Warkumer Wikekalinder 2008


bestel de  kalender: klik hier
terug naar de Webwinkel
9e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
2008


00 Het stadhuis van Workum tijdens de Kroningsfeesten (1948).

27 Een Workumer koor van honderd jaar geleden. T.A.V.E.N.U. genaamd, wat een afkorting is van: Ter Aangename Verpozing En Nuttige Uitspanning. Opgericht in 1908.
Op de achterste rij staan v.l.n.r. 1ste Ype Wielinga, 4de Folkert Stuur, 5de Jan Robijns, 7de Tjalke Gaastra en 8ste Jappe Schotsman (nog lid in 1933) met achter hem J.T. de Vries (nog lid in 1933). De tweede rij van voren: 1ste juffrouw Oudeboon (lerares aan de Openbare Lagere School, nog lid in 1933) met voor haar zittend op de grond mej. De Boer. Geheel rechts zit de dirigent Hotze Zeijlstra. Wie weet de namen van de overige zangers en zangeressen?
01 Arresleewedstrijd op de Merk. Rechts Gerben Bonnema en Tinie Vrolijk.

28 “It Pothús” van aardewerkfabriek R.F. de Boer op ’t Noard (juli 1975).

02 Ledenwedstrijd

29 Panorama Workum in de jaren ’60.

03 Hannie Walthuis en Hanneke Faber hebben boodschappen gedaan in de winkel van Leo de Vreeze. Het lijkt er op dat men al bezig is met het omleggen van de Dolte. De plek waar de twee nichtjes lopen ligt nu de Noarderbrêge (januari 1947).

30 Een dagje naar Gaasterland op de boerenwagen van de Familie W. van Rijs (1944).
Achterste rij v.l.n.r.: Wybren van Rijs, Kornelis Romkema, Jantje Dijkstra-Vlieg, Alie Kurpershoek, Jenny Romkema, Oene Dijkstra, Meiny Romkema, Koen Tinke, Gerrit de Zwart en Hans Speerstra (Sneek)
Voorste rij:
Tjerk de Zwart, Siebe Dijkstra (achter Tjerk), Yfke de Zwart, Elske Romkema, Jeljer Dijkstra, Pietie Dijkstra, Tonny de Zwart, Henk Romkema, Japie de Boer (?) (achter Henk), Margje Romkema
04 Bakkerij Stuur stond bekend om haar lekkere Fryske dúmkes. Op de foto v.l.n.r. Jetske Stuur en haar moeder Grietje Stuur-Klein (1955).

31 Noard (plm 1970)

05 De Openbare School (plm 1963). Links vooraan: Ale Adema, Sijke Mulder, Fokelien Robijns, Tjeerd Abring-Hingst.
2e rij, staande: Piet Visser, Juf Muller, dan zittend onbekend en achter de bloemen Rudie Abma, Frits Koehoorn en Yge (of Ige) Yntema
Naast Juf: Theunis Pelle, Ate van der Veen, onbekend, Nynke Faber en zittend Bouke Cnossen.
De twee onbekenden zijn waarschijnlijk Klaas Weremeus Buning en Willem Venema.
Op de foto is te zien dan we lezen leerden in het fries. Op de grote leesplank staan de woorden Hoep en Doek. Het 'gordijn' voor het raam van de deur is een handdoek afkomstig uit Enschedé waar de school haar jaarlijkse schoolreis doorbracht ( de hoogste klassen) Op de foto staan de 1ste en 2e klas die samen in één lokaal zaten.
32 Oebele Lanting met de ijzeren “stikellûker”van de firma Bakker bij het kerkhof op de reed van Zoethout (plm 1970).
06 In de winkel van T. Walta in de Begine was van alles te koop van “garen band en sajetten” tot “Zebra kachelglans”.

33 Tjerk Romkema met de trompet en zijn broer Jolle met de trekzak (1943).
07 De bekende Workumer veearts en musicus Heeringa met zijn vrouw en dochter Alie (plm 1925).

34 Doede van der Meulen aan het werk in de tuin van Geert en Akke Bakker. Aan de achtergrond te zien, is de Rolpeal in aanbouw (1972).

08 Tijdens de strenge winter van februari 1979 maakten Akke Bakker-Zijlstra en haar man Geert een reis naar de woning van Jan en Sietske Engelsma in It Heidenskip. Aan de rand van het dak hingen enorme lange ijspegels. Akke toont er hier een van.

35 Luchtfoto van ’t Noard met de Vermaning.

09 Het interieur van de Rooms-katholieke Werenfriduskerk in 1913. Op deze foto is te zien dat het altaar gesloten is.

36 De voormalige winkelpanden op ’t Súd van v.l.n.r. Bakkerij Stuur, de firma Romkema, familie Simon Vlas en Oene Dijkstra (plm 1955).

10 In de jaren ’70 had Workum een vogeltjespark achter de Noba, “De Ara” genaamd.

37 Twee BN-ers. De Bekende Nederlander Thijs Feenstra en de Bekende Nijefurder Wim Bakker op een zondagmiddag achter de woning van Geert en Akke Bakker aan de Spoardyk.

11 Pabe Sipkema aan het vegen bij het het oude Mariënacker (plm. 1965).

38 Meester Nico Faber voor de 6de klas van de Hervormde School (1946).

12 Een foto van de Wimerts op ’t Noard nog voordat deze in de jaren 1865-1875 werd gedempt. Een van de panden rechts is het “Wapen van Friesland”, op de originele foto is het uithangbord met het wapen van Fryslân nog net te zien. Nu staat de woning van de apotheker op deze plaats.

39 Pabe Sipkema op Veekeuringsdag in de jaren ’70.

13 De nieuwe winkel van Tjerk Romkema in de voormalige Hervormde pastorie (1955).

40 Op 4 oktober 1900 hertrouwde Maria Hendrika Zandstra, de rijke weduwe van Rintje Jans Visser, met Meile Horjus van Makkum. Anna Ceses Visser (3de van links) en Anna Ages de Groot (rechts) hielpen mee op het grote huwelijksfeest.

14 Rechts café De Zwaan op de hoek met daarnaast een winkel. In 1832 waren beide bedrijven hier al in gevestigd.

41 Geheel links Garage Yntema met daarnaast de “doe het zelf winkel” van Douwe Yntema (later Lolke Bandstra). De Hervormde pastorie is nog in oude staat, voordat het omstreeks 1955 werd verbouwd tot winkel van Romkema (nu Het Kruidvat).

15 Op 7 april 1976 viel een grote kraan bij de Kettingbrêge in de Dolte. Een nog grotere kraan van Nekem te Sneek bracht de drenkeling weer op het droge.

42 It Skil

16 De openbare school (1929/1937) Achter: v.l.n.r. juffrouw Bonnema, Wessel Kouwenhoven, Jopie Kronenberg, onbekend, Frits Robijns, Marten Nijenhuis, Hendrik Robijns, Bartele Broersma, meester Krol en hoofdmeester Oosten. Midden v.l.n.r. Wikje Abring Hingst, Griet Bouma, Willy van Emmeren (?), Sietske de Jong, Aafje Abring Hingst, Jeltje Robijns, Lize de Jong, Klaske Yntema, en Jan Yntema. Voor v.l.n.r. Jacob Kouwenhoven, Sikke Hiemstra, Jacobus Broersma, Frederik Robijns, Jochem Zandstra, onbekend, Schelte de Jong, Marten de Jong en Wieger Yntema.

43 It Toarntsje tijdens de mobilisatie vóór de Tweede Wereld Oorlog. Vooraan staan Durk de Haan (links) en Jan Robijns.

17 Het Noard omstreek 1900. Links staat het postkantoor, later het armenhuis en Wymertshof.

44 Vijf vriendinnen v.l.n.r. Anne Holkema, Jans Hobma, Janke Mein, Tjaltje A. de Groot en Trijntje Ages Visser (plm 1920).

18 Leden van de muziekvereniging Crescendo bij de Beginebrug in 1961 onderweg naar de optocht met Koninginnedag. V.l.n.r. de zoon van de postkantoorhouder, Feike Sjoerds, Otto Visser, Johannes Visser, Siebolt Visser, Thedy Sjoerds en Arjen Bouwsma.

45 De Gasfabriek op ’t Skil (plm 1910).

19 Bevrijdingsfeest 1945.
Bovenste rij v.l.n.r. Alie Kurpershoek, Jenny Romkema, Sietske Bergsma, Tine Bergsma, Meiny Romkema.
Onderste rij v.l.n.r. Elske Romkema, Siebe Klaas Bokma en Webkje v.d. Hout.

46 De sluis in juli 1917 gezien vanaf het schip van de familie Koch.

20 Het koor “Laus Deo” (1948/1950).
Bovenste rij v.l.n.r.:
Marten Ypes de Jong, Hylke Visser, Bertus Wouda, Klaas Deinum, Douwe Steenstra, Sjoerd Reinstra en Johannes van Brug.
Middelste rij v.l.n.r.:
Eize Speerstra, Sikke Nauta, Taede Elzinga, Marten Lanting, Cees Riemersma, Eeltsje (?) van der Kooi, onbekend.
Voorste rij v.l.n.r.:
Jelte Pieters Riemersma, Jelte Reitses Riemersma, Wieger van Brug, B. Sijpersma (dirigent), Jouw Keuning, Hayte Wouda en Marten Siebrens de Jong.
47 De Merk (1961)

21 Arij Gaastra (links) en Sytse Visser (rechts) maken reclame voor diverse veeproducten (plm. 1915). Sytse Visser zijn vader Anne Visser Azn. had een winkel op ’t Noard (nu van der Goot)

48 De winter van 1981/1982.

22 Schoolreisje van de Openbare School (plm 1934). Drie dagen naar Ede met de bus van Bouma uit Makkum.
Achterste rij: Meester Oosten, Michiel Cnossen, Wieger Yntema, Frits Robijns, Romke Kluiwstra, Marten Nijenhuis, Hessel de Jong, onbekend, juffrouw Nijenhuis
Tweede rij: Frederik Robijns, Jildert Zuidema, Jappie Kouwenhoven, Jokke van Dessel, Pieter Cnossen.
Derde rij: Sikke Hiemstra, Auke van der Baan, Marten en Schelte de Jong, Klaas Groenhof, Henk de Boer, Hendrik Robijns, onbekend.
voorste rij: Tine de Boer, Antje Cnossen, Maaike de Jong, Janny Seekles, Lize de Jong, Boukje van Tuinen
49 De Nonnestrjitte in winterkleed (plm 1980)

23 De leugenbank is omgetoverd tot “De Waarheid” ((plm 1957).
V.l..n.r.: Tjidze de Jong, Cor de Boer, Jan Visser (van Gerke), Houke Grasman, Sjoerds, Marten de Jong, Jan Visser (Jan en Jikke), Hinne Visser, Jappie de Jong, Joost Siemonsma, Klaas Mein, Jan de Vries, Siebren de Jong, daarachter Hofman, Rein Bajema en Siemon Wiersma. Zittend Sjoekie van de Lageweg, Ype Smid en een onbekende.

50 Bij de Kettingbrêge op ’t Súd.

24 De nieuwe autobussen van Faber. Geheel links in de deur mevrouw Faber en rechts van haar staat de eigenaar van de bussen Freerk Faber (1925).

51 Albert Harmen Stuur de 4de generatie van de Workumer bakkersfamilie Stuur (plm 1955).
25 Hunia’s drukkerij toen nog op de Merk. Op de stoep staan mevrouw Kemker en haar buurvrouw mevrouw Zandhuis. Op de achtergrond is de winkel van Flapper nog te zien met het opschrift: Heeren en Kinderkleeding, Mode Artikelen, Hoeden en Petten.

52 Tomas Hof met het heechhout over de Igleburrefeart.

26 Op 22 juni 1961 wordt beppe Reinskje Pruiksma-Bakker 100 jaar. Haar verjaardag wordt groots gevierd. Wiebe Reinstra probeert de kinderen in toom te houden.
De jarige staat in de deuropening met juffrouw Hanne in de arm. Achter het raam staat Klaas Pruiksma.

53 Wij sporen het oude jaar uit naar….2009 (foto 1913)

2007 2010