Warkumer Wikekalinder 2010


bestel de  kalender: klik hier
Terug naar de Webwinkel
11e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
2010


00 Tillefonnepaadsje in de jaren ’60.

27 It Hynstegat.

01 ’t Sylspaed (ca. 1950).

28 De Merk met de toren in de jaren ’20. Rechts voor staat de kar van de familie Robijns, herkenbaar aan de ruimte tussen de planken, zodat het meubilair gemakkelijk vervoerd kon worden (ca. 1938).

02 De pomp bij de Sint Gertrudiskerk uit 1785.

29 Het Greate Pierfeest met “kreupele” Rikus Robijns verkleed als een van de woeste aanhangers van Greate Pier. Het was een openluchtspel, waarin de deelnemers soms te veel in opgingen, zo werden koeien uit de weilanden gehaald en naar de Merk gebracht (1921).

03 De Rooms Katholieke dansclub van Workum in het seizoen 1938-1939 o.l.v. Henk de Vries in het Sint Jozeflokaal. Links voor staan de instrumenten van de Frisian Band. Bovenste rij v.l.n.r. Griet Popma, Ids Sybrandy, Marie de Vreeze, Lieuwe Huisman en Bennie Eiling. Tweede rij: Feike Dijkstra (zoon van de beheerder van het Sint Jozeflokaal), Gerard Brandenburg, Stien Popma, Bertus Jellesma, Clara Huitema (was een goede hardrijdster), Teake Popma, Riemke Bruinsma, Veldman (later kapper in Bolsward). Derde rij v.l.n.r. de beheerder van het Sint Jozeflokaal Johannes Dijkstra, Henk de Vries (dansleraar), Lykle Griek (accordeonist uit Hindeloopen), Jule Yntema, Martha Huitema, Johannes (Hans) Westra, Cato Conens, Marten Visser, mw. M. Yntema, Johanna van der Pol en Ypke Eiling. Zittend vooraan v.l.n.r. Eelke de Jong, Catrine van der Pal, Catrine de Jong en Jouke Y. Bouma.

30 In 1948 werden in Workum Kroningsfeesten gehouden, omdat Juliana haar moeder als koningin had opgevolgd. De hele stad was versierd. Deze kunstzwaan in de Dolte was gemaakt door Albert de Vries die hem voor zijn woning liet drijven. Voordat hij bij de vellenkoopman Tjeerde werkte, was hij o.a. visser te Hindeloopen. ’s Zomers ging daar in het ondiepe water van de Zuiderzee te “botstekken”. Vroegen ze hem of hij iets gevangen had, dan was zijn antwoord bij weinig vangst: “in braedjen”, oftewel een pannetje vol bot. Wat voortaan zijn bijnaam zou zijn.

04 De bewaarschool stond in de Schoolstraat, waar nu het parkeerterrein is. Op het moment dat de foto is genomen, werd het gebouw gebruikt als veestalling door Monze Stellingwerf.

31 Deelnemers van een optocht uit ca. 1958. De menner van het paard is Hidde Postma en de meisjes op de wagen zijn v.l.n.r. Lucy Postma, Geeske of Grietje Postma, Pietje Postma, Henny Dijkstra en Sijke Postma.

05 Siemon Gielstra, de zoon van de timmerman uit de Begine, heeft zich laten fotograferen op een motor van het merk Ariel met het kenteken B-1444. De motor is niet zijn eigendom, maar is van S. Venema uit Weidum, waarschijnlijk de fotograaf.

32 De Coöperatieve Grasdrogerij Workum in de jaren ’50.

06 Bij de Hoek fan de stâl (ca. 1938).

33 Ter gelegenheid van het 50-jarig priesterschap van pastoor Jurjen Yntema is de ingang van de Rooms Katholieke Kerk mooi versierd. Pastoor Yntema kwam van Tirns. Hij is o.a. missionaris geweest in Frederikstad (Noorwegen). Vanaf 1917 tot zijn dood in 1945 is hij pastoor te Workum.

07 Het is winter. Op de Dolte zitten de zeemeeuwen op het kapot gevaren ijs. Op de achtergrond zien we v.l.n.r de boerderijen op Algeraburren, Zathe Tichelwerk van de familie Van der Werf (nu Jellesma) en de boerderij van Haagsma (later Breemer). De foto is genomen op de hoek Doltewal-Schoolstraat (ca. 1938). 34 ’t Dykshúske aan de Makkumerdyk. Voorheen was het een tolhuis met een hek waar passanten tol moesten betalen.

08 De tabaksfabriek “Cuba” van de familie Riemersma (nu Schippers) aan de Schoolstraat (ca 1938).

35 Wedstrijdzeilen om de Bûterpôle. V.l.n.r. S. Visser (fourage), Hazevoet (huisarts), Wynia (brugwachter spoorbrug), O. de Roos (stationschef), B. Groenhof (vertegenwoordiger koffie- en theehandel Gaastra), S. Vlas (radiocentrale) en Jukema (notaris). De foto is van vóór 1939.

09 Het verenigingsgebouw “Rehoboth”, nu restaurant “Sluiszicht” (ca. 1938).

36 De brievenbestellers van Workum in 1895. Derde van links Johannes Jetzes Lentz. Vijfde van links Michiel Wiegers de Jong en geheel rechts zijn vader Wieger Michiels de Jong. De foto is waarschijnlijk genomen achter het postkantoor, dat toen gevestigd was op ’t Noard in het pand, dat we goed hebben gekend als “Wymertshof”. Nu hotel De Wymerts.

10 Jappie Visser aan de Aldewei voor het goede doel in actie met het oud papier (1988).

37 ’t Súd bij de Kettingbrêge. In het tweede pand van links is bakkerij van Jan C. de Vries gevestigd. De vellenkoopman Dubbeld Tjeerde woont in het mooie pand ernaast. En daar weer naast woont Albert (“Braedjen”) de Vries, die bij Tjeerde in dienst was (eind jaren ’30).

11 De verbouwing van de U.L.O. aan de Aldewei is net klaar. Op de gevel van het aangebouwde stuk zijn de woorden “Chr. U.L.O. School” geplaatst. In oktober 1939 wordt de verbouwde school in gebruik genomen. De fotograaf meester Jelle Boonstra heeft zijn fiets tegen een boom geplaatst om een foto te maken. Let eens op de mooie moffen aan het stuur.

38 Veekeuring. Voor de slagerij van de familie Pruiksma. V.l.n.r. Bauke Pruiksma, Siem Pruiksma-Ybema, Geertje Pruiksma-Wassenaar, Klaas Pruiksma, Lieuwe Kampen en Thijs van Santen.

12 Workum werd vroeger ook wel de “karrenstad” genoemd, om de vele karren die zich in de stad bevonden. Op deze foto uit ca. 1938 is het drukke verkeer op ’t Noard te zien.

39 De Schoolstraat.

13 ’t Súd met rechts de bakkerskar van Folkert Stuur, die voor zijn winkel staat. Boven de gevel van Simon Vlas de eerste reclameverlichting van Workum: “Philips beschermt uw oogen”. Voor de dakkapel zitten spiegels, verklikkers genaamd (ca 1938).

40 ’t Noard met het tweede pand van rechts het Waterschapshuis en het vierde pand het “R.K. Vergaderlokaal St. Jozef”.

14 Coöperatieve Zuivelfabriek “De Goede Verwachting” gezien vanaf de Parallelwei. De houten stal vooraan van Siebe Postma staat op het zogenaamde “Djippe Gat”, ooit gegraven om het spoor en de Parallelwei op te hogen en later met slatmodder weer gedempt (ca 1938). De houten stal werd later vervangen door een grotere van steen, waarin Siebe Postma en zijn zonen Douwe en Bonne 20 koeien en 2 friese paarden in hadden staan.

41 De Gereformeerde Kerk (ca. 1938).

15 M.s. “Gerard”, waarmee Wijbe Elzinga vanaf 1930 tot in de oorlog de beurtdienst Workum – Sneek – Leeuwarden onderhield. De “Gerard” was genoemd naar een telg uit de familie Faber en een zusterschip van de “Johanna Jacoba” in IJlst en van de “Mintje”, waarmee hij tijdens de oorlog voer. Op de achtergrond zien we de spoorbrug met de toen nog bestaande Wachtpost. 42 Strontrace 1986.

16 Andries Visser bij zijn woning op Séburch (eind jaren ‘30).

43 Interieur Sint Gertrudis Kerk.

17 De smederij van de Weduwe S. Graafsma op ’t Noard: “Handel in rijwielen en landbouwwerktuigen”. In 1932/1933 is de bedrijfsnaam gewijzigd in D. Graafsma.

44 Scheepswerf De Hoop. Deze kaart is door U. Zwolsman Wzn. Op 17 januari 1921 als briefkaart verzonden naar ene Gijsbers te Zwijndrecht. De tekst achterop is niet goed meer leesbaar, maar het gaat over een “boeierjacht”.

18 Eén van de eerste uitjes van de bewoners van Mariënacker. Voordat de reis begint wordt eerst geposeerd voor de bus. De rolstoelen van de passagiers staan al op de bus.

45 De Spoorloods.

19 De Yskeboerefeart. Dit gedeelte naast het Sint Gertrudis Gesticht werd ook wel “it Nonnesleatsje” genoemd.

46 De Dolte gezien vanaf de sluis (ca. 1900).

20 Jozeph Brouwer met paard en wagen aan het melkrijden. Deze foto is genomen in 1950 in de mar door zijn dochter Jacoba van der Meulen-Brouwer.

47 Putten graven voor de feestverlichting in 1982. Links op de foto Siep van der Meulen en rechts zijn zoon Jos. In totaal werden 70 putten gegraven om de palen van de feestverlichting in te zetten in opdracht van de winkeliersvereniging H.I.N. (Handel Industrie en Nijverheid).

21 Op ’t Dwarsnoard waar tot de jaren ’50 de Dolte nog liep (ca 1938).

48 Sinterklaas in Mariënacker. Frou De Boer, van oorsprong uit de Warkumer Mar doet een voordracht. Rechts van haar zit de directrice mevrouw Van der Staay. Geheel links Bennie de Vries, die de muziek verzorgt.

22 Sacramentsdag op het kerkhof van de Werenfriduskerk. Pastoor Jurjen Yntema en Kapelaan Karel Meurs voor de kapel. Rechts staat Meije Siemonsma. De kapel is door Sjoukje Jorna geschonken.

49 Slagerij van de Gebroeders Pruiksma in de A&O winkel van de familie Boonstra. Achter de toonbank staat Klaas Pruiksma.

23 Middenstandscursus juni 1939 in het Sint Jozeflokaal. Achterste rij v.l.n.r. Douwe Jongstra (in de oorlog in Limburg tijdens een bombardement omgekomen), De Wolf en Ids Sybrandy. Voorste rij v.l.n.r. Haije van der Werf, meester Popma, kapelaan Karel Meurs, Bauke Jongstra, meester K. Meijer, Cato Conens, Plonie Brandsma, Jelmer Huisman, Marten Visser, Johannes (Hans) Westra en Johannes van Dijk (in de oorlog in Duitsland omgekomen).

50 Zes vriendinnen in de jaren ’20. V.l.n.r.: Dutje Vlas, Baukje Vlas, Anne Koch, Anne Gras, Martje Groenhof en Aukje Gielstra

24 Afbraak van de boerderij van de familie Bootsma 1953. Deze boerderij stond daar waar je nu de Balkfinne in rijdt. Rechts op de foto kun je het pand zien waar nu hobby en doe het zelf zaak Van der Meulen is gevestigd.

51 Gezicht vanaf de Nonnestrjitte op it Skil en de Pilesteech (ca. 1938).

25 Gezicht op Workum vanaf de houtmolen van Fekkes.

52 Een wintergezicht op ‘t Soal in de jaren ’80.

26 De Merk met de Koek- en Banketbakkerij van M.S. Westra.

2009 2011