Fotoalbum Van Gosliga-Bakker

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Van Gosliga-Bakker
Voorheen werd dit album Folkertsma-Groenhof genoemd,maar nu blijkt steeds
meer dat het album waarschijnlijk uit de familie Van Gosliga-Bakker afkomstig is.

uit de nalatenschap van
Akke van Gosliga-Folkertsma
*Workumerveld op zathe "Gysbert Japicx" 12-10-1928 - +Sneek 29-04-2011
dochter van Bauke Tjittes Folkertsma (1900-1972) en Marttje Ykes Groenhof (1902-1962)
x 31-07-1951
Binke van Gosliga
*Parrega 12-04-1925 - +Parrega 28-03-1993
zoon van IJsbrand Piers van Gosliga (1897-1973) en Boukje Binkes Bakker (1895-1977)
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
"Fotoalbum Van Gosliga-Bakker nr....." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
  
01
onbekend

foto is gemaakt in 1912


foto: Fotogr. Atelier De Jong Leeuwarden Nieuwestad 53 Sneek Kl Zand
02
onbekend

foto: Atelier Obbema Sneek Interc Telefoon 37
03
onbekend

foto is gemaakt in 1909

foto: Fotogr. Atelier De Jong
Leeuwarden Nieuwestad 53 Sneek Kl. Zand
04
onbekend

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden Heerenveen Sneek
05
onbekend

achterop staat: H Scheffer Allingawier alb repr
Dit zou Hendrik Scheffer kunnen zijn
*Makkum 07-06-1876 - +Los Angeles Californië 11-01-1948
Van boerenbedrijf te Allingawier (1902); Woont te Bolsward 1925-1948; Overlijdt tijdens zijn verblijf in Californië te Los Angeles.

zoon van Hindrik Jacobus Scheffer *Coevorden 17-08-1848
(kooltjer te Makkum 1875; ;landbouwer te Makkum 1876;  veehouder te Makkum 1876, 1878, 1879; veehouder te Allingawier 1882, 1884; landbouwer te Allingawier 1887; veehouder te Allingawier 1902)  en
Feikjen Jacobs Wallinga *Pingjum

x Wonseradeel 17-05-1902

Trijntje de Boer *Wommels 04-01-1880
dochter van Tjerk Hessels de Boer (koopman te Wommels 1880; veehouder te Burgwerd 1902) en Henderika Pieters Schuurmans

foto: onbekend

06
onbekend

foto: Photographie Instanee A. Molenaar
Bolsward Gr Dijlakker
07
onbekend


foto: L. van der Feer Pzn. Bothnia Kade 60 Nieuwe Kade Sneek
  
08
Siek Okkes Postma
*Tjerkwerd 03-02-1875
+Tjerkwerd 04-09-1961
van boerebedrijf te Tjerkwerd (Ymswâld) (1900);
boer te Arkum, Arkumerleane 4 (1907-1953)
zoon van
Okke Sieks Postma
(veehouder te Ymswâld nr 6 bij Tjerkwerd 1875-1919) en
Sytske Djeurres de Jong

x1 Wonseradeel 26-05-1900
Reintje Hendriks Kuipers 1878 - 1923

x2 Wonseradeel 19-08-1925
Hendrikje Lycklama à Nijeholt 1904 - 1979


foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
09
Reintje Hendriks Kuipers
*Workum 16-10-1878
+Leeuwarden 06-11-1923 (woont te Tjerkwerd)
dochter van
Hendrik Ruurds Kuipers
(veehouder Arkum, Arkumerleane 4 1873-1907) en
Klaaske Uilkes Dijkstra

xWonseradeel 26-05-1900
Siek Okkes Postma 1875-1961
van boerebedrijf te Tjerkwerd (1900)


foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
10
onbekend


foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden Heerenveen Sneek
11
onbekend

foto: Atelier Obbema Sneek Interc Telefoon 37
12
onbekend

foto: Obbema en de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54 Sneek Telefoon 37
13
onbekend

foto: Fotogr Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden Heerenveen Sneek
14
onbekend

foto: Fotogr Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden Heerenveen Sneek
15
onbekend

foto: Atelier S. Algera Gr. Dijlakker Bolsward
  
16
onbekend


foto: Photographie Artistque P. Koene voorheen L. J. Cordes Sneek
17
Cornelia (Kee) Jolles van der Wal
*Oudega H.O. 11-01-1878
+Workum 17-05-1961
dochter van
Jolle Hendriks van der Wal
(schipper te Oudega 1878; veehouder te Oudega 1905) en
Johanna Pieters Deinum
x Hemelumer Oldeferd 19-05-1905
Johan-Heinrich (Hendrik) Johannes' Westerman 1878 - 1955
schipper op Brânburren (1905,1910)


foto: Photographische Ateliers J. C. Puist
Sneek Oppenhuizerweg Leeuwarden Grachtswal U 151
18
onbekend

foto: H.P.E. de la Roche Buse Atelier voor Photographie Heerenveen
19
onbekend


foto: L. van der Feer Pzn Bothnia Kade 60 Nieuwe Kade Sneek
20
onbekend

foto: Photographie Instantanee A. Molenaar Bolsward Gr. Dijlakker
21
onbekend

foto: Photographie Studio
Groote Hoogstraat No 9 naby de Brol Leeuwarden
22
onbekend


foto: Photographie Studio
Groote Hoogstraat No 9 naby de Brol Leeuwarden
losse foto's
23
onbekend

foto: onbekend
24
onbekend

foto: onbekend
25
Kinderen van Roel Thijses Pool (1871-1916) en Hinke de Haan (1880-1950) uit Drachten. In 1904 zijn Roel en Hinke getrouwd. Roel was arbeider en woonde te Drachten. Ze zijn in Rottefalle begraven.
De foto is van vóór 1916. Zie ook de tekst hiernaast, die achterop de foto staat.

foto: onbekend
achter op de foto staat:
Geachte Vrienden
Volgens afspraak zou u het portret van onze kinderen hebben als er nog een was nu daar was nog een en nu sturen wij het u ook wij zijn goed gezond en hopen dat van u allen ook. Zijt verder van ons Gegroet Roel Th. Pool, en Egtgenoot
26
onbekenden in Fries costuum
de linker dame staat op foto nr 28

foto: onbekend
27
onbekend

foto: onbekend
28
Friese sjees
de dame op de tibury staat op foto nr 26

foto: onbekend
29
Jan Klazes Elzinga
*Sumar 28-05-1882 - +Leeuwarden 16-06-1947
zonder beroep te Sumar (1911); horlogemaker te Wirdum (1947)
zoon van
Klaas Jans Elzinga en Maaike Jans Loopstra
landbouwer te  Sumar (1882); Maaike woont zonder beroep te Sumar (1911, 1947)

x Tietjerksteradeel 22-06-1911

Foekje Pieters Westra
*Kooten 16-07-1886 -
modiste te Oentsjerk (1911)
dochter van
Pieter Minnes Westra en Willemke Siebes Atsma
arbeider te Kooten (1886)

foto: Dr. Uitg. Th. Bakker Leeuwarden
Briefkaart Carte Postale  
Algemeene Postvereeniging Union postale universelle
30
onbekenden

foto: onbekend
biografie van Jan Klazes Elzinga
Salomo's eerste rechtspraak

In Parrega woont in 1913 de timmerman Hylke Tjommes Bleeker (1887-1967). Hij is onder de indruk van de techniek van "Salomo's eerste rechtspraakl" gemaakt door Klaas Jans Elzinga en probeert het na te maken en te verbeteren:

Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 18 januari 1913:

     Een ,,verbeterde" Salomo's rechtsspraak.
  Men schrijft ons:
  De heer H. Bleeker te Parrega is bezig aan
eene vernuftige uitvinding. We waren in de ge-
legenheid dit kunststuk, dat getuigt van groot
geduld en bijzonder vernuft, te bewonderen. Het
geeft een voorstelling van Salomo's rechtspraak.
We waren eenige jaren geleden in de gelegen-
heid iets dergelijks te bewonderen, maar ons
inziens wordt dat mechaniek door de vinding van
den heer B. nog verre overtroffen.
  Men ziet de personen, welke in deze geschie-
denis optreden, zich als gewone menschen stap
voor stap voortbewegen, en wel zoo, dat men
zou meenen met miniatuur-menschen te doen te
hebben. Zelfs het oplichten van den hiel ont-
breekt niet. Daarbij maken ze nog verschillen-
de hoofd- en armbewegigingen, alles overeenkom-
stig de geschiedenis.
  Reeds vier jaren is de heer B. in zijn vrije
uren bezig aan dit kunstwerk.

Op uitnodiging van burgemeester J.H.H. Piccardt wordt zijn werkstuk voor de eerste maal 'aan den volke' getoond op 12 en 13 oktober 1915 in Witmarsum. Vele duizenden hebben sindsdien "Salomo's rechtspraak" van Hylke Bleeker bewonderd.

Voor het laatst was het in werking te zien in 1949 tijdens de stadsfeesten in Franeker in het voormalige Diaconie Weeshuis. Vijf dagen lang voor honderd rijksdaalders. Bleeker liet die dagen het meganiek op een electromotor draaien, terwijl door de warmte in de zaal, waar het werkstuk stond opgesteld, de houten onderdelen waren gaan drogen en krimpen.

In 1961 schenkt Bleeker "Salomo's rechtspraak" aan de gemeente Wonseradeel om het in het toekomstige streekmuseum te Makkum tentoon te stellen. Bleeker had in 1965 de hoop nog uitgesproken, dat het ooit voor altijd in het Makkumer waagmuseum tentoongesteld zou worden. Na zijn dood in 1967 heeft het VVV-kantoor in de Makkumer waag in 1971 het niet meer werkende mechanisch kunstwerk daar nog tentoongesteld.

In juni 1976 geeft de gemeente Wonseradeel het terug aan Tjomme Bleeker (1921-2001), de zoon van Hylke. Ze hadden het als schenking aanvaard in 1961, maar lieten het kunstwerk "fertuteazje".

In 2004 werd eindelijk het streekmuseum in de Makkumer waag geopend. Hylke en zijn zoon Tjomme zijn dan al lang overleden en Salomo's rechtspraak onvindbaar.

bron: Aldnijs, oktober 2004


Stichting Ald Makkum: Salomo's Rechtspraak

Leeuwarder Courant 10 april 1961: Welbekend mechanisch kunstwerk ,,Salomo's Rechtspraak'' is te koop.
31
onbekend

foto: onbekend
32
onbekend

foto: Atelier Rijpma Workum
33
oan it molkbushimmeljen

foto: onbekend

34
onbekende boerderij

foto: onbekend