Visser  
Draaisma, Jan Alberts
geb.24.07.1789 te Workum
won.aldaar,
z.v. Albert Jansen Draaisma
en Hotske Jacobs;
loteling lichting 1809 mairie Workum; waarschijnlijk 87e Cohorte Nat.Garde 1e Ban; nadien voltigeur 147e regt.inf.van linie 04.05.1813 opgenomen in het hospitaal te Munster en aldaar 13.06.1813 overleden aan de gevolgen van koorts; bij aanneming familienaam 22 jaar; bronnen:
NA Mil.stamboeken inv.nr. 2.01.15 pak D nr.207;
Raf Workum fol.58       
Drent, Johannes Alberts
geb.Workum 23.01.1792,
z.v. Albert Eiberts Drent
en Trijntje Johannes;
loteling lichting 1812 mairie Workum; is gealimenteerde; regt.pupillen van de Garde, 1e bat., 3e comp.; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht kwam 09.06.1812 uit Oostende; bij aanneming familienaam 18 jaar; bronnen:
Tresoar nr.851 Op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Raf Workum fol.4
Eedsges, Jan Eedsges  
dagloner
geb.te Rottevalle (Sm.)
15 11 1783
wonende te Workum
z.v. Eedsge Jans   
en Antie Martens,
overleden 1809
plaatsvervanger voor Gerardus Magnus Cahais ( geb.1789) te Leeuwarden; krijgsmachtonderdeel onbekend      bronnen:
Tresoar toegang 8/4055.119
Eits, Engbert
geb.Workum 10.03.1781
z.v. Eit Engberts
en Minke Feits;
vrijwilliger; 07.10.1797 Engelse marine op het schip De Otter; 01.05.1802 gedeserteerd; 20.08.1805 3e regt.jager; 15.12.1806 grenadier Kon.Garde; 01.10.1810 2e Garderegt. gren. te voet onder nr. 582, 1e bat., 3e comp; 1805 aan boord; 1805-1806 Oostenrijk;  1806 Pruisen; 1809 Brabant;  21.10.1812 in Rusland krijgsgevangen; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 11.08.1811 uit Versailles; aangenomen niet teruggekeerd; bronnen:   
Tresoar Coll.Visser; nr.872 Op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Eldring, Thomas Johannes
geb.Workum 14.09.1791,
z.v. Johannes Eldring
en Lieskjen F.  Thommée;
loteling lichting 1811 mairie Workum; is gealimenteerde; 1e bat. Holl.voltigeurs  wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was  03.02.1813 uit Brest; bronnen:
Tresoar nr.862 Op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;       
Valk, Cornelis Rienks  
geb.01.10.1791 te Workum
en won.aldaar,
z.v. Rienk Wiebes Valk
en Antje Cornelis;
loteling lichting 1811 mairie Workum lot nr.34; 87e Cohorte der Nat.Garde 1e Ban in garnizoen te Groningen; bij aanneming familienaam 20 jaar; bronnen:
Tresoar toegang 8/4003 nr.25; 8/4582 nr.111;
Raf Workum fol.158    
Vaesen, Pieter Kaspers
geb.Brunssum 1789,
z.v. Kasper Johannes Vaesen
en Helene Roman;
loteling-dienstweigeraar mairie Workum lichting 1809 lot nr.34 marine; 15.07.1812 vonnis rechtbank van eerste aanleg te Sneek; afwezig voor inwerkingtreding wet op de conscriptie in dept. Holland; 24.05.1808 van Workum naar Rotterdam en daar als matroos op schip met onbekend naam van kapt.Jan Bakker van Makkum; brief uit Bordeaux met mededeling naar Lissabon doch naderhand niets meer vernomen; bij aanneming familienaam 22 jaar, in het buitenland; bronnen:
Tresoar toegang 8/4028 nrs.15 en 84, 8/4032 nr.41 1/2; 8/4039 nr.79g brief vn de maire Workum 31.12.1812; 8/4569 nr.166
Veltman, Johannes Eelkes  
geb.27.01.1790 te  Workum
won.aldaar,
z.v. Eelke Harmens  Veltman, overleden
en Trijntje Douwes;
loteling mairie Workum lichting 1810 aangenomen marine; plaatsvervanger Harmen Johannes van Pruimen, dagloner te Workum; bij aanneming familienaam 22 jaar; bronnen:
Tresoar toegang 8/4061.261; Raf Workum fol.65v;
DTB 868D blad 14 (voornaam niet ingevuld)
Virieu, Jan Paulus de,
geb. Workum 09.08.1790
wonende aldaar,
z.v.Jacobus Petrus de Virieu
en Maria de Gier;
loteling lichting 1810 mairie Workum; pokdalig; 07.12.1812 soldaat 125e regt. inf. onder nr. 5103, 5e bat., 3e comp.; 12.03.1813 134e linieregt.; bij aanneming familienaam 21 jaar       bronnen:
Tresoar Coll.Visser;
Raf Workum fol. 132v
Visser, Folkert Annes
schippersknecht
geb.Workum 13.12.1789
doop RK Workum 14.12.1789,
wonende te Workum,
z.v.Anne Folkerts Visser
en Antje Rintjes;
lichting 1810 mairie Langweer; plaatsvervanger voor Hylke Haagsma( geb.1790), kanton Lemmer; 11e regt., 10 comp.jagers; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 01.06.1812 uit Hannover; bij aanneming familienaam 22 jaar; bronnen:
Tresoar nr.852 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22; toegang 8/4060.249;
Raf Workum fol.93
Visser, Gerke Gerkes
geb.25.02.1793 te Workum
en won.aldaar,
z.v. Gerke Gerkes, overleden
en Antje Ruurds Buma (DG)
loteling lichting 1813 mairie Workum; grenadier 2e regt.; komt voor op de lijst van 19.02.1814 van deserteurs uit Franse krijgsdienst die zich na terugkeer hebben gemeld voor de Nationale Militie; in 1814 teruggekeerd en heeft zich te Leeuwarden gemeld; was toen 21 jaar; bij aanneming familienaam 17 jaar; tr.Workum 1815 Fokje Kornelis Metzelaar; bronnen:
Tresoar toegang 8/4621 nr/86a;
BS gem.Workum huw.akte 1815 nr.5   
Visser, Jan Ages
geb.Workum 19.09.1792,
z.v. Age Scheltes Visser
en Riemke Jans Minkes;
loteling lichting 1812 mairie Workum; fuselier 26e regt., 6e bat., 6e comp.; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 16.10.1813 uit Frankfort; bij aanneming familienaam 19 jaar; bronnen:
Tresoar nr.846 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Raf Workum fol.41
Visser, Sytse Annes
afkomstig van Workum
Loteling mairie Workum; maritieme inscriptie; heeft onder het Franse bestuur gediend volgens  een op 10.01.1823 opgemaakte lijst van personen die bij de marine onder het Franse bestuur hebben gediend met aantekening: deeze persoon is overleden bronnen:
Tresoar toegang 11/6485 11.01.1823;
Vries, Doris Jans de,  
geb. Workum 20.08.1787
z.v. Jan Foppes de Vries
en Albertje Thijsses;
vrijwilliger; 27.10.1806 fuselier 5e regt.; 06.10.1810 1e bat., grenadierscomp. 126e regt. inf. onder nr. 1121; veldtochten 1806 t/m 1811  wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 18.10.1810 uit Haarlem; bronnen:
Tresoar Coll.Visser; nr.848 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;      
Vries, Johannes Broers de,
zeeman/werkman/koopman,
geb.Workum 12.01.1790
wonende aldaar,
z.v. Broer Rinses, overleden
en Idske Johannes;
lichting 1813 mairie Koudum plaatsvervanger voor Jan Tjerks van den Brug ( geb.1793) te Koudum; 24e Equipage; matroos 1e klas op Le Hetezan/le Hiteran (la ?); begiftigd met de medaille de Sainte Hélène op 12.08.1857 ingesteld door de Franse keizer Napoleon III ten behoeve van de dan nog levende militairen die onder zijn oom keizer Napoleon I hebben gediend; certificaat van inschrijving in de Grande Chancellier onder nr.3296; verzoekt in de eerste helft van 1858 de koning om toestemming tot het dragen van deze buitenlandse onderscheiding; bij aanneming familienaam 22 jaar; overleden Workum 13.04.1859 oud 69 jaar; bronnen;
Tresoar toegang 8/4068.516; toegang 11/6485 11.01.1823;  MKNO nr.48 op de lijst van begiftigden met de medaille de St.Hélène;
Raf Workum fol.157;
BS Workum overl.akten 1859 nr.40;
Vries, Johannes Wybrens de,
Workum 01.05.1787
z.v. Wybren Johannes de Vries
en Jantje Tjepkes Tjepkema;
vrijwilliger; 11.05.1810 sold. 4e bat, 4e comp. 125e regt. inf. onder nr.3468  1813 gedeserteerd; wordt eind 1814 vermist; geen bericht ontvangen; bronnen:
Tresoar Coll.Visser; nr.792 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;       
Vries, Sybren Jans de
geb.Workum 23.08.1788,
z.v. Jan Foppes de Vries
en Albertje Thijsses;  
loteling lichting 1808 mairie Workum; is vrijwilliger; 9e regt. lansiers, 8e comp.;  wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 18.10.1813 uit Haarlem; bronnen:
Tresoar nr.849 Op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Gilkens, Jan   
geb.Workum 12.12.1768
wonende aldaar,
z.v. Gerrit Gilkens
en Grietje Simons;
vrijwilliger; soldaat regt.Scheffer; later 4e Halve Brig.; 12.04.1786 -12.11.1808 8e en 9e regt.inf.; afgekeurd doch 18.09.1809 weer 9e regt. inf.; 01.07.1810 9e (?) regt. inf. met verbintenis tot 18.09.1815; 22.09.1810 125e regt. inf. onder nr.2264;   2e bat., 3e comp. 5e bat., 2e comp.; 16.09.1812 2e bat. veteranen; 1793 en 94 Brabant en Vlaanderen; 1797 aan boord; 1799 Nrd.Holland, 1805 Oostenrijk; 1807 Pruisen; bronnen:
Tresoar Coll.Visser
Graaf, Sybren Feddes de,
geb.Workum RK
doop 26.09.1786
wonende aldaar
z.v. Fedde Sybrens, overleden
en  Gettje Okkes;
mairie  Workum  maritieme inscriptie; 70e Equipage, matroos 1e klas linieschip De Kroonprins ( later genaamd Le Prince en eerder Kon.Holland en Wreker); op lijst van 19.02.1814 uit Franse krijgsdienst teruggekeerde deserteurs;  tot 29.12.1813 verlof doch heeft zich daarna niet voor Nationale Militie gemeld; oud 27 jaar; woont in 1814 te Workum;

bronnen:  
Tresoar toegang 8/4621 nr.86a; 11/6484, 11.01.1823
Hagema, Sjoerd Alberts  
geb.Workum  04.04.1791,
z.v. Albert P. Hagema
en Trijntje Sjoerds;
loteling mairie Workum lichting 1811 marine; 80e Equipade de Haut Bord; wordt eind 1814 en in november 1813 als vermist opgegeven; zijn laatste bericht was uit Cherbourg; bronnen:
Tresoar nr.873 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Haan, Joris (Georgius) de Haan
geb. te Workum
doop RK 04.01.1788
wonende aldaar,
z.v. Klaas Joris de Haan
en Dorothea Jans Andringa;
vrijwilliger; behoort tot het 8e transport van de compagnie vrijwilligers uit Friesland  in 1809 dat onder de luitenants Hoekstra en Eppens op 19.09.1809 vanuit Leeuwarden naar Utrecht vertrekt; is dan 21 jaar; lengte 5 voet, 6 duim en 2 streep; krijgt een premie van 240 gulden; bronnen:
Tresoar toegang 8/3176II
Hayes, Andries
werkman
geb..Workum 25.09.1784
wonende aldaar,
z.v Haye Andries
en Antje Scheltes;
plaatsvervanger voor Obbe Obbes de Jong te Tacozijl, lichting 1811 marine; onderdeel onbekend; bronnen:
Tresoar toegang 26 inv.nr.97002 repertoire nr.82 d.d. 05.03.1811 nots. A.Witteveen te Lemmer;
Hamers, Pieter Jans
pottenbakker
geb Sneek 13.03.1788 RK
wonende te Workum,
z.v. Johannes Pieters Hamers
en Akke Rientjes
beiden overleden; (overgenomen uit het extract geboortebewijs);
lichting 1811 mairie Workum; plaatsvervanger voor Jan Fokkes Brouwer ( geb.1791) te Lippenhuizen; pokdalig; 11.12.1812 125e regt. inf. onder nr. 5186, 5e bat., 4e comp.; 13.03.1813 134e linieregt.; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 30.08.1813 uit Maagdenburg; 24.11.1813 opgenomen in het militair hospitaal van de douane te Maagdenburg en aldaar overleden 31.01.1814 aan de gevolgen van Phistie Pulmonaire; bij aanneming familienaam 23 jaar; broer van Sybren Jans Hamers; bronnen:
Tresoar Coll.Visser; nr.856 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22; toegang 8/4964.354;
Gen.Jb.1956 bldz. 25 nr.31;
NA Mil.Stamboeken inv.nr.2.01.15 pak 149 H1 nr.31;
Raf Workum fol. 28
Hamers, Sybren Jans
geb Workum 01.04.1792
wonende aldaar,
z.v. Johannes Pieters  Hamers, overleden
en Akke Rientjes;
(overgenomen uit het extract geboortebewijs van zijn broer Pieter Jans Hamers);
lichting 1812 mairie Workum; plaatsvervanger (nummerwisselaar ?) 5e regt. 2e bat., 2e comp., grenadiers tirailleurs; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 08.06.1810 uit Gorkum; bij aanneming familienaam 19 jaar; komt niet voor in de dossiers plaatsvervangers; bronnen:
Tresoar  nr.857 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Haringa, Cornelis Harmens,
geb.en wonende te Workum,
z.v. Harmen Kornelis, overleden
en Dieuwke Sytses Haringa
mairie Workum maritieme inscriptie; 79e Equipage; matroos 1e klas linieschip Admiraal Zoutman; op lijst 19.02.1814 van uit Franse krijgsdienst teruggekeerde deserteurs; verlof tot 30.12.1813 doch heeft zich nadien niet voor de Nationale Militie gemeld; woont in 1814 te Workum; tr.Workum 18.05.1807 Rinske Sybrens bronnen:
Tresoar toegang 8/4621 nr.86a; 11/6484 11.01.1823;
Raf Workum nrs.86 en 156v;
DTB 868C blad 56
Hingst, Age Jans
geb.Workum 10.12.1784
z.v. Jan Joukes Hingst
en Aukje Ages;
Loteling mairie Workum maritieme inscriptie; matroos 1e klas; equipage en schip onbekend daar hij tijdens het opmaken van de desbetreffende lijst niet aanwezig was; tr.Workum 13.09.1815 Lovisa Lodewijks van Rossum; bronnen:
Tresoar 11/6485 11.01.1823;
BS Workum huw.akte 1815 nr.27;    
Hengst, Tjeerd Gerkes
boerenarbeider
geb.Workum 06.06.1790
wonende te Friens,
z.v. Gerke Foppes (overl.)
en Foeke Jappes;
Loteling lichting 1810 mairie Roordahuizum lot nr.18 idem lichting 1811 nr.1; krijgsmachtonderdeel onbekend; Bronnen:
OA Idaarderadeel inv.nr.371 liste alphabétique des conscrits lichting 1810 en 1811 mairie Roordahuizum nrs. 2 en 14;
Harmanides, Jurjen Johannes,   
geboren te Oldeboorn 24-09-1780 z.v. Johannes Hermanides en Wintje Wybes;

mairie Workum  maritieme inscriptie; 70e Equipage; matroos 1e klas linieschip De Kroonprins (later genaamd Le Prince en eerder Kon.Holland en Wreker); gedeserteerd en vervangen door Jan Ykes Leyenaar; komt voor op lijst van 19.02.1814 van deserteurs uit Franse  krijgsdienst die zich bij terugkeer hebben gemeld voor de de Nationale Militie; is dan  33 jaar oud; tot 30.12.1813 met verlof;  woont in 1814 te Workum; tr. Workum 12.05.1805 Jantje Rienks Hobma;

bronnen:
Tresoar toegang 8/3996.68 22.07.1812; 8/4631 nr.86a; 11/6485, 11.01.1823; DTB 729 en 862; e-mail  Warkums Erfskip 27.01.2007 nav mail Hans de Haan, Apeldoorn 25.01.2007
Hilsma, Sybolt Sybrens
geb.Workum 05.06.1785
wonende te Workum,
z.v. Sybren Sybolts Hilsma
en Sjoeerdje Scheltes;
mairie Workum  maritieme inscriptie; 70e Equipage; matroos linieschip De Kroonprins(later genaamd Le Prince en eerder Kon.Hollander en Wreker); na teruggekeerd verlof verleend tot 29.12.1813 doch heeft zich daarna niet voor Nederl.dienst aangemeld, 28 jaar en ongehuwd; bronnen:
Tresoar toegang 8/4621 nr.86a; 11/6485, 11.01.1823;
Raf Workum fol.73v;
BS IJlst 1815/1
Hilversom, Pieter Ulbes,
doop Workum 13.12.1771
wonende te Workum
z.v. Ulbe Baukes
en Auk Wopkes;
mairie Workum  maritieme inscriptie; 70e Equipage de haut bord, linieschip Le Prince
(eerder genaamd Kroonprins, Kon.Hollander en Wreker); 20.07.1812 overleden in het hospitaal te Enkhuizen, oud 40 jaar;  tr.Workum 27.05.1804 Anna Catharina Pieters Mobach
bronnen:
Tresoar toegang 8/4040;
Raf Workum fol.176v;
DTB  868C blad 69.
Hobma, Auke Rienks
geb. 26.01.1788
wonende te Workum,
z.v. Rienk Sjoerds Hobma, overleden
en Antje Aukes;
loteling lichtig 1808 mairie Workum; is reeds vrijwilliger; 19.02.1807 grenadier Kon.Garde; 01.10.1810 2e Garderegt. gren. te voet onder nr.744, 1e bat., 2e comp.; 1809 Brabant; 1812 Rusland; 12.09.1812 in Rusland krijgsgevangen genomen; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 03.1813 uit Versaille; bij aanneming familienaam 23 jaar; bronnen:
Tresoar nr.861 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Hobma, Gerrit Teunis  
geb. Workum 01.03.1789
z.v.  Teunis Gerrits  Hobma
en Riemke Baukes;
loteling lichting 1809 mairie Workum; 87e Cohorte van de Nationale Garde onder nr.831, 6e comp. voltigeur; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was in 02.1813 uit Groningen; 17.09.1813 overleden in een hospitaal te Dresden aan koorts oud 24 jaar; bij aanneming familienaam 22 jaar op de Joure bronnen:
Tresoar nr.858 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Gen.Jb.1956 bldz.26 nr.238;
NA  Mil.stamboeken inv.nr. 2.01.15 pak 149 H2 nr.238;
Raf Workum fol.158;
Hoop, Petrus Jacobus  de   
geb.1791
wonende te Workum,
z.v. Jan Douwes de Hoop
en Geeltje Hesseling;
loteling lichting 1811 mairie Workum; plaatsvervanger Jan Freerks Bienings, dagloner te Kollum, overeengekomen bedrag 2.300 gulden; afgekeurd 12.01.1813 en vervangen door  Klaas Jans Gonggrijp schoenmaker te Harlingen; overeengekomen bedrag 2.000 gulden; bij aanneming familienaam 21 jaar; bronnen:
Tresoar toegang 8/4037.162, 8/4063.334 en 8/4063.335; 26/16001.235;
Raf Workum fol.20
Huizinga, Hendrik Gerbens,
geb.Balk  12.05.1792
wonende te Workum,
z.v.Gerben Sjoerds Huizinga
en Eva Hendriks;
loteling lichting 1812 mairie Workum marine; 80e Equipage de Haut Bord;  wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van  23.07.1814 uit Cherbourg; bij aanneming familienaam 19 jaar; bronnen:
Tresoar nr.845 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Raf Workum fol.119     
Volgens overlevering is dit
Jurjen Douwes de Jager geboren Workum 1773 overleden 18-07-1813
familie Hornstra-de Jager
Jager, Douwe Wybrens   
geb.1789
wonende te Workum,
z.v. Wybren Aukes, overleden
en Tiete Douwes;
loteling mairieWorkum lichting 1809 marine; 6e Equipage; matroos 1e klas op de Compage; uit Franse krijgsdienst teruggekeerd;
loteling mairie Workum lichting 1813; verzoekt zich te laten vervangen door Johannes Namles Atsma; bij aanneming familienaam 22 jaar;
bronnen:
Tresoar toegang 8/4042 nr.363 en 11/6485 11.01.1823;
Raf Workum fol.4v    
Jager, Jacob Jans de
geb.1788
wonende te Workum;
loteling lichting 1808 mairie Workum lot nr.63; mogelijk maritieme inscriptie; plaatsvervanger Okke Ages Oudewagen die op 11.09.1812 nog niet is komen opdagen;   bronnen:
Tresoar toegang 8/4579 nr.192
Jacobs, Sjoerd Jacobs  
geb.1790,
wonende te Workum,
ouders overleden;
loteling-dienstweigeraar mairie Workum lichting 1810 marine; bij vonnis van  04.05.1812 rechtbank eerste aanleg Sneek veroordeeld; afwezig voor inwerkingtreding wet op de conscriptie dept.Holland; in november 1810 met kapt. Pieter Loffert van Groningen naar de Oostzee vertrokken; door een Duitse kaper naar Dantzig opgebracht en vandaar naar Engeland; matroos op HM Grace; 05.1812 stuurman op koopvaarder naar Amerika en sindsdien niets meer van hem vernomen bronnen:
Tresoar toegang 8/4032 nr.26; 8/4039 brief maire Workum 31.212.1812; 8/4570 nr.104
Jans, Karst
geb.
en wonende te Workum,
z.v. Jan Karstens
en Geeske Wietses,
beiden overleden
mairie Workum wees uit het Burgerweeshuis te Workum; Pupil van de Keizerlijke Garde onder nr. 5622, 7e bat., 2e comp.;  20.01.1812 opgenomen in het hospitaal Val de Grace te Parijs en aldaar 09.03.1812 om 10 uur 's avonds aan de gevolgen van koorts, oud 18 jaar; bronnen:
BS Workum, overl.akte 1812 nr.25;
Gen.Jb.1956 bldz.27 nr.49;
N.A. Mil..Stamboeken inv.nr.2.01.15 pak 150 K1 nr.49
Jong, Eelke Eelkes de,
geb.Workum 22.08.1788
z.v. Eelke Eelkes de Jong
en Aaltje Sietzes;
loteling lichting 1808 mairie Workum; 33e regt.lichte inf. (jagers), 4e bat., 5e comp.  wordt eind 1814 vermist 11.1811 uit Stettin; bronnen:
Tresoar nr.868 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Raf Workum fol.138
Jong, Fekke Feddes de,
geb.Workum 06.12.1790
z.v.  Fedde F. de Jong
en Hetje Sybrens;
loteling lichting 1810 mairie Workum; is gealimenteerde; fuselier 8e regt.; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 08.09.1810 uit Gorkum; bronnen:
Tresoar nr.867 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Jong, Sybren Taedes de,
metselaar,
geb.Workum 03.01.1788
wonende aldaar,
z.v. Taede Sikkes en  
Yttje Sybrens;
Plaatsvervanger voor Teunis Annes Schotanus te Lemmer en Jozeph Noyon, koopman te Sneek, overeengekomen bedrag 1,400 gulden; krijgsmachtonderdeel onbekend; tr. Workum 27.05.1821 Aukje Fongers Klapper; bronnen:
Tresoar toegang 26 inv.nr.118002 repertoire nr.302 d.d. 28.08.1813 nots. J.Ruardi te Sloten 1813; idem inv.nr.54003 repertoire nr.135 d.d.29.09,1812 nots. W.Steenbeek te Heeg;
BS Workum huw.akte 1821 nr.11
Kampen, Auke Durks van,   
geb. Workum  1790,
z.v. Durk  van Kampen, overleden  
en Trijntje Joukes  Roeper;
loteling-dienstweigeraar lichting 1810 Workum lot nr.23; 15.07.1812 vonnis rechtbank van eerste aanleg te Sneek; bevond zich al voor inwerkingtreding van de wetten van het Fanse Keizerrijk buiten Nederland; 07.1808 met kapt.Rinnert Rinnerts naar Engeland en vandaar op het  schip met kapt. Pier Hanses Viser naar de Oostzee; nadien geen bericht ontvangen; wordt opgeroepen zich op 18.11.1812 te Leeuwarden op de Prefecture bij aanneming familienaam 22 jaar; broer van Jouke Durks van Kampen bronnen:
Tresoar toegang 8/4002 nr.6 05.11.1812; 8/4028 nrs.15 en 84; 8/4032 nr.41 1/2, 8/4039 nr.97g brief mairie Workum 31.12.1812;
Raf Workum fol.51v     
Kampen, Jouke Durks van
geb.1791
wonende te Workum,
z.v. Durk  van Kampen, overleden
en Trijntje Joukes  Roeper;
aangenomen loteling lichting 1811 mairie Workum; rang, equipage en schip niet bekend daar hij bij het opmaken van de lijst van 10.01.1823 van personen die bij de marine onder het Franse bestuur hebben gediend, niet aanwezig was; bij aanneming familienaam 20 jaar, op 11.01.1823 afwezig; broer van Auke Durks van Kampen bronnen:
Tresoar toegang 11/6485 11.01.1823;
Raf Workum fol.51v
Kornelis, Jetze
geboren te Workum;
Vrijwilliger; behoort tot het 5e transport van de compagnie vrijwilligers uit Friesland in 1809 waarvoor de certificaten zijn afgegeven op 28.08.1809; vanuit Leeuwarden naar Utrecht vertrokken; is dan 19 jaar; lengte 5 voet, 3 duim en 1 streep; krijgt een premie van 150 gulden; Bronnen:
Tresoar toegang 8/3176II
Kuiper(s), Nicolaas
geb. Workum
z.v. Nicolas en Siageland (volgens extract overl.akte)
(= .z.v. Klaas Tjerks
en Jiskjen Sjoerds Tichelaar ?);
aangenomen wees; regiment pupillen onder nr.363, 2e comp., 2e ban. 28.01.1813 opgenomen in het burger hospitaal te St.Malo en aldaar overleden 23.02.1813 aan de gevolgen van koorts, ongeveer 19 jaar oud; bronnen:
NA  Mil.stamboeken inv.nr.2.01.15 pak 150 K2 nr.381;
Gen.Jb.1956 bldz.27 nr.381
Laan, Eede Dirks van der,   
geb. Workum 06.12 1782,  
z.v. Dirk en Atje IJsbrands;   
vrijwilliger; 15.07.1807 5e reg.; 06.10.1810 126e reg. inf. onder nr.1590; 4e bat., 4e comp.; veldtochten 1807, 1808 en 1809; bronnen:  
Tresoar Coll.Visser    
Leyenaar, Jan Ykes   
wonende te Workum;
mairie Workum  maritieme inscriptie; aanvullende loting lot nr.28,2; vervanger voor Jurjen Johannes Hermanides; 69e Equipage; matroos 1e klas fregat La Trave, in lichting 1813 door de Engelsen genomen;  woont in 1815 te Workum; zie Jurjen Johannes Hermanides; bronnen:
Tresoar toegang 8/3998.68 22.07.1812; 11/6485 11.01.1823
Lieuwes, Bernardus
geb. Workum 07.06.1788
wonende aldaar,
z.v. Jan Lieuwes
en Aaltje Jans;
loteling lichting 1808 mairie Workum; wordt vrijwilliger; 10.04.1811 33e reg.lichte infanterie (jagers); is op  01.09.1811 gedeserteerd; bronnen:
Tresoar toegang 8/4024 nr.61
Lootsma, Tjebbe Douwes
bakker
geb,Workum 29.03.1786
wonende aldaar,
z.v. Douwe Tjebbes Lootsma
en Antje Hylkes;
lichting 1809 mairie Sneek lot nr.49; plaatsvervanger voor Lambertus Roelofs Gorter (1789) te Sneek;  fuselier 87e Cohorte Nat.Garde 1e Ban onder nr.235 in garnizoen te Groningen; 12e regt.jagers te paard, 9e comp.; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was 12.11.1812 uit St.Michel (?);   bronnen:
Tresoar nr.859 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22; Tresoar toegang 8/4071.459;  
Raf Workum fol.100;
OA Sneek inv.nr.681 liste alphabétique des conscrits lichting 1809 mairie Sneek nr.27;
Martens, Gerrit   
mogelijk geboren te Drachten
en wonende te Workum;
maritieme inscriptie; 70e Equipage de haut bord, linieschip Le Prince ( eerder genaamd Kroonprins, Kon.Hollander en Wreker); afgekeurd bij besluit min.van oorlog 05.04.1813, oud 30 jaar; bronnen:
Tresoar toegang 8/4028 nr. 65 en 8/4040
Meer, Bauke Lammerts van der,
landman
geb.Workum 12.04.1792
wonende te Idsega-Heeg,
z.v. Lammert Baukes van der Meer
en Zwaantje Wypkes;
loteling lichting 1812 mairie Workum; litteken boven het rechteroog; 27.04.1813 fuselier 124e reg. inf. onder nr. 5050, 5e bat., 4e comp., 2e bat.; is in 1813 gedeserteerd en wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was  28.07.1813 uit Wittenberg; bij aanneming familienaam 19 jaar; bronnen:
Tresoar nr.871 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Raf Workum fol.123v
Meer, Doede Gerkes van der,
zeilmaker
geb.Makkum 1784
doop RK Makkum 06.04.1784,
wonende te Workum,
z.v. Gerke Uilkes, overleden
en Attje Doedes;
lichting 1809 kanton Sneek; plaatsvervanger voor Foppe Franzes (1809) kanton Sneek; krijgsmachtonderdeel onbekend; bij aanneming familienaam 24 jaar; broer van Uilke Gerkes van der Meer; zie Douwe Gerkes van der Meer bronnen:  
Tresoar toegang 8/4057.170;
Raf Workum fol.110v;
Meer, Douwe Gerkes van der  
wonende te Workum;
aangenomen loteling mairie Workum onbekend; krijgsmachtonderdeel onbekend.; 20.12.1813 nog in Franse dienst, doch daarna teruggekeerd; identiek aan Doede Gerkes van der Meer te Workum (?); bronnen:
Tresoar toegang 11/6384 nr.747;
Meer, Uilke Gerkes van der,
geb.Workum 08.12.1790
wonende aldaar,
z.v. Gerke Uilkes van der Meer, overleden
en Attje Doedes;
loteling 1810 mairie Workum lot nr.16; geschikt verklaard en moet zich 11.04.1812 om 11.uur bij de Raad van Recrutering te Leeuwarden melden; Regt. de Belle Isle, 2e bat, 5e comp.; 33e regt.lichte inf. (jagers) als vervanging van Pieter Tjerks Oostra; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 02.08.1812 uit Maagdenburg;   bij aanneming familienaam 21 jaar, broer van Doede Gerkes van der Meer; zie Pieter Tjerks Oostra bronnen:
Tresoar nr.854 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Tresoar toegang 8/4031 nr.59 en 8/4073;
Raf Workum fol.110
Meiners, Johannes
geb.Workum omstreeks 1792
z.v. Meinardus Meiners
en Janke Andries Visser;
Ingedeeld bij het 3e regt. gardes d'honneur, tweede detachement als vervanger voor Bauke Poppes te Lemmer; bij aanneming familienaam 24 jaar; overleden Workum 27.05.1816 als opperwachtmeester bij de dragonders, oud 24 jaar; broer van Petrus Meiners; bronnen:
Eekhoff bldz.121 nr.25;
Raf Workum fol.79;
BS Workum overl.akte 1816 nr.39
Meiners, Petrus
geb.Workum 24.02.1789
z.v. Meinardus Meiners
en Janke Andries Visser;
loteling lichting 1809 mairie Workum;mogelijk 87e Cohorte, 1e ban.in garnizoen; waarschijnlijk begin 1813 overgegaan naar een regiment infanterie van linie waarvan het nummer onleesbaar is ( mogelijk het 147e); wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was in 1813 uit Dusseldorf; 12.05.1813 opgenomen in het militair hospitaal te Wesel en aldaar overleden 13.06.1813 aan de gevolgen van uitputtende koorts; oud 23 jaar;  het overlijdensbericht geeft als geboorteplaats IJlst kanton Sneek aan; bij aanneming familienaam 22 jaar; broer van Johannes Meiners; bronnen:
Tresoar nr.864 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
NA   Mil.stamboeken inv.nr.2.01.15 pak 151 M1 nr.109;
Gen.Jb.1956 bldz.28 nr.109;
Raf Workum fol.79     
Mets, Jan Hanzes
geb.Workum 18.08.1789
z.v. Hans Jans Metz
en Geertje Watzes;
loteling lichting 1809 mairie Workum; is  vrijwilliger; onder de cavalerie; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 14.12.1813 uit Praag; bronnen:
Tresoar    nr.869 Op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Raf Workum fol.42
Molenaar, Gerrit Karstes
geb.1785
wonende te Workum,
z.v. Karst Durks Molenaar
en Antje Gerrits;
mairie Workum maritieme inscriptie; 69e Equipage; matroos 1e klas op het fregat Wezer, in  1813 door de Engelsen genomen; teruggekeerd; bij aanneming familienaam 26 jaar bronnen:
Tresoar toegang 11/6485 11.01.1823;
Raf Workum fol.37
Mulder, Tjebbe Bonnes
geb.te Workum,
z.v. Bonne Ates
en Hipke Jacobs Looksma;
neemt als opperwachtmeester in het 3e regt.cavalerie opgericht door J.G.baron van Sytzama;  deel aan de Slag bij Waterloo op 18.06.1815; hem wordt de MWO 4e klasse verleend; is bij aanneming familienaam 40 jaar; bronnen;
Eekhoff bldz.51;
Tresoar Raf Workum fol.62v;
Mulder, Joachim Matthijs,
geb.Ruegen (Zweden)
wonende te Workum,
z.v. Boersele Andreas Mulder
en Catharina Maria Langehals;
familienaam ook als Moller geschreven
maritieme inscriptie; plaatsvervanger voor Evert Alberts Maneveld te Warns; overeengekomen bedrag 700 gulden; matroos fregat le Minerve; beklaagt zich dat Maneveld zich niet aan zijn verplichtingen houdt en hem nog 150 gld. schuldig is; is vanuit Rouen te Workum aangekomen; op 08.05.1811 24 jaar bronnen:
Tresoar toegang 8/4037 nr.3 en 8/4078.581;
Terpstra;
Munkeerus,  Johannes Sjerps
geb.Workum 1790
wonende aldaar,
z.v. Sjerp Philippus, overleden
en Barber Holkes Dijkstra,
loteling-dienstweigeraar lichting 1810 mairie Workum lot nr.8 marine; bij vonnis 04.05.1812 door de rechtbank van eerste aanleg te Sneek veroordeeld; afwezig voor inwerkingtreding van de wet op de conscriptie; 12.1809 met het kofschip Concordia onder kapt. Frederik Dubblinga op avontuur uit Harlingen vertrokken; door de Fransen genomen en naar Caen opgebracht; equipage afgedankt; moeder heeft bij geruchte vernomen dat haar zoon naderhand naar Engeland zou zijn gegaan; is bij aanneming familienaam 24 jaar; ook bekend als Johannes Jacobs Munkeerus; broer van Jurjen Sjerps Munkeerus; bronnen:
Tresoar toegang 8/4039b brief maire Workum 31.12.1812;
Raf Workum fol.146;
voor veroordeling zie o.m. Jacobs, Sjoerd Jacobs en Piers, Ruurd
Munkeerus, Jurjen Sjerps
geb.Workum 14.03.1787
wonende aldaar,
z.v. Sjerp Philippus,  overleden
en Barber Holkes Dijkstra
vrijwilliger; heeft zich aangemeld  bij de compagnie vrijwilligers Friesland en gaat behorende tot het 3e transport op 04.09.1809 onder leiding van de sergeants Gorter en Zuringa op mars van Leeuwarden naar Utrecht; 07.09.1809 keursold.9e reg.inf,; 01.07.1810 met verbintenis tot 01.11.1815 125e regt. inf. onder nr.2057, 4e bat. comp.keursoldaten, 1e bat., 4e comp.; 02.02.1812 soldaat; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 06.06.1812 uit Groningen; 27.11.1812 gesneuveld aan de Berezina; bij aanneming familienaam 25 jaar;  schrijfwijze familienaam en patronym problematisch; ook bekend als Jurjen Markerius en Jurjen Jacobs Munkeerus; broer van Johannes Sjerps Munkeerus; bronnen:
Tresoar.toegang 8/3176II; Coll.Visser; nr.850 Op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Raf Workum fol.146
Nauta, Jan Sakes   
pottenbakker
geb.Workum 21.05.1785
wonende aldaar,
z.v. Sake Jans, overleden
en Dieuwke Rimmers;
lichting 1808 mairie Minnertsga marine; 2e plaatsvervanger voor Lieuwe Johannes Sipma (geb.1788) te Minnertsga: rang, equipage en schip niet bekend daar hij bij het opmaken van de lijst van 10.01.1823 van personen die bij de marine onder het Franse bestuur hebben gediend, niet aanwezig was; bij aanneming familienaam 26 jaar; zie Jacobus Andries Hulst bronnen:
Tresoar toegang 8/3997.16, 8/4052.058 en 11/6485 11.01.1823;
Raf Workum fol.96
Nauta, Jan Wybrens  
metselaar, varensgezel
geb. Workum 14.03.1790
wonende te Sneek,
z.v.Wybren Martinus Nauta te Workum
en Sjoukje Jans;
lichting 1811 mairie Sneek; plaatsvervanger voor Nicolaas Feyes Brouwer (1791) te Sneek; 12.01.1813 16e Equipage de la flotille onder nr.1602; bij aanneming familienaam 20 jaar; is begin 814 nog niet teruggekeerd; uit Franse dienst ontslagen en teruggekeerd; bronnen:
Tresoar toegang 8/4063.331;
Raf Workum fol.85v;
OA Sneek inv.nr.683 nr.10; idem inv.nr. 685 bij 1815 bldz. 1 nr.5; idem inv.nr.685 nr.489;
Nauta, Sybren Martinus  
dagloner
geb. Workum 19.08.1772
wonende te Woudsend,
z.v. Martinus Nauta
en Janke Jouws;
lichting 1813 mairie Woudsend plaatsvervanger voor Wybe Heins Cnossen (1793) te Jutrijp; krijgsmachtonderdeel onbekend; bronnen:
Tresoar toegang 8/4069.519
Ottema, Age Douwes    
pottenbakker
geb.Witmarsum 23.04.1789
wonende te Workum,
z.v. Douwe Feites Ottema
en Fedtjen Ages;
lichting 1809 mairie Workum; plaatsvervanger voor Yeb Lolkes Dijkstra (geb.1790) te Parrega; Regt.de Belle Isle, 2e bat., 5e comp.; bij aanneming familienaam 22 jaar  wordt eind 1814 vermist 02.08.1812 uit Maagdenburg bronnen:
Tresoar nr.855 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Tresoar toegang 8/4060.248;
Raf Workum fol.43
Passing, Jan   
kantoorbediende
geb.Workum 26.03.1793
wonende aldaar,
z.v. Pier Jans  Passing
en Wietske Ales  Overwijk;
loteling lichting 1813 mairie Workum; litteken onder de kin; 25.03.1812 123e reg. inf. onder nr. 4251, 5e bat., 3e comp., 07.06.1812 2e reg. Middellandse Zee;  21.09.1812 bij keizerlijk besluit afgeschreven; bij aanneming famlienaam 18 jaar; bronnen:
Tresoar Coll.Visser;
Raf Workum fol.69
Piers, Ruurd   
geb. in 1790 te Workum,
z.v. Pier Ruurds, overleden
en Rinske Meyers;
loteling dienstweigeraar lichting 1810 mairie Workum marine lot nr.9; wordt bij vonnis van 04.05.1812 door  rechtbank van eerste aanleg te Sneek veroordeeld;  afwezig bij inwerkingtreding wet op de conscriptie in dept. Holland; is 05.1809 met een onbekend schip onder kapt.Pier Hanses Visser naar de Oostzee vertrokken; door de Engelsen opgebracht naar Engeland en vandaar als matroos naar Westindië, verder niets vernomen bronnen:
Tresoar toegang 8/4025; 8/4032 nr.26; 8/4039 nr.97b brief maire Workum 31.12.1812 en 8/4570 nr.104          
Pieters, Sybren
wonende te Workum;
loteling mairie Workum marine; matroos 1e klas 70e Equipage op het linieschip De Kroonprins; woont op 11.01.1823  te Workum bronnen:
Tresoar toegang 11/6485 11.01.1823     
Pol, Rinke Sannes van der  
Workum 31.03.1792
wonende aldaar,
z.v. Sanne Rinkes, overleden
en  Stijntje Wessels;
loteling lichting 1812 mairie Workum; reeds in dienst als gealimenteerde; 06.07.1809 1e Holl.expeditie bataljon; 25.08.1812 123e reg. inf. onder nr.4795, 3e bat., 2e comp.; wordt eind 1814 vermist geen bericht 25.02.1813 overleden in het hospitaal te Stettin aan de gevolgen van koorts; ook vrijwilliger met geb.datum: 25.08.1791; bij aanneming familienaam 18 jaar;  broer van Wessel Sannes van der Pol; bronnen:
Tresoar Coll.Visser; nr.853 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;;
NA  Mil.stamboeken inv.nr.2.01.15 pak 152 R nr.96;
Gen.Jb.1956 bldz.29 nr.96;
Raf Workum fol.38v;  
Pol, Wessel Sannes van der
geb Sneek 10.09.1789
wonende te Workum,
z.v. Sanne Rintkes, overleden
en  Stijntje Wessels;
loteling lichting 1809 mairie Sneek; is reeds vrijwilliger; behoort tot de compagnie vrijwilligers uit Friesland waarvan het 9e transport op 28.09.1809 onder de luitenants Appelhoff en Dirks vertrekt van Leeuwarden naar Utrecht, oud 23 jaar, 07.09.1810 6e reg. Holl.inf.; 02.10.1810/06.05.1811 soldaat 123e reg. inf. onder nr.21200, 1e bat., 4e comp.; 16.03.1811 afgeschreven wegens lange afwezigheid; 16.05.1810 opnieuw ingedeeld bij hetzelfde reg. onder nr.210, 5e bat., 2e comp.; grenadier 93e regiment; komt voor op lijst van 19.02.1814 van  deserteurs uit Franse krijgsdienst die zich na terugkeer hebben aangemeld voor de Nationale Militie; was toen 26 jaar; 06.07.1811 gedeserteerd te Bergen op Zoom en bij verstek veroordeeld tot 7 jaar dwangarbeid; afgeschreven wegens lange afwezigheid; later te Hamburg gedeserteerd; in 1814 teruggekeerd; broer van Rinke Sannes van der Pol; bronnen:
Tresoar Coll.Visser; toegang 8/3176II; 8/4020 stuk nr.21;4621 nr.86a;
Raf Workum fol.38v
Postma, Welmer Welmers
geb Workum 20.07.1790
z.v.Welmer Welmers Postma, overleden
en Aaltje Douwes;
loteling lichting 1810 mairie Workum gealimenteerde, legeronderdeel onbekend, mogelijk marine; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bercht was in 1811 uit Brest; bij aanneming familienaam 21 jaar; bronnen:  
Tresoar nr.863 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Raf Workum fol. 129       
Potma, Albert  Lieuwes
geb.1791
wonende te Workum,
z.v. Lieuwe Hylkes, op de grote vaart
en Simkje Alberts Potma, pottenbakster;
loteling lichting 1811 mairie Workum; plaatsvervanger Albertus Simons de Haas, koopman te Harlingen; overeengekomen bedrag 1.500 gulden; bij aanneming familienaam 20 jaar Bronnen:
Tresoar toegang 8/4063.345; Raf Workum fol.58v; Terpstra;
e-mail30.01.2005 dhr.G.Twynstra te Workum
Pruimen, Haye Davids van,
geb Workum 1791
wonende aldaar
z.v. David Harmens van Pruimen, overleden
en Gerritje Johannes;
loteling-dienstweigeraar lichting 1811 mairie Workum; veroordeeld tot een boete van 500fr.; afgeschreven; wordt gearresteerd en 18.10.1813 via Zwolle naar het depot van dienstweigeraars te Wezel getransporteerd; heeft ongemak aan linker arm en stijve vinger linkerhand;  deserteert te Burgstad als fuselier 134e regt.; komt voor op de staat van 19.02.1814 van deserteurs uit Franse krijgsdienst die zich bij terugkeer voor de Nationale Militie melden; was toen 23 jaar; bij aanneming familienaam 18 jaar; is in 1821 te Workum getrouwd; bronnen:  
Tresoar toegang 8/4003 nr.12b; 8/4005 nr.13; 8/4033 nr.10; 8/4035 nr.143 en 8/4621 nr.86a;
Raf Workum fol.131v;
BS Workum huw.akte 1825 nr.17  
Pruimen, Harmen Johannes van,
dagloner
geb.Workum 29.09.1789
waarschijnlijk gehuwd,
wonende aldaar,
z.v.  Johannes Harmens van Pruimen
en Sybrigje Pieters;
loteling   lichting 1809 mairie Workum aangenomen marine; lichting 1810 plaatsvervanger voor Johannes Eelkes Veltman (1790) te Workum; onderdeel onbekend; bronnen:
Tresoar toegang 8/4060.261;
Raf Workum fol.39v   
Reintjes, Wybren   
geb.te Workum;
Vrijwilliger; behoort tot het 4e transport van de compagnie vrijwilligers uit Friesland in 1809 dat onder de sergeant Theodorus Lamberg op 09.09.1809 vanuit Leeuwarden naar Utrecht vertrekt; is dan 21 jaar, lengte 5 voet en 5 duim en 2 streep; krijgt een premie van 150 gulden; familienaam Vermeulen? zie Siebolt Wiebes Vermeulen met zonen Wiebe en Reintje; bronnen:
Tresoar toegang 8/3176II; Raf Workum fol.21;
Roeper, Johannes Joukes
geb.1783
wonende te Workum
z.v. Jouke Johannes Roeper
en Symentje Jans;    
mairie Workum  maritieme inscriptie; 69e Equipage; kwartiermeester op het fregat La Trave; uit Franse krijgsdienst teruggekeerd; bij aanneming familienaam 28 jaar bronnen:
Tresoar toegang 11/6485 11.01.1823;
Raf Workum fol.67
Scheltes, Einte  
wonende te Workum
loteling mairie Workum marine; volgens een op 10.01.1823 opgemaakte lijst van personen die bij de marine onder het Franse bestuur hebben gediend zijn zijn rang, equipage en schip niet bekend daar hij afwezig was bronnen:
Tresoar toegang 8/6485 11.01.1823
Schmertz, Johan   
wonende te Workum;
soldaat in het Franse leger; onderdeel onbekend; gedeserteerd; 15.03.1814 overleden in het hospitaal te Paderborn  opgegeven als Johann Hanschmerz te Worcum in Holland; mogelijk Hans (Johan) Schmertz, welke familienaam inderdaad te Workum voorkomt; bronnen:
Tresoar toegang 11/9744
Scholts, Jurjen Jurjens
dagloner
geb.Workum 07.03.1786  
wonende te Harlingen,
z.v. Jurjen Jurjens Scholts
en Lolkje Rienks Sleeswijk;
lichting 1810 mairie Oudwoude lot nr.32; plaatsvervanger voor Jarig Jans Veenstra (1790) Kollumerzwaag; fuselier 87e Cohorte Nat.Garde 1e Ban onder nr. 985; behoort tot de manschapppen die 18.09 en 12.10.1812 naar Parijs worden gezonden als vrijwilliger voor de Jonge Garde van Napoleon;  bij aanneming familienaam 26 jaar; bronnen:
Tresoar toegang 8/4059.210; 8/4031 nr.57; 8/4032 nr.10;
Raf Workum fol.56v      
Schuurmans, Tjeerd Johannes
timmerman
geb.Workum 11.11.1792
wonende aldaar,
z.v. Johannes Tjeerds Schuurmans
en Frauke Hendriks
loteling lichting 1812 mairie Workum; litteken naast het rechteroog; 27.04.1813 fuselier 124e reg. inf. onder nr. 5045, 5e bat., 3e comp., 2e bat.; bij aanneming familienaam 19 jaar  1813 gedeserteerd   trouwt 1814 te Workum; bronnen:
Tresoar Coll.Visser;
BS Workum huw.akte 1814 nr.7;
Raf Workum fol.73    
Zijlstra, Murk Johannes
wonende te Workum
waarschijnlijk maritieme inscriptie; onderdeel onbekend; 24.04.1812 overl. te Antwerpen oud 40 jaar, gehuwd met Sytske Reins; bronnen:
Tresoar
BS Workum overl.akte 1812 nr.34; DTB 862;
Raf Workum fol.36v;
Zijlstra, Pier Pieters  
baardscheerder
geb. Workum 19 12 1789
wonende aldaar,
z.v. Pieter Piers Zijlstra
en Akke Sybolts van den Bergh;
ouders waarschijnlijk overleden daar familienaam wordt aangegeven door de voogd Haring van der Bergh.
loteling lichting 1809 mairie Workum; 09.11.1811 fuselier 124e reg. inf. onder nr.3512, 5e bat., 3e comp., gren.1e bat.,; 11.09.1812 (?) grenadier.; wordt eind 1814 vermist 10.04.1812 uit Hanau 27.06.1812 overleden in het hospitaal te Maagdenburg, oud 23 jaar; bronnen:
Tresoar Coll.Visser; nr 866 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Tresoar toegang 11/9744;
Raf Workum fol. 99v
Zielstra, Pieter Klazes
geb. Workum 1790
wonende aldaar,
z.v. Klaas Pieters  Zielstra
en Sophia Hendriks;
loteling lichting 1810 Workum lot nr.27; geschikt verklaard en moet zich 11.04.1812 om 13.00 uur te Leeuwarden bij der Raad van Recrutering melden; fuselier 87e Cohorte Nat. Garde, 1e Ban, depotcomp; 11.12.1812 opgenomen in het garnizoenshospitaal te Groningen en aldaar overleden 31.12.1812 als gevolg van een verstikkende ontstekening van het slijmvlies (catharre suffoquant), oud 22 jaar; bij aanneming familienaam 21 jaar; bronnen:
Tresoar toegang 8/4027 en 8/4073;
NA Mil.Stamboeken 2.01.15 pak 153 S2 nr.184;
Gen.Jb.1956 bld.30 nr.184;
Raf Workum fol.119v  
Zijlstra, Symon Daniels
geb.1791
wonende te Workum,
z.v. Daniel Symons  Zijlstra;
Loteling lichting 1811 mairie Workum; plaatsvervanger Minne Alberts van der Meulen, dagloner te Woudsend; bij aanneming familienaam 20 jaar; bronnen:
Tresoar toegang 8/4063.352;
Raf Workum fol.63v
Simens, Age Willems
wonende te Workum;
mairie Workum wees; in 1811 opgenomen in het Regiment Pupillen van de Keizerlijke Garde; is door de officier van gezond buiten staat van dienst verklaard zonder hem definitief af te keuren; indien later in de termen der conscriptie vallende kan hij mogelijk weer tot  dienst geschikt worden verklaard; verzocht wordt hem opnieuw in het gesticht van liefdadigheid te Workum op te nemen; bronnen:
Tresoar toegang 8/3997.21 d.d.05.06.1812;   
Smid, Harmen Hendriks
geb.Workum 30.06.1792
z.v. Hendrik H. Smid
en Lisbeth Harmens;
loteling lichting 1812 mairie Workum; 5e regt., 2e bat., 3e comp., grenadiers-tirailleur  wordt eind 1814 vermist 14.05.1813 uit St.Delie (=St.Denis ?) bronnen:
Tresoar nr.865 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;  
Stallinga, Eelke Simons
arbeider,
geb.en wonende te Workum
z.v. Simon Eelkes Stallinga
en Jeltje Koenes van der Wal;  
loteling lichting 1808 mairie Workum marine; 22.04.1811 aangekomen op het schip Kenau Hasselaar; 05.06.1811 opgenomen in het hospitaal ( in De Klanderij te Leeuwarden en daar nog op 01.07.1811 aanwezig 02.7.1811 ongeschikt verklaard; Emke Aukes moet zijn plaats innemen; overl.Nes (WD) 07.02.1862 oud 73 jaar weduwnaar van Geertje Ynzes Boersma bronnen:
Tresoar toegang 8/; 8/4016.10;
Raf Workum fol.162 en 170;
BS Westdongeradeel overl.akte 1862 nr.25
Steigenga, Ane Popkes
woont te Workum
loteling mairie Workum marine; rang, equpage en schip niet bekend daar hij tijdens het opmaken van de lijst van 10.01.1823 van personen die bij de marine onder het Franse bestuur hebben gediend, afwezig was bronnen:
Tresoar toegang 11/6485 11.01.1823
Tienen, Pieter Tjerks van,  
schippersknecht
geb.Harlingen
en wonende te Workum ;
z.v. Tjerk Pieters van Tienen
en Aaltje Sybrens;
mairie Workum  maritieme inscriptie ; 69e Equipage; matroos 1e klas fregat Wezer, in 1813 door de Engelsen genomen;  woont in 1815 te Workum en aldaar overleden 15.10.1819 oud 34 jaar, gehuwd met Neeltje Johannes Faber; bronnen:
Tresoar toegang 11/6485 11.01.1823;
BS Workum overl.akte 1819 blad 51
Tiesema, Tiese Hendriks,
geb. en wonende te Workum,
z.v. Hendrik Tieses (overl)
en Asseltje Gaukes te Bakkeveen;
loteling mairie Workum; korporaal 33e regiment lichte infanterie (jagers), 3e bat. voltigeurs    20.09.1812 overleden in het militair hospitaal te Stettin;  mogelijk is Geeske Hendriks in 1815 wonende te Harlingen zijn zuster bronnen:
Tresoar toegang 11/6393 en 11/6521 nr.155;
Raf Ureterp fol.71    
Uldriks, Sjoerd Daniels   
werkman
geb.Makkum
en wonende te Workum
z.v. Daniel Uldriks (Oeldriks)
en  Gofke Klazes;
mairie Workum maritieme inscriptie; 70e Equipage; matroos 1e klas linieschip De Kroonprins (eerst Kon.Hollander daarna Wreker en La Prince genaamd); op lijst 19.02.1814 van uit Franse krijgsdienst teruggekeeerde deserteurs;  heeft zich na zijn verlof tot 29.12.1813 niet voor Nationale Militie gemeld, oud 35 jaar; woont in 1814 te Workum; overl.Workum 06.03.1822 oud 42 jaar weduwnaar van Yttje Sjoerds (?); bronnen:
Tresoar toegang 8/4621 nr.86a; 11/6485 11.01.1823;
Raf Workum fol.175;
BS Workum overl.akte 1822 akte nr.9;
Van mijn grootmoeders zijde (Ymkje Fekkes-Koops) heb ik via mijn vader Pieter Fekkes een aantal brieven in mijn bezit. De oudste brieven zijn uit de periode 1813- 1818 en zijn geschreven door Piebe Ulferts van der Wal aan zijn echtgenote Froukje Ruurds de Ruiter op de Houtmoolen te Workum.
Piebe zat in 1813 in het leger van de troepen die tegen de Fransen vochten. Hij was korporaal bij het 33e regiment 3e infanterie bij het 2e bataljon dat in Zwolle gelegerd was. Uit die periode heb ik één brief:

Zwol den 14 July 1813 - brief aan Froukje Ruurds de Ruiter op de Houtmoolen te Workum

Lieve Frouw, Ik zijn gods lof nog vris en gezond. Ik hoop ervan uwe het zelwe anders zou het mij van harten leed zijn. Ik zijn den 28 Juny uit Givet vertrokken en zijn den 12e hier gekomen. Het zeggen is dat wij den 17e hier weer vandaan vertrekken. Wij zijn hier met zoon 10 onderofficiers. Wij moete 1706 man hier vandaan hale en dan gaan wij naar Hamburg na de armee. Wij zijne met 400 man uit Givet vertrokken na Weezel en daar hebbe wij nog 500 man er bij gekregen en doen is ons bataljon vertrokken na Hamburg en wij zijn uitgezogt om hier het volk hier vandaan te hale hetgeen ik zeer blij over was want wij legge hier zoo lang bij de burgers en krijge nu zo dan goed eeten want wij hebbe honger genoeg geleeden in dat Franse land. Ik heb uw uit Givet geschreewen om geld op Geurt zijn naam. Uwe moet mij eens schrijwe of gij het ook heeft gedaan of niet, want ik heb in lang geen brief van uwe gehad.
Ik heb de capteyn verzogt om verlof maar ik kon niet meer als 3 daagen krijge en dat was te kort want het is omtrent 20 uuren gaans. Hier op verwagt ik op het spoedigst antwoord, mijn adres is aan P.U. van der Wal, corporaal bij het 33 Rigement 3 Infanters Ligeere B Batteljon 2 Comp tot Swol of elders. Zito dat nu wens uwe allen den zeegen des Heeren na ziel en lichaam en blijwe met alting uwe liefhebben man tot den dote toe het naast.

De andere brieven stammen uit de periode dat hij zeeman was. Piebe Ulferts van der Wal is in 1818 op een reis naar West-Indië in het Caribisch gebied op 28-jarige leeftijd gestorven.
Hidde Fekkes
02-05-2012
Wijnands, Pierre Henri   
geb. Workum 04.06.1788
z.v. Christiaan Frederik  Wijnands
en Frederica  Boll;
loteling lichting 1808; is reeds vrijwilliger; 25.10.1804 matroos op het oorlogschip De Hersteller; 21.01.1807 grenadier Kon.Garde; 02.10.1809 korp. 01.10.1810 2e Gardereg. gren.te voet onder nr.681, 2e bat., 3e comp.; 06.11.1811 gedegradeerd tot grenadier; 1809 Brabant, 1812 Rusland.  17.11.1812 in Rusland te Krasnoi krijgsgevangen gemaakt    de vader overl.Leeuwarden 11.06.1822 akte nr.330 de moeder overl.Sneek 03.07.1848 akte nr.27 bronnen:
Tresoar Collectie Visser
Wit, Sybe Jacobs
de geb. Workum 23.10.1789
z.v. Jacob Robijns de Wit, overleden
en Antje Pieters  Althof;
loteling lichting 1809 mairie Workum; 01.05.1812 fuselier reserve-compagnie; 14.07.1813 vertrokken naar het 96e regt.inf. van linie, 2e bat., 1e comp.; wordt  eind 1814 vermist; zijn laatst bericht was van 18.09.1813 uit Leipzig; .; bij aanneming familienaam 22 jaar, obronnen:  
Tresoar   nr.860 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;
Tresoar toegang 8/4040 nr.51 en 55;
Raf Workum fol.97v