Warkumer Wikekalinder 2013


bestel de  kalender: klik hier
Terug naar de Webwinkel
14e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
2013


00 it Tointsje

27 Griet Pruiksma met de hoepel en haar broer Hein op de fiets met de "koer". Ze staan voor de woning van de familie Stremler. In de deur van de slagerij staat hun vader de slager Oene Pruiksma.

01 De Hollebeam in de Tillefonnesteech, waar voorheen alle Workumer kinderen vandaan kwamen (ca 1975). 28 Hunia’s Drukkerij op de Merk waar jaren de Workumer krant Friso werd gedrukt.

02 De laatste botermakers van zuivelfabriek De Goede Verwachting in 1989. V.l.n.r.: Rudi Kuipers, Harry Stenveld, Sijbrand Zorgdrager, Thijs de Heij en Harrie van der Veen. Achteraan staat Peter Terpstra 29 In maart 1992 werd in het Workumer Nieuwland een oud vrachtschip uit het eind van de 16e eeuw gevonden.Op een paar kinderschoenen na werd aan boord bijna niets gevonden. Het schip gebouwd ca. 1550 is aan het eind van zijn loopbaan waarschijnlijk bewust tot zinken gebracht om land aan te winnen, het latere Workumer Nieuwland.

03 De belslide van Burghgraef op de ijsbaan bij het station tegenover Spoarsicht. 30 Sint Werenfriduskerk en het bejaardentehuis Sint Gertrudis (afgebroken in 1991).

04 De Hearekeunst met het betonnen bruggetje gezien vanaf de sluis. 31 Hooitijd bij de familie Schotanus aan de Aldedyk 4 (ca. 1915).

05 De schakende Workumer jeugd onder leiding van Pieter de Boer op 31 januari 1981. 32 De Workumer tram tijdens het 1050-jarige bestaan van Workum met o.a. Jaap van der Zee en Sake Holkema (beide geheel links). In het midden Eize Speerstra en de kaartsjeknipper Freerk van Duinen.

06 Hielke IJlstra een bekende Workumer 33 Op de sluis (ca. 1930).

07 De producten van de Stoom Boekweitmeelfabriek van Dedde S. Gaastra te Workum begin vorige eeuw. De fabriek stond op 't Noard waar nu de Brouwersdyk is. 34 De Kettingbrêge op ’t Súd (in augustus ergens in de jaren ’30).

08 De Elfstedentocht op 21 februari 1985.

35 Het Tehuis van Ouden van Dagen op ’t Noard 39 (ca 1946).

09 De Openbare Lagere School aan de Merk (ca. 1937). Achterste rij v.l.n.r.: Suze Pelle, Antje L. Cnossen, Geertje de Roos, Jeltje Robijns, Wikje Hingst, Tine de Boer en Jopie Groehof. 2e Rij v.l.n.r.: Kobus Broersma, Hennie Reekers, Uiltje de Jong, Marten de Jong, meester IJsbrand Oosten, Auke van der Baan, Schelte de Jong, juffrouw Nieuwenhuis, Johannes de Jong. Daarvoor v.l.n.r. Gettie Zuidema, Trijnie de Boer (zat op dat moment nog niet op school) en Sjoeke van der Baan. Voorste rij v.l.n.r.: Henk en Siepie de Boer, Gerben van der Meer, Kouwenhoven, Sikke Hiemstra en Siep de Vries. 36 Het oude café De Zwaan op ’t Dwarsnoard in verval. Sinds ca. 1744 was het café hier gevestigd. In de jaren ’60 vertrok het café naar de Merk. Toen vestigde Jopie Huisman zijn bedrijf hier. Nu is het pand weer helemaal gerestaureerd en werd het o.a. de brugwachterswoning. Nu heeft Henk de Boer hier zijn atelier De Halve Zwaan.

10 It Hynstegat. Op oude kaarten is op deze plek een diepe greppel met water te zien. Waarschijnlijk dronken de paarden, die de schepen bij tegenwind door it Soal trokken, hier uit.

37 Bewoners en buren van het tehuis van ouden van dagen Wymertshof. V.l.n.r.: De Boer, Siebe P. Haijtema, meester Bertus Wielinga en Henk de Vries (ca 1965).
11 De jaarlijkse vogelwachtvergadering in de Klameare.

38 De kapsalon van de herenkapper Durk Kemker, nu Kapsalon Kearney’s op ’t Súd.

12 Sjoukje Oosterbaan aan het werk in de keuken van Wymertshof (maart 1960).

39 In 1951 werd de veekeuring in de Schoolstraat gehouden, omdat het stadhuis werd verbouwd. Op de achtergrond staat het inmiddels afgebroken deel van het weeshuis. Achter de kalveren staat met hoed op en das voor Otte Genee en rechts van hem met pet Julius Kuipers. Derde van rechts is Jetske Kuipers-Ypma.
13 Het smalste huis op ’t Noard is slachtoffer geworden van een winterstorm (25 maart 1990).

40 Nog een keer de veekeuringsdag van 1951, waarbij de brandweerkazerne als zenuwcentrum werd gebruikt. Bestuurslid Jan Robijns spoed zich weer naar de koeien, terwijl de jeugd zich vermaakt met o.a. het lantaarnklimmen. De jongen met de stok is Jetze Huisman.

14 Het bestuur van het Nut samen met Lysbeth List en Rob van Dijk. Achterste rij v.l.n.r.: Jan Altenburg, Janet Visser-Edelenbosch en Rob van Dijk. Voor v.l.n.r.: Eefje Venema-Hunia, Lysbeth List, Thom Sluijter en Hille Faber (31 maart 1990). 41 Joke de Jong en Aafje Visser voor de schoenwinkel van Wouda in de jaren ‘70.

15 Deze foto is genomen in april 1941 in de tuin van de Rooms Katholieke Pastorie ter herinnering aan de plechtige doopbeloften van de jongens en meisjes. Bovenste rij v.l.n.r.: Heije Bosma, Bauke de Boer, Jan Bootsma, Gerard Flapper, Theo Genee, Gerrit Faber, Piet Veldman en Chris Terpstra. 2e Rij v.l.n.r.: Marietje Flapper, Lenie Flapper, Tine Siemonsma, Plonie Ypma, Kapelaan Meurs, Boukje Mulder, Fetje Ketelaar, Suze Veldman, Suze Kuipers en Minke Kuipers. 3e Rij v.l.n.r.: Annie Flapper, Ginie Veldman, Agnes Vogelzang, Joke Siemonsma, Gretha Veldman en Vronie Siemonsma. De meisjes in het wit zijn de bruidjes.
42 De beslissingswedstrijd om het kampioenschap van Workum tegen Heeg op het ONS-terrein te Sneek (ca 1952). Achterste rij v.l.n.r.: Meine Boonstra Parrega (geb. 1924, zoon van Cornelis [Cees]  Boonstra), Klaas Groenhof, Teake Wouda, Willem de Vries en Leen Slootjes. Voorste rij v.l.n.r.: Tiemen Boersma, Binke van Gosliga, Appie Boersma, Lolke Canrinus, Gerard van der Bijl en Klaas Boonstra. Workum verloor met 0-2.
16 "Lyts Begjin" in de jaren ’60 het begin van Camping en Jachthaven It Soal.

43 Strontrace ca. 1970.

17 De Sudergoabrêge tijdens de bouw (1976).

44 Op 10 november 1967 vierde de oudste spaarbank van Nederland haar 150-jarig bestaan. Het jubileum van de Nutsspaarbank Workum werd groots gevierd met de uitgifte van een boek en een receptie in de Klameare. Het bestuur zit achter de tafel v.l.n.r. Watze T. Beetstra (secretaris), Hoite S. Schaap, Marcus Beetstra (voorzitter), Jan Robijns (vice-voorzitter), Marinus Mudde en Jan Zeldenrust (administrateur).
18 De door de Kluners gemaakte sjoelbak wordt op Koninginnedag 30 april 1986 in de Pothúswyk ingewijd.

45 Timmerwinkel van Gielstra in de Begine. Hier werden behalve het gebruikelijke timmerwerk ook meubilair, trappen en houten schaatsen gemaakt. Plus een aantal zeilboten: BM-ers, 16m² en Larken. De Lark 13 in aanbouw bij timmerman Gielstra in de Begine (1936).
19 Op 11 mei 1991 doet tijdens de Elfstedentocht van de oldtimers de oude brandweerwagen uit 1928 van de gemeente Kollumerland ook Workum aan. Ze worden ontvangen door de politieman Klaas Hofman.

46 De Tiaralaan werd voordat er straatnamen bestonden de "Parkstraat" genoemd. Pas in 1956 kreeg het de naam "Tiaralaan", vernoemd naar de Workumer professor Petreius Tiara (Pieter Tjeerds) Workum, 15 juli 1514 - Franeker, 9 februari 1586. Hij was de eerste Rector Magnificus van de Leidse Academie. Later is hij hoogleraar aan de Academie van Franeker, de op een na grootste academie van Nederland.
20 Werkende vrouwen in de tuin van het tehuis van ouden van dagen "Wymertshof" (1960).

47 De Frysk Nasjonale Partij hâldt op 11 maart 1982 foar Warkum har gearkomste yn de Klameare mei as sprekkers Sibbele Haarsma en Sibe Attema. Lofts oan de tafel f.l.n.r: Alie Dijkstra-Nieuwland, Ella Folkertsma-Dijkstra, Wim Bakker, De Jong. Steand f.l.n.r.: Lolke Tj. Folkertsma, Sibbele Haarsma, Sibe Attema, Wibe de Jong en De Jong. Rjochts sitte f.l.n.r.: Wieke Spoelstra, Eeltsje Molenaar en foaroan Hedzer Castelein. Lolke Folkersma, de listlûker fan de FNP Warkum is op it stuit aktyf yn de gemeenteried fan Dongeradiel en Wetterskip Fryslân.
21 De Tiaralaan. Toen nog genaamd "de Verlengde Turfkade" (ca. 1950).

48 ’t Noard. Links de winkel van Gorter met het uithangbord GERO.

22 Radio Keizerstad in de Klameare met Gatze Buma achter de draaitafel (1 juni 1990).

49 De boot van Doede Visser de WK 27 omstreeks 1970-1975.

23 Zes maten boven Sape Brouwer 2e rij Jan Bootsma, Bauke de Boer en Klaas Galema. Onderste rij Siep van der Meulen en Jentje Siemonsma. De foto is achter het toenmalige Sint Jozefgebouw (nu Noordeinde) genomen in juni 1945, twee maanden na de bevrijding van Workum . 50 De botermakers van de melkfabriek Tjebbes. Geheel rechts staat Sjouke Scheltes de Jong. De foto is gemaakt tussen 1934 en 1938.

24 De Trekfeart bij Algeraburren (ca. 1970).

51 Jetze Visser bij zijn collectie zelfgemaakte scheepsmodellen.

25 Vijf dames uit Mariënacker. V.l.n.r.: Grietje Stuur-Klein, onbekend, Jantje van der Baan-de Jager, Grietje Cnossen-de Boer en Reinskje Buma.

52 De belslide van de familie Gaastra uit It Heidenskip ter hoogte van waar nu de boekhandel en Bentex zitten. Op de slee zitten Janke , Pieter en hun vader Arij Gaastra.

26 Openbare Lagere School ca. 1970. Achterste rij staande v.l.n.r.: Peter Rekker, Klaas Kemker, Peke Huisman, Peter Abma, Harrie van der Veen met daar achter meester Lok, Allard van Duinen, mevrouw Heerlien, Jolanda Kemker, Hendrika Yntema, Anneke Boersma, Ypke Huisman, Beitj de Vries en Gerda Hibma. Middelste rij v.l.n.r.: Bauke Yntema, Johan Robijns, Hanneke Dijkstra, Boukje Wesselius, Pepie Huisman, Anna Huisman, Anneke Gaastra en Carla van Duinen. Voorste rij v.l.n.r.: Nellie Kroeze, Carolien, Roelof Veenstra, Freddie Koopmans, Jan Wesselius, Freek Visser, Gerrit, Greetje Heerlien en Harmina Brouwer. 53 Tille naar de Tillefonne (ca 1970)

2012 2014