Fotoalbum Visser-de Boer

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Visser-de Boer

Fotocollectie R.E. Visser-de Groot, Stavoren
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Visser-de Boer nr....." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
1
Age Scheltes Visser
*Workum, Wijk B nr 82 (= Súd 69)  03-10-1823 - +Workum 09-11-1903
scheeptimmermansknecht (1862, 1891), breeuwer op de Scheepswerf De Hoop.
zoon van Schelte Ages Visser (visserman te Workum 1823) en Ytke Baukes Molenaar

x Workum 17-07-1850

Rigtje Hendriks de Boer (1824-1894)

Breeuwer op Scheepswerf De Hoop te Workum. Hij is in 1897 op portret gezet door Tjipke Visser
Age zijn vrouw Rigtje Hendriks de Boer heeft als 'faam'gediend bij de ouders van Tjipke Visser, de houthandelaar en eigenaar van de houtmolen (de latere Fekkesmolen) Tjebbe Visser en Wiepkje Hiemstra.
De tekening is in december 1991 door Richtje de Vries-de Groot geschonken aan Warkums Erfskip.
In 1995 is het portret door Tjipkes dochter Marijcke Visser (1915-1999) gerestaureerd en ingelijst i.v.m. haar 80ste verjaardag
R H de Boer
1845

De familiebijbel van Rigtje Hendriks Visser-de Boer
met de zilvermerken een leeuw en "RK93"

Het zilveren slotje is in 1835 door Ruurd Alberts Kuipers gemaakt.

In 1980 door Rigtje de Vries-de Groot geschonken aan Ruurdtje E. Visser-de Groot.
In 2013 door Ruurdtje E. Visser-de Groot geschonken aan Warkums Erfskip.

Voor in de bijbel staat geschreven:

A.S.Visser Geboren in 't Jaar 1823 den 3 october.
Getrouwdt de 17 Julij 1850 met
rigtje hindriks de boer is geboren den 21 September 1824.
kinderen in het huwelijk verwekt
IJtke Ages Visser Geboren in t jaar 1851 den 15 Junij
Attje Ages Visser Geboren in jaar 1853 den 21 September
Schelte Ages Visser Geboren in Jaar 1856 den 1 April
Trijntje Ages Visser Geboren Den 24 Augustus 1859.
Attje 21 September
Hendrik Ages Visser Geboren den 27 September 1852
Anna Ages Visser geboren den 23 October 1869.advertenties afkomstig uit de Bijbel van Richtje de Boer


IJtke Ages Visser
*15-06-1851

2
1928
V.l.n.r.: Richtje Hendriks Visser (dochter van Hendrik Ages Visser),  Ytke Booyenga-Visser en Tjaltje Atses de Groot (dochter van Anna Ages de Groot).
Ytke is geboren te Workum in Wijk G nr. 23 op 15-06-1851.
Wijk G nr. 23 is de zuidkant van het huidige pand Súd 151.
Op 15-09-1888 trouwt zij in Oostdongeradeel met Jan Willems Booyenga, de 55-jarige timmerman uit Metselawier.

foto: foto De Jong Sneek
3
Ytke Ages Visser
*Workum Wijk G nr. 23  15-06-1851
+Sneek 22-06-1930

x Oostdongeradeel 15-09-1888

Jan Willems Booyenga (1833-1905)


Hendrik Ages Visser
*27-09-1857
4
Rigtje Hendriks Visser
* Sneek 18-07-1893  + Sneek 1968

dochter van Hendrik Ages Visser en Aaltje Hessels Molenaar

x Leendert Jans van der Horst (*Sneek 10-10-1891)
5
Rigtje Hendriks Visser
* Sneek 18-07-1893  + Sneek 1968

dochter van Hendrik Ages Visser en Aaltje Hessels Molenaar
x Leendert Jans van der Horst (*Sneek 10-10-1891)
6
V.l.n.r.: Wytske, Richt en Aagje Hendriks Visser
dochters van Hendrik Ages Visser en Aaltje Hessels Molenaar

Rigtje Hendriks Visser
*Sneek 18-07-1893
Wytske Hendriks Visser
*Sneek 01-01-1897
Aagje Hendriks Visser
*Sneek 21-08-1899
7
ca. 1937
V.l.n.r.: Anna Ages Visser (x Atses Aukes de Groot), Hendrik Ages Visser en zijn dochter Wytske Hendriks Visser.

Hendrik Ages Visser
*Workum 27-12-1862
werkman te Workum (1891); houtzager te Sneek (1893, 1897); werkman te Sneek (1899)
zoon van
Age Scheltes Visser en Rigtje Hendriks de Boer
x Sneek 29-08-1891
Aaltje Hessels Molenaar
*Witmarsum 13-12-1862 -+Sneek 28-01-1924
dienstmeid te Workum (1891)
dochter van
Hessel Willems Molenaar (verwer te Witmarsum 1862) en Wytske Piers Wybenga (zonder beroep te Workum 1891)
8
ca. 1937
Achters rij: Wytske Hendriks Visser, Saakje de Groot, Tjaltje Atses de Groot
Vooraan: Anna de Groot-Visser en haar broer Hendrik Ages Visser

9
Hendrik Ages Visser in de deur voorbij het Houtstek in Sneek met de dochter van de buurman
10
Dochter van Hessel Hendriks Visser en Jantina Wind

foto: foto de Jong Sneek
11
Hemelum bij kapper Jan Terpstra
V.l.n.r.: Nette Kampman, Aagje Hendriks Visser (x Terpstra), Tjaltje Atses de Groot, Jan Terpstra en een onbekende jongen.
Op het bord staat "Haarsnijden". De kapperszaak staat vanaf Stavoren aan de linkerkant van de weg.
12
Hemelum, juli 1930
"mijn vacantie te Hemelum Gaasterland juli 1930 Tj. de Groot"
V.l.n.r.: Aagje Hendriks Visser, onbekend en Tjaltje Atses de Groot.
13
Hemelum, juni 1935
V.l.n.r.: Geertje Paauw, Dieuwke Paauw-Brouwer, Sijke Brouwer (x Jouke Wiegers Draaijer (*1913), Eeuw Brouwer-van Dijk, Antje Kampen (uit Appelscha), Geertje Brouwer, Tjaltje Atses de Groot (*1906). Vooraan Alie Terpstra en Stien Terpstra.

14
Hemelum, juni 1935
V.l.n.r.: Geertje Paauw, Dieuwke Paauw-Brouwer, Sijke Brouwer (x Jouke Wiegers Draaijer (*1913), Eeuw Brouwer-van Dijk, Antje Kampen (uit Appelscha), Geertje Brouwer, Tjaltje Atses de Groot (*1906). Vooraan Alie Terpstra en Stien Terpstra.
15
Hemelum, juni 1935
16
v.l.n.r.: 1. Rodenburg, 5. Tjaltje Atses de Groot,  6. Nette Kampman, 7 en 8 onbekend, 9. Aagje Hendriks Visser
17
Sneek: Wytske Hendriks Visser en Richtje Atses de Groot
18
Sneek: Wytske Hendriks Visser en Tjaltje Atses de Groot aan boord van de klipper Drie Gebroeders van Atse Aukes de Groot.
19
Graf te Sneek van Richtje Hendriks Visser *Sneek 18-07-1893 - +Sneek 14-05-1968
echtgenote van Leendert van der Horst
20
Graf te Sneek van Wytske Hendriks Visser *Sneek 07-01-1897 - +Sneek 23-10-1968
21
Leen van der Horst viert zijn 80-ste verjaardag in het café van Jikke Osinga te Sneek.
Leen(dert) van der Horst werd op 10-10-1891 geboren te Sneek als zoon van de visser Jan van der Horst en Rinskje Boot


Attje Ages Visser
*21-09-1853

22
Antje (Anna) Gerbens van der Knoop, geboren Workum 29-4-1885.
dochter van Atje Ages Visser en Gerben Pieters van der Knoop met haar dochtertje Ottje in Nederlands Indië.
x Amsterdam 31-10-1923
Cecile Fréderic Guillauma Meijer *Lebak Sioe, res. Bantam, Ned. Indië 19-09-1882 (rubberplanter)
zoon van
Gerard Meijer (directeur van een handelsvereniging) en Rassiëm

Haar zuster Tietje Gerbens van de Knoop is de moeder van mr. G.B.J. Hiltermann


Schelte Ages Visser
*01-04-1856

geen foto's van bekend


Trijntje Ages Visser
*24-08-1859

23
Trijntje Ages Visser
Workum 24-08-1859 - +Workum 16-11-1929
dienstmeid te Workum (1883)
x Workum 26-05-1883
Saling Douwes IJska
*Gaast 01-08-1856 - +Workum 25-12-1928
machinist te Workum (1883-1893); machinist te Parrega (1884); "agent eener levensverzekeringsmaatschappij" te Workum (1917-1928)
zoon van Douwe Douwes IJska en Dorte Andries Okkes
24
Trijntje Ages Visser
Workum 24-08-1859 - +Workum 16-11-1929
dienstmeid te Workum (1883)
x Workum 26-05-1883
Saling Douwes IJska
*Gaast 01-08-1856 - +Workum 25-12-1928
machinist te Workum (1883-1893); machinist te Parrega (1884); "agent eener levensverzekeringsmaatschappij" te Workum (1917-1928)
zoon van Douwe Douwes IJska en Dorte Andries Okkes
25
Trijntje Ages Visser
Workum 24-08-1859 - +Workum 16-11-1929
dienstmeid te Workum (1883)
x Workum 26-05-1883
Saling Douwes IJska
*Gaast 01-08-1856 - +Workum 25-12-1928
machinist te Workum (1883-1893); machinist te Parrega (1884); "agent eener levensverzekeringsmaatschappij" te Workum (1917-1928)
zoon van Douwe Douwes IJska en Dorte Andries Okkes

met dochter
Dorte-Rigtje (Dora) Salings IJska
*Parrega 19-12-1893
26
Graf te Workum bij de Sint Gertrudiskerk van
Saling Douwes Yska en Trijntje Ages Visser.


Anna Ages Visser
*23-10-1869

27
Anna Ages Visser
*Workum 23-10-1868 - +Stavoren 09-05-1959
dochter van
Age Scheltes Visser en Rigtje Hendriks de Boer

x Workum 23-10-1868

Atse Aukes de Groot (1873-1945)

foto: Photographie Instantanée J.H. Slaterus Langemarktstraat
tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let. W. No. 14.
28
Anna Ages Visser
*Workum 23-10-1868 - +Stavoren 09-05-1959
dochter van
Age Scheltes Visser en Rigtje Hendriks de Boer

x Workum 23-10-1868

Atse Aukes de Groot (1873-1945)

foto: Photographie Instantanée J.H. Slaterus Langemarktstraat
tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let. W. No. 14.
29
Foto is afkomstig uit een medaillon

Rintje Jans Visser
*Gaastmeer 18-02-1827 - +Workum 29-10-1897
palinghandelaar en burgemeester te Workum
zoon van
Jan Rintjes Visser (palinghandelaar) en Pierkje Wiegers Visser

x1 Wonseradeel 22-12-1853
Anna Martens Boomsma
*Makkum 13-08-1831 - +Workum 04-09-1881
dochter van
Marten Oepkes Boomsma (bakker te Makkum 1831) en Maria-Hendriëtha Carels Troste
Maria-Hen(d)riet(t/h)a Troste is de dochter van Carl Troste en Catharina Jacobs Visser

x2  Workum 25-12-1881
Maria-Hendrika Dirks Zandstra
Wommels 09-05-1850 - +Maarsseveen 18-04-1923
dochter van
Dirk Jeltes Zandstra en Ymkjen Petrus Visser


Anna Ages Visser was vóór haar huwelijk met Atse Aukes de Groot 1ste faam bij Rintje Jans Visser en zijn tweede vrouw Maria Hendrika Zandstra. Rintje Jans Visser komt op 20 oktober 1897 te overlijden. Zijn vrouw hertrouwt in 1900 met Meile Horjus.
Tijdens het huwelijjk wordt Anna Ages Visser als hulp gevraagd bij het huwelijk.
30
10 oktober 1900

Op 4 oktober 1900 hertrouwde Maria Hendrika Zandstra, de rijke weduwe van Rintje Jans Visser, met Meile Horjus van Makkum.
Anna Ceses Visser (3de van links) en Anna Ages de Groot (rechts) hielpen mee op het grote huwelijksfeest.
31
Maria Henderika Zandstra en Meile Horjus
op hun trouwdag op 10 oktober 1900

Maria-Hendrika Zandstra
Wommels 09-05-1850 - +Maarsseveen 18-04-1923

weduwe van Rintje Jans Visser (1827-1897)

x Workum 10-10-1900

Meile Martens Horjus
*Makkum 12-12-1854 - +Maarssen 18-04-1923
stoombootondernemer te Hoorn (1900)
zoon van
Marten Kazes Horjus en Aafkes Meiles Salverda
32
Antje Siebes (Anna) Haagsma
*Workum 18-01-1880 - +Maarseveen 03-04-1915
zonder beroep te Hoorn (1903)
dochter van Siebe Ynzes Haagsma en Sjoukje Jans Wesselius
landbouwer te Workum (1880)

xWorkum 27-08-1903

Booij Meiles Horjus
*Hoorn 22-12-1880 - +Zutphen 02-08-1937
veehouder te Workum (1903)
zoon van Meile Horjus en Hendrikje Bosman
zonder beroep te Workum (1903)

Na hun huwelijk eerst boer en boerin bij Hindeloopen. Maar nadat zijn vader de boerderij in Hindeloopen heeft verkocht, vertrekt het echtpaar naar Maarseveen, waar zijn vader een boerderij de "Mariahoeve" heeft laten bouwen. Anna overlijd in in 1915 en wordt in Workum begraven.


foto: A. Molenaar,  Bolsward
33
Geheel rechts Anna Visser (dochter van Cees Visser),
vriendin van Anna Ages Visser (x Atse Aukes de Groot).
Geheel links Geertje Visser en
in het midden Griet of Djoeke Visser
(ook dochters van Cees Visser).

foto: onbekend