Warkumer Wikekalinder 2012


bestel de  kalender: klik hier
Terug naar de Webwinkel
13e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
2012


00 Schapen in de sneeuw bij de Jiskepôle.

27 Gezelligheid op het Gele Strand in de dertiger jaren.

01 Geheel links is nog net de slagerij van Hoite Pruiksma (Súd 48) te zien. De winkel van Freerk van Duinen, “Manufacturen Stoffeering, Bedden, Dekens”, vóór de verbouwing toen het rechter pand (voorheen de wed. G. Hobma) erbij werd getrokken. Het klokgeveltje is tegenwoordig te bewonderen in het openluchtmuseum in Arnhem. Rechts is nog een stukje van de gevel van Bakkerij Stuur (Súd 40) te zien. 28 De Doopsgezinde Zusterkring. Zittend v.l.n.r.: mevrouw Oudeboon, Gerbrich Cnossen-Haijtema, Trijntje Mensonides-de Boer, Hendrikje Valk-Bergsma en Siep Bangma. Midden v.l.n.r.: Gaastra-de Boer, Anna Wagenaar-Simon, de Boer, onbekend, Janke Gaastra-van der Wal, onbekend, Hiltje Yntema-Abbring Hingst. Staand de laatste vier v.l.n.r.: Seekles, Anna Sterk-Bangma, onbekend en Sietske Robijns-Gerritsen.

02 De Hoek fan de Stâl ca. 1938 toen Klaas en zoon Frans Vrolijk daar nog boer waren.

29 De groentewinkel van Cees Dijkstra, later de familie Eelke Postma, op `t Noard naast de ingang naar de boerderij van Bokma (tegenwoordig de familie B. Bouma).

03 De Hoef- en Grofsmederij van Douwe Oepkes de Jong op ’t Dwarsnoard 72. Omstreeks 1920 heeft hij de smederij van zijn vader Oepke Douwes de Jong overgenomen. Nog steeds staat op de gevel “Hoef- en Grofsmederij”. De woning links staat er niet meer, daar loopt nu de Djippe Dolte. 30 De nieuwe varkensstal van de familie Bootsma op het Workumer Strand. De grootste varkensstal van Nederland met wel 1000 varkens. In juli 1950 werd deze geopend burgemeester Russchen en wethouder Arij Gaastra.

04 Toneelvereniging “Looft den Heer” met het stuk “De man met de pijp”. V.l.n.r. staand Fokkeltje de Boer, Piet de Jager, Frank Visser en Nynke Bron en een onbekende. Zittend v.l.n.r. Theunis Smit, Foekje Steenstra, Annie Bakker en Rinke de Jong.

31 In juli 1950 werd de grootste varkensstal van Nederland geopend met maar liefst 1000 varkens. De familie Bootsma werd ter gelegenheid van deze heugelijke dag op de foto gezet. V.l.n.r.: Jense (Jimmie) Bootsma, heit Wiebe Bootsma, schoondochter Rika Veltman, Gerrit Bootsma, mem Aaltje Bootsma en Jappie Bootsma. Vooraan staan Rintje en Piet Bootsma. Op de foto ontbreekt Jan Bootsma, die in verband met de dienstplicht in Indië zat.

05 De varkenshouderij van de familie Wiebe Bootsma op `t Noard, waar nu de Balkfinne is. Hier werden 850 varkens gehouden. Totdat Workum uit ging breiden met Balkfinne, Pothúswyk en Doltewâl en het bedrijf in 1950 naar het Workumer strand moest verhuizen.

32 Op 5 augustus 1964 is deze foto gemaakt. Op de achtergrond staat het voormalige melkfabriek van Tjebbes, later de Lijempf. In 1964 was de aardewerkfabriek De Boer hier gevestigd. Geheel links staat de voormalige Landbouwschool, ooit gebouwd als opvangcentrum voor Workumers met een besmettelijke ziekte en onbekende drenkelingen. Sarita en Ella verblijven als toeristen in Workum bij familie.

06 De voormalige boerderij en later timmerschuur op de Algeraburren aan de Dolte (ca 1938). 33 Op 12 augustus 1939 werd bovenstaande foto gemaakt tussen de stookhut en de boerderij Sate Catharina van de familie Gaastra in It Heidenskip. Links staat Janke Gaastra en in de kar haar broertje Piet. Achter de kar staan v.l.n.r. Eeltje en Timen van der Kooij, onbekend en Sierd van der Kooij.

07 De in 1948 opgerichte Coöperatieve Grasdrogerij droogde gras tot hapklare brokken die met de goederentrein de wereld in werden gestuurd. 34 De houtmolen van Fekkes gezien van uit het dakvenster van een woning op `t Noard. Rechts staat de boerderij van de familie Haagsma.

08 De foto- en tabakswinkel van Oepke Abma op `t Súd 50 naast Bethel. In 1938 verhuist familie Abma naar Veenendaal en neemt de familie Conens de fotozaak over. 35 De barte over de Slinke vanaf het Groene Strand naar de zeedijk. Voor de Workumers vele jaren de ideale zwemplek.

09 De schilderzaak van Cornelis Riemersma op `t Noard 61 (ca. 1910). Begin vorige eeuw verkochten ze ook Van Houten`s Cacao. Nog steeds zit familie van Cornelis als schilder, kleuradviseur en interieurstylist in dit pand. Vooraan links staan Cornelis Jeltes (Cees) Riemersma, zijn vrouw Maartje Tol met twee van hun vier dochters. Het linker pand is later overgenomen door de vrouw die er een sigarenwinkel in dreef en in het rechter pand kwam Jelte Reitses Riemersma met de schilderszaak. 36 Op de voorgrond de varkenshouderij van de familie Bootsma. In de stad werden volgens de Leeuwarder Courant van juli 1950 wel 850 varkens gehouden. Op de achtergrond draineringbuizen en bloempotten van de aardewerkfabriek De Boer. De grote zwarte bult bestaat uit turven waarmee de ovens van de fabriek werden gestookt.

10 In 1913 begint Douwe de Jager als zelfstandig timmerman aan de Aldedyk bij it Djippe Gat. Daarvoor was hij timmerfeint bij Hilbert de Groot te Ferwoude. It Djippe Gat is ontstaan tijdens de overstroming in februari 1825. Midden jaren ’30 nam de fotograaf Oepke Abma deze foto. 37 Beth-El, de kerk van de Baptisten op `t Súd eind dertiger jaren. Tegenwoordig is de voorgevel wit, maar toen nog schoon metselwerk.

11 Nadat de Dolte is omgelegd, wordt het oude stuk Dolte tussen Dwarsnoard en Houtmolestreekje gedempt. Deze foto is midden jaren `50 gemaakt. 38 Twee Workumer motorrijders. Links de motor met het kenteken B-1016 van Bouke Molenaar. Rechts B-1390 die op naam stond van A. Brandsma te Workum, waarschijnlijk is de bestuurder op de foto Greult Visser. De foto is genomen op de driesprong Begine-Aldewei. Op de achtergrond staat de Gereformeerde School.
12 De fotozaak Conens op `t Noard 93. Tegenwoordig is dit de garage van de familie De Weerd.

39 De geitenkeuring naast de waag op Veekeuringsdag ca. 1962.

13 De Coöperatieve Grasdrogerij Workum in de beginjaren. Daarachter staat het pand van de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Friesland, beter bekend als de C.A.F.

40 De familie Romkema voor hun garage op `t Súd naast de ingang naar de Stedspôle. V.l.n.r. de knecht Auke van den Akker, Elske Romkema, een logé, Sjoeke en haar vader Kees Romkema.
14 Damesvoetbal Workum wordt kampioen in 1973 op het strand bij It Soal. De sporthal werd dat jaar gebouwd en er kwamen nieuwe sportvelden. Staand v.l.n.r. Gerben Dijkstra, trainer, Hillie Hoekema, Sjoekie Lageweg, Eelkje Stellingwerff, Ytsje Jellesma, Tine Feenstra en Rinkje Nauta. Voor v.l.n.r. Tine Venema, Ineke Ybema, Ria Ybema, Boukje van Dijk, Boukje Regeling en Aafje Bouma. 41 Wim, Marjan en René Bakker op de Spoardyk eind zestiger jaren. Op de achtergrond nog geen sporthal en snelweg, maar ruim zicht op de Goede Verwachting en spoorloods.
15 Opening van de verbouwde Openbare Lagere School in 1923. Zittend v.l.n.r. de raadsleden Siebren Dijkstra, Assuerus Brandsma, Rintje de Boer, Eeuwe de Roest en Runia. Verder hoofdonderwijzer van de Hervormde school Bonne Wielinga, Anne Visser, gemeente secretaris Anske de Vries, hoofdonderwijzer IJsbrand Oosten, juffrouw Bonnema, inspecteur onderwijs Van Dam (?), meester Lambertus de Wit, burgemeester Adolf Wagenaar, Sjoerd-Rykele Wagenaar, wethouder Gerrit Posthumus, Hero Visser, Hornstra en wethouder De Vries. Tegen de wand zitten Brucht Groenhof, Wieger de Jong, Jan Robijns, Simon Gaastra, Haentje Jan IJntema, ds. Jan IJntema en Auke Zijlstra. Staand v.l.n.r. Piebe Dijkstra, directeur gasfabriek Arie Muller, gemeente architect Boontje, J.W. de Jong, ds. Isaak Hulshof, Anthoon Hendriksma, Jacob Kluifstra, Teake van der Meulen, bakker Mulder en Jaap de Jonge. De dames Tjeerde, A. Crol-van der Wal, Groenendaal, Suwijn, Gras (?), De Boer en een onbekende. 42 De melkboer Harmen Watzema doet zijn laatste ronde door Workum.
16 Directie en personeel van de zuivelfabriek Tjebbes & Co op de Emmabuert in 1938.
Voorste rij v.l.n.r.: 1 Vlas, 2 directeur Barend Nanno Crol, 3 Anthoon Hendriksma, 5 Jan Canrinus, 6 Pieter Huisman en 7 Eke Siemonsma
2e rij: 8 directeur Wijnia, 11 Douwe Dijkstra, 12 Auke van den Akker de laatste drie in deze rij 17 melkvaarder Johannes Ketelaar, 18 Wiebe Brandenburg en 19 Ketelaar
3e rij: 23 Obe Siemonsma, 25 Jan Wiersma, 26 Sibbele Brandenburg, 27 Hylke Visser, 28 Klaas Dijkstra met daarvoor 29 Willem Folkerts met gestreepte das, 30 Grasman, 31 Feike Sjoerds en er naast 33 Cornelis de Wit, 34 Klaas Grasman, 35 Age Boogaard en 36 Sjouke Scheltes de Jong (botermaker toen wonende op de Spoardyk 46).
Achterste rij v.l.n.r.: 40 Auke Bijlsma, 41 Bouke Gaastra, 43 Simon Wiersma, 45 Klaas Hoekstra, 46 Jacob Visser, 47 Tjitze Dijkstra en 48 Otto Genee.
43 Tijdens het 75-jarig bestaan van de Christelijke M.A.V.O. De Visserschool in 1988. Achterster rij: Schelte Visser, Sieb de Vries, Riekje de Boer, Jan Pieter Wielinga, Bertha Nijk, Wim Kelderhuis, Nel de Jong. Voorste rij v.l.n.r.: Trijnie Kemker, Heije de Vries, Fokkeltje de Boer, Minnie de Vries, Rieme Dijkstra, Tettie Gaastra en Jaap de Boer.
17 De kruidenierswinkel van de dames Zijlstra, Sylspaed 25 in 1944. Enige jaren na de oorlog verhuisden de dames Zijlstra naar Canada en zette de familie Veenema hier geruime tijd de kruidenierswinkel voort.

44 Turflân (ca. 1980).
18 Gekostumeerde optocht vlak na de oorlog. De groep kreeg hiervoor de eerste prijs. V.l.n.r. Rintje de Boer, Weimer Bouritius, Wiepie de Boer, Tjeerd Meijer, Lippie Tjeerde, pake Jappe Finnema, Hotske de Jager, Arie Kelderhuis, Siebren de Boer, Willie Wiersma. In de rolstoel beppe Stientje Finnema-Breimer en links daarvan vooraan zit Griet Wiersma. Op de achtergrond voor de woning van Haijte Haijtema staat rechts Doede Porte.

45 Personeel Boerenleenbank en C.A.F. Workum op `t Noard 3. V.l.n.r.: Jurjen Ypma, Sjouke Ybema, Anne Westerhuis, Sietie de Boer, Akke Ybema-Kooistra en Henk Groen.

19 Evert Zwolsman van de scheepswerf De Hoop op zijn beroemde Harley Davidson met de dichte wielen.

46 Sylspaed 15 (1970).

20 Omstreeks 1935 is deze foto op de Merk 9 gemaakt. Jurjen de Jager en Antje de Hoop woonden hier. Ze staan rechts op de foto. Haar broer en schoonzus Jelle de Hoop en Jannie Tensen, links, zijn op bezoek. Het echtpaar de Jager verkocht naast tabak ook boeken. Hadden een bibliotheek. In de oorlog werden hier illegale krantjes gedrukt. Later namen de families Hunia en Kemker de zaak over.

47 De Leugenbank (2001). V.l.n.r.: Eeuwe Valk, Jappie de Jong, Jan Bouma, Jetze Groen, Jan Visser, Jelle de Ringh en Jense Bootsma.

21 Een deel (groep IV) van de leerlingen van de Openbare Lagere School in 1909 bij de toren op de Merk. Achterste rij v.l.n.r. meester Lambertus de Wit (1), onbekend, onbekend, Auke van der Knoop (2), Peschar (3), Karel Joustra (4), Klaas Banning (5), onbekend, onbekend, meester Hendrik Reitsma (6). Tweede rij twee onbekenden en Vlas (7). Derde rij: Ru de Wit (8), twee onbekenden, Siebe Ynzes Haagsma (9), Hotske Ynzes Haagsma (10), Allert de Lange (11), Freerk de Lange (12), Douwe Bonnema (13), Piet ten Berge (14), Ulbe de Wit (15), Lena Muller (16), Frans Muller (17), onbekend en Meindert Bonnema (18). Vierde rij: Jappie Hofman (19), Piet Gaastra (20), Simon Gaastra (21) en twee zusjes (22 en 23). 48 De helaas afgebroken gevel op Dwarsnoard 1 van de familie Flapper.

22 Jan Miedema met de groentekar op `t Noard. In de verte is de Sint Ludgerus School te zien.

49 Sinterklaas brengt met twee Pieten een bezoek aan de Rooms Katholieke kleuterschool (ca. 1964). Zuster Alberta ontvangt de goedheilig man en zijn twee knechten. Tegenwoordig heet het gebouw “De Brouwershof”.

23 Op het stembureau in Sociëteit Noardeinde. Jan Melchers brengt zijn stem uit. Achter de tafel zitten v.l.n.r. Jannes van de Schaaf, Gerard van der Bijl, Andries de Jong en Sjerp de Vries. 50 In de slagerij van Oene Pruiksma op `t Súd, halen Oene en dochter Grietje Pruiksma een koe uit de jas.
24 Op `t Súd bij `t Pypke. It Pypke was de grens tussen de wijken C en F. Aan deze kant begon F 1 en aan de andere kant C 1. Op F 1 zit al sinds mensenheugenis een bakkersbedrijf (nu Van der Werf).

51 In de winkel van Foto Conens op `t Noard 93.

25 De Coöperatieve Grasdrogerij haalt het gras van het land om het te laten drogen.

52 In de hal van het Sint Gertrudis Gesticht in 1966. V.l.n.r.: Dieuwke Bruggekamp, Janneke Visser, Riemke de Jong, zuster Maria , Lenie Teernstra, zuster Felicita, Cor Wijker (kok), zuster Eduarda (Workumer was enkele jaren overste en dochter van E. Ydema uit de Begine), zuster Liciana, Bennie de Vries, Annie de Jong en Trijnie Ketelaar. 2e Rij : zuster Wilberta en zittend Aukje de Boer.

26 Slager Sieger Pruiksma met de bakfiets op de Wimerts in de buurt van Bethel. Op de achtergrond de fotowinkel van Oepke Abma.

53 De kleine Schelte Visser in de sneeuw voor de zaak van zijn vader Greult Visser. Op de achtergrond speelt zijn zus Hannie.

2011 2013