Parenteel van Huijte Fookles en Pytertie Fekkes

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


Parenteel
van
Huijte Fookles en Pytertie Fekkes


Ouders van Huijte Fookles

Fookle Jelles
komt van Workum (1739); "de man matroos",woont in het 1e espel = wijk A, gezin bestaat uit twee volwassen en drie kinderen, aanslag 11 carolieguldens en 3 stuivers (Quotisatiekohier 1749)
x Workum, Hervormde Kerk 04/01/1739
Trijntje Huijtes
komt van Workum (1739); "Fookle Jelles vrouw", "de man matroos",woont in het 1e espel = wijk A, gezin bestaat uit twee volwassen en drie kinderen, aanslag 11 carolieguldens en 3 stuivers (Quotisatiekohier 1749)
a.Jelle *1739/1743 - +Workum 08/01/1784 (diakoni arme) xWorkum Ned.Herv. 20/09/1767 Jeltje Jurjens ~Workum 02/01/1739 - +Workum 28/05/1780 (diakoni arme)
kinderen: Fookle ~Workum 19/0/1769; Luutske ~Workum 11/11/1770; Trijntje *Workum 29/08/1773 ~Workum 01/09/1773 (x Jan Tjebbes); Jurjen *Workum 08/06/1776 ~Workum 16/06/1776; Wik *Workum 07/12/1779 ~12/12/1779 Workum
b.Huijte ~Workum 10/01/1744
c.Leeuk/Luijke/Lieukjen/Lieuwkje ~Workum 30/06/1748 - +Workum, Wijk C nr 2 (Súd 124) 29/05/1812 xWorkum Ned.Herv. 23/11/1777 Pitter/Pieter Alberts de Beer +Workum 23/10/1795 (hij is vaderloos en komt van Workum 1777)
kinderen: Fokele *Workum 08/04/1787 (vroedvrouw is Hijkke Jans, de ouders zijn Gereformeerd); Albert *Workum 24/04/1779 ~16/04/1779; Fokele *Workum 08/04/1787 ~Workum 29/04/1787 (doopheffer Pieter Jacobs, oom)
d.Foppe ~Workum 29/09/1751

Ouders van Pytertie Fekkes

Fekke Fekkes (de Jonge) ~Ferwoude 17/11/1715 - +1773/1774
zoon van Fekke Fekkes (+1737/1738) en Getje Ages
Uit het doopboek van Ferwoude blijkt dat Fekke Fekkes (de Jonge) weigert om lidmaat te worden: "Den 23 April heeft Rink Pijters haar dochtertje laaten doopen die is genaamd Pytertje, waar van vader is Fekke Fekkes, die ik de doop weigerde om dat hij weigerde volgens voorgaande belofte ledemaat van de Gereformeerde Kerke te worden. Geboren den 5 April 1747 te Gaast" (1747); woont te Gaast, "welgesteld borger", gezin bestaat uit twee volwassenen en twee kinderen, aanslag 31 carolieguldens en 9 stuivers, het vermogen is 1000 carolieguldens (Qutisatiekohier 1749); nazaten nemen te Hindeloopen te naam "Fekkes" aan
x
Rink Pyters +Gaast 1752
weduwe van Johannes Piers; woont op specienummer 39 te Gaast; Rink Pyters overlijdt in 1752, nazaten nemen te Hindeloopen te naam "Fekkes" aan
a.Gertje ~Gaast 20//04/1738
b.Gertje ~Gaast 02/08/1739 x1 Lieuwe Klases ~Ferwoude 15/09/1737 wonende te Gaast (zoon van Klaas Lieuwes en Lolkje Lolles) x2 Gaast april 1763 Harmen Tjeerds (zoon van Tjeerdt Harmens en Aaltje Jurjens)
c.Fekke *03/12/1742 ~Gaast 16/12/1742 - +Hindeloopen 27/09/1817;verhuist in 1780 van Gaast naar Hindeloopen; woont in 1795 in de Oost Espel te Hindeloopen op nr 52, noemt zit "Fekke Fekkes de Jonge" en in 1800 "Junior". x Gaast 19/05/1766 Antje Gerbens *1733/1734 - +Hindeloopen 12/06/1809; woont te Gaast (1766)
d. Pytertie *Gaast 05/04/1747; ~Ferwoude 23/04/1747 ("de vader weigert om lidmaat te worden)
Huijte Fokeles en Pytertie Fekkes

Hoyte/Hoite/Huite Fokles /Fookles/Fokeles BIJLSMA ~Workum 10/01/1744 - +Workum 30/06/1829
zoon van Fokele Jelles en Trijntje Hoytes
passeert de Sont vaart van Amsterdam naar Østersøen met ballast, komt van "Workum" (12/07/1774);

uit het Sonttolregister (1774)

komt van Workum, grootschipper, is wees (jan 1776); grootschipper te Gaast (dec 1776);

Amsterdamsche Courant donderdag 2 april 1778

A.de Visch en B. Nostheer, Makelaars, zullen op Dingsdag den 7 April, `s avonds ten 6 uuren, t'Amsterd. in de Keizers Kroon In de Kalverstraat, (voor Assuradeurs Rekening) zonder ophouden verkoopen: een groote party Nieuwe Witte en Roode Bergeraque WYNEN, meest al bestaande uitde adergereputeerde Gewassen van de hoogste Rang, zynde( sf?) e. geborgen uit `t gebleven schip DE JONGE STOFFEL, Schipper HUYTE FOOKELES, van Libourne naar Amsterd. gedestineert geweest.

passeert de Sont vaart van Amsterdam naar Østersøen met ballast, komt van "Vriesland" (26/08/1779); passeert de Sont vaart van Hamburg naar Sint Petersburg met suiker, kandij, hout, `indigo", "victriol", Spaanse wijn en "Krammerie", komt van "Amsterdam" (22/06/1780); doopheffer als oom van Jelle, zoon van Jan Tjebbes en Trijntje Jelles te Workum, Trijntje is een dochter van Hoyte zijn in 1784 overleden broer Jelle Fookles (1800); zit als ouderling in de kerkeraad te Gaast (1802); getuige doop kleinkind Heye Cornelis' te Hindeloopen (1803); verkoopt woning aan de Buuren te Gaast (1804).

Douwe Meinderts Bonnema te Grou (www.tjaart-egge.nl) heeft onderstaande overgezicht gemaakt van de bewoning van specienummers 34 en 35 te Gaast:Op 12 januari 1804 koopt Heerke Sjoerds de woning voor 500-15-: gulden, waar over Wonseradeel de 40e penning heft van 12-10-6 gulden. De woning wordt verkocht door "Pieterke Fekkes Cum Mar", waaruit blijkt dat Pietertje Fekkes de eigenaresse is en wordt "gesterkt" (Cum Mar) door haar man Hoite Fokeles.

He(e)rke Sjoerds is op 10/03/1799 te Gaast getrouwd met Aaltje Harmens. Op 22/08/1802 doen ze daar beide belijdenis. Heerke overlijdt op 14/06/1808 nog maar 43 jaar oud. Aaltje overlijdt op 10/11/1815 te Gaast oud 48 jaar "nalatende een meerderjarige broeder". De buren Douwe Ysbrands Yska, huisman op de boerderij achter de woning nummer 35 en de heibaas (later strandmeester) Jan Arjens van Scheltinga doen aangifte van haar overlijden.

Nadat Pietertje Fekkes en Hoite Fookles de woning heeft verkocht, komt Ruurd Sijtses hier wonen. Op de kadastralekaart van 1832 zijn de erven van Ruurd Sijtses van der Kooij eigenaar van een grote woning te Gaast aan de dijk. Het is de lichtbruin gekleurde woning op bovenstaande kaart (bron: www.hisgis.nl)

getuige doop kleinkind Rinke Cornelis' te Hindeloopen (1804); getuige doop kleinkind Wiepk Cornelis' te Hindeloopen (1806);

Huite Fokeles staat voor het eerst in de boeken van Workum

in 1806 komt Hoite Fokeles in Workum op Snakkerburren F 89 wonen, hij huurt een woning van Jurjen Schols "Huite Fokeles ingek:"; in 1809 verhuist hij naar een woning in de buurt Snakkerburren F 88 (Workum sectie A 1099) dat hij huurt van Simon Stoffels, waar hij in 1816 nog steeds woont; neemt de naam "Bijlsma" aan, al ondertekent hij zelf met "Bilsma", woont te Workum (1812);L.A.E. Sluyterman is in 1816 de nieuwe eigenaar van de woning F 88 waar Huite Fokeles Bijlsma nog huurder van is (1816); huurt eerst van Pier Dirks Alta en later van J. Schotsman de woning G 64 (Séburch 7) te Workum (1817); huurt van de Erven van de Weduwe van Harmen Pieters de woning C 27 (= Súd 74) te Workum(1819); huurt van Frans van der Nagel woning B 65 (= Súd 65) (1820-1822); werkman, wijk B 65 (= Súd 31) te Workum (1822); huurt van Sies Otes Broksma de woning G 58 (= Sylspaed) te Workum (1823); huurt van Sjoerd Jacobs Hoekema de woning G 26 (= Súd 153) te Workum (1824); huurt van J.J. Stelwagen de woning C 57 (= een van de woningen in de Roggemolestege) te Workum (1826); vanaf 1826/1827 komt Hoite Fokeles Bijlsma niet meer in de registers voor, hij zal waarschijnlijk zijn opgenomen in het Oude Mannen en Vrouwenhuis van de Hervormde Kerk waar hij op 85 jarige leeftijd overlijdt, zonder bedrijf, overleden 's morgens 5 uur in wijk C nummer 50 (= Súd 32, het oude mannen en vrouwenhuis eigendom van de Hervormde Kerk) getuigen: Jan Jans Ernst, 78jr, zonder beroep, gebuur en Jeekle Piers Visser, 72 jr, zonder beroep, gebuur (1829)

Súd 32, het oude mannenhuis waar Hoite Fokeles overlijdt

x Gaast, Hervormde Kerk 01/01/1776

Pytertie/Pietertje Fekkes JUNIOR *Gaast 05/04/1747; ~Ferwoude 23/04/1747 - +Workum 22/03/1822
dochter van Fekke Fekkes en Rink Pyters
Uit het doopboek van Ferwoude blijkt dat de vader Fekke Fekkes weigert om lidmaat te worden: "Den 23 April heeft Rink Pijters haar dochtertje laaten doopen die is genaamd Pytertje, waar van vader is Fekke Fekkes, die ik de doop weigerde om dat hij weigerde volgens voorgaande belofte ledemaat van de Gereformeerde Kerke te worden. Geboren den 5 April 1747 te Gaast"
ouders wonen op nummer 39 (in 1753 gewijzigd in nr 36) te Gaast (1748-1770); Rink Pyters overlijdt in 1752, nazaten nemen te Hindeloopen te naam "Fekkes" aan; Pietertje Fekkes komt van Gaast, is wees, "haar consent door de bruidegom vertoond (jan 1776); overlijdt 's morgen 11 uur te Workum, 76 jaar, gehuwd met Huite Fokles Bijlsma (werkman), zonder bedrijf, op het adres wijk B nummer 65 = Súd 31, getuigen: Jochem Douwes van der Baan, 31 jr, Winkelier en Rinke Rinses de Jager, 25 jr, Schoenmaker (1822)

Súd 31 het derde pand van rechts met klokgevel, waar Pietertje Fekkes overlijdt;
Súd 32 het zevende pand van links met de hoge gevel is het armenhuis waar Hoite Fokeles overlijdt
foto gemaakt vóór 1901

Súd 31 het pand links van de klokgevel rechts, waar Pietertje Fekkes overlijdt;
Súd 32 de hoge woning met de dakvensters links, waar Hoite Fokeles overlijdt

Nazaten Huijte Fookles en Pytertie Fekkes

1.Fekke Huijtes BIJLSMA *Gaast 27/12/1776 ~Gaast/Ferwoude 12/01/1777 - +Gaast 04/04/1855
komt van Gaast (1803); neemt de naam "Bijlsma" aan en woont te Gaast, heeft één kind: Pietertje 5 jr (1811) arbeijder te Gaast (1815); executeur van Wonseradeels Zuiderzeedijken, woont te Gaast (1828, 1846); onderstrandmeester, woont te Gaast, getuigen: Gabe Riemers de Vries, 67 jr, strandmeester wonende te Ferwoude en Willem Piers Bakker, 59 jr, veldwachter van der Gemeente Wonseradeel wonende te Bolsward (1855)
x Gaast, Hervormde Kerk 05/06/1803
Klaaske Aukes Feenstra *de Meer onder Ferwoude 22/11/1776 ~Gaast/Ferwoude 22/12/1776 - +Gaast 07/11/1859 82 jr
dochter van Auke Uilkes Feenstra en Hidje/Hittje Romkes
komt van Gaast (1803), woont te Gaast (1828)
1.1.Hittje *11/03/1804 ~Gaast/Ferwoude 14/03/1804 - +vóór 1812
1.2.Pietertjie *19/10/1806 Gaast ~Gaast/Ferwoude 02/11/1806
1.3.Auke *Gaast 15/12/1815

1.2.Pietertje Fekkes Bijlsma *19/10/1806 Gaast ~Gaast/Ferwoude 02/11/1806 -+Piaam 24/11/1890
zonder beroep te Piaam (1839-1890)
x Wonseradeel 04/01/1828
Jacob Willems Ybema *Piaam 06/01/1800 ~Idsegahuizum/Piaam 19/01/1800 - +Piaam 22/11/1881
zoon van Willem Hendriks Ybema (meester timmerman te Piaam 1818, 1828) en Sjioukjen/Sjoukjen Jacobs/Jacobes Haarsma (+Piaam 17/12/1824); timmerman te Piaam, 27 jr (jan. 1828); timmerman te Gaast (dec. 1828); timmerknegt te Gaast (1829); timmerman te Piaam (1839, 1841, 1860, 1863); zonder beroep te Piaam (1881)
1.2.1.Fekke *Wonseradeel 03/12/1827 (aangever erkent de vader te zijn)
1.2.2.Willem *Gaast 22/12/1828 - +Wonseradeel 29/12/1828
1.2.3.Willem *Gaast 28/08/1830
1.2.4.Sjoukje *Piaam 12/01/1839
1.2.5.Klaaske *Piaam 09/02/1841 - +Piaam Letter P nr 9 21/05/1841

1.2.1.Fekke Jacobs Ybema *Wonseradeel 03/12/1827 (aangever erkent de vader te zijn) - +Piaam 10/02/1892
arbeider te Piaam (1863-1892)
x Wonseradeel 30/05/1863
Limkje/Lemkje Jans Bosma *Terwispel 1834/1835 - +Schettens 20/04/1896
dochter van Jan Sytzes Bosma (schipper te Terwispel 1863) en Froukjen Willems Lap (overleden 1863)
dienstmeid te Ferwoude (1863)
1.2.1.1. Jan *Piaam 10/12/1864
1.2.1.2. Pietertje *Piaam 23/08/1871
1.2.1.3. Froukje *Piaam 22/10/1873

1.2.1.1.Jan Fekkes Ybema *Piaam 10/12/1864 - +Drogeham 26/03/1949
boereknecht te Wons (1890); arbeider te Piaam (1891); arbeider te Schettens (1893, 1894, 1896, 1897, 1899); winkelier te Schettens (1900); arbeider te Schettens (1901); landbouwer te Schettens (1919); veehandelaar te Schettens (1922); koopman te Schettens (1922), landbouwer te Schettens (1922); woont te Drogeham (1949). Adressen: Van Osingaweg 38, Schettens (12/05/1893-08/05/1897) en Bittenserpaed 6, Schettens (08/05/1897-31/07/1948). Geloof: Gereformeed.
x Wonseradeel 17/05/1890
Anna Sierks Wouters *Bolsward 21/01/1865 - + Hoptille 07/09/1951
dochter van Sierk Douwes Wouters (schoenmaker te Bolsward 1865; schoenmaker te Exmorre 1890) en Hendrina Hanzes van der Veen (zonder beroep te Exmorra 1890); woont te Schettens, Drogeham (1949) en Krabbendam (vanaf 1949)
dienstmeid te Longerhoud (1890)
1.2.1.1.1.Lemkje *Piaam 28/11/1891
1.2.1.1.2.Hendrina *Schettens 09/08/1893
1.2.1.1.3.Froukje *Schettens 29/10/1894 - + 06/01/1974 begraven te Hijlaard
1.2.1.1.4.Sierk *Schettens 24/02/1896
1.2.1.1.5.Fekke *Schettens 23/12/1897
1.2.1.1.6.Douwe *Schettens 04/04/1899
1.2.1.1.7.Trijntje *Schettens 21/07/1900
1.2.1.1.8.Jetze *Schettens 11/12/1901
1.2.1.1.9.Yeme *Wonseradeel 27/08/1903
1.2.1.1.10.Sjoukje *Wonseradeel 06/05/1905
1.2.1.1.11. Hinke *Schettens 02/01/1907
1.2.1.1.12. Anna *Schettens 11/09/1908
1.2.1.1.13. Jan Fekke Wonseradeel 06/01/1912

1.2.1.1.1.Lemkje Jans Ybema *Piaam 28/11/1891
zonder beroep te Schettens (1922)
x Wonseradeel 31/05/1922
Pieter Johannes' Reitsma *Witmarsum 11/11/1892
zoon van Johannes Reitsma (30jr, arbeider te Witmarsum 1892; 60 jr, gardenier te Zurich 1922) en Pietrik Dijkstra (zonder beroep te Witmarsum 1892; 57 jr, zonder beroep te Zurich 1922)
gardenier te Zurich (1922)

1.2.1.1.2.Hendrina Jans Ybema *Schettens 09/08/1893 - +Harlingen 26/07/1983
begraven te Schettens vanuit de Gereformeerde Kerk 29/07/1983
x 09/08/1893
Sijtze van Abbema *Schettens 03/09/1887 - +Lollum 14/10/1968
zoon van Pierius van Abbema (28 jr, arbeider te Schettens 1887) en Pietrik Hiemstra
schoolmeester te Schettens (1914-01/07/1936) en Lollum (vanaf 01/07/1936); Ridder in de Orde van de Ned. Leeuw, ereburger van Wonseradeel; begraven te Schettens vanuit de Ned. Hervormde Kerk 18/10/1968

1.2.1.1.3.Froukje Jans Ybema *Schettens 29/10/1894 - + 06/01/1974
begraven te Hijlaard
x
Geert Geerts van der Meer *Blusum 14/01/1896 - +16/04/1968
zoon van Geert van der Meer (werkman te Blusum 1896) en Aaltje Hiemstra (naaister, te Blusum 1896)
veehouder te Hoptille onder Hijlaard

1.2.1.1.4.Sierk Jans Ybema *Schettens 24/02/1896
veekoopman te Schettens (1922); veehandelaar te Bolsward
x Wonseradeel 29/11/1922
Uilkje Gerrits de Boer *Arum 11/05/1899 - +25/04/1977
dochter van Gerrit de Boer (61 jr, schipper te Arum 1922)en Sibbeltje Glazema (56 jr, zonder beroep te Arum 1922)
begraven te Bolsward (1977)

1.2.1.1.5.Fekke Jans Ybema *Schettens 23/12/1897 - +24/09/1965
veekoopman te Schettens (1919); woont te Bolsward; begraven te Schettens (1965)
x Wonseradeel 28/05/1919
Hinke Johans van Abbema *Longerhouw 17/06/1898 - +Schettens 30/06/1980
dochter van Johan Tettero van Abbema (arbeider te Schettens 1919) en Hinke Wiebes Tilstra (zonder beroep te Schettens); begraven te Schettens (1980)
zonder beroep te Schettens (1919)
1.2.1.1.5.1. Fokeltje *Schettens 02/05/1920
1.2.1.1.5.2. Jan *Schettens 09/06/1921
1.2.1.1.5.3. Sierk *Schettens 28/03/1925

1.2.1.1.5.1. Fokeltje Fekkes Ybema *Schettens 02/05/1920 - + Bolsward 24/07/1977
begraven te Schettens vanuit de Gereformeerde Kerk te Schettens (1977)
x
Alle de Vries *1908/1909 -+07/10/2009
Komt van Bolsward en woont te Schettens Van Osingaweg 15 (1948-1958), Van Osingaweg 42 (1958-1962) en Viersprong 8 (1984-2008), Bolsward (2008-2009); begraven te Schettens vanuit de kerk te Schettens 13/10/2009.
1.2.1.1.5.1.1. Hinke
1.2.1.1.5.1.2. Folkje
1.2.1.1.5.1.3. Jannie/Janny
1.2.1.1.5.1.4. Griet/Gryt
1.2.1.1.5.1.5. Annie

1.2.1.1.5.1.1. Hinke Alles de Vries
x
Hans de Vries

1.2.1.1.5.1.2. Folkje Alles de Vries
x
Lieuwe Feenstra

1.2.1.1.5.1.3. Jannie/Janny Alles de Vries
x
Hero

1.2.1.1.5.1.4. Griet/Gryt Alles de Vries

1.2.1.1.5.1.5. Annie Alles de Vries
x
Jan-Evert Everts Giliam
1.2.1.1.5.1.5.1. Lisa

1.2.1.1.5.2. Jan Fekkes Ybema *09/06/1921 - +Schettens 16/07/1988
boer en veehandelaar; woont te Schettens, van 5-11-1947 tot 9-1-1952 op Van Osingaweg 19. Komt van Viersprong 8 en gaat naar Witmarsum; woont te Schettens, van 7-6-1969 tot 26-9-1984 op Van Osingaweg 80; woont van 26-9-1984 tot zijn overlijden op te Schettens, Van Osingaweg 20, 8744 EW, begrafenis op 21/07/1988 vanuit Nederlands Hervormde Kerk te Schettens en aldaar begraven (1988)
x
Elisabeth (Lys) Klazes Reinsma *ca 1926
dochter van Klaas Klazes Reinsma (1902-1970) en Duttje Ypes Jansen (1904-2000)
1.2.1.1.5.2.1. Fekke
1.2.1.1.5.2.2. Dutje (Dussy)
1.2.1.1.5.2.3. Klaas

1.2.1.1.5.2.1. Fekke Jans Ybema
x
Trijntje (Tine) Lycklama à Nijeholt
1.2.1.1.5.2.2. Dutje

Dutje (Dussy) Jans Ybema

de eindejaarspotsprent in de Leeuwarder Courant van 2006 of 2007
de neven Klaas Jans Ybema (1.2.1.1.5.2.3.) en Jan Sierks Ybema (1.2.1.1.5.3.3.)

1.2.1.1.5.2.3. Klaas Jans Ybema
Klaas Ybema verving vroeger vaak de weerman Hans de Jong voor Omrop Fryslân, totdat De Jong werd opgevolgd door Pyt Paulusma. Klaas heeft het boek "Wat een weer, kroniek van het weer in Friesland (1901-2006)" geschreven, was tot voor kort wekelijks met zijn weerpraatje te horen voor Radio Nijefurd (RTN).
x
Wypkjen

1.2.1.1.5.3. Sierk Fekkes Ybema *Schettens 28/03/1925 - 25/06/1990
wordt ca 1950 boer te Allingawier
x
Anna (Annie) Reinsma
dochter van Klaas Klazes Reinsma (1902-1970) en Duttje Ypes Jansen (1904-2000)
1.2.1.1.5.3.1. Fekke
1.2.1.1.5.3.2. Klaas
1.2.1.1.5.3.3. Jan
1.2.1.1.5.3.4. Annelies +juni 1967 3 jr

1.2.1.1.5.3.1. Fekke Sierks Ybema
x
Regina Kuiper
dochter van Cornelis Kuiper en Lykeltje Jacobs de Graaf
1.2.1.1.5.3.1.1. Lyke Johanna (Lyke)
1.2.1.1.5.3.1.2. Sierk-Jan
1.2.1.1.5.3.1.3. Anna Elisabeth (Anne)


Jan Ybema tijdens de opnamen van het programma "Brieven Boven Water" in Museum Warkums Erfskip

1.2.1.1.5.3.3. Jan Sierks Ybema
veehandelaar en melkveehouder te Allingawier (2011); in heel Nederland bekend geworden door het KRO-programma "Boer zoekt vrouw"
x
Pauline van Rijsoort


1.2.1.1.6.Douwe Jans Ybema *Schettens 04/04/1899 - +na juli 1971
directeur van gemeentewerken resp te Zevenaar, Dokkum en Enkhuizen; maakt in juli 1971 stamregisters van de drie takken Ybema www.ijbema.nl/aantekeningendouwe
Reeds is verteld, dat de gemeenteopzichter D. IJbema zijn rapportage ten aanzien van het rioleringsplan in oktober 1929 zond aan Ir. Schaafsma van het RIZA. Deze ingenieur deed zijn advies pas in mei 1930 aan de gemeente Zevenaar toekomen. Het zou nog heel wat tijd vergen, voordat een bevredigend resultaat kon worden geboekt wat betreft de realisering van een rioolstelsel in de gemeente Zevenaar. Vermeld dient te worden dat de gereformeerde Friese gemeenteopzichter Douwe IJbema (geboren 4 april 1899 in Wonseradeel), die in januari 1925 vanuit de gemeente Baarderadeel (waar hij toen woonachtig was) naar Zevenaar was gekomen, alweer in december 1929 uit Zevenaar vertrok naar het hem zo vertrouwde Friesland om zich in Dokkum te vestigen, samen met zijn vrouw
Lutgertje Leijen en in Zevenaar geboren dochtertje Reintje Anna. In het toen overwegend katholieke
Zevenaar was een gereformeerde gemeenteopzichter niet zo op zijn plaats. Mogelijk dat ook, voor die tijd, het vooruitstrevend rioleringsplan met de daarbij behorende zuiveringsinstallatie te veel van het goede was voor de politici van Zevenaar en mede aanleiding was om het veld te moeten ruimen. Want het zou nog heel lang duren voordat in Zevenaar riolering werd aangelegd. In het boek (verschenen in 1994) "Zevenaar 1885 - 1965: een roomse burcht in een Liemers land", haalt J.B. Smit de kwestie van Douwe IJbema aan. Na vertrek van de betreffende gemeenteopzichter werd: "de uit eigen kweek voortgebrachte en uiteraard katholieke P.G. Kruitwagen benoemd", aldus J.B. Smit.
x 1925
Lutgertje P. Leijen *Sexbierum 20/03/1905
1.2.1.1.6.1. Reintje Anna
1.2.1.1.6.2. Anna Hendrika
1.2.1.1.6.3 Tine Lucie
1.2.1.1.6.4 Jan Pieter

1.2.1.1.6.4 Jan-Pieter Douwes Ybema
x
Dorotheo (Dory) Knippenberg
dochter van Gerrit Knippenberg (1913-1985) en Arina Helena de Roij (1913-1987)
1.2.1.1.6.4.1. Hélèna Ariene Ingeborg
1.2.1.1.6.4.2. Bastiaan Douwe
1.2.1.1.6.4.3. Anke Barbara

1.2.1.1.6.4.1. Hélèna-Ariene-Ingeborg Jans Ybema
x
Tako de Vries
1.2.1.1.6.4.1.1. Robin
1.2.1.1.6.4.1.2. Nadine
1.2.1.1.6.4.1.3. Jesse

1.2.1.1.6.4.2. Bastiaan-Douwe Jans Ybema
x
Mirjam José Spiering
1.2.1.1.6.4.2.1. Gijs Boudewijn
1.2.1.1.6.4.2.2. Nora Rebecca
1.2.1.1.6.4.2.3. Lieve Josefien

1.2.1.1.6.4.3. Anke-Barbara Jans Ybema
x
Franck Schravers
1.2.1.1.6.4.3.1. Lisa Emily
1.2.1.1.6.4.3.2. Stella Helena

1.2.1.1.7.Trijntje Jans Ybema *Schettens 21/07/1900 - *Makkum 13/12/1993
zonder beroep te Schettens (1922); woont te Schraard (1969); woont in Huize Avondrust te Makkum (1993); begraven te Schraard vanuit de Hervormde Kerk te Schraard (16/12/1993)
x Wonseradeel 01/02/1922
Gosse Jans Hofstra *Wons 17/11/1896 - +Sneek 03/03/1965
zoon van Jan Tjeerds Hofstra (68 jr, zonder beroep te Wons) en Aagje Lolles Weerstra (66 jr, zonder beroep te Wons)
veehandelaar te Wons (1922)
1.2.1.1.7.1. Anna *1922
1.2.1.1.7.2. Jan *Schraard 06/05/1924
1.2.1.1.7.3. Tjeerd *Schraard 16/05/1925 - +Schraard 01/03/1955. Begraven te Schraard vanuit de Gereformeerde Kerk te Schraard (05/03/1955)
1.2.1.1.7.4. Aagje *15/08/1926
1.2.1.1.7.5. Limkje
1.2.1.1.7.6. Lolle
1.2.1.1.7.7. Fekke *Schraard 24/12/1930 - +Schraard 29/09/1931
1.2.1.1.7.8. Fekke
1.2.1.1.7.9. Tjitske
1.2.1.1.7.10. Jetze
1.2.1.1.7.11. Elizabeth *Schraard 05/09/1941 - + Schraard 09/09/1946

1.2.1.1.7.1. Anna Gosses Hofstra *1922
x
Coenraad Bruinsma *Achlum 26/01/1921 - +Sneek 20/03/1960
zoon van IJede Bruinsma (+Achlum 11/10/1965, 77 jr) en R. Rienstra
woont te Schraard; begraven te Schraard (1960)

1.2.1.1.7.2. Jan Gosses Hofstra *Schraard 06/05/1924 - +Sneek 18/02/2004
woont te Schraard (1969, 1993) en Bolsward (2004); begravan te Schraard vanuit de Gereformeerde Kerk te Bolsward (23/02/2004).
x 1947
Aaltje Folkerts (Alie) de Jong
dochter van Folkert Jans de Jong (Leeuwarden 1891-1966) en Janke Arends de Jong (Wijnjeterp 1886 - Franeker 1976)
1.2.1.1.7.2.1. Gosse
1.2.1.1.7.2.2. Jantien
1.2.1.1.7.2.3. Folkert
1.2.1.1.7.2.4. Tjeerd
1.2.1.1.7.2.5. Jan
1.2.1.1.7.2.6. Leo

1.2.1.1.7.2.1. Gosse Jans Hofstra
x
Jacoba (Coby) Draaijer
dochter van Tjamme Draaijer (*1904 - +1977) en Sietske Eisma (*1908 - +Tjerkwerd 1976)
1.2.1.1.7.2.1.1. Jan Gerben (Jan-Germ) x Andrea Feenstra
1.2.1.1.7.2.1.2. Jacob x Anne-Frouk van Houten
1.2.1.1.7.2.1.3. Folkert

1.2.1.1.7.2.2. Jantien Jans Hofstra
x
Jappie Boersma
1.2.1.1.7.2.2.1. Jurgen x Elske
1.2.1.1.7.2.2.2. Folkert x Klaske

1.2.1.1.7.2.3. Folkert Jans Hofstra
x
P.C. (Els) Passchier

1.2.1.1.7.2.4. Tjeerd Jans Hofstra
x
Pietje Willems (Petra) Rienstra
dochter van Willem Rients'Rienstra (*Idsegahuizen 1910 - Idsegahuizen 1977) en Gerbrigje Tjallings de Boer (*1915 - +2000)
1.2.1.1.7.2.4.1. Mathieu
1.2.1.1.7.2.4.2. Jeroen
1.2.1.1.7.2.4.3. Inge

1.2.1.1.7.2.6. Leo Jans Hofstra
x
Ineke Schilstra
1.2.1.1.7.2.6.1. Daan

1.2.1.1.7.4. Aagje Gosses Hofstra *15/08/1926 - +Sneek 09/02/1969
woont de Schraard (1969)
x
Eize/Eise Douna *06/08/1924 - +Schraard 08/04/1980
zoon van Hendrik Martens Douna en Antje Terluin
woonte te Schraard (1969); bedient gemaal onder Schraard woont in de Smidstraat 3, Schraard (1980); overlijdt aan de gevolgen van een autoongeluk; begraven te Schraard vanuit de Hervormde Kerk te Schraard 11/04/1980
1.2.1.1.7.4.1. Elizabeth
1.2.1.1.7.4.2. zoon H
1.2.1.1.7.4.3. Anna
1.2.1.1.7.4.4. zoon G.
1.2.1.1.7.4.5. zoon M.
1.2.1.1.7.4.6. Jan
1.2.1.1.7.4.7. Tjeerd woont te Schraard (1980)

1.2.1.1.7.4.1. Elizabeth Eizes Douna
x
Pieter Haringa
1.2.1.1.7.4.1.1. Siemon/Simon *IJlst 25/09/1969
1.2.1.1.7.4.1.2. Eise/Eize *IJlst 11/01/1971
1.2.1.1.7.4.1.3. Aagje
1.2.1.1.7.4.1.4. Hendrik

1.2.1.1.7.4.2. zoon H…. Eizes Douna
x
I.van de Zant
1.2.1.1.7.4.2.1. Michel

1.2.1.1.7.4.3. Anna Eizes Douna
x
Ruurd Hermannes' Reinsma
zoon van Hermannes Niklaas Reinsma (*1906/1907-+1974) en Fokeltje Wijbrandi (1911-2005)
1.2.1.1.7.4.3.1. Herman
1.2.1.1.7.4.3.2. Aagje

1.2.1.1.7.4.4. zoon G…. Eizes Douna
x
R.M. Bakker

1.2.1.1.7.4.5.zoon M. …. Eizes Douna
x
J. (Jannie) Schuil *1958
dochter van Wijtse Schuil (+Makkum 1984, 51 jr)en …..
1.2.1.1.7.4.5.1. Maria Aagje (Marga)
1.2.1.1.7.4.5.2. Gosse Lubbert

1.2.1.1.7.4.6. Jan Eizes Douna
x
Elisabeth Zuidersma
1.2.1.1.7.4.6.1. Eize
1.2.1.1.7.4.6.2. Tseard Jan

1.2.1.1.7.4.7. Tjeerd Eizes Douna
x
Hieke Hanses Zijlstra
dochter van Hans Zijlstra en Hinke van Abbema
1.2.1.1.7.4.7.1 Hinke-Rinske

1.2.1.1.7.5. Limkje Gosses Hofstra
x
Jacob Gerrits (Jaap) Riem
zoon van Gerrit Riem (los werkman) en Aafke Helvrich
1.2.1.1.7.5.1. Trijntje
1.2.1.1.7.5.2. Aafke
1.2.1.1.7.5.3. Anna
1.2.1.1.7.5.4. Gerrit

1.2.1.1.7.5.1. Trijntje Jacobs Riem
x
Pieter Hoekstra

1.2.1.1.7.5.2. Aafke Jacobs Riem
x
Izaäk Wenselaar

1.2.1.1.7.5.3. Anna Jacobs Riem
x
Marten Tienstra

1.2.1.1.7.5.4. Gerrit Jacobs Riem
x
Sandra Alice Hoogeveen
1.2.1.1.7.5.4.1. Dennis
1.2.1.1.7.5.4.2. Bastian
1.2.1.1.7.5.4.3. Ilse Lydia

1.2.1.1.7.6. Lolle Gosses Hofstra
x1
S. Küneman
x2
Joke Huizenga
1.2.1.1.7.6.1. Lidy
1.2.1.1.7.6.2. Ebel

1.2.1.1.7.8. Fekke Gosses Hofstra
x
Hinke de Jong

1.2.1.1.7.9. Tjitske Gosse Hofstra
x
Alle Vollema

1.2.1.1.7.10. Jetze Gosses Hofstra
x
Jannie van Sluis *1942/1943

1.2.1.1.8.Jetze Jans Ybema *Schettens 11/12/1901 - +04/12/1986
begraven te Longerhouw vanuit de Gereformeerde kerk te Schettens, woont te Sneek, Oudedijk 45 (1986)
x24/04/1929
Saakje van der Eems *Witmarsum 10/12/1904 - +Sneek 03/08/2000
begraven te Longerhouw vanuit de Nederlands Hervormde kerk te Longerhouw
1.2.1.1.8.1. Sijbrigje (Wies)
1.2.1.1.8.2. Anna
1.2.1.1.8.3. Anna (Annie)
1.2.1.1.8.4. Doetje (Doetie)
1.2.1.1.8.5. Hendrina
1.2.1.1.8.6. Jan
1.2.1.1.8.7. Klaas
1.2.1.1.8.8. Tiny
1.2.1.1.8.9. Gerrit

1.2.1.1.8.1. Sijbrigje (Wies) Jetzes Ybema
x
Franciscus Hendrikes Theodorus (Frans) Hofstede
1.2.1.1.8.1.1. Jacqueline
1.2.1.1.8.1.2. Marguerite
1.2.1.1.8.1.3. Dirk Franciscus Johannes (Dirk)
1.2.1.1.8.1.4. Elisabeth Théodora Annette (Monique)

1.2.1.1.8.1.1. Jacqueline Franciscus' Hofstede
x
Dirk J. Wijmenga
1.2.1.1.8.1.1.1. Roelof Jan Franciscus (Roel) *Sibrandabuorren 12/02-19/03/1994
1.2.1.1.8.1.1.2. Jan Theodorus Dirk (Jan) * Sibrandabuorren 12/09/1996
1.2.1.1.8.1.1.3. Franciscus Fokke Sybrand (Frans) *Gauw 08/03-07/05/2000

1.2.1.1.8.1.3. Dirk Franciscus Johannes (Dirk) Franciscus' Hofstede
x
Harriët de Bruin

1.2.1.1.8.1.4. Elisabeth Théodora Annette (Monique) Franciscus' Hofstede
x
Rick van Harten

1.2.1.1.8.3. Anna (Annie) Jetzes Ybema *02/12/1930 - +Sneek 06/06/1991
woont te Bolsward 1986; woont te Witmarsum (1991); uitvaartdienst in de Martinikerk te Sneek en begraven te Longerhouw (11/06/1991)
x
…….
1.2.1.1.8.3.1. Jan-Gerrit
1.2.1.1.8.3.2. Marianne
1.2.1.1.8.3.3. Saskia
1.2.1.1.8.3.4. Alexander

1.2.1.1.8.3.1. Jan-Gerrit
x
Sjoukje
1.2.1.1.8.3.1.1. Maurice
1.2.1.1.8.3.1.2. Miranda
1.2.1.1.8.3.1.3. Richard
1.2.1.1.8.3.1.4. André x Anita

1.2.1.1.8.4. Doetje (Doetie/Doety) Jetzes Ybema
x
Lolke

1.2.1.1.8.5. Hendrina (Ina) Jetzes Ybema *30/12/1934 - +Arnhem 07/08/2008
woont te Velp (1986); woont te Duiven (1991, 2000); overleden op de afdeling Plataan van het verpleeghuis Regina Pacis te Arnhem (2008); begraven op graafplaats 't Heilige Lant te Duiven (13/08/2008)
x
Jack Biallosterski (*13/05/1937 - +15/08/2010)
woont te Duiven, Ploenstraat 52, 6921 PN (2008); begraven op begraafplaats 't Heilige Lant te Duiven (2010).
1.2.1.1.8.5.1. Ruben x Martine
1.2.1.1.8.5.2. Judith

1.2.1.1.8.5.2. Judith Jacks Biallosterski
x
Erwin
1.2.1.1.8.5.2.1. Daniël
1.2.1.1.8.5.2.2. Maikel
1.2.1.1.8.5.2.3. Elisa

1.2.1.1.8.6. Jan Jetzes Ybema
x
Betty

1.2.1.1.8.7. Klaas Jetzes Ybema
x
Doreen Wynalda

1.2.1.1.8.8. Tiny Jetzes Ybema
x
Bauke Cornelis Faber *Sneek 08/01/1938 - +Sneek 18/06/2010
zoon van Ulbe Faber (kachelsmid, Wijdenoorderhorne, Sneek)  
1.2.1.1.8.8.1. Esther
1.2.1.1.8.8.2. Ulbe (Ubbo)
1.2.1.1.8.8.3. Annalies
1.2.1.1.8.8.4. Saskia
1.2.1.1.8.8.5. Nina

1.2.1.1.8.8.1. Esther Baukes Faber
x
AlmarNijeholt
1.2.1.1.8.8.1.1. Sadia
1.2.1.1.8.8.1.2. Austin

1.2.1.1.8.8.2. Ulbe (Ubbo) Baukes Faber
x
Ellen
1.2.1.1.8.8.2.1. Geoffrey
1.2.1.1.8.8.2.2. Denise
1.2.1.1.8.8.2.3. Frank

1.2.1.1.8.8.3. Annalies Baukes Faber
x2  Jaap
x1 Henk Rademaker
zoon van dhr Rademaker en mw Klasema
1.2.1.1.8.8.3.1. Julia Trijntje Elizabeth (Julia) *Sneek 01/09/1999

1.2.1.1.8.8.4. Saskia Baukes Faber
x
Bradley
1.2.1.1.8.8.4.1. Bauke
1.2.1.1.8.8.4.2. Scott

1.2.1.1.8.8.5. Nina Baukes Faber
x
Minja
1.2.1.1.8.8.5.1. Anne
1.2.1.1.8.8.5.2. Nathalie


1.2.1.1.8.9. Gerrit Jetzes Ybema *Schettens *29/10/1945 - +Uitwellingerga 15/02/2012
opleiding: HBS Sneek, afgestudeerd als econoom aan de Rijksuniversiteit in Groningen; woont te Groningen (1972); woont te Groningen Lopende Diep 3e Drift 4 (1976); woont te Leeuwarden (1980, 1986, 1988); beleidsadviseur van gedeputeerde staten fan Fryslân en raadslid voor D66 in Leeuwarden (1986);lid Tweede Kamer, waar hij als financieel-economisch woordvoerder wordt en voorzitter van de vast Kamercommissie financiën (1989); woont te Den Haag (1991); staatsecretaris voor onder meer buitenlandse handel in het tweede kabinet Kok, leidt handelsmissies, zet zich in voor een beter toezicht op de wapenhandel en voor een betere toegang van Derde Wereldlanden tot de Europese markt (1998-2002); woont te Leeuwarden (2000); begint een een eigen bedrijfje Ybema Economy Solutions (YES); woont te Uitwellingerga (2010, 2012); uitvaart vanuit de Grote of Martinikerk te Sneek (22/02/2012).
x1
Johanna Henderika (Joke) Andela
dochter van Douwe Andela (1909-1988) en Anna Cecilia Sutman (1912-1980)
1.2.1.1.8.9.1. Nynke-Anna
1.2.1.1.8.9.2. Jetze-Jan
1.2.1.1.8.9.3. Anne-Douwe
x2
Jelske Gjerrits Hekstra
1.2.1.1.8.9.4. Nils-Ate
1.2.1.1.8.9.5. Lisa-Karna

1.2.1.1.9.Yeme/Yme Jans Ybema *Wonseradeel 27/08/1903 - +-07/09/1978
woont te Schettens, Bittenserpaed 6 (1978, 1982)
x 17/05/1945
Trijntje Sietsma *06/10/1920 - +05/08/1990
woont te Schettens, Bittenserpaed 6 (1978, 1982); begraven te Schettens (1990)
1.2.1.1.9.1. Baukje
1.2.1.1.9.2. Jan
1.2.1.1.9.3. Bauke

1.2.1.1.9.2. Jan Yemes Ybema
x
Tjittie
1.2.1.1.9.2.1. Greta
1.2.1.1.9.2.2. Tineke

1.2.1.1.9.3. Bauke Yemes Ybema
x
Fokje Eerdes de Jong
dochter van Eerde de Jong (+Franeker 20/10/1983, 61 jr) en Cornelia Greidanus

1.2.1.1.10.Sjoukje Jans Ybema *Wonseradeel 06/05/1905 - +22/08/1975
woont te Krabbendam; begraven te Krabbendam (1975)
x
Jan Gerrit (Jan) Jonker *25/08/1904 - +10/11/1978
veehouder te Krabbendam; begraven te Krabbendam (1978)

1.2.1.1.11. Hinke Jans Ybema *Schettens 02/01/1907 - +Leeuwarden 07/09/2001
begraven op de Noorderbegraafplaats te Leeuwarden vanuit de Pelikaankerk te Leeuwarden (11/09/2001)
x
Siebren de Vries *10/08/1902 - +26/08/1967
fabrikant te Leeuwarden
1.2.1.1.11.1. Simon
1.2.1.1.11.2. Jan Piet
1.2.1.1.11.3. Ans
1.2.1.1.11.4. Riet
1.2.1.1.11.5. Dorien
1.2.1.1.11.6. Elly
1.2.1.1.11.7. Willem
1.2.1.1.11.8. Marianne

1.2.1.1.11.1. Simon Siebrens de Vries *Leeuwarden 16/06/1932 - +Leeuwarden 17/12/1995
woont te Veenwouden, Zwette 1, 9269 RC (Veenwouden); begraven op Noorderbegraafplaats vanuit de Pelikaankerk te Leeuwarden (20/12/1995)
x
Gerda Blokzijl *Groningen 05/03/1943 - Veenwouden 17/12/1997
dochter van E.J. Blokzijl en A.T. Dijkema
woont te Veenwouden, Zwette 1, 9269 RC (Veenwouden); begraven op Noorderbegraafplaats vanuit de Pelikaankerk te Leeuwarden (22/12/1997)
1.2.1.1.11.1.1. Siebren
1.2.1.1.11.1.2. Egberdien
1.2.1.1.11.1.3. Esther

1.2.1.1.11.1.1. Siebren Simons de Vries
x
Tjitske Meijer
1.2.1.1.11.1.1.1. Simon
1.2.1.1.11.1.1.2. Gerben
1.2.1.1.11.1.1.3. Willem

1.2.1.1.11.1.2. Egberdien Simons de Vries
x
Don ten Brink
1.2.1.1.11.1.2.1. Douwe
1.2.1.1.11.1.2.2. Daniël
1.2.1.1.11.1.2.3. Giso
1.2.1.1.11.1.2.4. Riemer

1.2.1.1.11.3. Ans/Annie Siebrens de Vries
x
Joop Hoekstra

1.2.1.1.11.4. Riet Siebrens de Vries
x
Ben de Jong

1.2.1.1.11.5. Dorien Siebrens de Vries
x
Egbert Kwadijk

1.2.1.1.11.6. Elly Siebrens de Vries
x
Herman-Jan Linzel

1.2.1.1.11.7. Willem Siebrens de Vries
x
Irene

1.2.1.1.12. Anna Jans Ybema *Schettens 11/09/1908 - +Barmton (Canada) 18/04/1991
x Wonseradeel 16/05/1934
Pieter Douwes van Solkema *Gaastmeer 01/05/1909 - +Canada 24/05/1984
zoon van Douwe Gerrits van Solkema en Richtje Schilstra
1.2.1.1.12.1. Afke
1.2.1.1.12.2. Anna
1.2.1.1.12.3. Douwe
1.2.1.1.12.4. Richtje
1.2.1.1.12.5. Hinke
1.2.1.1.12.6. Douwe
1.2.1.1.12.7. Sjoukje

1.2.1.1.12.3. Douwe Pieters van Solkema
x
Claire Parrot
1.2.1.1.12.3.1. Olivier Von Solkema
1.2.1.1.12.3.2. Gavin-Georg Von Solkema

1.2.1.1.12.4. Richtje Pieters van Solkema
x
Willem de Peuter

1.2.1.1.12.7. Sjoukje Pieters van Solkema
x
Gerben Bergsma

1.2.1.1.13. Jan-Fekke Jans Ybema *Wonseradeel 06/01/1912 - +West Terschelling 05/06/1987
aannemer, woont te West Terschelling
x 14/06/1939
Neeltje Dijker *28/10/1913 - +20/09/1994
begrafenis vanuit de Nederlands Hervormde Kerk te West-Terschelling
1.2.1.1.13.1. Annie
1.2.1.1.13.2. Willy
1.2.1.1.13.3. Jan

1.2.1.1.13.1. Annie Jans Ybema
x  
Bert

1.2.1.1.13.2. Willy Jans Ybema
x
Jan Arend
1.2.1.1.13.2.1. Mandy
1.2.1.1.13.2.2.. Nienke

1.2.1.1.13.2.1. Mandy
x  
Jelle

1.2.1.1.13.2.2.. Nienke
x
Coen

1.2.1.1.13.3. Jan Jans Ybema
x
Piety
1.2.1.1.13.3.1. Willem Jan
1.2.1.1.13.3.2. Ellen en Ulbe

1.2.1.1.13.3.2. Ellen Jans Ybema
x  
Ulbe

1.2.1.2.Pietertje Fekkes Ybema *Piaam 23/08/1871 - +Gerkesklooster 07/08/1925
dienstbode te Gerkesklooster (jan. 1901); zonder beroep te Gerkesklooster (okt. 1901, 1902, 1919)
x Achtkarspelen 10/10/1901
Meindert Haitzes Postma *Oudega-W. 14/04/1874 - +Gr.Stroobos 13/10/1932
zoon van Haitze Postma (arbeider te Sandfirden 1893; koemelker te Westhem 1901) en Sjoukje de Boer (zonder beroep te Sandfirden 1893; zonder beroep te Westhem 1901)
Eerste huwelijk te Wymbritseradeel 11/02/1893 met Maaike Pieters Postma *Wijnaldum 1873/1874; kleermaker te Sandfirden (1893); kleermaker te Midlum (1893); kleermaker te Westhem (1896); kinderen uit eerste huwelijk: Berbertje 22/05/1893, Haitze *Midlum31/08/1894 (aangifte door Trijnjte Nauta, Meindert is "wegens afwezigheid verhinderd deze aangifte te doen"), Pieter *Westhem 27/05/1896, Wypkje *Midlum 06/12/1898 (geboren in de woning van de aangever de werkman Wijbe Dijkstra te Midlum, terwijl Meindert Postma in Westhem woont en Maaike deze plaats als officiële woonplaats heeft); op 31 mei 1900 op grond van overspel door Maaike Postma gepleegd is het huwelijk ontbonden, Meindert woonde vóór 31 mei 1900 als kleermaker te Westhem, maar sinds kort te Gerkesklooster, Maaike verblijft te Midlum; op 29/12/1900 krijgt Maaike Postma te Midlumnog een dochter Teatske genaamd (vader niet genoemd, aangever Wijbe Dijkstra); kleermaker te Gerkesklooster, met legitimatie van een kind Sjoukje geboren op 11 januari 1901 (1901); kleermakter te Gerkesklooster (1901, 1902, 1919)
1.2.1.2.1. Sjoukje *Gerkesklooster 11/01/1901 (erkend op 10/10/1901)
1.2.1.2.2. Limkje *Gerkesklooster 20/01/1902
1.2.1.2.3. Jan *Gerkesklooster 05/04/1908 - +Gerkesklooster 27/01/1927

1.2.1.2.1. Sjoukje Meinderts Postma *Gerkesklooster 11/01/1901 - +31/01/1968
door de vader erkend (10/10/1901); dienstbode te Gerkesklooster (1919)
x Achtkarspelen 19/07/1919
Feddrik Feddriks van der Weg *Gerkesklooster *Gerkesklooster 29/05/1885 - +14/02/1965
zoon van Feddrik Meinderts van der Weg (1846-1900) en Tjitske Hepkes Veenstra (1849-1932)
arbeider te Gerkesklooster (1919)
zoon van Feddrik van der Weg (overleden 1919) en Jitske Veenstra (zonder beroep te Gerkesklooster 1919)

De Feanster 19 mei 1994

1.2.1.2.2. Limkje Meinderts Postma *Gerkesklooster 20/01/1902 - +Surhuisterveen 15/09/1994
woont te Harkema, Ds. Tiesengaplein 12, 9281 PZ (1989); overleden in het verzorgingstehuis 't Suyderhuys, Zonneweide 1, Surhuisterveen (1994)
x mei 1929
Feike Fillipus Hamstra *Harkema 24/01/1905 - +Surhuisterveen 30/09/1999
zoon van Fillipus Fokkes Hamstra en Trijntje van der Veen
woont te Harkema, Ds. Tiesengaplein 12, 9281 PZ (1989); woont in het verzorgingstehuis 't Suyderhuys, Zonneweide 1, Surhuisterveen (1994, 1999)
1.2.1.2.2.1. Filippus
1.2.1.2.2.2. Meindert
1.2.1.2.2.3. Fokke
1.2.1.2.2.4. Pietje

1.2.1.2.2.1. Filippus Feikes Hamstra
x
Aaltje Hoekstra
1.2.1.2.2.1.1. Martje
1.2.1.2.2.1.2. Feike
1.2.1.2.2.1.3. Limmie

1.2.1.2.2.1.1. Martje Filippus' Hamstra
x
Jappie
1.2.1.2.2.1.1.1. Teun

1.2.1.2.2.2. Meindert Feikes Hamstra
x
Klaasje

1.2.1.2.2.3. Fokke Feikes Hamstra
x
Jantje

1.2.1.2.2.4. Pietje Feikes Hamstra
x
Sake

1.2.1.3. Froukje Fekkes Ybema *Piaam 22/10/1873
dienstmeid te Parrega (1898)
x Wonseradeel 07/05/1898
Yme Abrahams van Dijk *Workum 01/02/1872 - +Sneek, ziekenhuis 05/05/1934
zoon van Abraham van Dijk (timmerknecht te Workum 1872; timmerknecht te Arum 1898)en Grietje de Jong (zonder beroep te Arum 1898)
bakker te Parrega (1898); bakker te Westhem (1899, 1901); zuivelarbeider te Oudega-W. (1934)
1.2.1.3.1. Abraham *Westhem 16/01/1899 - +'s Gravenhage 23/08/1984
1.2.1.3.2. Grietje *Westhem 12/03/1901 - +Koudum 19/08/1985
1.2.1.3.3. Marten *1910 - +Canada 27/06/2009

1.2.1.3.3. Marten Ymes van Dijk *1910 - +Canada 27/06/2009
tweede huwlijk van Tina Schievink
x1
Elisabeth Schilstra
1.2.1.3.3. 1. Yme (James) van Dyk

1.2.3.Willem Jacobs Ybema *Gaast 28/08/1830 - +Cornwerd 16/12/1874
timmerman te Piaam (1860-1866); timmerman te Cornwerd (1868-1874)
x Wonseradeel 02/08/1860
Trijntje Jacobs Noordmans *Allingawier 1838/1839 -+ Zurich 06/03/1919
dochter van Jacob Dirks Noordmans (boer te Allingawier 1860) en Jeltje Ruurds Postma (woont te Allingawier 1860)
zonder beroep te Allingawier (1860); zonder beroep te Piaam (1860-1866) en Cornwerd (1868-1919); tweede huwelijk te Wonseradeel op 11/08/1880 met Wijpke Terpstra *Wons 1831/1831 arbeider te Wons; woont te Cornwerd, maar overlijdt te Zurich (1919)
1.2.3.1.Jeltje *Piaam 20/05/1861
1.2.3.2.Pietertje *Piaam 28/08/1862
1.2.3.3.Wiepkjen *Piaam 06/02/1864
1.2.3.4.Sjoukje *Piaam 25/07/1865
1.2.3.5.Grietje *Piaam 12/12/1866
1.2.3.6.Jacob *Cornwerd 27/09/1868
1.2.3.7.Klaaske *Cornwerd 21/06/1870
1.2.3.8.Aukjen *Cornwerd 01/11/1874

1.2.3.1.Jeltje Willems Ybema *Piaam 20/05/1861 -+Zurich 26/01/1932
dienstmeid te Bolsward (1861)
x Wonseradeel 10/05/1890
Douwe Douwes de Boer *Zurich 07/12/1857 - +Zurich 30/05/1938
zoon van Douwe Cornelis de Boer (koemelker te Zurich 1857; heibaas te Zurich 1865, 1871; landbouwer te Witmarsum 1890; veehouder te Witmarsum 1892; werkman te Zurich 1900; overleden 1916)en Trijntje Klazes Miedema (zonder beroep te Witmarsum 1890,1892; overleden 1916)
arbeider te Witmarsum (1890, 1891); arbeider te Arum (1892); arbeider te Witmarsum (1895); van boerenbedrijf te Zurich (1918); zonder beroep te Zurich (1938)
1.2.3.1.1.Trijntje *Witmarsum 02/03/1891
1.2.3.1.2.Aukje *Arum 01/12/1892
1.2.3.1.3.Willem *Witmarsum 17/04/1895 - +Bolsward 29/05/1895

1.2.3.1.2.Aukje Douwes de Boer *Arum 01/12/1892 -
dienstbode te Hartwerd (1918)
x Bolsward 18/05/1918
Lammert Folkerts Mol *Bolsward 08/03/1889
zoon van Folkert Mol (winkelier te Bolsward 1918) en Trijntje Reitsma (zonder beroep te Bolsward (1918)
fabriekswerker te Bolsward (1918)

1.2.3.2.Pietertje Willems Ybema *Piaam 28/08/1862
dienstmeid te Cornwerd (1862); vanuit Makkum geëmigreerd naar onbekende bestemming
x Wonseradeel 10/11/1883
Dirk/Durk Ottes Reinsma *Piaam 16/10/1859
zoon van Otte Dirks Reinsma (arbeider te Piaam, 24 jr ,1859;overleden 1883) en Aafke Reinders van der Meer (woont te Piaam, 1859; overleden 1883)
boereknecht te Piaam (1883); arbeider te Piaam (1884); arbeider te Gaast (1886); van boerebedrijf (1890); veehouder te Makkum (1892); vanuit Makkum geëmigreerd naar onbekende bestemming
1.2.3.2.1.Aafke *Piaam08/09/1884 vanuit Makkum geëmigreerd naar onbekende bestemming
1.2.3.2.2.Otte *Gaast 23/12/1886 vanuit Makkum geëmigreerd naar onbekende bestemming
1.2.3.2.3.Willem *Makkum 29/07/1890 vanuit Makkum geëmigreerd naar onbekende bestemming
1.2.3.2.4.Trijntje *Makkum 03/05/1892 vanuit Makkum geëmigreerd naar onbekende bestemming

1.2.3.3.Wiepkjen Willems Ybema *Piaam 06/02/1864 - +Idsegahuizum 22/12/1936
dienstmeid te Cornwerd (1888); zonder beroep te Idsegahuizum (1890-1936)
x Wonseradeel 19/05/1888
Thijs Sjoerds Dijkstra *Idsegahuizum 31/07/1858 - +Hindeloopen 11/05/1940
zoon van Sjoerd Thijses Dijkstra (overleden 1888) en Sjoukje Tjerks Yntema (zonder beroep te Idsegahuizum 1888boereknecht te Idsegahuizum (1888); arbeider te Idsegahuizum (1890, 1891, 1894); gardenier te Idsegahuizum, 57 jr (1916); ); zonder beroep te Cornwerd, overlijdt te Hindeloopen (1940)
1.2.3.3.1.Trijntje *Idsegahuizum 11/04/1890
1.2.3.3.2.Sjoukje *Idsegahuizum 23/06/1891
1.2.3.3.3.Sjoerd *Idsegahuizum 19/09/1894

Kwartier Ozinga in Cornwerd. Met lei waarop de tekst `MOB 39 KWT OZINGA', de 12-jarige Thys, geflankeerd door moeder Tryntje Ozinga-Dijkstra en vader Ulbe Ozinga. Verder achter v.l.n.r. Folkertsma, Leeuwarden, Douwe Bakker, melkboer, Scharnegoutum, Pam de Jong, kapper, Zwolle en geheel rechts Koops, Zwartsluis. Zittend links: Visser, kapper, Leeuwarden en rechts Douwe Dijkstra van Workum.

1.2.3.3.1.Trijntje Thijses Dijkstra *Idsegahuizum 11/04/1890 - +26/07/1964
x Wonseradeel 25/03/1916
Ulbe Abes Ozinga *Schettens 31/07/1892 - +Makkum 07/03/1971
zoon van Abe Ozinga (arbeider te Schettens 1892; 50 jr, melkvaarder te Schettens 1916) en Trijntje Bakker (46 jr, zonder beroep te Schettens 1892, 1916); begraven te Makkum vanuit te Hervormede Kerk te Makkum (1971).
arbeider te Schettens (1916)
1.2.3.3.1.1. Wiepkjen (Wiep) *Idsegahuizen 13/06/1916 - +Makkum 26/07/1996
1.2.3.3.1.2. Abe
1.2.3.3.1.3. dochter J.
1.2.3.3.1.4. Thijs

1.2.3.3.1.1. Wiepkjen (Wiep) Ulbes Ozinga *Idsegahuizen 13/06/1916 - +Makkum 26/07/1996
woont te Huizum, Honthorststraat 42 (1940); woont te Leeuwarden (1960, 1971); woont Avondrust k 307 Makkum (1988, 1991, 1996); te Cornwerd vanuit het dorpshuis te Cornwerd (1996).
x 17/09/1938
Pier Durks Posthuma de Boer *Cornwerd 08/01/1909 - +Makkum 21/10/1991
zoon van Durk Posthumus de Boer (Cornwerd 1882-Cornwerd 1960) en Minke Miedema (Zurich 1889-Cornwerd 1959).
woont te Huizum, Honthorststraat 42 (1940); woont te Leeuwarden (1960, 1971); woont Avondrust k 307 Makkum (1988, 1991); begraven te Cornwerd vanuit het dorpshuis te Cornwerd (1991).
1.2.3.3.1.1.1. Dirk
1.2.3.3.1.1.2. Ulbe
1.2.3.3.1.1.3. Pier
1.2.3.3.1.1.4. Abe
1.2.3.3.1.1.5. Tineke-Minke
1.2.3.3.1.1.6. Minke-Wiep
1.2.3.3.1.1.7. Doeke-Klaas

1.2.3.3.1.1.1. Dirk Piers Posthuma de Boer
x
Dorli/Dorly
1.2.3.3.1.1.1.1. Tai-Erik
1.2.3.3.1.1.1.2. Thomas-Patrick

1.2.3.3.1.1.1.1. Tai-Erik Dirks Posthuma de Boer
x
Manuela

1.2.3.3.1.1.1.2. Thomas-Patrick Dirks Posthuma de Boer
x
Daniela
1.2.3.3.1.1.1.2.1. Nathalie *1991/1996

1.2.3.3.1.1.2. Ulbe Piers Posthuma de Boer
x
Patricia (Patty) J. Boogert
1.2.3.3.1.1.2.1. Lieselotte
1.2.3.3.1.1.2.2. Pier

1.2.3.3.1.1.3. Pier Piers Posthuma de Boer
x
Marinel
1.2.3.3.1.1.3.1. Martine
1.2.3.3.1.1.3.2. Minke

1.2.3.3.1.1.4. Abe Piers Posthuma de Boer
x
Jenny
1.2.3.3.1.1.4.1. Pier
1.2.3.3.1.1.4.2. Jantine

1.2.3.3.1.1.5. Tineke-Minke Piers Posthuma de Boer

1.2.3.3.1.1.6. Minke-Wiep Piers Posthuma de Boer
x
Chris
)
1.2.3.3.1.1.7. Doeke-Klaas Piers Posthuma de Boer
x
Jolanda
1.2.3.3.1.1.7.1. Jorrit *1991/1996

1.2.3.3.1.2. Abe Ulbes Ozinga +Kolhorn april 1987
woont te Kolhorn (1971, 1987)
x
Y. Dijkstra
1.2.3.3.1.2.1. Ulbe x Joke
1.2.3.3.1.2.2. Greet x Jan-Willem

1.2.3.3.1.3. dochter J.
woont te Heerlen, Kasteellaan 1, 6415 HM (1971)
x
Simon Balt +Heerlen 06/01/1985 63 jr
woont te Heerlen, Kasteellaan 1, 6415 HM; begraven (1971)
1.2.3.3.1.3.1. Albert
1.2.3.3.1.3.2. Ulbe
1.2.3.3.1.3.3. Jantine
1.2.3.3.1.3.4. Minke

1.2.3.3.1.3.1. Albert Simons Balt
x
Marijke Kop
1.2.3.3.1.3.1.1. Tjerk
1.2.3.3.1.3.1.2. Minke

1.2.3.3.1.3.2. Ulbe Simons Balt
x
Jacqueline Slangen
1.2.3.3.1.3.2.1. Judith
1.2.3.3.1.3.2.2. Martine

1.2.3.3.1.3.3. Jantine Simons Balt
x
Pim Keesmaat
1.2.3.3.1.3.3.1. Martien

1.2.3.3.1.3.4. Minke Simons Balt
x
Coen Beuger

1.2.3.3.1.4. Thijs Ulbes Ozinga *Cornwerd 07/02/1929 - +Makkum 08/06/2007
werkzaam bij Koninklijke Tichelaar Makkum; woont te Makkum (1971); woont te Makkum, Kerkstraat 45, 8754 CR (1996); woont te Makkum (2000, 2007); zijn beschrijving over de oorlog bij Cornwerd http://www.jwdraijer.nl/gen/map1/verslagen/pdf/Cornwerd.pdf
x 1954/1955
Janke Visser *Makkum 17/09/1932 - +Makkum 27/02/1996
woont te Makkum (1971) woont te Makkum, Kerkstraat 45, 8754 CR (1996); begrafenis vanuit de Fermanje te Makkum (02/03/1996).

1.2.3.3.1.4.1. Ulbe Thijses Ozinga
x
Geke Pieters Houwer
dochter van Pieter Johan Houwer (+16/01/1994) en Tietje Baukema (*24/10/1915 - +29/11/2000)  
1.2.3.3.1.4.1.1. Thys

1.2.3.3.1.4.2. Doetie Thijses Ozinga
x
Siep
1.2.3.3.1.4.2.1. Nico
1.2.3.3.1.4.2.2. Marcel

1.2.3.3.1.4.3. David Thijses Ozinga
x
Carolien
1.2.3.3.1.4.3.1. Alwin
1.2.3.3.1.4.3.2. Elisa
1.2.3.3.1.4.3.3. Floris

1.2.3.6.Jacob Willems Ybema *Cornwerd 27/09/1868 - +27/09/1949
timmerknecht te Cornwerd (1897); timmerman te Kimswerd (1902); woont in Amsterdam Zuid, Roerstraat 74 (1943, 1949); begraven bij de kerk van Kimswerd (30/09/1949)
x Wonseradeel 03/07/1897
Hendrikje(Hendrika) Jacobs Roosjen *Makkum 25/02/1877 - +25/08/1943
dochter van Jacob Roosjen (timmerman te Makkum 1877; timmerman te Cornwerd 1897) en Grietje Zwaal (zonder beroep te Makkum 1877; zonder beroep te Cornwerd 1897)
zonder beroep te Cornwerd (1897); begraven bij de kerk van Kimswerd (1943, 1949)
1.2.3.6.1.Willem *Kimswerd 04/10/1902 - +Amsterdam 28/05/1986

1.2.3.6.1.Willem Jacobs Ybema *Kimswerd 04/10/1902 - +Amsterdam 28/05/1986
slaagt aan de Technische Hoogeschool voor het candidaatsexamen voor electrotechnisch ingenieur te Delft (08/07/1925); ingenieur (ir.) te Amsterdam Zuid, Roerstraat 74 (1943, 1949); begraven bij de kerk te Kimswerd (1986)
x
Taetske Bangma *Witmarsum 28/01/1902 - +Amsterdam 12/12/1990
woont te Amsterdam Zuid, Roerstraat 74 (1943, 1949)
1.2.3.6.1.1. IJmkje
1.2.3.6.1.2. Henny
1.2.3.6.1.3. Jaap

1.2.3.7.Klaaske/Klaske Willems Ybema *Cornwerd 21/06/1870 - Bolsward 18/02/1922
zonder beroep te Cornwerd (1892)
x Wonseradeel 21/05/1892
Simon Douwes de Boer *Zurich 02/06/1865 - Apeldoorn 17/12/1934
zoon van Douwe Cornelis de Boer (koemelker te Zurich 1857; heibaas te Zurich 1865, 1871; landbouwer te Witmarsum 1890; veehouder te Witmarsum 1892; werkman te Zurich 1900; overleden 1916))en Trijntje Klazes Miedema (zonder beroep te Witmarsum 1890,1892; overleden 1916)
van boerebedrijf te Witmarsum (1892); arbeider te Witmarsum (1893); werkman te Bolsward (1895, 1896, 1898); fabriekswerker te Bolsward (1901, 1920); zonder beroep te Bolsward, overlijdt te Apeldoorn (1934).
1.2.3.7.1.Douwe *Witmarsum 01/05/1893
1.2.3.7.2.Trijntje *Bolsward 26/01/1895
1.2.3.7.3.Aukje *Bolsward 17/11/1896
1.2.3.7.4.Willem *Bolsward 05/09/1898 - +Bolsward 26/01/1900
1.2.3.7.5.Willem *Bolsward 15/02/1901

1.2.3.7.1.Douwe Simons de Boer *Witmarsum 01/05/1893 - +Alkmaar 12/11/1969
woonde te Bolsward, maar "binnen de laatste zes maanden" timmerman te Bergumerheide (1893); begraven op de Algemene Begraafplaats te Alkmaar.
x Bolsward 28/08/1920
Wiepkje Sjoerds Buwalda *Bolsward 05/06/1895
dochter van Sjoerd Buwalda (51 jr, koopman te Bolsward 1893; 76 jr, zonder beroep te Bolsward 1895) en Thomaske Ypma (zonder beroep te Bolsward 1893; overleden 1920)
zonder beroep te Bolsward (1920); Nederlands Hervormd; woont te Den Haag (1913-1917) en Alkmaar.; begraven op de Algemene Begraafplaats te Alkmaar.

1.2.3.8.Aukjen Willems Ybema *Cornwerd 01/11/1874
zonder beroep te Bolsward (1900,1901, 1902)
x Bolsward 27/05/1900
Sipke Douwes de Boer *Zurich 16/01/1871 - +B olsward 13/07/1916
zoon van Douwe Cornelis de Boer (koemelker te Zurich 1857; heibaas te Zurich 1865, 1871; landbouwer te Witmarsum 1890; veehouder te Witmarsum 1892; werkman te Zurich 1900; overleden 1916)en Trijntje Klazes Miedema (zonder beroep te Witmarsum 1890,1892; overleden 1916)
fabriekswerker te Bolsward (1900, 1901, 1902, 1916)
1.2.3.8.1. Douwe *Bolsward 25/01/1901- +Bolsward 27/01/1901
1.2.3.8.2. Willem *Bolsward 25/01/1901 - +Bolsward 29/01/1901
1.2.3.8.2. Trijntje *Bolsward 23/04/1902
1.2.3.8.4. Douwe Willem *Bolsward 1913/1914 - +Bolsward 30/06/1916

1.2.4.Sjoukje Jacobs Ybema *Piaam 12/01/1839 - +Piaam 29/10/1925
zonder beroep te Piaam (1839-1925)
x Wonseradeel 23/05/1863
Broer Baukes Miedema *Arum 22/10/1831 - +Piaam 29/12/1918
zoon van Bauke Broers Miedema (36 jr, arbeider te Arum 1831; overleden 1863)en Ymkjen/Yemkjen Sytses Rienstra (zonder beroept te Arum 1831; overleden 1863)
boerenknecht te Piaam (1863); arbeider te Piaam (1864, 1866, 1869, 1871, 1874, 1888, 1894)
1.2.4.1. Bauke *Piaam 07/06/1864
1.2.4.2. Willem *Piaam 28/11/1866
1.2.4.3. Pietertje *Piaam 09/02/1869
1.2.4.4. Sytze *Piaam 11/01/1871 - +Piaam 18/03/1871
1.2.4.5. Sytze *Piaam 26/11/1874 - +Piaam 06/03/1875

1.2.4.1. Bauke Broers Miedema *Piaam 07/06/1864 - +Piaam 12/11/1934
boereknecht te Makkum (1888);arbeider te Piaam (1888, 1891, 1895, 1897), arbeider te Makkum, 1899); arbeider te Piaam (1901); boerenarbieder te Piaam (1918); arbeider te Piaam (1918); gardenier te Piaam (1930); landarbeider te Piaam (1934).
x Wonseradeel 18/02/1888
Sjoerdtje Douwes Rijpma *Arum 05/02/1865 -+Piaam 29/11/1934
dochter van Douwe Baukes Rijpma (49 jr, arbeider te Arum 1865; overleden 1888) en Antje Doekles van de Plaats (zonder beroep te Arum 1865, 1888)
dienstmeid te Arum (1888); zonder beroep te Piaam (1888-1934)
1.2.4.1.1. Antje (Anna) *Piaam 03/06/1888
1.2.4.1.2. Broer *Piaam 27/01/1891
1.2.4.1.3. Douwe *Piaam 01/05/1895
1.2.4.1.4. Willem *Piaam 12/02/1897 - +Piaam 23/12/1900
1.2.4.1.5. Sjoukje *Makkum 15/05/1899
1.2.4.1.6. Willem *Piaam 28/09/1901

1.2.4.1.1. Antje Baukes Miedema *Piaam 03/06/1888 - +Arum 16/08/1930
x
Jan G. Brouwer +Arum 17/10/1971, 85 jr
begrafenis vanuit it Iepen Hûs te Arum
1.2.4.1.1.1. zoon G. x C. van der Ploeg (woont te Bellflower, California 1971)
1.2.4.1.1.2. zoon B. x A. Havinga (woont te Arum 1971)
1.2.4.1.1.3. Sjoerdtje
1.2.4.1.1.4. zoon H. x W. Kootstra (woont te Brea, California, 1971)
1.2.4.1.1.5. dochter R. x P. Anema (woont te Arum, Tjerkehôfsleane 3, 1971)

1.2.4.1.1.3. Sjoerdtje Jans Brouwer
x
Arnoldus Rinkes Eekma *30/05/1920 - +Sneek 15/10/2001 81 jr
zoon van Rinke Eekma (+16/10/1959) en Popkje de Jong (+Makkum 23/03/1977, 86 jr) .
1.2.4.1.1.3.1. Rink
1.2.4.1.1.3.2. Jan
1.2.4.1.1.3.3. Saco
1.2.4.1.1.3.4. Geert
1.2.4.1.1.3.5. Sip
1.2.4.1.1.3.6. Bauke

1.2.4.1.1.3.1. Rink Arnoldus' Eekma
x
Loukje van der Veer
1.2.4.1.1.3.1.1. Nienke

1.2.4.1.1.3.2. Jan Arnoldus' Eekma
x
Hillie de Roo
1.2.4.1.1.3.2.1. Arnold

1.2.4.1.1.3.3. Saco Arnoldus' Eekma
x
Diny de Boer
1.2.4.1.1.3.3.1. Arnold
1.2.4.1.1.3.3.2. Pieter
1.2.4.1.1.3.3.3. Harold

1.2.4.1.1.3.4. Geert Arnoldus' Eekma
x
Hanneke Altenburg
1.2.4.1.1.3.4.1. Menno
1.2.4.1.1.3.4.2. Magda

1.2.4.1.1.3.5. Sip Arnoldus' Eekma
x
A.G.M. Zeinstra
1.2.4.1.1.3.5.1. Fardau Regina Sjoerdsje (Fardau)
1.2.4.1.1.3.5.2. Eida

1.2.4.1.1.3.6. Bauke Arnoldus' Eekma
x
Wilma Venema

1.2.4.1.1.5. dochter R…. Jans Brouwer
x
P. Anema
1.2.4.1.1.5.1. Anne
1.2.4.1.1.5.2. Anneke
1.2.4.1.1.5.3. Richtje-Alie
1.2.4.1.1.5.4. Jan

1.2.4.1.2. Broer Baukes Miedema *Piaam 27/01/1891 - +16/12/1964
arbeider te Piaam (1919); begraven te Piaam (1964)
x Wonseradeel 15/10/1919
Janna Louris' Hengst *Gaast 31/08/1896 - +26/01/1978
dochter van Louris Tietes Hengst (32 jr, arbeider te Gaast 1896; 56 jr, arbeider te Gaast 1919) en Lijsbeth Jelles de Vries (56jr, zonder beroep te Gaast 1919); zonder beroep te Gaast (1896, 1919)
woont in Huize Avondrust te Makkum (1978); begraven te Piaam vanuit de Hervormde Kerk te Piaam (31/01/1978)
1.2.4.1.2.1. zoon B.
1.2.4.1.2.2. Lizsbeth (Betty)
1.2.4.1.2.3. dochter S.
1.2.4.1.2.4. zoon L.

1.2.4.1.2.1. zoon B…. Broers Miedema
x
J. de Boer

1.2.4.1.2.2. Lizsbeth (Betty) Broers Miedema
x
H.(Henry) Jorritsma*Tjerkwerd 24/07/1923 - +Andover Township 14/07/2009 85 jr
zoon van Lieuwe Jorritsma en Hieke Barstma
gaat naar de USA met het schip de S.S. Rijndam en vestigd zich in Warren County (1953); later in Sandystone (1956); woont te Branchville USA (1978); "He was a resident of Twin Cedars Assisted Living in Shohola, Pa., for three years before moving to Andover Subacute and Rehabilitation Center two months ago. Mr. Jorritsma was the Supervisor of Product Inventory and Delivery for Tuscan Dairy Foods in Union before his retirement. He had previously been a dairy farmer in Sandyston. Following his retirement, Mr. Jorritsma worked as a courier for Lakeland Bank."
1.2.4.1.2.2.1. Bruce Jorritsma
1.2.4.1.2.2.2. Benjamin L. Jorritsma and x Jan Tanis
1.2.4.1.2.2.3. Andrew Jorritsma x Cheryl Damon
kleinkinderen:
Benjamin L. Jorritsma
Kyle T. Jorritsma
Jonathan Jorritsma
Jeffrey Jorritsma
Madison Jorritsma.

1.2.4.1.2.3. dochter S. …. Broers Miedema
x
M. Wiersma

1.2.4.1.2.4. zoon L. …. Broers Miedema
x
E. de Jong

1.2.4.1.3. Douwe Baukes Miedema *Piaam 01/05/1895 - +Leeuwarden 02/10/1977
boerenknecht te Workum (1918); begraven te Workum (1977)
x Workum 06/07/1918
Trijntje Joris'Wijnja *Workum 13/05/1895 - +Leeuwarden 12/01/1990
dochter van Joris Jelles Wijnja (*Schettens 15/10/1872; werkman 1895; boerenarbeider te Workum 1918, woont Noard 122 Stuurstege) en Jantje Djurres Reitsma (zonder beroep te Workum 1895, 1918); zonder beroep te Workum (1918); begraven te Workum (1990)

1.2.4.1.5. Sjoukje Baukes Miedema *Makkum 15/05/1899 - +Leeuwarden 22/08/1990
woont te Leeuwarden, Paulus Potterstraat 4 (1971); woont in verpleegtehuis Bornia Herne (1990); uitvaart vanuit het uitvaartcentrum Rengerspark, begraven te Huizum (1990)
x Wonseradeel 08/01/1921
Sytze Wybes Kroontje *Idsegahuizum 15/09/1896 - +Leeuwarden 29/06/1971
zoon van Wybe Kroontje (27 jr, arbeider te Idsegahuizum 1899; 52 jr, arbeider te Idsegahuizum 1921) en Doetje Hiemstra (52 jr, zonder beroep te Idsegahuizum 1899, 1921)
bewaarder wonende te Rotterdam (1921); woont te Leeuwarden, Paulus Potterstraat 4 (1971); uitvaart vanuit de aula Noordersingel 4 te Leeuwarden, begraven te Huizum (1971)
1.2.4.1.5.1. Wybe
1.2.4.1.5.2. dochter S.
1.2.4.1.5.3. zoon B.

1.2.4.1.5.1. Wybe Sijtses Kroontje
x
Maria Geertruida van Dommelen
1.2.4.1.5.1.1. Roeliaan

1.2.4.1.5.3. Bauke Sijtses Kroontje
x
Petra KeimpesToering
dochter van Keimpe Toering (+Bergum 1988, 82 jr) en Tietje Wester (*Eernewoude 1908 - +Leeuwarden 1991)
1.2.4.1.5.3.1. José-Sandra (José) x) Bert
1.2.4.1.5.3.2. Cyril Christiaan (Cyril)

1.2.4.1.6. Willem Baukes Miedema *Piaam 28/09/1901 - +Piaam 07/08/1996
12/08/1996 begraven in Piaam vanuit de Hervormde Kerk te Piaam (1996)
x
Trijntje Bijlsma *13/12/1903 - +24/09/1973
1.2.4.1.6.1. Grietje (Tiet)
1.2.4.1.6.2. Bouke
1.2.4.1.6.3. Gooike
1.2.4.1.6.4. Sjoerdje
1.2.4.1.6.5. Karst
1.2.4.1.6.6. Douwe

1.2.4.1.6.1. Grietje (Tiet) Willems Miedema
x
Gatze Louwsma *01/10/1921 - +Piaam 15/02/1992
1.2.4.1.6.1.1. Willem
1.2.4.1.6.1.2. Bouke
1.2.4.1.6.1.3. Trijntje
1.2.4.1.6.1.4. Doutje (Doety) *Piaam 25/11/1954
1.2.4.1.6.1.5. Gooike *29/08/1961 - +Sneek 02/09/1976 (tgv verkeersongeval op Marnekruispunt te Bolsward)
Leeuwarder Courant vrijdag 03/09/1976

1.2.4.1.6.1.1. Willem Gatzes Louwsma
x
Boukje

1.2.4.1.6.1.2. Bouke Gatzes Louwsma
x
Anneke Paulusma

1.2.4.1.6.1.3. Trijntje Gatzes Louwsma
x
Eile

1.2.4.1.6.1.4. Doutje (Doety) Gatzes Louwsma
x
Karst Postma
1.2.4.1.6.1.4.1. Douwe
1.2.4.1.6.1.4.2. Gatze

1.2.4.1.6.2. Bouke Willems Miedema
x
Maaike Eizes Speerstra
dochter van Eize Speerstra (+Workum 24/04/1991) en Tjetje Riemersma (+Workum 1993)
1.2.4.1.6.2.1. Jettie x Piet Hiemstra
1.2.4.1.6.2.2. Tiny x Age Walta
1.2.4.1.6.2.3. Gea x Nico Romkema

1.2.4.1.6.3. Gooike Willems Miedema
x
Sietske (Sieke) Theunis' de Vries *07/10/1934)
dochter van Theunis de Vries (+Koudum 09/06/1985, 82 jr) en Anna Wijnia (+29/04/1965)
1.2.4.1.6.3.1. Anneke x Henk
1.2.4.1.6.3.2. Tiny x James
1.2.4.1.6.3.3. Grietsje

1.2.4.1.6.4. Sjoerdje Willems Miedema
x
Jetze Baukes de Witte *17/09/1931 - +06/04/1982
zoon van Bauke Jetzes de Witte (+Makkum 15/03/1978) en Anna Reinsma (+27/03/1973)
1.2.4.1.6.4.1. Bauke Simon *30/04/1957 - +Piaam 02/11/1978 begraven te Piaam vanuit Ned.Herv. Kerk te Piaam (06/11/1978)
1.2.4.1.6.4.2. Johannes x Tiny
1.2.4.1.6.4.3. Willem
1.2.4.1.6.4.4. Anna
1.2.4.1.6.4.5. Grietje
1.2.4.1.6.4.6. Simon-Johannes

1.2.4.1.6.5. Karst Willems Miedema
x
Willy Reins Feenstra
dochter van Rein Feenstra (+Ferwoude 16/04/1991, 79 jr) en Wiepkje de Boer (+22/11/1985)

1.2.4.1.6.6. Douwe Willems Miedema
x
Margje Keulen
1.2.4.1.6.6.1. Willem

1.2.4.2. Willem Broers Miedema *Piaam 28/11/1866 - +Piaam 01/04/1928
arbeider te Piaam (1894, 1895, 1898, 1901); landarbeider te Piaam (1928)
x Wonseradeel 09/06/1894
Froukje Berends Bijlsma *Woudsend 08/03/1873 - +Bolsward 30/11/1936
dochter van Berend Bijlsma (smidsknecht te Woudsend 1873; arbeider te Woudsend 1894) en Aaltje Rinsma (zonder beroep te Woudsend 1894).
dienstmeid te Woudsend (1873, 1894)
1.2.4.2.1. Broer *Piaam 29/07/1895 - +24/11/1975 (begr. Schraard) x Hesseltje Bosma *02/02/1892 - +17/01/1945 (begr. Schraard).
1.2.4.2.2. Berend *Piaam 13/09/1898
1.2.4.2.3. Sjoukje *Piaam 18/08/1901 - +22/02/1961 (begr. Gaast) x D. Smink

1.2.4.2.1. Broer Willems Miedema *Piaam 29/07/1895 - +24/11/1975
landarbeider te Schraard (1930); begr. Schraard
x
Hesseltje Bosma *Schraard 02/02/1892 - +17/01/1945
dochter van Pieter Jelles Bosma en Goikjen Molenmaker
zonder beroep te Schraard (1930) begr. Schraard
1.2.4.2.1.1. levenloos kind */+Schraard 01/06/1930

1.2.4.2.3. Sjoukje Willems Miedema *Piaam 18/08/1901 - +22/02/1961
begr. Gaast
x
D. Smink

1.2.4.3. Pietertje Broers Miedema *Piaam 09/02/1869
x Wonseradeel 06/12/1902
Laas Idses van Gunst *Piaam 23/04/1868
zoon van Ids Lazes van Gunst (arbeider te Piaam 1902) en Baukje Pieters Hartog (zonder beroep te Piaam 1902)
arbeider te Gaast (1902)

Leeuwarder Courant 18-02-1910

1.3. Auke Fekkes Bijlsma *Gaast 15/12/1815 - +Gaast 19/01/1877
zonder beroep te Gaast (1846, 1847); zonder bepaald bedrijf te Gaast (1848); verwer te Gaast (1852); dijksexecuteur te Gaast (1852); onderstrandmeester te Gaast(1857); strandmeester (1867, 1877)
x Wonseradeel 30/05/1846
Leeuwarder Courant 18/02/1910
Hielk/Hielkje/Hijlkje Ykeles de Boer *Gaast 12/02/1821 - +Gaast 14/02/1910
dochter van Ykele Johannes de Boer (32 jr, timmerknegt te Gaast 1821; overleden 1846) en Joukjen Aukes Jongsma (zonder beroep te Gaast 1846, 1867, 1878, 1889, 1910)
dienstmeid te Gaast (1846)
1.3.1.Klaaske *Gaast 06/04/1847 -+Gaast 23/02/1867
1.3.2.Joukjen *Gaast 14/04/1848 - +Gaast 11/02/1852
1.3.3.Joukjen *Gaast 02/11/1852
1.3.4.Fekke *Gaast 03/02/1857

1.3.3.Joukjen Aukes Bijlsma *Gaast 02/11/1852
naaister te Gaast (1878); zonder beroep te Gaast (1879, 1880, 1883)
x Wonseradeel 11/05/1878
Johan-Georg Wytzes Hempel *23/02/1847
zoon van Wytze Jurjens Hempel (onderwijzer te Exmorra 1852; overleden 1878) en Rinske Reins Couperus (zonder beroep te Exmorra 1847, 1878)
timmerknecht te Exmorra (1878); timmerknecht te Gaast (1879, 1880, 1883, 1887, 1890)
1.3.3.1. Auke *Gaast 17/04/1879 - +Gaast 28/04/1880
1.3.3.2. Hielkje *Gaast 05/06/1883 - +Gaast 13/06/1883
1.3.3.3. Hielkje *Gaast 09/10/1887 - +Gaast 12/12/1887
1.3.3.4. Hielkje *Gaast 21/08/1890

1.3.3.4. Hielkje Johans Hempel *Gaast 21/08/1890
viert 25-jarig huwelijksfeest te Gaast, advertentie geplaatst door neven en nichten (1952)
x 07/05/1927
Jan van Hes
vier 25-jarig huwelijksfeest te Gaast, advertentie geplaatst door neven en nichten (1952)

1.3.4.Fekke Aukes Bijlsma *Gaast 03/02/1857 - +Gaast 11/05/1913
brievengaarder te Gaast (1889-1913)
x Wonseradeel 01/06/1889
Akke Sjoerds de Vries *Ferwoude 16/10/1862 - +Gaast 18/02/1928
dochter van Sjoerd Minzes de Vries (werkman te Ferwoude 1889)en Trijntje Geerts Bos (zonder beroep te Ferwoude 1889); zonder beroep te Gaast (1920, 1922)
naaister te Ferwoude (1889)
1.3.4.1.Auke *Gaast 05/09/1890
1.3.4.2.Trijntje *Gaast 26/12/1891
1.3.4.3.Hielkje *Gaast 03/05/1894
1.3.4.4.Sjoerd *Gaast 31/01/1897
1.3.4.5. Joukje *Gaast 27/02/1900
1.3.4.6. Klaaske *Gaast ná 1902
1.3.4.7. Johan-Georg *Gaast 15/09/1906

1.3.4.1. Auke Fekkes Bijlsma *Gaast 05/09/1890 - +Gaast 06/01/1966
kantoorhouder te Witmarsum (1922); woont te Gaast (1928)
x Wonseradeel 31/05/1922
Anna Piers Hidma*Witmarsum 28/10/1889 - +Gaast 10/01/1955
dochter van Pier Sijtzes Hidma (37 jr, arbeider te Witmarsum 1890; arbeider te Hieslum 1922; +Witmarsum 19/05/1923, 70 jr en 6 mnd) en Antje Folkerts (zonder beroep te Witmarsum 1890; overleden 1922)
huishoudster te Gaast (1922), woont te Gaast (1928)

1.3.4.2.Trijntje Fekkes Bijlsma *Gaast 26/12/1891 - +Gaast 30/06/1966
dienstmeid te Ferwoude (1914); woont te Gaast (1928); begraven te Gaast (1966)
x Wonseradeel 16/05/1914
Lubbert Lubberts van der Laan *Idsegahuizum 23/10/1888 - +16/06/1970
zoon van Lubbert van der Laan (panbakker te Idsegahuizum 1888; gardenier te Makkum 1914) en Aukje Welbedacht (zonder beroep te Idsegahuizum 1888; zonder beroep te Makkum 1914)
boereknecht te Gaast (1914); woont te Gaast (1928); begraven te Gaast (1970)
1.3.4.2.1. Akke *1915/1916

1.3.4.2.1. Akke Lubberts van der Laan *1915/1916 - +Pingjum 23/05/1989
begraven vanuit de kerk van Allingawier te Allingawier (27/05/1989)
x
Paulus Cuperus +17/06/1952
1.3.4.2.1.1. Jelte
1.3.4.2.1.2. Lubbert +
1.3.4.2.1.3. Lubbert
1.3.4.2.1.4. Trijntje +
1.3.4.2.1.5. Beatrix
1.3.4.2.1.6. Aukje
1.3.4.2.1.7. Baukje

1.3.4.2.1.1. Jelte Paulus' Cuperus
x
Neeltje Valk
1.3.4.2.1. 1.1. Geert-Douwe
1.3.4.2.1. 1.2. Paulien-Akke
1.3.4.2.1. 1.3. Antje-Sietske

1.3.4.2.1. 3. Lubbert Paulus' Cuperus
x
Antje Kooistra

1.3.4.2.1.5. Beatrix Paulus' Cuperus
x
Jelle Schakel
1.3.4.2.1.5.1. Lolke-Paulus

1.3.4.2.1.6. Aukje Paulus' Cuperus *Witmarsum 04/08/1948 - +Sneek 22/08/2011
woont te Sneek (1989, 1999), woont te Sneek, Spitaal 3, 8602 VP (2011); begraven vanuit de Martinikerk te Sneek op de algemene begraafplaats te Sneek (2011)
x
1.3.4.7.2. Fekke Johans Bijlsma
zoon van 1.3.4.7. Johan-Georg Bijlsma (*Gaast 15/09/1913 - +Witmarsum 31/03/1988 ) en Alderina Zijlstra (*20/01/1913 - +Witmarsum 29/01/1999)
woont te Sneek (1989, 1999)
zie voor nageslacht 1.3.4.7 2.

1.3.4.2.1.7. Baukje Paulus' Cuperus
x
Jentje Bonnema
1.3.4.2.1.7.1. Ronny
1.3.4.2.1.7.2. Jolanda
1.3.4.2.1.7.3. Trijntje-Akke

1.3.4.3.Hielkje Fekkes Bijlsma *Gaast 03/05/1894 - +Koudum 22/01/1979
woont te Koudum (1928)
x Hemelumer Oldeferd 26/08/1920
Gooike Baukes Bijlsma *Workum 15/11/1892 - +Koudum 26/05/1969
zoon van Bauke Bijlsma (32 jr, arbeider te Workum 1892; veehouder te Koudum 1920)en Tietje Schakel (zonder beroep te Workum 1892; overleden 1920)
boerenarbeider te Koudum (1920); woont te Koudum (1928)

1.3.4.4.Sjoerd Fekkes Bijlsma *Gaast 31/01/1897 - +Aalten 11/07/1948
woont te Sneek (1928)
x Aalten 23/12/1931
Trijntje Cornelis'Tolsma *Sexbierum 09/02/1900 - +na 1940
dochter van Cornelis Tolsma en Tettje Janzen

1.3.4.5. Joukje Fekkes Bijlsma *Gaast 27/02/1900 - +Leeuwarden 03/09/1967
woont te Brantgum (1928)
x
Durk Annes Boukes *Wijckel 19/11/1895 - +Leeuwarden 06/11/1975
zoon van Anne Boukes en Froukjen Schotanus
te Brantgum (1928)

1.3.4.6. Klaaske Fekkes Bijlsma *1902/1903 Gaast - +Winsum 26/11/1987, 84 jr
woont te Groningen (1928); woont te Winsum (1987); uitvaart vanuit de aula op de begraafplaats Selwerderhof (01/12/1987)
x 14/03/1958
Ate Franses Sikkes *Workum 16/06/1898 - +07/04/1945
zoon van Frans Jans Sikkes (koopman 1898) en Hinke Ates Reinstra
woont te Groningen (1928)
1.3.4.6.1. Frans
1.3.4.6.2. Fekke-Auke *Groningen 04/01/1931 - +Groningen 06/01/1984 (53 jr)
1.3.4.6.3. Henny

1.3.4.6.1. Frans Ates Sikkes
woont te Amstelveen (1984); woont te Amstelveen, Majoor Fransstraat 6, 1183 KW (1987)
x
Jantje-Aafke (Janny) Frederikus'Hindriks *Groningen 17/12/1924 - +Utrecht 16/09/1989
dochter van Frederikus Hindriks Hindriks en Albertiena Wijnands Busscher
woont te Amstelveen (1984); woont te Amstelveen, Majoor Fransstraat 6, 1183 KW (1987)

1.3.4.6.2. Fekke-Auke Ates Sikkes *Groningen 04/01/1931 - +Groningen 06/01/1984 (53 jr)
woont te Enschedé, Vastertlanden 276, 7542 LK (1984); uitvaartdienst in het Hervormd Wijkcentrum, Kostverloren 3 te Enschedé, crematie in crematorium "Enschedé" te Usselo (11/01/1984).
x
Etty Sissingh
dochter van Willem Sissingh en Grietje Pieters Zwaneveld
woont te Enschedé, Vastertlanden 276, 7542 LK (1984); woont te Enschedé (1984, 1987)
1.3.4.6.2.1. Gerry
1.3.4.6.2.2. Karin

1.3.4.6.2.1. Gerry Aukes Sikkes
x
Henk Klaucke
1.3.4.6.2.1.1. Moniek

1.3.4.6.3. H.G. (Henny) Ates Sikkes
x
T.H. (Tom) Sijpkes
zoon van Hendrik Sijpkes en Trijntje Nanning (+Nieuw Buinen 1973)

1.3.4.7. Johan-Georg Fekkes Bijlsma *Gaast 15/09/1906 - +Witmarsum 31/03/1988
trouwambtenaar te Witmarsum
x
Alderina(Tine) Pauuis' Zijlstra *Tjerkwerd 20/01/1913 - +Witmarsum 29/01/1999
dochter van Paulus Jans Zijlstra (1888-1961) timmerman te Tjerkwerd, Waltawei 35, en Dieuwkje Wiebes Stoffelsma (1886-1960)
begraven te Witmarsum vanuit Ned. Herv. Kerk te Witmarsum (02/02/1999)
1.3.4.7.1. Dieuwke
1.3.4.7.2. Fekke
1.3.4.7.3. Akke
1.3.4.7.4. Paul
1.3.4.7.5. Thea

1.3.4.7.1. Dieuwke Johans Bijlsma
x
Sake Terpstra +vóór 1999
1.3.4.7. 1.1. Alderina x Remco
1.3.4.7. 1.2. Coba x Theo
1.3.4.7. 1.3. Joanne

1.3.4.7. 2. Fekke Johans Bijlsma
x
1.3.4.2.1.6. Aukje Paulus' Cuperus *Witmarsum 04/08/1948 - +Sneek 22/08/2011
dochter van Paulus Cuperus (+17/06/1952) en 1.3.4.2.1. Akke Lubberts van der Laan (*1915/1916 - +Pingjum 23/05/1989)
zie voorgeslacht 1.3.4.2.1.6;
1.3.4.7. 2.1. Johan-Georg (Johan) x Marian
1.3.4.7. 2.2. Paulus (Paul)
1.3.4.7. 2.3. Frederik (Freddy) x Paula
1.3.4.7. 2.4. Akke-Catharina (Catharina)

1.3.4.7. 2.1. Johan-Georg (Johan) x Marian
x
Marian
1.3.4.7.2.1.1. Julia

1.3.4.7.2.3. Frederik (Freddy) x Paula
x
Paula
1.3.4.7.2.3.1. Lieke

1.3.4.7.2.4. Akke-Catharina (Catharina)
x
Hans

1.3.4.7. 3. Akke Johans Bijlsma
x
Hilbrand Drost

1.3.4.7.4. Paul Johans Bijlsma
x
Klaasje Bloemsma
1.3.4.7. 4.1. Maria
1.3.4.7. 4.2. Rina

1.3.4.7. 4.1. Maria Pauls Bijlsma
x
Jouke Kuipers
1.3.4.7.4.1.1. Sander

1.3.4.7.5. Trijntje-Anna Johans (Thea) Bijlsma
x
Sake Haijma
1.3.4.7. 5.1. Annelies2.Tryntje Hoites BIJLSMA * Gaast 15/06/1779 ~Gaast/Ferwoude 27/07/1779 - +Hindeloopen 30/03/1870
komt van Hindeloopen (1803); neemt de naam "Cornelis" aan, woont te Hindeloopen en heeft twee kinderen: Heye 8 jr en Rink 7 jr (1811); overleden 's morgen 9 uur, 90 jr, getuigen Gerrit Fekkes, neef, 59 jr, koopman te Hindeloopen en Fekke Gerrits Fekkes, achterneef, 27 jr, timmerman te Hindeloopen (1870)
x Hindeloopen, Gerecht 12/12/1803
Cornelis Heyes de Zeeuw *31/12/1779 ~Hindeloopen 17/01/1779 - +Hindeloopen 15/04/1807
zoon van Heye Cornelis en Wipk Annes
komt van Hindeloopen (1803); de overledene was gehuwd en laat drie kinderen na (1807)
2.1.Heye *21/11/1803 ~Hindeloopen 26/12/1803 (getuige Hoite Fookles, grootvader)
2.2.Rinke *06/11/1804 ~Hindeloopen 16/12/1804 (getuige Hoite Fookles, grootvader)
2.3.Wiepk/Wypk *15/06/1806 ~Hindeloopen 15/06/1806 (getuige Hoite Fookles, grootvader) - +Hindeloopen 27/07/1808 (begraven)

2.2.Rink Cornelis de Zeeuw *06/11/1804 ~Hindeloopen 16/12/1804 (getuige Hoite Fookles, grootvader) - +Hindeloopen 14/04/1875
dienstmeid te Arum (1844); zonder beroep te Arum (1869); overleden s'middag 5 uur, zonder beroep te Hindeloopen, getuigen: Jacob Bartholomeus Duif, 52 jr, timmerman te Hindeloopen en Theunis Seiner, 28 jr, hoofdonderwijzer te Hindeloopen, in de akte staat dat Rink weduwe is van Tjeerd "Mulder" (1875).
x Wonseradeel 04/05/1844
Tjeerd Joukes van der Meulen *Sint Annaparochie (42 jr) - +Arum 23/04/1869
zoon van Jouke van der Meulen (overleden) en Saakje Tjeerds (woont te Dronrijp, zonder beroep, 1844)
bakkersknecht te Arum, 42 jr (1844); arbeider te Arum, 67 jr (1869)Bronnen:
www.dekrantvantoen.nl
www.kranten.kb.nl
www.tresoar.nl
www.allefriezen.nl
www.genlias.nl
www.tjaart-egge.nl
www.zuivelhistorienederland.nl
www.schettens-longerhouw.nl
www.skuzum.nl
www.doarpsnijs.net
www.tsjerkwert.nl
www.henkvanderveer.nl
www.frieschdagblad.nl
www.hyves.nl
www.facebook.com

Kwartierstaten e.d.:
www.fekkeybema.nl
www.hmathieu.home.xs4all.nl
www.andrebuwalda.nl
www.hoogenboom.biz
Nakomelingen van ALEF VON DER CNYPPENBORCH
www.werelate.org
www.hoogenboom.biz
www.wtatot.com
www.akevoth.org