Trekking militairen kanton Hindeloopen 1813

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

links:
Trekking militairen Hindeloopen in 1813
(= it Heidenskip, Hindeloopen, Koudum, Molkwerum, Scharl, Stavoren en Workum)Lijst der trekking van het             
Kanton Hindelopen, gehouden
den 26 Augustus 1813, der Jongelieden
van de Classe van 1813.
1
..........
........
ongemak aan de knie (geschikt)
2
Johannes Namnes Adsma
Koudum
Geschikt
3
Klaas Piers Nauta
Workum
Geschikt
4
Aijt IJps van der Veen
Workum
ouste zoon van een W. (depot)
5
Anne Sijbrens van d Bank
Koudum
op het (????) (geschikt)
6
Pieter Hindricks Klaptrout (?)
Hindeloopen
te klein
7
Wiebe Douwes Valk
Workum
Geschikt
8
Klaas IJdes Frankena
Koudum
Een broeder onder dienst (prov. depot)
9
Jan Tjerks van der Brug
Koudum
Geschikt
10
Tjitte Liiwes Goustra (?)
Stavoren
mist 2 tanden
11
Lammert Alberts Steigenga
Nijega Koudum
Geschikt
12
Ansche Rinkes v d Ploeg
Stavoren
Geschikt
13
Gerke Gerrits Visser
Workum
Geschikt
14
Pieter Rintjes Brouwer
Workum
Verlamde beenen
15
Sijbren Sjoerds v d Wal
Nijega Koudum
Geschikt
16
Ocke Jans Jans
Hindelopen
depot, eenige Zoon eener Weduwe (depot)
17
Focke Ennes v d Wal
Nijega Koudum
2 Broers, de ouste onder dienst de
ander vrij (geschikt) gelood de te (??) in de (??)
18
Anne Harmens Bertwerda (?)
Workum
te klein
19
Gerrit Eelderts Dorenbos
Stavoren
Geschikt
20
Jeldert IJzaaks Smitt
Hindeloopen
te klein
21
Abe Durks Visser
Koudum
Geschikt
22
Sjouke Tjeerds Jager
Stavoren
te klein
23
Hessel Hindricks Wijbrands
Stavoren
Gebroken (ongeschikt)
24
Wiebe Meijers Astruling
Stavoren
Vader 73 Jaar (depot)
25
Teke Sietses van der Boom
Stavoren
regter oog niet best mee sien
26
Jacob Folkerts Jellesma
Nijega Koudum
Geschikt
27
Bouke Doekle Groendijk
Workum
Geschikt
28
Douwe Gerbens d Jong
Koudum
Een enigste zoon eener W. (depot)
29
Epke Obes v: der Wal
Koudum
Een broeder onder dienst (depot)
30
Douwe Gerbens de Boer
Workum
Zeer been (vrijgesteld)
31
Watze Hanses Metsz
Workum
Geschikt (te klein)
32
Reinder Jans de Boer
Stavoren
te klein
33
Hessel Murks Hofman
Koudum
de mond niet open krijgen (ongeschikt)
34
Foppe Cornelis Visser
Stavoren
niet wijs (ongeschikt)
35
Dirk Tiemens Tolhout
Hindelopen
Geschikt
36
Fede Sijbrens d Jong
Hindelopen
Geschikt
37
Age Jacobs Zijlstra
Workum
te klein (ongeschikt)
38
Evert Berend de Vries
Stavoren
Geschikt
39
Hartman Joh: Coertveld
Stavoren
ongemakt aan 't been (prov. geschikt)
40
Willem Ellerts d Boer
Koudum
ouste van 4 wesen (depot)
41
Anne Tittes Visser
Koudum
met het linker oog niets sien (geschikt)
42
Pieter Ypkes Huisman
Nijega Koudum
Geschikt
43
Aldert Feddes Thonissen
Hindelopen
Geschikt, overvallen (geschikt)
44
Sijbolt Douwes Bock
Molquerum
Geschikt
45
Sint Sjoerds Bastijn
Workum
Kwaad Borst (geschikt)
46
Stoffel Stoffels Yslander
Stavoren
kreupel extra (te klein)
47
Jacob Teekes Deinum
Workum
Geschikt
48
Teke Wiebes de Vries
Stavoren
Geschikt
49
Douwe Wibrens d Jager
Workum
Eenigste Zoon ener W. (depot)
50
Tjerk Klases Kuipers
Workum
Soldaat
51
Sijmon Gerrits de Jong
Molquerum
Geschikt dog mist 2 tanden (geschikt)
52
Age Steffens Walta
Workum
ouste zoon eener W. (depot)
53
Jarig Annis Klijsstra
Scharl Stavoren
de linker arm dunder (ongeschikt)
54
Tjebbe Ates van Deinum
Workum
apsend en ongemak aan de knie (geschikt)
55
Tjibbe Fockes d Wolf
Workum
niet wel en verlamming (ongeschikt)
56
Daniel Cristian v Dijk
Workum
te klein (tot de volgende Classe)
57
Heston Jacobs Lijklama a Nijholt
Workum
In dienst (Certificaat(?) afvermeeten(?)
tot de volgende Classe)
58
Lourens Luitjens Borrenholm
Molquerum
ouste zoon ener (W. depot)
59
Tede Harmens Hilverda
Workum
Enigste Zoon ener W. (depot)
60
Haring Ages d Koe
Koudum
Geschikt
61
Didert Jerimias Gras
Stavoren
Geschikt
62
Piebe Piebes de Boer
Workum
een dikte in d Li'sker (geschikt)
63
Jolle Pals Baanstra
Workum
Geschikt
64
Cornelis Harmens Dijkstra
Stavoren
Geschikt
65
Geert Rinkes Muisselaar
Stavoren
te klein en bult (ongeschikt)
66
Klaas Lubberts
Stavoren
in dienst
67
Gerrit Hilkes Roosjen
Hindelopen
Geschikt
68
Klaas Alberts Pause
Hindelopen
Geschikt gevangen te Leeuwarden
69
Sijmme Klaas van der Meer
Workum
Geschikt
70
Ysaak Zalomon d Jonge
Hindelopen
niet wijs en kromme benen (ongeschikt)
71
Rimmert Rimmerts d Boer
Stavoren
Geschikt
72
Jan Piers Passing
Workum
in dienst
73
Meindert Hindricks d Vries
Stavoren
Geschikt, absent
74
Sijbren Tiemens Moije
Hindelopen
Geschikt
75
Nanne Sjoerd v d Meer
Workum
ongeschikt om gesondheid (geschikt)
76
Foppe Lammerts v d Meer
Workum
Een Broeder in dienst (depot)
77
Bouke Cornelis Cramer
Koudum
Geschikt
78
Piebe Jans Slagter
Stavoren
Geschikt
79
Thonus Franses d Jong
Hindelopen
Geschikt
80
IJpe Boukes v der Wal
Workum
Geschikt
81
Wiebe Gerrits Mulder
Stavoren
Geschikt
82
Greelt Rienks Hobma
Workum
Een broeder in dienst (depot)
83
Jan Romkes Pilgrom
Workum
Een Eenigste Zoon van een W. (depot)
84
Gosse Aukes Stalman
Stavoren
Geschikt
85
Johannis Waltes Hofman
Koudum
Geschikt
86
Johannis Martinis Cassander
Workum
te klein