Warkumer Wikekalinder 2007


bestel de  kalender: klik hier
terug naar de Webwinkel
8e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
2007


00 De toren van de Workumer Sint Gertrudis kerk 27 Dienstbodecursus in het weeshuis (1939).  
Achter v.l.n.r.: Ymkje de Groot, Fetje van der Heide, Tappie Elzinga, juffrouw Franzen, Anne de Boer, Sjoukje Elzinga, onbekend, Hinke de Vries, onbekend.
Midden: Foekje Steensma, Grietje Nagelhout, onbekend, Boukje van Tuinen, Dieuwke van Tuinen, Fokje de Zwart, Marie Riemersma, Tjikke van den Akker, Grietje Sterk.
Voor: Jantje Canrinus, Pietje de Groot, Jantje van der Kooy.
01 Gelukkig Nieuwjaar. Midden Brucht Groenhof en rechts Jan Robijns 28 Manoeuvres en exercitiën der Burgerwacht. Tijdens het 1000-jarige bestaan van Workum op 10 en 11 juli 1907 werd het bezoek van stadhouder Willem V aan Workum  in  1785 door middel van een groot openluchtspel uitgebeeld.
02 It Soal tijdens een strenge winter in de jaren '60-'70. 29 De vervallen boerderij van de familie Huitema in de Begine vlak voor de afbraak in 1972.
03 De werkplaats van de familie Hobma voor de afbraak. Restant van eens de trotse houtmolen De Engel tegenover de inmiddels afgebroken boerderij Tomas Hof. 30 Anna Vossen (getrouwd met Anne Heeres Visser) voor de kapsalon van Marcus Kemker: “Gedipl. Dames en Heerenkapper; permanent - wave; M.J. Kemker”.
04 Priksleewedstrijd van de buurtvereniging Sylspaed op de Dolte in de winter 1985-1986. 31 De tuin van de familie Sluijterman-Potma op 't Súd (± 1900). Aan weerszijden de beelden Flora en Hebe en daar tussen in v.l.n.r. de kinderen Dien, Ham en Tjits Sluyterman.
05 Gasfabriek in de jaren '70. 32 In Londen wordt op de palingaak “Mentor” door Atse Aukes de Groot (rechts) paling verkocht (± 1911).
06 De schoenhandel van Petrus Eiling op 't Noard 111. In de deuropening staan Petrus met pijp en Margaretha Eiling-Dooper met hun kinderen (± 1915). 33 Panorama van 't Súd, gezien vanaf de toren.
07 Een kijkje in de woning van mevrouw Sluyterman-Potma. Vanuit de “gellery” zien we de voordeur en links de deur naar de buitenplaats. Nu woont hier de familie Doting, Noard 3. 34 In 1978 werd een hardloopwedstrijd georganiseerd. De wedstrijd werd geopend door de Workumer sportman van het eerste uur Jan Ybema. Links van hem zijn vrouw Fie Ybema-Arnoldussen. Rechts loopt een bestuurslid van de vereniging “Horror” te Sneek.
08 Tijdens de zeer strenge winter maakten op 20 februari 1929 de familie Yntema gebruik van het sterke ijs. Terwijl Obe het paard in bedwang houdt, poseert de rest van de familie in de belslide, V.l.n.r. Hiltje, Wikje, Klaske, Wieger en Haentje Jan. 35 De “Titanic”, de gondel van de Fleurige Begine.
09 Na de sneeuwstorm in februari 1979 maakten velen door de sneeuw lange kuiertochten. De fotograaf Geert Bakker en zijn vrouw Akke maakten een reis door de landerijen naar de woning van Jan Engelsma in it Heidenskip. Ze waren niet alleen, ook Jappie Visser maakte de reis door het sneeuwlandschap. V.l.n.r. Akke Bakker-Zijlstra, Jan Engelsma, Jappie Visser en Yde Engelsma kijkt nog net boven de sneeuwduin uit. 36 Johannes Krol voor de klas. Van 1929 tot en met 1937 was hij onderwijzer aan de Openbare Lagere School.
10 De toneelclub van de jeugd van de Hervormde Kerk in 1945. Achter v.l.n.r.: Tine Kaspersma, Theunis Smid (winkelfeint), Tjeerd Meijer, Hylke Dykstra, Doet Siebesma-Elzinga, Arjen Bouwsma (âlde boerearbeider).Voor: Oeble de Boer en Trijn Visser. 37 Het hek op de Makkumerdyk bij Séburch (1940).

Midden Esther IJlstra
Rechts Aagje IJlstra

11 De Workumer Drumband op it Sylspaed loopt in de richting van Séburch (± 1960). 38 In 1957 werd het 1050 jarig bestaan van Workum gevierd. Op 26 september versieren Tjetje Haitsma (links) en Sietske Kramer (rechts) de boog op 't Noard bij de Gereformeerde Kerk.
12 Workumer palingaken in de Dutch Mooring niet ver van de Tower voor het Custom House bij Billingsgate fishmarket in Londen (± 1890). Volgens een oud recht hadden de aken hier een vrije ligplaats. Voorwaarde was dat minstens één aak moest blijven liggen. Kurkezakken en aalkorven beschermden de aken tegen botsingen met de steeds groter wordende schepen in het vaak mistige Londen. 39 Herre Dijkstra op 't Noard in actie tijdens de tugerij op Veekeuringsdag (± 1965).
13 Engelse les (1984-1985). Achter v.l.n.r. leraar Visser met de dames Oppedijk, Ten Have, Haagsma, De Boer, Witteveen, Van Dijk, Van der Meij en Nauta. Voor v.l.n.r. Van Korlaar, Visser, Veldman, Yntema, Visser en Stegenga. 40 Rink Hendriksma was de eerste Workumer met een automobiel. De foto is in de 20-er jaren genomen op hun boerderij te Nijhuizum. Rechts staan Rink en rechts zijn zoon Roelof Hendriksma. Tussen hen in staat Rinks huishoudster Joukje de Ruiter.
14 Links van de ingang naar het gebouw Oer de Toer stond voorheen de winkel van Jelle Flapper. Hier staat hij voor de deur van zijn pand, toen nog Markt D8 met op de zijgevel het opschrift “Heeren en Kinderkleeding; mode artikelen; hoeden en petten” (1935). 41 De smederij van Sietze Molenaar op 't Súd. Van links naar rechts Douwe Bergsma, Willem Molenaar en Hindrik Bekkema.
15 De Beukerhonk 1981-1982. Bovenste rij: Sjouke Kramer, Janet Coens, Johanna  van der Bij, Chris Feenstra, Feike Arend Hoekema, Kees de Jong, juf Meta Kuiper en Nienke Zwerver. Middelste rij: Nienke Atsje Nicolai, Jan en Nienke de Groot. Onderste rij: Douwe de Boer, Jan Sietse Stoel, Marco Oosterkamp, Lutzen Wesselius, Sjoekie de Jager, Gwendolin Wolters, Woltje Thea Bokma en Andries Terpstra. Zittend: Ester Wouda, Marcel van den Akker, Wâte Haanstra, Harm Stoel, Gea Smit en Nellie de Boer. 42 Doede Visser en Tjamke Boogaard op het IJsselmeer.
16 De Aldewei omstreeks 1913. Rechts de toegang tot de boerderij van de familie Haagsma (nu Breemer). Het bruggetje ligt over de al niet meer bestaande Eniggaburrefeart. 43 De laatste melkrit van Harmen Watzema. Jacob de Jong brengt bij de familie G. Bakker de laatste boodschappen.
17 Toneelvereniging het Masker op 24 april 1940. 44 De “Kuiperij en Klompenhandel” van de Wed. J.T. Gaastra op 't Súd 1.
18 Optocht door Workum. Op de wagen zitten Douwe ten Dam en zijn vrouw Hinke Steigstra. 45 Het jaarlijkse uitje van de commissarissen en hun dames van de Workumer Nutsspaarbank van 1817. V.l.n.r.  dhr. R.A. Bouma (dir. v. De Goede Verwachting), dhr Breukelaar (hoofd O.L. School), mw Breukelaar, dhr. W.T. Beetstra (apotheker), dhr. Heeringa (veearts), mw. Heeringa en dhr. J. Robijns (winkelier).
19 Een zogenaamd “tableau vivant” uit ± 1916. Centraal op de voorgrond zit met de gespreide armen Jitske Gaastra (*09-11-1906). 46 De oliemolen “De Liefde”van de familie Potma aan de Trekvaart (± 1900). Het houten molenaarshuis was voorzien van twee grote houten schoorstenen. Achter de ronde topgevel zat de zgn. “theekamer”, die langs een trap van buitenaf bereikbaar was. Na de dood van de laatste eigenaar Romke Potma in 1921 werd de molen afgebroken.
20 De Schoolstraat, de nieuwbouwwijk met wonen aan het water anno 1913. Links staat nog een restant van de eens zo beroemde pannenfabriek van de familie Abbring Hingst. Het skûtsje is van de familie Van der Meulen. 47 “Als u mij niet kent, hier staan ik op in mijn harenjas en mijn jongste broer Johannes, die woonde vroeger bij Robijns, als u hem ziet, laat hem Robijns maar eens zien, en ik woonde bij Teppema, maar ik drijf nu mijn eigen paarden voor de buggie, dat is beter of een ander zijnes. M.J. Brouwer”. Deze tekst staat op een foto, verzonden uit het verre Amerika.  Frederik Robijns had zijn bedrijf in het middelste pand, wat nog steeds van de familie Robijns is. De familie Teppema zat in de Wijnberg.
21 Meijer Regeling en Jetse Seekles op Séburch met een húsketontsje (1956). 48 Dansclub T.O.F. onder leiding van Henk de Vries.
22 Durk en Anna de Haan-Bakker bij het bruggetje van de familie Bakker aan de Spoardyk (vóór 1970). 49 Sint Nicolaas op huisbezoek in Workum (1986).
23 Daar waar nu de Klameare staat, stond in 1913 de Pleats met haar vele bewoners. De Pleats was met water omgeven. Links staat de berg van de familie Huitema en aan de overkant zien we de huizen van de Emmabuert. 50 Jan Robijns aan het kaarten met de dochters van zijn buurman Tjipke de Vreeze.
De middelste dochter is Suzanna Juliana de Vreeze (1890-1967). Met haar man Keimpe Veltman was ze uitbater van restaurant Séburch te Workum.
24 Het Grutte Pierfeest in 1921 voor de luifel van de waag. 51 De Workumer Voetbal Club (W.V.C.). Achterste rij 2de van links: Tiemen Hunia. Midden v.l.n.r.: Brucht Groenhof en Jan Robijns. Vooraan geheel links: Doede van der Meulen.
25 De Droege Dolte gezien vanaf De Hoek fan de Stâl. In de verte de boerderij van de familie Wuyts (1940). 52 De vervallen scheepswerf De Hoop van Evert Zwolsman (± 1965). Achter hellingbalk met de hellingblokken staat zijn woning.  
26 Het Workumer station vlak voor de afbraak (1972). 53 Wymertshof
2000 2008