Frans Wybes Algera


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31met dank aan Jan Schipper

bronnen:

Zilverstudie:

Frans Wybes Algera
Frans Wybes Algera is in het derde kwart van de 18e eeuw een van de Workumer goud- en zilversmeden. Hij trouwt in 1750 met de uit Bolsward afkomstige Lijsbeth Balk. Frans Wijbes Algera zijn oom van moeders kant is de Workumer goud- en zilversmid Christoffel Franses Manting.


Van Frans Wijbes Algra (1722-1781) zijn nogal wat werken met het meesterteken FA bekend onder anderen uit de literatuur, waaronder:

1. een theeketeltje met Sneker keur, jrl. 1752, in 1927 eigendom van Mr. H.C. van Kleffens te Arnhem

2. een mosterdpot met Sneker keur, jrl. 1752, in 1927 eigendom van Mej. M.E. Halbertsma te Leeuwarden

3. een suikerbus met Sneker keur, jl. 1752, in 1927 eigedom van Mej. M.E. Halbertsma te Leeuwarden

4. een theebus met Leeuwarder keur, jl. 1759, in 1927 eigendom van Nots. N. Ottema te Leeuwarden. Thans FM cat.207

5. een lepel met De Engel van het 1000-jarig Rijk. Aan de achterzijde een gravure van St. Crispinus (Workumer schoenmakersgilde) en inscriptie die verwijst naar K(laas) van Dijk Poleci Heer van 't Sint Crispinus Gilde 1762. Thans Fries Museum cat. 602

6. een lepel met De Engel van het 1000-jarig Rijk. Aan de achterzijde een gravure van St. Crispinus (Workumer schoenmakersgilde) en inscriptie die verwijst naar Hendrik Hannes Roukema, geboren te Heeg in 1799, kleinzoon van de Workumer leertouwer Frederik Reiners, in 1749 vlgs. Quotisatie 1ste espel Men heeft kennelijk een gildelepel uit de familie gebruikt als geboortepel. Thans privé-collectie afbeelding en beschrijving van de lepel

7. een lepel met De Engel van het 1000-jarig Rijk. Aan de achterzijde een gravure van St. Crispinus (Workumer schoenmakersgilde) en inscriptie die verwijst naar Lieuwe Pijtters, geboren te Workum, waar hij in februari 1735 in de Rooms Katholieke Kerk wordt gedoopt. Zijn ouders zijn Pieter Hommes en Marijke Lieuwes. Lieuwe Pijtters is van beroep schoenmaker te Workum (1761) op 't Dwarsnoard waar hij in 1785 overlijdt. Thans nog steeds in familie (privé-collectie) afbeelding en beschrijving van de lepel

8. een lepel met een schip als steelbekroning. Aan de achterzijde van de bakde inscriptie Ellert Sijbrens is Geboren Den 4 November 1771. E.e.a. heeft betrekking op Ellert Sijbrens Bovoord, zoon van Sijbren Pieters, gedoopt 13 november te Workum. Thans Fries Museum cat. 611.

9. een brillenkoker, thans Fries Museum inv.nr. Z06770. Eigendom OKS, nr. NO 04122. Een zeer uitzonderlijk stuk, kennelijk een etui voor een opvouwbaar lorgnet.

10. een lepel met De Hoop als steelbekroning. Aan de achterzijde van de bak een gravure van een timmerman. Mogelijk een lepel die verband houdt met het timmerliedengilde. Thans privé-collectie afbeelding en beschrijving van de lepel

11. een lepel met De Hoop als steelbekroning. Aan de achterzijde van de bak de gravure "Duttje Tjietes Tromp is Geboren den 7 Maart 1812. (Geboren te Dedgum). Zij stamt uit de bekende Woudsender Tromp-familie met ook Workumer familieleden; de Workumer zeilmaker Pals Hylkes Tromp is haar oom. Thans privé-collectie afbeelding en beschrijving van de lepel

12. een lepel met De Liefde als steelbekroning. Aan de achterzijde van de bak de gravure "Jaijtie Gerbens is Gebooren Den 9 Novembr 1748". (R.K. doop te Workum op 10 november 1748). Dochter van Gerben Pieters en Marij Pieters, katholiek gehuwd te Workum op 21 december 1739. Thans privé-collectie. afbeelding en beschrijving van de lepel

13. strooilepel van S.H.R.(Sytien Heres Roos/Ros/Rosen) ca. 1750 afbeelding en beschrijving strooilepel

14. een zilveren theebus, versierd met ornamentaal drijfwerk. Gekeurd met het Friese keur, het stadkeur van Sneek, de jaarletter H van 1760 en het meesterteken 'F.A'  van Frans Wybes Algera. Hoogte 152 mm. afbeelding en beschrijving theebus

15. een zilveren gelegenheidslepel met vergulde bak, bekroond met een allegorische voorstelling van de Vrede, een vrouw met olijftak en palmtak. Gekeurd met het  meesterteken 'F . A' (Voet 1974, no 694)..Aan de achterkant van de bak gegraveerd: 'J.A.F. / 1766'. Lengte 16,9 cm. afbeelding en beschrijving lepel

16. een stel zilveren specerijenstrooiers uit 1769 afbeelding en beschrijving strooiers  Lepel man met timmergereedschap


Steelbekroning: de Hoop
Steeltype: gevlochten

Inscriptie:
gravure van een man met timmermansgereedschap.


Lengte: 17,5 cm.
Gewicht: 59 gram.  Lepel van Jaijtie Gerbens
1748


Steelbekroning: de Liefde
Steeltype: gevlochten

Inscriptie:
Jaijtie Gerbens is Gebooren
Den 9 Novembr 1748
(schrijfletters)

Lengte: 18 cm.
Gewicht: 62,6 gram.

Opm.: Trouwreg. Rooms-katholieke parochie Workum 1696-1813,
inventarisnr.: DTB 868.
Bevestiging huwelijk op 21 december 1739 in Workum.
Man : Gerben Piters afkomstig van Workum.
Vrouw : Marij Piters afkomstig van Workum.

R.K. par. Workum, doop 1696-1812, inventarisnr. : DTB 867.
Dopeling: Jaitje.
Geboren in Workum.
Gedoopt op 10 november 1748 in Workum.
Zoon van Gerben Pieters en Marij Pieters.
Peter: Pieter Lieuwkes.

  Strooilepel van S.H.R.
Sytien Heres Roos/Ros/Rosen
ca. 1750

Een bijzondere strooilepel van de Workumer zilversmid Frans Wybes Algra uit ca. 1750.

Initialen: S.H.R.

Dit kunnen de initialen van Sietje Heres Roos/Ros/Rosen zijn.
Op 25 februari 1729 trouwt zij voor het gerecht te Workum met Simon Dirks. Beide zijn afkomstig van Workum.

Op 25-04-1738 wordt Sijmen Durks voor 01.10.00 beluid. Een paar jaar later wordt op 21-07-1741 beluid een dochter van de weduwe Sijmen Durks tegen een tarief van 01.10.00.

In 1760 en 1765 is Simon Dirks wed. eigenaresse en bewoonster van Noard 93a (kadastraal Workum A 150 = Wijk A nr 72). In 1832 is dit het Pastorijhuis van de Doopsgezinde gemeente. Zij woont dan slechts ongeveer 10 huizen vanaf de zilversmid Frans Wybes Algra, die in Noard 109 (kadastraal Workum A 150 = Wijk A nr 83).


Lieuwe Sipkes
Roos
1633-1708
Hoytie Ages
Nauta
1640-
Ruird Wytties 1645-
Tryn Teekes
1645-
Here Lieuwes (Coopman) Roos
1670-
Hylck Ruirds
1670-
Sytien Heres Roos
1700-
x 25-02-1729
Simon Dirks
-1738


Zilveren theebus  
1760
bron: Mr. F.J. Haffman (sept. 2017)

www.haffmansantiek.nl

Een zilveren theebus, versierd met ornamentaal drijfwerk.

Gekeurd met het Friese keur, het stadkeur van Sneek,
de jaarletter H van 1760 en
het meesterteken 'F.A'  van Frans Wybes Algera

Hoogte: 152 mm.

Voor meer details kijk de op site van
Mr. F.J. Haffmans, Kunst en Antiekhandel te Utrecht: www.haffmansantiek.nl


  Gildelepel van Lieuwe Pijtters
1762
bron: Hans Hoekstra (febr. 2016)

Steelbekroning: de engel van het 1000-jarig Rijk
Steeltype: gevlochten
Inscriptie:
Lieuwe Pijtters
1762
(schrijfletters)

De achterzijde van de bak is tevens gegraveerd
met een voorstelling van Sint Crispinus.

Lengte: 18,7 cm.
Gewicht: 54 gram.

Lieuwe Pijtters is geboren onder Workum, waar hij in februari 1735 in de Rooms Katholieke Kerk wordt gedoopt. Zijn ouders,Pieter Hommes en Marijke Lieuwes, waren boer en boerin op een boerderij aan de Aldedyk 35 (1719-1730). Na het overlijden van Pieter Hommes zet Marijke de boerderij voort (1740-1745). In 1751 komen we haar tegen in een huurwoning in de buurt van de Roomsk Katolieke kerk. En in 1757 woont ze in een huurwoning op 't Dwarsnoard 49.  

Op 26 april 1761 trouwt Lieuwe Pijtters met Ekke Wiebrens, dochter van Wiebren Annes en Jeltje Jans.Lieuwe is dan schoenmaker te Workum.

Er zijn drie lepels bekend met Sinte Crispijn, de beschermheilige van het leerbewerkersgilde van Workum. Twee lepels zijn van het jaar 1762 en op één lepel staat het jaar 1799, maar dat is niet het oorspronkelijke jaar.
Het kan zijn dat de lepels in 1762 aan de leden zijn uitgereikt, omdat de kas van het gilde dat toeliet. Een andere mogelijkheid is, dat bestuursleden een lepel kregen bij hun aftreden.

Bij deze lepel ontbreekt het kettinkje. Het kettinkje heeft slechts een decoratieve functie. De tekst in Openbaringen verwijst naar de engel, die met sleutel en keten uit de hemel komt, om de duivel te ketenen; het kettinkje verwijst naar de keten die in de tekst wordt genoemd. Dikwijls raken losse onderdelen in de loop der tijd zoek. (bron: www.zilverstudie.nl)

Omdat de gildelepel het jaar 1762 vermeldt, mogen we aannemen dat Lieuwe Pijtters in dat jaar in Workum toegetreden is tot het gilde van schoenmakers.

In 1767 is Lieuwe Pijtters eigenaar en bewoner van Dwarsnoard 31 te Workum. Op 14-03-1785 wordt hij begraven te Workum. Zijn weduwe blijft op Dwarsnoard 31 wonen, want in de jaren 1789 en 1805 wordt zij als eigenares en bewoonster genoemd. In 1810 is de weduwe van Lieuwe Pijtters nog steeds bewoonster, maar is de Roomsche Gemeente de eigenaar van het pand.
Op 19 oktober 1817 overlijdt Ekke op hoge leeftijd, 81 jaar, in Wijk E nummer 22, dit is het pand van de Roomsgezinde Armvoogdij, dat in de buurt van de Rooms Katholieke Kerk stond.

De lepel is door overerving nog steeds familiebezit. In het schema staat hoe deze weg is gegaan. Hierbij is gebruik gemaakt van de genealogie van L.J.de Vries &ZO 2009 uit Makkum, samengesteld door Mw. B.de Vries.

Foeke Hendriks
woont te Heeg (1760)
x Wonseradeel 27-12-1760
Rijmke Jans
zonder ouders of curatoren,
woont te Makkum (1760)
|
Lieuwe Pieters
*Workum ~Workum RK
febr. 1735
+Workum 14-03-1785
schoenmaker te Workum
(1761-1785)
xWorkum Ned Herv 26-04-1761
Ekke Wiebrens
+Workum 19-10-1817
woont te Bolsward (1761);
overlijdt te Workum, 81 jr (1817)
|
Jan Foekes de Vries x Makkum 19-06-1791Jeltje/Jelke Lieuwes
*Makkum ~Makkum RK 30-04-1765 | *Workum ~Workum RK 15-09-1771
hij komt van Makkum en zij van Workum (1791)
meester pannebakker te Makkum, 56 jr (1813, 1821). In 1829 doet hij het bedrijf over aan zijn zoon Lieuwe Jans de Vries en diens schoonzoon Louw Ydes Bergsma: "L.J. de Vries & Co."
|
Lieuwe Jans de Vries
*Harlingen 1791/1792
Panfabrikant te Huins van 1816 tot 1829. Daarna wordt Huins verkocht en neemt samen met zijn schoonzoon Louw Ydes Bergsma (x Riemke Jans de Vries, oudste dochter van Lieuwe Jans) het panwerk van zijn vader Jan Foekes over onder de naam L.J. de Vries & Co. Nadat Louwe Ydes Bergsma in 1866 is uitgekocht, gaat het bedrijf verder onder leiding van Anne Lieuwes de Vries tot zijn overlijden in 1907 onder dezelfde naam..
x
Trijntje Annes Tekstra
*Oosterwierum *1800/1801
|
Wietze Lieuwes de Vries
*Makkum 05-04-1842  - +Leeuwarden 02-07-1912
panbakker/panfabrikant te Makkum (1866, 1867);
kalkfabrikant te Deinum (1876)
x Wonseradeel 25-01-1866
Sjeuwke Jacobs van der Zee
*Tjerkwerd
/\
Lieuwe de Vries
*Makkum 10-04-1867
koopman te Zwolle (1895,1904)
x Zwolle 24-10-1893
Hermina Maria Francisca Reinders
*Zwolle 26-10-1867
+Zwolle 12-06-1918
|
Andreas (André) de Vries
*Deinum 27-02-1876
+Leeuwarden 26-01-1935
kalfabrikant te Deinum (1903); steenfabrikant te Leeuwarden (1903, 1908, 1933)
x Sneek 27-05-1903
Agatha Petronella
Louwmans
*Sneek 15-05-1875
+Leeuwarden 26-01-1959
woont te Leeuwarden (1875-1937); Berlijn Duitsland (01/12/1937)
|
Susanna Johanna de Vries
*Zwolle 01-07-1895
+Haarlem 23-02-1976
Wijnanda Maria (Wijnanda)
de Vries
*Leeuwarden 10-11-1908
+Beverwijk 29-12-1994
woont te Leeuwarden (1908-1933); Haarlem (1933, 1959)
x Leeuwarden 07-06-1933
Fredricus Theodorus Hoekstra
*Amsterdam 22-08-1901
+Haarlem 12-05-1990
Reserve kapitein b.d. 83e reg. veldartillerie en hoofd afdeling voorlichting en bibliotheek Kamer van Koophandel te Amsterdam.|
(wit = de weg van de lepel)
Hans Hoekstra


foto's: Hans Hoekstra

  Lepel van J.A.F.
1766
bron: Mr. F.J. Haffmans


Steelbekroning: de Vrede
Steeltype: gevlochten

Inscriptie:
J.A.F.
1766

Lengte: 16,9 cm

Opm: Een zilveren gelegenheidslepel met vergulde bak, bekroond met een allegorische voorstelling van de Vrede, een vrouw met olijftak en palmtak. Gekeurd met het  meesterteken 'F . A' .Aan de achterkant van de bak gegraveerd: 'J.A.F. / 1766'.

Voor meer details kijk de op site van
Mr. F.J. Haffmans, Kunst en Antiekhandel te Utrecht: www.haffmansantiek.nl


  Stel zilveren specerijenstrooiers
1769
bron: Mr. F.J. Haffman (april 2021)

Een stel zilveren strooibussen / specerijenstrooiers, gedecoreerd met schelpmotieven en acanthusbladeren, in Lodewijk XV-stijl.

Gekeurd met:
het Sneker stadsmerk,
het meesterteken 'FA.' van Frans Wybes Algera (1722-1781 als zilversmid werkzaam te Workum), en
de Friese jaarletter R van 1769.

Hoogte 13,8 cm
gewicht samen 260 gram.


Voor meer details kijk de op site van
Mr. F.J. Haffmans, Kunst en Antiekhandel te Utrecht: www.haffmansantiek.nl


  Lepel van Hindrik Hannes Roukema
1799


Steelbekroning: de engel van het 1000-jarig Rijk
Steeltype: gevlochten
Inscriptie:
Hindrik Hannes Roukema
Geboren de 6 December 1799
(schrijfletters)

De achterzijde van de bak is tevens gegraveerd
met een voorstelling van Sint Crispinus.

Lengte: 18,7 cm.
Gewicht: 51 gram.

Opm.: Trouwregister Hervormde gemeente Workum,
DTB nr. 861, 1737 - 1772.
Ondertrouw van 24 oktober 1767 te Workum vam
Jan Hendrik Helffenstein van Heeg en Catharina Frederiks van Workum.
NB: gehuwd te Workum; hij is wees; hij is leerlooier.

Herv. gem. Heeg, doop 1605-1811, inventarisnr. : 873.
Dopeling: Wymke.
Geboren op 4 januari 1771.
Gedoopt op 6 januari 1771 in Heeg, dochter van Jan Hendriks Helffenstein en Catharina Frederiks.

Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
DTB nr: 874, 1596 - 1811
Bevestiging huwelijk van 6 oktober 1793 van Hanne Geerts en
Wilhelmyna Hendriks Helffenstein, beiden van Heeg.

Wymbritseradeel, Heeg, Doop Herv. gem.
1605-1811, DTB: 873
Dopeling: Hendrik
Geboren op 6 december 1799 in Heeg
Gedoopt op 15 december 1799 in Heeg
Kind van Hanne Geerts en Wilhelmina Helfenstein.

Familienamen 1811
Roukema, Hanne Geerts, Heeg.
k. Geert 25, Ynske 14, Hendrik 12, Wytske 3 of Wypke. Mairie Heeg, fol. 43.

Overlijdensakte Wymbritseradeel,
Aangiftedatum 8 oktober 1858, akte nr. 194
Hendrik Hannes Raukema, overleden 8 oktober 1858, oud 58 jaar, gehuwd.

bron: © J.Schipper, www.zilverstudie.nl.
bron: © J.Schipper,  www.zilverstudie.nl.

  Lepel van Duttje Tjietes Tromp
1812


Steelbekroning: de Hoop
Steeltype: gevlochten

Inscriptie:
Duttje Tjietes Tromp is Geboren
den 7 Maart 1812
5
(gestippeld)

Lengte: 17,6 cm.
Gewicht: 66,5 gram.

Opm.: Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkwerd Dedgum 1679-1810,
inventarisnr.: DTB 826.
Bevestiging huwelijk op 3 mei 1789.
Man : Tiete Hijlkes Tromp afkomstig van Dedgum.
Vrouw : Trijntie Klaeses afkomstig van Westhem.
Opmerking : Roomsgezinden.

Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heerenveen
(Het Meer) 1782-1811, inventarisnr.: DTB 611.
Bevestiging huwelijk op 3 mei 1789.
Man : Tiete Tromp.
Vrouw : Trientie Klazes.
Opmerking : het huwelijk is voltrokken in het bijzijn van de getuigen Hessel Jarings en Trientie Hessels; gehuwd door pastoor Fleutman van de Rooms Katholieke kerk te Blauwhuis.

Trouwregister Rooms-katholieke parochie Blauwhuis 1704-1812,
inventarisnr.: DTB 891.
Bevestiging huwelijk op 8 juni 1806.
Man : Tiete Hielkes Tromp.
Vrouw : Oeke Sybolts Walda.
Geboorteakte Wonseradeel (mairie Tjerkwerd),
aangiftedatum 9 maart 1812, akte nr. 17.
Doetje Tromp, geboren 7 maart 1812.
Dochter van Tjitte Hylkes Tromp en Oeke Sybolts Waltha.

Huwelijksakte Wonseradeel, datum : 29 juni 1833, akte nr. 50.
Man : Lolle Jans van der Meulen, oud 39 jaar, geboren te Greonterp.
Ouders : Jan Lolles van der Meulen en Maaike Watses.
Vrouw : Doetje Tietes Tromp, oud 21 jaar, geboren te Dedgum.
Ouders : Tiete Hylkes Tromp en Oeke Sybolts Walda.
Overlijdensakte Bolsward, aangiftedatum 26 maart 1892,
akte nr. 44.
Doetje Tromp, overleden 26 maart 1892, 80 jaar, vrouw.
Dochter van Tjitte Tromp. Weduwe.

Geboorteakte Wonseradeel, aangiftedatum
23 maart 1837, blad nr. 30.
Tiete van der Meulen, geboren 21 maart 1837. Zoon van Lolle Jans van der Meulen en
Duttje Tietes Tromp.
Huwelijksakte Bolsward, datum : 5 mei 1860, akte nr. 10.
Man : Tiete Lolles van der Meulen, oud
23 jaar, geboren te Dedgum.
Ouders : Lolle Jans van der Meulen en
Duttje Tietes Tromp
Vrouw : Duttje Thomas Teppema, oud 24 jaar,
geboren te Tirns.
Ouders : Thomas Gerbens Teppema en
Waltje Sybrens Ydema
De zilversmid

Noard 109
in de gevel zit een steen met een gekroonde boterton
Frans Wybes Algera

Frans Wybes Algera wordt op 26 augustus 1722 in de Sint Gertrudiskerk te Workum gedoopt als zoon van de vroedsman Wijbe Pijtters Algera en Bauckie Johannes'.

Vóór zijn huwelijk komen we Frans Wybes Algera al tegen als "meester silversmid". Hij is dan alleenstaand en woont in het 4e Espel (Noard 109). Hij wordt aangeslagen voor 11-12-0.  

Op 3 juli 1750 gaat Frans in ondertrouw met Lijsbeth Balk afkomstig van Bolsward. Haar broer Claas Balk is vroedsman te Bolsward. Op 19 juli trouwt het paar en komt Lijsbeth met attestatie naar Workum.

Net als zijn vader wordt Frans Wybes Algera vroedsman. In 1760 en 1763 staat bij het dopen van zijn kinderen bij zijn naam "vroedsman" vermeld.Hij is namelijk in 1758 tot lid van de Workumer vroedschap benoemd.

Leeuwarder Courant 22 december 1770:

N O M I N A T I E N
Leeuwarden den 20ste December. De nominatien
nopens de Magistraten in eenige de Friesche
Steden zyn als volgt:
TE WORKUM.
De Old. Burgemr. Hermanus van Sloterdyk, Old
Burgemr. Carst Ros, de Vroedschappen Ruurd Bu-
ma en Frans Algera.

Op 22 november 1774 komt Lijsbeth Balk te overlijden. Ze wordt te Workum begraven.Het luiden van de klokken kost 1-10-0

De woning Noard 109 wordt tussen op 12 mei 1779 verkocht. In 1779 is de eigenaar en bewoner Reintje (Reinicus) Jurjens Harmanides en zijn vrouw Trijntje Hania.


Frans Algera huurt in 1779 een huis met stal (kad.nr. Workum A 414 = Wijk A nr 101 = Noard 14) van de secretaris van de stad Workum Hessel (van) Toutenburg. Waarschijnlijk wordt de stal door de verhuurder gebruikt. Van Toutenburg zelf woont er naast in Noard 16).

Op 30 juni 1781 komt ook de vroedsman Frans Algera te overlijden. Voor het luiden van de klokken wordt 1-10-0 in rekening gebracht.

Van alle kinderen blijft er maar één in leven, namelijk dochter Grytje. Zij trouwt op 3 december 1786 met de Workumer Rintke Aukes, die een jaar later op 24 december 1787 komt te overlijden (de klok wordt voor hem geluid, kosten: 1-10-0).


Bronnen:

Kerkelijke- en gemeentearchieven:
Krantenarchieven:Overige bronnen:

mededeling Hans Hoekstra
Algra - Algera

1. Pieter
Kinderen:
1.1. Wybe zie 1.1.
1.2.Himme Pytters Breweer komt van Workum (1666) x attestatie afgegeven 03-03-1666 Workum Ned Herv x Houckien Sytties, komt van Workum (1666). huwelijk voltrokken in het bijzijn van de getuige Wijbe Pijters Algera, een broer van de bruidegom; met attestatie naar Dedgum1.1. Wybe Pieters Algera +Workum 1680
komt van Workum (1662); vroedsman te Workum (1665-1680)
x Workum Ned Herv 18-08-1662
Bauckie Johannes
afkomstig van IJlst, met attestatie naar Workum (1662)
Kinderen:
1.1.1. Pijter ~Workum Ned Herv 15-02-1663
1.1.2. Pytter ~Workum Ned Herv 01-08-1664
1.1.3. Trijntie ~Workum Ned Herv 05-11-1665
1.1.4. Pieter zie 1.1.4.
1.1.5. naamloos ~Workum Ned Herv 23-10-1672
1.1.6. Yck ~Workum Ned Herv 27-02-1674
1.1.4. Pijter Wiebes Algera ~Workum Ñed Herv 29-09-1669 -+Workum 1708
vroedsman van Workum (1695-1708); burgemeester vanWorkum (1700-1703); oud burgemeester (1705) heeft land onder Nijhuizum samen met Floris Douwes Houcama, waarschijnlijk is dit land in 1748 van ds Nicolaus Balk, polder Waanvliet genaamd.
x Workum Ned Herv 05-11-1693
Trijntie Wybrens Pau(w) ~Workum Ned Herv 12-02-1673
dochter van Wybbren Tymens Pau(w) (afkomstig van Workum, vroedsman van Workum 1668-1669 en burgemeester van Workum 1678-1678) en Eelckien Ales Bominga (afkomstig van Sneek 1670).
Kinderen:
1.1.4.1. Eeke ~Workum Ned Herv 13-10-1695
1.1.4.2. Eke ~Workum Ned Herv 23-10-1699
1.1.4.3. Wijbrandus ~Workum Ned Herv 14-09-1701
1.1.4.4. Eeke ~Workum Ned Herv 07-01-1703 - +Workum vóór 1730 x Workum Ned Herv 03-02-1725 ondertrouw Meljus Aates Reinsma afkomstig van Workum; Mellius Ates Reinsma hertrouwd met Antje Fransen Manting, weduwe van Wijbe Pijters Algera (1.1.4.5.)
1.1.4.5. Wijbrand zie 1.1.4.5.
1.1.4.6. Baukjen ~Workum Ned Herv 16-01-1707 (vader: Algera bouwmeester) x Workum Ned Herv 25-12-1735 Bauke Ellefs afkomstig van Workum.
1.1.4.5. Wijbe Pijters Algera ~Workum Ned Herv 11-10-1705 - +Workum 1726
komt van Workum (1718); vroedsman te Workum (1720-1726)
x Workum Ned Herv ondertrouw 20-11-1718
Antje/Anke Franses Manting ~Workum Ned Herv 25-07-1702 - +Workum 05-11-1780
dochter van Frans Pieters Manting (vroedsman van Workum 1708-1709; +Workum 1709) en Bieuke Christoffels, zuster van de Workumer goud- en zilversmid Christoffel Franses Manting; komt van Workum (1718); x2 Workum 22-01-1730 Mellius Ates Reinsma afkomstig van Workum, weduwnaar van Eeke Pijters Algera (1.1.4.4.).; x3 Workum 31-12-1756 Jan Eedzes Snip afkomstig van Workum (1756); de klokgeluid kosten 1-10-0 (1780).
Kinderen:
1.1.4.5.1. Frans zie 1.1.4.5.1.
1.1.4.5.1. Frans Wybes Algera ~Workum Ned.Herv. 26/08/1722 - +Workum 30/07/1781
meester silversmid woont in het 4e Espel te Workum, waar hij eigenaar en bewoner is van Noard 109 (1749); vroedsman te Workum (1758-1781); begraven te Workum, kosten luiden der klokken 1-10-0 (1781).
x Workum 19/07/1750
Lijsbeth Klazes Balk +Workum 22/11/1774
komt van Bolsward, zuster van de Bolswarder vroedsman Claas Balk en dochter van Klaas Klazes Balk *1681-+1742 (1750); begraven te Workum, kosten luiden der klokken 1-10-0 (1774).
Kinderen:
1.1.4.5.1.1. Wiebe ~Workum 31-12-1752 - +Workum 20-04-1753 "het kind van Frans Wijebes Algara". "Frans Wijebes Algara een kleijne kist met schroeven door Dijije Domno" Ontvangen 2-8-0 wegens kistgeld" (Journaal-debiteurenboek betreffende geleverde doodkisten 1741-1756). Voor het klokluiden wordt 0-10-0 betaald (Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen 1726-1784).
1.1.4.5.1.2. "het kind van Frans Algera" +09-03-1755 Voor het klokluiden wordt 0-10-0 betaald
1.1.4.5.1.3. Grietje ~Workum 31-07-1757 xWorkum 03/12/1786 Rintke Aukes afkomstig van Workum (+Workum 24/12/1787, kosten luiden der klokken 1-10-0).
1.1.4.5.1.4. Antje ~Workum 02-04-1760 - +Workum 18-04-1760 "het kind van Algra, vroedsman" voor het klokluiden wordt 0-10-0 betaald.
1.1.4.5.1.5. Wiebe ~Workum 15-05-1763 - +Workum 27-05-1763 "het kind van F. Algera, vroedsman". Voor het klokluiden wordt 0-10-0 betaald.