Rijmwedstrijd Workum Woarkum
Rijmwedstrijd

Yn 1904 hâldt it Nieuwsblad van Friesland, better bekend as de Hepkema, in “Rijmwedstrijd over Friesland’s Goën, Grietenijen, Steden, Dorpen en Gehuchten”.

Op 10 juny 1884 wurdt Lambertus de Wit (*1865) skoalmaster oan de iepenbiere skoalle by de toer. Hy trout mei Meimerigje Jonkman, sy krije twa bern: Ulbe Nicolaas (07/05/1900) en Rudolf Jan (06/12/1902). Master De Wit sil oant en mei 1924 oan de Warkumer “burgerschool” stean, dat wurdt er nei 40 jier trouwe tsjinst op wachtjild setten. Yn 1947 is er ferstoarn.
Syn soan Rudolf Jan (Ru) jout yn maaie 1982 in kolleksje skoalfoto’s oan Warkums Erfskip, dy’t foar in part yn it jubileumboek oer de iepenbiere skoalle stean.

Yn 1904 stjoert master De Wit in gedicht yn oer de stêd Warkum, dat op sneon 30 july 1904 publisearre wurdt. De redaksje fan de Hepkema, faaks Jan Jelles Hof (Jan fen ‘e Gaestmar), jout it kommentaar.


Workum (Woarkum). (1)  

Ons stadje is gelegen,
Zoo zegt men – aan de zee,
Doch wie ze zien wil neme
Een verrekijker mee.

Want is men bij de haven
En denkt men zee te zien,
Dan moet men zeker loopen
Ruim een minuut of tien (2)  

Zoo ver de stad van zee ligt,
Zoo ver ligt ze ook van ’t spoor (3)  
Een marktplein in het midden,
De Wijmerts (4) loopt er door  

Een dubb’le rij van huizen:
De “Kleine- en Groote Kant”
En dan een lange haven
Die telkens weer verzandt. (5)  

Het tegenwoordig Workum (6)  
Een smalle, lange streek (7)  
Is oud een zestal eeuwen,
Wat uit een oud stuk bleek (8)  

Wie meer bijzonderheden
Wil weten van de stad,
Die koope Siemelinks boekje, (9)  
Dat zeer veel moois bevat.

Workum. L. DE WIT.(1)   Oudtijds Waldrichem, in 1333 Woldrichem, Walderkum of Wolderkum (Woerkum) voluit Waldrinc-hem, Waldringa-hem, afgeleid van het patronicum Waldringa, Waldrink, van den mansnaam Walder, Walter, zegt. Joh. Winkler.
De Workumers worden met den spotnaam Brijbekken begroet.

(2)   Achter den zeedijk ligt hier een uitgestrekt strand, wel tien minuten gaans, dat alleen bij storm geheel onder loopt.

(3)   Het station is ongeveer een kwartier loopens van de stad verwijderd.

(4)   De Wijmerts, vroeger een water, doch in 1875 gedempt, is nu een breede rijweg.

(5)   De Workumer haven (zool) zou, vooral bij Westelijke stormen, een gemakkelijk te bereiken en veilige vluchthaven zijn, doch de “Bank” voor den ingang maakt het binnenkomen, vooral voor oningewijden, bijzonder lastig en gevaarlijk zoo niet onmogelijk.

(6)   Het vroegere Oud- of West-Workum is vervolgens tijden het ontstaan der Zuiderzee (Siemelink, Geschiedenis van de stad Workum, blz. 5) De laatste naam leeft o.a. nog voort in het oude Friesche gezelschapsspelletje, wie de meeste W’s kan kan zeggen: Wie Wol Witte Wer Wytse Watses Wever Wennet. Wytse Watses Wever Wennet West Warkum. Wie Wol Witte Wat Wytse Watses Wever Weeft? Wy Witte Wol Wat Wytse Watses Wever Weeft. Wytse Watses Wever Weeft Wat Wite Wol. Zoo hebben Waling Dijkstra en T.G. v. d. Meulen het opgeteekend in hun “Doasfol âlde snypsnaren”.

(7)   “Zoo lang als Workum”, is een gangbaar gezegde.

(8)   Men vermoedt dat het tegenwoordige Workum ontstond in het laatst der 13de eeuw, docht in een oude oorkonde van 18 Oct. 1333, wordt voor het eerst haar naam genoemd (Woldrichem) t. a. p. bl. 16.

(9)   In 1903 is door den Heer T.H. Siemelink, Doopsgezind Predikant te Workum, bij den uitgever T. Gaastra Bz. Aldaar in het licht gegeven “Geschiedenis van de stad Workum”. Dit is een zeer levenswaard boek, dat van gronddige bronnenstudie getuigt.