Fotoalbum Dijkstra-Gerritzen

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Dijkstra - Gerritzen
een boerenfamilie uit it Heidenskip

Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Dijkstra Gerritzen nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
1. onbekend
2. onbekend
3. onbekend

  
4. Bregtje/Brechtje Doekeles Gerritsen
*Gaastmeer 03-06-1844 - +Workum 02-08-1917
woont te It Heidenskip onder Nijega H.O.N. (1867)
boerin Koaidyk 6, it Heidenskip
dochter van
Doekle Gerrits Gerritsen en Wypkjen Sijmens Attema
boer en boerin te Gaastmeer (1844)
x Sneek 15-05-1875 Douwe Lolkes Dijkstra 1843-1908

mededeling d.d. 10-03-2021
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.
  
5. Douwe Lolkes Dijkstra
*Oudega-W. 31-05-1843
+Workum 05-05-1908
woont bij zijn ouders op de boerderij te Nijhuizum (1875);
boer Koaidyk 6, it Heidenskip
zoon van Lolke Jeltes Dijkstra en Feikjen Douwes de Boer
x Sneek 15-05-1875 Brechtje Doekles Gerritsen 1844-1917


6. Anneke Joukes Osinga
*Workum Wijk G nr 87 (Wiske 1)  12-01-1850
+It Heidenskip 01-12-1923
van boerebedrijf te Idzega (1876); boerin te Nijega (1902)
Van 1877 tot 1913 is Anneke Joukes Osinga boerin op
de Koaidyk 11 te It Heidenskip.
Daarna komt zijn op Brânburren 20 te wonen naast de boerderij van haar dochter Grietje op de Hoek en schoonzoon Jan Jagersma (Brânburren 22).

dochter van
Jouke Annes Osinga en Ytje Sibles de Vries
boer onder Workum, Wijk G nr. 87
dit is de Workumer Wiske 1  
de Beamkepleats genaamd (1845-1871)
zij is landbouwersche te Idzega (1876)

x Wymbritseradeel 20-05-1876

Harmen Wijbrens op de Hoek
7. Harmen Wijbrens op de Hoek
*Nijemirdum 03-12-1849
+Nijega Wijk H nr 53 (Koaidyk 11, It Heidenskip)  08-01-1891
van boerenbedrijf te Nijega (1876); arbeider te Nijega (1877, 1878); landbouwer te Nijega (1881, 1891)

zoon van
Wijbren Tittes op de Hoek en Grietje Harmens Boersma
landbouwer te Nieuwemirdum (1849)
zij woont te Nijega van bedrijf landbouwersche (1876)
zij woont zonder beroep te Nijega (1891)
Grietje Boersma overlijdt op Koaidyk 11 te It Heidenskip (1908)

x Wymbritseradeel 20-05-1876

Anneke Joukes Osinga
  
8. Akke Douwes Bouwstra
*Hemelum 16-07-1881
+Koudum 01-10-1953
boerin Koaidyk 6, it Heidenskip
dochter van Douwe Jans Bouwstra en Aukje Freerks Steiginga
x Workum 10-05-1906 Doekele Douwes Dijkstra (1876-1964)

9. Doekele Douwes Dijkstra
*Oudega-W. 23-04-1876
+Koudum 22-02-1964
boer Koaidyk 6, it Heidenskip
zoon van Douwe Lolkes Dijkstra en Brechtje Doekeles Gerritsen
x Workum 10-05-1906 Akke Douwes Bouwstra (1881-1953)  
10. Luitzen Tjeerds Feenstra
*Oudega-W 27-05-1833 - +Oudega-W. 30-09-1902
timmerman te Oudega-W. (1859, 1889);
zonder beroep te Oudega-W. (1897, 1902)
zoon van
Tjeerd Sjoerds Feenstra en Trijntje IJsbrands Zijlstra
boerenarbeider te Oudega-W (1829); Floreenontvanger te Oudega-W. (1833); Trijntje zonder beroep te Oudega-W. (1859).

x Wymbritseradeel 14-05-1859

Evertje Annes Wiersma


mededeling d.d. 10-03-2021
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.
die ook nog foto's aan de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip heeft geschonken van het echtpaar Feenstra-Wiersma:

foto: Photographische Etablissementen
van H.J.Busé
Weerd het 3de huis van de Langepijp
te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr

11. Evertje Annes Wiersma
*Hartwerd 18-10-1832 - +Oudega-W. 16-10-1897
van boerebedrijf te Oudega-W. (1859);
zonder beroep te Oudega-W. (1897)
docher van
Anne Tietes Wiersma en Evertje Sytzes de Bruin
boer te Hartwerd (1832); van boerebedrijf te Bolsward (1859)


x Wymbritseradeel 14-05-1859

Luitzen Tjeerds Feenstra


mededeling d.d. 10-03-2021
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.
die ook nog foto's aan de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip heeft geschonken van het echtpaar Feenstra-Wiersma:

foto: Photographische Etablissementen
van H.J.Busé
Weerd het 3de huis van de Langepijp
te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr
12. Hiltje Douwes Bouwstra
*Koudum 10-11-1876
+Hommerts 14-07-1960

dochter van Douwe Jans Bouwstra en Gooitske Jacobs Bergstra

x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 08-05-1902
Tjalke van der Meer (1877-1972)
13. Tjalke Gerrits van der Meer
*Ferwoude 31-03-1877
+Hommerts 04-01-1972

zoon van Gerrit Sytses  van der Meer en Sibbeltje Bakker
kleinzoon van Sytse Tjalkes van der Meer en Sytske Gerrits Gerritsen
en Wiegert Wiebes Bakker en Matjen Baukes Vlieger

x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 08-05-1902
Hiltje Bouwstra (1876-1960)
  
14. Wypkje Symens Attema
*Gaastmeer 12-11-1812
+Nijega (it Heidenskip, Koaidyk 4) 24-05-1886
dochter van
Symen Sieks Attema en Bregtje Uiltjes de Jong

x1 Hemelumer Oldeferd 27-05-1838
Doekele Gerrits Gerritzen (1807-1849)

x2 Hemelumer Oldeferd 03-11-1852
Haring Roels Abma (1823-1898)

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012


15. Haring Roels Abma
*Idzega 22-02-1823
+Workum 21-07-1898
boereknecht (1852)
zoon van
Roel Freerks Abma en Doedtje Thomas Boersma

x Hemelumer Oldeferd 03-11-1852

Wypkje Symens Attema (1812-1886)
boerin (1852)

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012

16. Lolke Jeltes Dijkstra
*Parrega 08-06-1811
+Workum 01-03-1904
boereknegt te Exmorra (1839); arbeider te Parrega (1850, 1855); landbouwer te Nijhuizum op De Kaap (1856-1896); zonder beroep te Workum (1904).

zoon van Jelte Piers (Dijkstra) (arbeider te Parrega 1811, 1839) en Tjitske Lolkes (Dijkstra)

x Wonseradeel 11-05-1839
Feikjen Douwes de Boer (1813-1874)

17. onbekend

  
18. onbekend

19. Sijke Piebes Hoekema
*Koudum 05-10-1831
+Koudum 21-10-1902

dochter van Piebe Taekes Hoekema en Tietje Andries van Solkema

x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 09-03-1853

Klaas Ykes Hoekstra (1828-1894)
boereknecht te Koudum (1853);
boer te Workum, Aldedyk 35 (1859-1880)
  
20. Wypkje Symens Attema
*Gaastmeer 12-11-1812
+Nijega (it Heidenskip, Koaidyk 4) 24-05-1886
dochter van
Symen Sieks Attema en Bregtje Uiltjes de Jong

x1 Hemelumer Oldeferd 27-05-1838
Doekele Gerrits Gerritzen (1807-1849)

x2 Hemelumer Oldeferd 03-11-1852
Haring Roels Abma (1823-1898)

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012


21. Antje Jans Bouwstra
*Hemelum 21-08-1843
+Wijckel 01-03-1931

dochter van Jan Lieuwes Bouwstra en Jeltje Rientses Bouma

x Gaasterland 19-12-1867

Jouke Johannes' Kampen (1842-1893)
boer in de Rijster Polder
  
22. Sijke Alles Dijkstra
*Koudum 25-02-1881
+It Heidenskip, Brânburren 26-03-1949

dochter van
Alle Uilkes Dijkstra
(van boerebedrijf te Workum 1874;
landbouwer te Koudum 1878, 1881) en
Tietje Klazes Hoekstra (boerin te Koudum 1878, 1881)

x Hemelumer Oldeferd 05-05-1905

Lieuwe Joukes Kampen (1879-1964)

23. Lieuwe Joukes Kampen
*Rijster Polder 21-01-1879
+Koudum 22-02-1964

boer Brânburren 34, It Heidenskip (1907-1946)

zoon van Jouke Johannes' Kampen en Antje Jans Bouwstra

x Hemelumer Oldeferd 05-05-1905

Sijke Alles Dijkstra (1881-1949)
  
24.
rechts
Feikje Douwes Dijkstra
*Oudega-W. 28-10-1877
+Workum 16-04-1943

dochter van
Douwe Lolkes Dijkstra en Bregtje Doekles Gerritzen

x Workum 19-09-1901 Jan Siebes Haagsma 1877-...en

Grietje Symens Gerritzen
*Workum 07-05-1879
"Gryt fan Simen-om", van Koudum
dochter van
Sijmen Doekeles Gerrritzen en Aaltje Hendriks Bajema
getuigen bij de geboorteakte van Grietje:
Haring Abma, boer te Nijega en Douwe Dijkstra, zonder beroep te Oudega-Wmededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012

  
25. Woltje Doekeles Gerritzen
*Gaastmeer 19-01-1846
+It Heidenskip, Nijega, Koaidyk 4  19-06-1869
zonder beroep (1869)
dochter van
Doekele Gerrits Gerritzen en Wypkjen Sijmens Attema
(boer en boerin te Gaastmeer 1846;
boerin Koaidyk 4, It Heidenskip 1869)

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012


26. Joltje Tjerks van der Brug
*Workum 07-11-1853
+Workum 11-05-1904

dochter van Tjerk Jans van der Brug en Tjitske Ates de Boer

x Workum 29-04-1874

Marten Gerlofs Gerritsen (1851-1915)

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012

mededeling d.d. 10-03-2021
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.
is dit niet Joltje Tjerks van der Brug maar:
Doetje Harings Abma
*It Heidenskip onder Nijega (H.O.N.) 15-02-1854
dochter van
Haring Roels Abma en Wypkje Symons Attema
x Wymbritseradeel 07-05-1881
Marten Klazes Hijlkema

27. Douwe Jans Bouwstra
*Hemelum 28-05-1845
+Hemelum 04-01-1921

landbouwer te Hemelum (1875, 1879); veehouder te Koudum (1906); zonder beroep te Hemelum (1915, 1921)

zoon van Jan Lieuwes Bouwstra en Akke Douwes Wayer
boer en boerin te Hemelum (1845)

x1. Gaasterland 13-05-1875
Gooits Jacobs Bergstra (1843-...)
dochter van Jacob Johannes' Bergstra en Hiltje Kornelis Stegenga

x2. Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 04-04-1878
Aukje Freerks Steiginga (1843-1930)
dochter van Freerk Popkes Steigenga en Geertje Hessels de Jong
28. Aukje Freerks Steigenga
*Warns 14-05-1843
+Hemelum 05-11-1930

dochter van Freerk Popkes Steigenga en Geertje Hessels de Jong
landbouwer te Warns (1843)

x1 Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 10-05-1866
Botte Rimmers Bouma (1840- 1874)
zoon van Rimmer Bottes en Trijntje Lieuwes Bouwstra

x2 Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 04-04-1878
Douwe Jans Bouwstra (1845-1921)
zoon van Jan Lieuwes Bouwstra en Akke Douwes Wayer
  
29. Doekele Douwes Dijkstra
*Oudega-W. 23-04-1876
+Koudum 22-02-1964
boer Koaidyk 6, it Heidenskip
zoon van Douwe Lolkes Dijkstra en Brechtje Doekeles Gerritsen
x Workum 10-05-1906 Akke Douwes Bouwstra (1881-1953)
en

Feikje Douwes Dijkstra
*Oudega-W. 28-10-1877
+Workum 16-04-1943

dochter van
Douwe Lolkes Dijkstra en Bregtje Doekles Gerritzen

x Workum 19-09-1901 Jan Siebes Haagsma 1877-...

30. Feikje Douwes Dijkstra
staat waarschijnlijk rechts
31. onbekend
32. Haring Martens Hijlkema
*it Heidenskip 04-04-1882
+Koudum 08-04-1950

boer op de op 02-11-1954 afgebrande boerderij ten oosten van de Alde Heidenskipsterfeart tussen de Heidenskipsterdyk en de Ursulapoel. De boerderij is vervangen door de boerderij Sate Linquenda, Heidenskipsterdyk 38

zoon van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma

x Workum 22-05-1913 Grietje Jentjes Smits 1886-1963
33. Catharinus Baukes Kuipers
*Gauw 06-08-1844
+Harlingen 12-08-1901

timmerman in It Heidenskip, Brânburren

x Sneek 04-05-1867

Jeltje Willems Stienstra

mededeling Dieuwke Jorritsma-Kuipers, It Heidenskip
juli 2012

34. Jeltje Willems Stienstra
*Nijland 14-08-1846
+Workum 27-12-1920

x Sneek 04-05-1867

Catharinus Baukes Kuipers


mededeling Dieuwke Jorritsma-Kuipers, It Heidenskip
juli 2012
35. Johannes Jans (Jan) van 't Lindenhout
*Herveld Wijk D nr 4   04-09-1836 - +Nijmegen 22-01-1918
Nederlands evangelist én stichter /directeur van de Weesinrichting Neerbosch, het grootste zelfvoorzienende kinderdorp in Nederland ten behoeve van het arme, verwaarloosde weeskind. Samen met zijn vrouw Hendrina Sipman is hij deze uitdaging aangegaan.

zoon van
Jan-Jacob Jans van 't Lindenhout en Derkje Gijsberts Gijsberts
timmerman

x Heteren 21-03-1861

Hendrina Derks Sipman

Deze foto (of reproductie van een tekening of schilderij) staat ook in het fotoalbum van de familie Bootsma te Loënga op de site van het Fries Scheepvaart Museum
Gezien de nummering moeten 35 en 36 een echtpaar zijn
36. Hendrina Derks Sipman
*Randwijk 15-04-1836 - +Neerbosch 04-04-1900
Directrice van de Weesinrichting Neerbosch, het grootste zelfvoorzienende kinderdorp in Nederland ten behoeve van het arme, verwaarloosde weeskind. Samen met haar partner Johannes (Jan) van 't Lindenhout in zij deze uitdaging aangegaan

dochter van
Derk Stoffels Sipman en Naleken Jager
tabaksplanter

x Heteren 21-03-1861

Johannes Jans (Jan) van 't Lindenhout

Deze foto (of reproductie van een tekening of schilderij) staat ook in het fotoalbum van de familie Bootsma te Loënga op de site van het Fries Scheepvaart Museum
Gezien de nummering moeten 35 en 36 een echtpaar zijn.

Nijmegen, 29 mei 2016.

Jan (Johannes) van 't Lindenhout was een Nederlands evangelist én stichter /directeur van de Weesinrichting Neerbosch, het grootste zelfvoorzienende kinderdorp in Nederland ten behoeve van het arme, verwaarloosde weeskind. Samen met zijn vrouw Hendrina Sipman is hij deze uitdaging aangegaan.
Van 't Lindenhout en zijn vrouw leefden uit 'Gods Hand', van schenkingen, erfenissen, legaten, naast inkomsten via de armendiaconieën, de eigen drukkerij en meubelmakerij. Uitgangspunt van opvang was zorg te dragen voor het 'arme, verwaarloosde weeskind', de kinderen die nergens terecht konden, kinderen afkomstig uit heel Nederland.
Van 't Lindenhout is geprezen, geëerd en gelasterd. Van 't Lindenhoutmuseum gaat over de geschiedenis van kinderopvang gerelateerd aan de locatie Weesinrichting / Kinderdorp Neerbosch. Naast museum hebben wij een uitgebreid instellingsarchief, een schatkamer aan informatie.

Als u behoefte heeft aan meer/andere/uitgebreidere informatie dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke Neerbossche groet
Van 't Lindenhoutmuseum
Anne-Marie Jansen
conservator
Scherpenkampweg 58
6545 AL Nijmegen
www.vantlindenhoutmuseum.nl

Johannes van 't Lindenhout op Wikipedia

  
37. Jeltje-Hinke Doekles Gerritsen
*Gaastmeer 05-04-1848
+Oudeschoot 14-10-1925

woont Sneek (1912-1925) en overlijdt te Oudeschoot (1925)


dochter van Doekle Gerrits Gerritsen en Wiepkjen Symens Attema
boer en boerinne te Gaastmeer (1848); veehoudersche te Nijega (Koaidyk 4, It Heidenskip) 1878

x Doniawerstal 17-05-1878

Anne Tjitzes Rijpkema(1847-1930)
38. Anne Tjitzes Rijpkema
*Goïngarijp 22-06-1847
+Sneek 23-11-1930

van boerenbedrijf te Goïngarijp (1878); zonder beroep te Harich (1879); landbouwer te Gaastmeer op een boerderij over het water waar later een Tijsma op zat (1881, 1887); veehouder te IJlst (1889, 1890); zonder beroep te IJlst (1902); boer te IJlst (1910); zonder beroep te Sneek bij de Koemarkt (1912, 1925, 1930)

zoon van Tjitze Jans Rijpkema en Akkes Annes de Jong
veehouder te Goïngarijp (1878)

x Doniawerstal 17-05-1878

Jeltje-Hinke Doekles Gerritsen (1848-1925)
  
39. Akke Annes Rijpkema
*Harich 28-04-1879
+Oudeschoot 15-08-1973
zonder beroep te Harich (1902)
x IJlst 22-05-1902
Lubbe Johannes' Kerstma (1874-1958) (van boerebedrijf 1902)
zoon van Johannes Jans Kerstma en Grietje Gerrits Tjalmaen

Doekle Annes Rijpkema
*Gaastmeer 14-02-1885
+Bolsward, Snekerweg 46  10-08-1962
van boerenberoep te IJlst (1910)
x Wymbritseradeel 06-05-1910
Neeltje Tjittes Osinga (*Dijken 02-09-1885)
dochter van Tjitte Piers Osinga en Sipkje Annes Osinga

kinderen van
Anne Tjitzes Rijpkema en Jeltje-Hinke Doekles Gerritsen


mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012
40. onbekend
  
41. Janke Pieters van der Meulen
*Broek onder Joure 21-10-1864
+Sneek 12-02-1943
dochter van
Pieter Gosses van der Meulen en Grietje Marcus' van der Hoek
x 1889 Sytze-Tjalkes Doekeles Gerritzen


mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012
42. Sytze-Tjalkes Doekeles Gerritzen
*Gaastmeer 30-09-1842
+It Heidenskip, Koaidyk 4  26-03-1911
zoon van
Doekele Gerrits Gerritzen en Wiepkje Siemens Attema
x 1889 Janke Pieters van der Meulen
mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012

  
43. Doekle Sytses Gerritzen
*It Heidenskip (Nijega), Koaidyk 4  12-05-1893
+It Heidenskip, Koaidyk 4  19-05-1943
veehouder Koaidyk te It Heidenskip, Koaidyk 4

zoon van Sytse Tjalkes Gerritzen (landbouwer te It Heidenskip 1893) en Janke van der Meulen (boerin te It Heidenskip 1893)

x Workum 05-05-1920

Trijntje Jelles Sikkes (1899-1949)
dochter van Jelle Sikkes en Elisabeth Deinum44.Grietje Symens Gerritzen
*Workum 07-05-1879
"Gryt fan Simen-om", van Koudum
dochter van
Sijmen Doekeles Gerrritzen en Aaltje Hendriks Bajema
getuigen bij de geboorteakte van Grietje:
Haring Abma, boer te Nijega en Douwe Dijkstra, zonder beroep te Oudega-W.en

Wypkjen Symons Gerritzen
*Warns 01-03-1868
x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 24-05-1889
Pieter Wabes Visser

kinderen van
Symon Doekles Gerritzen en Aaltje Hendriks Bajema
  
45. Sijtje Ages Feenstra
*Nijega (It Heidenskip) 12-05-1877
+Workum 08-10-1915

dochter van Age Ottes Feenstra en Jacoba Johannes de Vries

x Workum 17-05-1902

Hendrik Willems de Vries
huisschilder

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012
46. Akke Annes Rijpkema
*Harich 28-04-1879
+Oudeschoot 15-08-1973
zonder beroep te Harich (1902)

dochter van Anne Tjitzes Rijpkema en Jeltje-Hinke Doekles Gerritsen

x IJlst 22-05-1902

Lubbe Johannes' Kerstma (1874-1958)
van boerebedrijf (1902)
zoon van Johannes Jans Kerstma en Grietje Gerrits Tjalmamededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012
  
47. Age Ottes Feenstra
*Earnewâld 25-01-1838
+Workum 10-02-1919

schipper te Earnewâld (1864), schipper te Oudega (1865); schipper te Oudega (als getuige gaat mee Sipke Atses Feenstra, boer onder Nijega = boederij aan de Fluezen in de Heidenskipster Veenpolder, wat er op wijst dat Age en Jacoba Feenstra in de Heidenskipster Skar wonen); schipper te Workum (getuigen Ypke Boersma en Robijn Vallinga, wat betekent te Age en Jacoba in It Heidenskip onder Workum wonen) (1874); schipper te Nijega (1877, 1882); winkelier en koopman op Brânburren in It Heidenskip (onder Nijega H.O.N.)

zoon van Otte Baukes Feenstra en Hinke Lykeles Haarsma
zonder beroep te Earnewâld (1827); veenbaas; schippersknecht; arbeider te Earnewâld (1864)
zijn vader Bauke Wijbes Feenstra is veenbaas te Earnewâld (1827)
haar vader Lijkele Rinses Haarsma is schipper te Earnewâld (1827)

x Dokkum 27-11-1864

Jacoba Johannes de Vries (1841-1907)

48. Jacoba Johannes de Vries
*Dokkum 18-12-1841
+Workum 14-03-1907

woont zonder beroep te Dokkum (1864)

dochter van Johannes Geerts de Vries en Aaltje Jurjens Lunsing(h)
visscherman te Dockum (1839,1864)

x Dokkum 27-11-1864

Age Ottes Feenstra (1838-1919)


49. onbekend
50. Woltje Doekeles Gerritzen
*Gaastmeer 19-01-1846
+It Heidenskip, Nijega, Koaidyk 4  19-06-1869
zonder beroep (1869)

dochter van
Doekele Gerrits Gerritzen en Wypkjen Sijmens Attema
(boer en boerin te Gaastmeer 1846;
boerin Koaidyk 4, It Heidenskip 1869)

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012


51. onbekend
52. Douwe Baukes Dijkstra
*Workum G 109 (Aldedyk 27) 21-10-1820
†Nijegea 15-10-1886
zoon van
Bauke Jacobs Dijkstra en Doutje Douwes Bouma

x Wûnseradiel 25-05-1847

Janke Jochums de Vries

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012
  
53. onbekend

54. Hinke Ages Feenstra
*Warkum 04-05-1872
It Heidenskip 01-08-1911

docher van Age Ottes Feenstra en Jacoba Johannes de Vries

x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 06-09-1895

Brugt Christiaans Groenhofmededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012
  
55. onbekend

56. Symen Doekles Gerritsen
*Gaastmeer 16-03-1841
†Sneek 14-06-1907

zoon van Doekle Gerrits Gerritsen en Wypkje Symens Attema
landbouwer te Warns (1868); landbouwer te Workum (1889); zonder beroep te Sneek (1905)

x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 09-05-1867

Aaltje Hendriks Bajema


mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012


  
57. Sytske Gerrits Gerritzen
* Nijega 06-12-1808
+Ferwoude 07-07-1869

dochter van Gerrit Doekles Gerritzen en Woltje Gerlofs Hospes

x1. Wonseradeel 01-09-1827 Sytse Tjalkes van der Meer
x2. Wonseradeel 22-03-1845 Dirk Sjoerds Postma
x3. Wonseradeel 25-09-1852 Sjoerd Tjeerds Ybema

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
aan de hand van aantekeningen van haar buurman en neef van haar vader: Doekle Douwes Dijkstra
juli 2012

mededeling d.d. 10-03-2021
"Volgens mijn Beppe zijn de foto's verwisseld"
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.


58. Neeltje Gerrits Gerritzen
*Nijega 11-07-1803
+Workum 15-03-1881

dochter van Gerrit Doekles Gerritzen en Woltje Gerlofs Hospes

x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 13-05-1818

Feite Fokkes Hofman

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
aan de hand van aantekeningen van haar buurman en neef van haar vader: Doekle Douwes Dijkstra
juli 2012

mededeling d.d. 10-03-2021
"Volgens mijn Beppe zijn de foto's verwisseld"
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.

  
59. Bregtje/Brechtje Doekeles Gerritsen
*Gaastmeer 03-06-1844 - +Workum 02-08-1917
woont te It Heidenskip onder Nijega H.O.N. (1867)
boerin Koaidyk 6, it Heidenskip
dochter van
Doekle Gerrits Gerritsen en Wypkjen Sijmens Attema
boer en boerin te Gaastmeer (1844)
x Sneek 15-05-1875 Douwe Lolkes Dijkstra 1843-1908

mededeling d.d. 10-03-2021
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.60. onbekend
61. onbekend

foto: Sellbach en Lomans
Grachtswal over de nieuwe vischmarckt Leeuwarden
62. onbekend

foto: Sellbach en Lomans
Grachtswal over de nieuwe vischmarckt Leeuwarden
63. onbekend

foto: Elzinga Lemsterweg Sneek
64. onbekend

foto: Elzinga Lemsterweg Sneek
  
65. onbekend


foto: D Lümer Workum
66. Jeltje-Hinke Doekles Gerritzen
*Gaastmeer 05-04-1848
+Oudeschoot 14-10-1925

woont Sneek (1912-1925) en overlijdt te Oudeschoot (1925)


dochter van Doekle Gerrits Gerritsen en Wiepkjen Symens Attema
boer en boerinne te Gaastmeer (1848); veehoudersche te Nijega (Koaidyk 4, It Heidenskip) 1878

x Doniawerstal 17-05-1878

Anne Tjitzes Rijpkema(1847-1930)

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012

foto: D. Lümer Workum
67. onbekend
68. onbekend


  
69. onbekend

70. Bregtje/Brechtje Doekeles Gerritsen
*Gaastmeer 03-06-1844 - +Workum 02-08-1917
woont te It Heidenskip onder Nijega H.O.N. (1867)
boerin Koaidyk 6, it Heidenskip
dochter van
Doekle Gerrits Gerritsen en Wypkjen Sijmens Attema
boer en boerin te Gaastmeer (1844)
x Sneek 15-05-1875 Douwe Lolkes Dijkstra 1843-1908

mededeling d.d. 10-03-2021
aan de hand van aantekeningen van haar beppe
door Tjissie (Tjitske) Clifford-Dijkhuis,
dochter van Willemke Boschma,
kleindochter van Tjitske Rijpkema en
achterkleindochter van Jeltje-Hinke Gerritsen.  
71. onbekend


foto: L.J. Cordes, Sneek
72. onbekend

foto: L.J. Cordes, Sneek

73. onbekend
74. Sytze-Tjalkes Doekeles Gerritzen
*Gaastmeer 30-09-1842
+It Heidenskip, Koaidyk 4  26-03-1911
zoon van
Doekele Gerrits Gerritzen en Wiepkje Siemens Attema
x 1889 Janke Pieters van der Meulen

mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012
mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012

17 februari 1886
17 februari 1886