FRISO nummer 1


No't alle Ljouwerter Kranten digitaal op ynternet stean, kin Warkum mei har eigen krante Friso fansels net efterbliuwe. As foarpriuwke by dizzen alfêst it earste nûmer fan ús krante FRISO fan woansdei 29 maart 1871.
De kranten lizze yn it argyf fan de gemeente Súdwest Fryslân, mar binne eigendom fan Hunia's Drukkerij te Warkum.
Yn Tresoar stean de Friso's  op mikrofilm en kinne dêr sjoen en ôfprinte wurde..

Nu alle Leeuwarder Couranten digitaal op internet staan, kan Workum met haar eigen krant Friso natuurlijk niet achterblijven. Als voorproefje hierbij alvast het eerste nummer van onze krant FRISO van woensdag 29 maart 1871.
De kranten liggen in het archief van de gemeente Súdwest-Fryslân, maar zijn eigendon van Hunia's Drukkerij te Workum.
In Tresoar staan de Friso's op microfilm en kunnen daar worden bekeken en afgedrukt.


Friso nummer 1De Krant van toen

Delpher