Djurre Falkena, Stationskoffiehuis

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31Djurre Falkena
kastelein van het stationskoffiehuis 1934-1936

een oproep om meer informatie over het leven van Djurre Falkena (1894-1966)


Weet u meer informatie over Djurre Falkena?
Mail dan naar Dick Falkena: d.falkena@chello.nl

Mijn vader Djurre Falkena heeft als kastelein gewerkt in het Stationskoffiehuis in Workum. Dit heeft hij in 1934 overgenomen en hij is daarmee in 1936 failliet gegaan.
Ik ben de jongste zoon van Djurre Falkena, geboren te Pingjum op 1 februari 1894, overleden op 8 juni 1966. Al langer heb ik het voornemen zijn leven in kaart te brengen, dat op zijn minst turbulent kan worden genoemd

Voordat hij naar Workum kwam, woonde hij in Pingjum. Daar was hij vanaf zijn jongensjaren (ca. 1910) eerst met een hondenkar, later met een pony en groentenkar actief als groenten- en aardappelventer. Er staat een klein stukje (met foto) over hem in het boekje ‘Pingjum vanaf het begin” van mevrouw Bakker-van Popta.


Na zijn militaire dienst ca. 1914-1917 trouwt hij met Geertje Hiemstra. (vermoedelijk gearrangeerd door mijn grootmoeder, die op haar beurt samen met haar tweede man Djurre Bergsma koster was van het schuilkerkje in Pingjum).

In Pingjum begint hij in 1917 aan de Grote Buren een winkeltje in aardappelen en groenten en heeft hij zijn dagelijkse ventwijk.

Deze foto is uit 1921 en Djurre Falkena staande voor het winkeltje aan de Grote Buren, rechts,
naast broers Abe en Douwe, zijn moeder Jacoba en zusters Rindertje en Hinke.

Leeuwarder Courant 7 september 1923
Leeuwarder Courant 17 juni 1924
Leeuwarder Courant 9 juli 1928
Leeuwarder Courant 3 oktober 1929
Een foto uit ca. 1930 waar Djurre Falkena samen met zijn knecht Bouke de Vries uit Harich (later verzetsheld en omgebracht door de Duitsers in 1943) op staat voor het winkeltje op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.

Omstreeks 1929 verwerft hij, via een bevriende timmerman uit Harlingen die op de Afsluitdijk in aanleg barakken en noodwinkels in elkaar heeft gezet, een winkeltje waar hij van alles en nog wat verkoopt. Daarnaast koopt hij een vrachtwagentje en een luxe wagen waarmee hij een soort taxibedrijf begint om de mensen van de Afsluitdijk naar het Station in Workum te vervoeren. Als de heren zich ’s avonds willen vermaken vervoert mijn vader hen met zijn luxe wagen naar Harlingen en daar wordt vrolijk feestgevierd. Vermoedelijk krijgt hij in deze periode een lief in Harlingen en dit is uiteindelijk de oorzaak van de echtscheiding, later in de jaren dertig.

Op 7 november 1928 wordt het kentekenbewijs B-13195 en op 18 maart 1930 B-14755 afgegeven. De vrachtauto, het merk weet ik niet, is denk ik, als eerste aangeschaft. De luxe auto moet dan van 1930 zijn geweest, helaas heb ik daar geen beeld van.
Het autorijden heeft Djurre geleerd tijdens zijn diensttijd als oppasser bij een officier.


R E C H T Z A K E N
Rechtbank te Leeuwarden
Zitting van Woensdag 28 Juni.
Politierechter mr. baron van Imhoff

EEN WARME ONTVANGST
  In den nacht van 25 op 26 April moest D. Falkena,
chauffeur te Pingjum, een familie halen uit Jutrijp,
die daar op een boerderij, midden in het land op brui-
loft was. Falkena moest een gesloten hek passeeren.
Hij maakte het open, ging naar de auto terug. Toen
stonden daar 6 man, die een praatje maakten. Onder
deze was ook J. S. 25 jaar, zonder beroep te Hom-
merts, die in een erg vechtlustige bui was. Hij trok
op een gegeven oogenblik een dolkmes en wilde Fal-
kena hiermee te lijf gaan. De andere jongens hielden
hem wel tegen, maar de belette toch niet, dat hij
Falkena nog een schop toediende.
  Ook een tweede getuige doet een leelijk boekje van
verdachte open, die met zijn makkers ook eenigen tijd
op de bruiloft is geweest, doch wiens gedrag er nu
niet bepaald toe medewerkte om de feestvreugde te
verhoogen.
  Eisch 1 maand. Vonnis 2 maanden gevangenisstraf.

Leeuwarder Courant 29 juni 1933

Leeuwarder Courant 20 februari 1934
Leeuwarder Courant 10 maart 1934
Advertentie Veekeuringsboekje september 1934

Stationskoffiehuis met warande met op de achtergrond de Coöperatieve Zuilvelfabriek De Goede Verwachting ca. 1935
fotocollectie Willem D. Hengst

In 1934 heeft hij samen met zijn echtegenoot Geertje Hiemstra het Stationskoffiehuis te Workum overgenomen. Het huwelijk is eind jaren dertig, overigens gelijktijdig met zijn faillissement in het Stationskoffiehuis stukgelopen. De echtscheiding wordt pas effectief in 1942 uitgesproken, omdat er onenigheid is over de voogdij over mijn halfbroer Feike en de centjes.

Het is, zo weet mijn halfzus Reintje zich te herinneren, de familie Van der Meulen geweest, die hem tijdens het faillissement en de echtscheiding niet heeft laten vallen en hem op de been heeft gehouden. Zij hadden een zoon genaamd Henk of Hendrik. Over het beroep of geloofsrichting is mij niets bekend

Leeuwarder Courant 15 september 1936

Stationskoffiehuis met station ca. 1935
fotocollectie Willem D. Hengst

Friso zaterdag 19 september 1936
Friso zaterdag 3 oktober 1936
Uiteindelijk is mijn vader,  overladen met schande en door nagenoeg alle mensen in zijn omgeving afgewezen, uit arren moede omstreeks 1939 vertrokken uit Fryslân naar Den Helder, alwaar hij zijn stiel als aardappel- en groenten venter weer opneemt. Geen gekke keuze omdat Den Helder in de vooroorlogse jaren geen grote armoede en werkloosheid kende als gevolg van de vele rijksbetrekkingen (90% van de Helderse beroepsbevolking).
Gedurende de oorlog heeft hij naar mij nu bekend wordt eveneens turbulent geleefd.
Leeuwarder Courant 1 maart 1940

Mijn vader is overleden toen ik 16 was en ik heb hem nooit kunnen vragen naar zijn achtergrond. De relatie met zijn familie in Fryslân was als gevolg van zijn gedrag en echtscheiding heel beperkt. Dus ook uit die hoek kan ik geen informatie vergaren.

Met name zijn tijd in Workum is tot op heden erg onduidelijk. Ook sluit ik niet uit dat er mogelijk bij u informatie beschikbaar is of dat er nog nazaten van de familie Van der Meulen in Workum wonen, die mogelijk over mijn vader informatie kunnen verstrekken. De informatie die ik zoek kan positief zijn maar ook negatief. Omdat ik een feitelijk verhaal wil vertellen voor mijn kinderen. Met name de oudere generatie kan mij wellicht van relevante informatie voorzien. Alles is welkom.

Ik hoop dat u iets voor mij kunt betekenen,

Met vriendelijk groet,

Dick Falkena,
Silkeldreef 129
7006KT Doetinchem.
06-22222441
d.falkena@chello.nl