Warkumer Wikekalinder 2011


bestel de  kalender: klik hier
Terug naar de Webwinkel
12e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
2011


00 Friso zaterdag 21 maart 1908. 27 Tijdens een optocht door Workum werd het weeshuis uitgebeeld. Op de achtergrond is de bakkerswinkel van Jaap de Boer (Súd 48) te zien (ca. 1950). Op de wagen zitten v.l.n.r. mevr. Westerhuis-van der Goot, onbekend, mevr. Huisman-Hiemstra, Trijn Visser, Siementje Jaarsma, en mevr. D. de Jong. De afbeelding aan de wand is een aquarel met daarop de waag en de toren in de sneeuw, "Kerstmorgen" genaamd.
01 De gemeenteraad van Workum in februari 1970 vlak voor de verkiezingen. Met de klok mee Gerrit Jan Hoekstra (CHU), Geert Bakker (CHU), Jacob Ruyter (CHU), Akke Gaastra-Smid (PvdA), Arij Gaastra (PvdA), Gerben Weitenberg (KVP), Robertus Ketelaar (KVP), Geeuwke Friso (ARP), Rein de Witte (ARP), wethouder Willem Westendorp (KVP), wethouder Jolle S. van der Wal (CHU), burgemeester mr. Bernhardus van Haersma Buma (CHU) en gemeente-secretaris Hendrik Marinus Gielink (ARP). Achteraan staat de bode-concierge Tjidze Folkerts. 28 In 1907 werd het 1000 jarige bestaan van Workum gevierd. De echtparen Swart en Gaastra kleedden zich in Hindelooper kostuum. V.l.n.r. Johannes Hubertus Swart (voorzitter van de Afdeling Workum der Friese Maatschappij van Landbouw; had een administratieve functie bij het beheer van de boerderijen en landerijen in de Workumer Meer; in de Eerste Wereldoorlog verhuisden ze naar Amsterdam waar Swart bij het Paleis van Volksvlijt werkte) en Harmina Rotman en Bauke Sjoerds Gaastra (eigenaar van S.S. Gaastra Koloniale- en Bakkerswaren, die op de Merk 25 was gevestigd) en Jantje-Nolkje Martens Schotanus.
02 Bakkerij Kurpershoek op 't Súd 128, nu bakkerij Van der Werf. Links Nico en rechts Piet Kurpershoek. 29 De kleine Jo Graafsma met de poppenwagen (ca 1942).
03 Geheel rechts staat Jaring Dijkstra. Geheel in het midden Boersma. 30 Op 30 juli 1929 werd door de nij-boer Arij Gaastra op Sate Catharina de eerste hooiïng binnen gehaald. Arij en zijn gezin zitten links op de foto.
04 Een foto uit de jaren '30. De drie blokken woningen bij het Petroleumhuis. In de tuin staat de weduwe van Anne Annes Knossen. Ze woonde op G 119 (later Spoardyk 56). Alle zes woningen zijn samen met het 't Piteroaljehús afgebroken in verband met de aanleg van de Sudergoawei. Nu staan Hunia's Drukkerij en Administratiekantoor Westendorp op deze plek. 31 Siebe Haagsma met de zweelmachine aan het werk op het land (vóór 1921). Op de achtergrond is de boerderij van de familie Kuipers zichtbaar en de wieken van de oliemolen. Sinds de jaren '50 loopt de Dolte, door de familie Haagsma "it Kanaal" genoemd, hier.
05 De Gereformeerde School uit de jaren `70.
Bovenste rij van links naar rechts: juf Foekje van der Werf-Gaastra, Froukje Talsma, Johan Struiving, Dirk Fekkes, Klaas Norbruis.
Middelste rij staand van links naar rechts: Doede Hofman, Britta de Boer, Mark Tjalling Talsma, Dirk de Vries, Ale Jan Minnema, Hans van de Wolf, Joke Oosterbaan, Froukje Romkema, Baukje Thea van der Schaaf.
Onderste rij zittend van links naar rechts: Erik Boogaard, Jantina Kramer, Simone Eiling, Robert Bosma, Anne de Jager, Jelle de Vries en Wietze Riemersma.
32 De familie Walta heeft het hooi van het land gehaald. Van de praam wordt het hooi naar de hooiberg gedragen. Allemaal handwerk, wat je tegenwoordig niet meer tegenkomt. De hooiberg stond achter de kaaswinkel van Kramer op `t Súd 71. De veestalling van de familie Walta had overigens huisnummer 77.
06 De bottelarij in de fabriek Jansen en Lohman aan de Hearekeunst. Links zit Auke Veenema en rechts Wiersma (uit de Schoolstraat). 33 Zicht vanaf de toren. De boerderij in het midden is de tabaksfabriek Cuba van de familie Riemersma. Rechts staat de steenfabriek van de familie Abbring Hingst. De omstreeks 1913 aangelegde straat Panwurk is hiernaar vernoemd.
07 De Merk in de jaren '20. Vooraan staat de bus van de lijn Bolsward-Workum-Rijs. 34 Siebe Haagsma en dochter Hotske voor het hek dat de ingang was naar hun boerderij (Aldewei). Rechts staat de Vermaning en links achter de brug over de Eniggaburrefeart staat de Sint Werenfriduskerk.
08 It Turflân tijdens de Elfstedentocht op 21 februari 1985. 35 Doede Graafsma (ca 1930).
09 Het "Kappershuis" van de "Gedipl. Dames en Herenkapper " Marcus Kemker aan 't Súd 6. 36 Jan Robijns en Arij Gaastra fietsend over 't Noard. Op de achtergrond zijn Gorter en apotheek van Beetstra te zien (1975).
10 Het herenkoor Sint Gregorius ca 1940. Achterste rij v.l.n.r.: Henk de Vries, Ids Sybrandy, Doede Graafsma, Frans Popma, Siep van der Werf, Bauke van der Werf, Assuerus de Vreeze, Jarich Hettinga, Gerard de Jong, Jozef Beuker en Rients Galema.
Voorste rij v.l.n.r.: Reijer Flapper, Jellik Ydema, Thomas Draisma, pastoor Jurjen Yntema, kapelaan Karel Gerrit Theodoor Meurs, Gerben Weitenberg en Robertus Ketelaar.
37 De garage op 't Noard 161 van Eize Speerstra. Aan de muur hangen de letter J en B, omdat op die dag, 7 januari 1937, prinses Juliana en prins Bernhard zijn getrouwd.
11 De veedrinkbakken van Doede Graafsma als reclame bevestigd aan de waag waarin op dat moment de Rijkspolitie huisvest. 38 Jan Robijns en Arij Gaastra lopen met de lijst van de Veekeuringscommissie. Ook bij Noard 6, Gerben Wouda, kloppen ze niet voor niks aan. Op Noard 6 staat nu het Jopie Huisman Museum.
12 Een tafereeltje aan 't Súd begin vorige eeuw. In het midden de slagerij (Súd 76) van Sieger Pieters Pruiksma. Sieger staat voor de winkel (tweede van links). 39 Veekeuringsdag omstreeks 1938.
13 De heropening van de Doopsgezinde kerk. V.l.n.r. Joh. Werumeus Buning, Ds. Van Hamel en Marten van der Meer (in de jaren '60). 40 Doede Graafsma demonstreert de veedrinkbakken "Fryslân".
14 De Lunchroom- en IJsbar Sido, van Sido Westra aan 't Noard 15. 41 De familie Conens uit Hoogezand op het bruggetje bij de Tillefonne (ca 1940). Ze zijn op familiebezoek bij de familie Seakle en Cato Walta-Conens op 't Súd 50.
15 Gereformeerde School.
Voorste rij v.l.n.r. Willem ten Dam, Gelke Broersma, Kl. Nauta, Freek Koornstra, Lolke Canrinus.
2e Rij v.l.n.r. Klaske Jongsma, Stien Finnema, Jantje Haijtema, Foekje van der Kooy, meester Riemersma, Anneke Pruiksma, Stien Finnema, Oetie Pruiksma, Oedsche Pruiksma, Ali Kurpershoek.
3e Rij achter de meester v.l.n.r. Broer Pruiksma, T. van der Kooy, Teun Kurpershoek, Jaap van der Goot, Tom Nauta.
4e Rij v.l.n.r. Kl. van der Goot, Jan Pruiksma, Leffert Jongsma, Joh. Jongsma, Kl. van der Kooy, Henk van der Goot, Sieger Pruiksma, Bouke Pruiksma, Piet Nauta en Jan Krooyenga.
Achterste rij v.l.n.r. Aagje Krooyenga, Henny Wispelwey, Jeltje Haijtema, Aaltje Krooyenga, Grietje Postma, Dirkje van der Kooy en Gepke Haijtema.
42 De winkels, links rookwaren Noard 53 (nu Pallie Sport) en rechts drank Noard 55, van Haije van der Werf (ca 1970). Drie generaties Van der Werf hebben hier hun bedrijf gehad: Haije, Willem en Haije.
16 Het metselbedrijf van Kees Boersma en zonen aan het Baenspaed. 43 De eerste woning aan de Prystershoek. Op de achtergrond de woningen en de boerderij aan de Trekwei (ca. 1938).
17 Crescendo in actie in de buurt van het Sint Gertrudis Gesticht. Links voor Richtje de Boer. Daar achter Bertus Wouda en Fré Meijer. Met de bekkens is Boersma, met daar achter Pieter Haijtema en Eeuwke Bouwsma (eind jaren '50). 44 De Harmonie waarin 't Nut tot Algemeen belang jaren lang hun vergaderingen hebben gehouden. Een van de actieve leden was meester Jelle Boonstra, die deze foto ca. 1938 heeft genomen.
18 Luchtfoto van 't Súd. V.l.n.r zien we een stukje van de gevel van bakkerij Stuur, de fietsenhandel Romkema, Simen Vlas herkenbaar aan antenne van de radiocentrale op het dak, "De Goedkope Bazar"van Oene Dijkstra, de woning van mevrouw Tilstra (voor) en Cornelis de Jong (achter), woning van mevrouw De Moed (voor) en Albert Mulder (achter), de garage van Obe Yntema, de winkel van Douwe Yntema en de Hervormde pastorie, waarin nu het Kruidvat is gevestigd. 45 "Us Wente" van de familie Bakker aan de Spoardyk (ca. 1938). De karakteristieke woning, die zowel van buiten als van binnen in nog vrijwel originele staat is , is in 1933 gebouwd. Marten van der Meer (werkzaam bij de firma Bakker) is de architect
19 Twee nieuwbouwwoningen bij de Grasdrogerij aan de Kaeidyk (plm 1960). 46 De woning Dwarsnoard 43 van meester Oosten, hoofd van de Openbare School bij de Merk (ca 1938).
20 Ynze Siebes Haagsma met kleinzoon Ynze Siebes Haagsma bij de sluis omstreeks 1933. 47 De Sint Gertrudiskerk in de laatste oorlogswinter (1944/1945).
21 De door carrosseriebedrijf H.J. Yntema gebouwde T-Fordbus voor de busmaatschappij Bouma te Makkum. De bus zal worden gebruikt voor de lijn Bolsward-Leeuwarden. 48 Zathe Tichelwerk van de familie D.D. van der Werf aan de Trekwei, waar tegenwoordig de veeartsenpraktijk gevestigd is (ca. 1938).
22 De Gereformeerde School ca. 1970. Bovenste rij: Meester Van der Schoot, Arie Feenstra, Klaas de Jager, Kees Wouda, Lyda Lantinga, Simon Friso, IJsbrand van der Heide.
Tweede rij: Siebe Postma, Gerben Jan Veenema, Jo Keuning, Hielkje Veltman, Piety van der Goot, Anneke Riemersma, Pietie de Zwart, Gerke Lantinga, Lolke Bandstra.
Zittend derde rij: Hanneke Oosterkamp, Marja van den Akker, Tietie Reitsma, Wiebe Leenstra, Michiel van der Velde, Jurjen de Jager, Liesbeth Grondsma, Greelt Visser.
49 Sinterklaas wordt ontvangen bij de Rooms Katholieke school Sint Ludgerus aan de Brouwersdyk. Koetsier is Jan Y. Bouma (ca. 1965).
23 Jo Zijlstra-Graafsma en Teun Graafsma-Galema met de kinderen Dolf en Piet Zijlstra bij de winkel van Vogelzang op 't Dwarsnoard. 50 Het molentje van de familie Bokma aan de Brouwersdyk vlak voor de afbraak (ca. 1938).
24 Eind jaren '30 maakt meester Jelle Boonstra vele foto's van Workum e.o. Deze foto is genomen bij de woningen aan de Schoolstraat met op de achtergrond de woningen aan 't Noard. Het meisje op de foto is ons helaas niet bekend. 51 Een nog onbebouwde Sint Annafinne gezien vanaf de brug over de Yskeburrefeart achter de Sint Ludgerusschool (ca. 1938).
25 De Hervormde Vrouwenvereniging "Wees een zegen".
Bovenste rij: Huitje Spijksma-Wassenaar, Trijn van den Akker, Jetske Tigchelaar, Sijke Folkerts-Zoethout, Tiete van den Akker-Deinum, Grietje van de Lageweg-Deinum, onbekend.
Tweede rij: J. Oosterbaan-Steigenga, Antje Sipkema-van Santen, mevr. Piersma (?), onbekend, Annie de Boer, onbekend, Wietske Koopen-van der Meer, Gerkje de Boer-Wiersma.
Derde rij: Jeltje Hiemstra-van der Kamp, mevr. Van der Leun, Sjoukje Bleeker-Zeldenrust, Lokke Visser-Molenaar, Tine Bouwsma-Kaspersma,
Y. Huitema-Huitema, Evertje van de Lageweg-Sterk, Hiltje Steiginga-Zeldenrust.
Vierde rij: Minke Bakker-Windsma, Feikje Hagen-de Lange, mevr. Roskam, Afke de Boer-Koopmans, Sophie Ybema-Arnoldussen, Alie Dijkstra-Nieuwland, Trijntje van der Heide-Sterk, Durkje Bijlsma-Leentjes, mevr. Wijnja. Vijfde rij: de buschauffeur, Hiltje Dijkstra-Tiesma, Romkje Spijksma, mevr. Koopen, Akke Vrolijk-van der Kamp, Ymkje Vrolijk-Bijlsma, Wesseltje de Jong-Sjoerds. Voorste rij zittend: mevr. A. Klinkert-Hoekstra (voorheen moeder van het armenhuis), Geertje (woont bij mevr. Klinkert in), mevr. Sjoerds.
Voorste rij staand: mevr. Bouman, Jeltje Vrolijk-Kemker, Sijke Dijkstra-van der Goot, Jantje Haitsma-de Vries, Akke de Hoop, onbekend, onbekend.
52 De zogenaamde "Opslach" naast de boerderij van Wopke Bruinsma (ca. 1940). Tegenwoordig de ingang naar de Stedspôle.
26 De bokkenwagen van de familie Gaastra ca. 1910. V.l.n.r. Simon, Arij, Piet en Adriaan.
2010 2012