Warkumer Wikekalinder 2014


bestel de  kalender: klik hier
terug naar de Webwinkel
15e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
201400 In 1919 koopt Sjouwe Eekma het schip “De Vier Gebroeders” van zijn vader Saco. Nadat hij twee jaar samen met zijn zuster Aaltje heeft gevaren, trouwt hij op 19 mei 1921 met Klaaske Zwerver. Op de foto de eerste reis van Sjouwe en Klaaske met de familie Zwerver aan boord.

27 In 1962 wordt nieuwbouw gepleegd aan de Aldewei. Tichelaar uit Franeker zorgt voor aanvoer van zand.

01 Whatley & Co de Engelse “cadeaux” en “antiques” winkel op Dwarsnoard 29, voordat Dicolore hier kwam. Voorheen was de timmerwinkel van de familie Van ’t Veer hier gevestigd.

28 Wybe en Attje Brandenburg-Hofhuis voor hun woning Noard 133 met de zonen Bertus en Gerard (1934).
02 De nieuwe winkel van Tjerk en Pietje Romkema vol “berneweinen” op Súd 33 op de dag van de opening op 24 januari 1953. In 1956 werd de winkel verplaatst naar de oude pastorie op Súd 18.

29 Het hoofdgebouw van Mariënacker is nog onbewoond en ook de klok hangt nog niet in het torentje. Elke dag om 12 uur werd de klok geluid, om de bewoners op te roepen voor etenstijd (begin jaren ’50).
03 Een leegstaande woning (Sylspaed 31) naast de voormalige smederij van Holkema (1970). 30 Het stadhuis (ca. 1930).
04 Nadat Tjerk en Pietje Romkema Súd 33 als winkel verruild hebben voor Súd 18, wordt de woning gerestaureerd. Deze foto is vlak voor de restauratie in 1961 gemaakt.

31 “Lyts Begjin” het begin van Camping It Soal.
05 Tine Yntema en Hilly Voets in het lokaal Sint Jozef (later Noardeinde).

32 Dames met de bôlekoer ca. 1935 bij de fotograaf Oepke Abma (Súd 50).
06 Tot de vijftiger jaren was de varkenshouderij van de familie Bootsma op ’t Noard gevestigd. De boerderij is afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe straat Balkfinne.
Haring E. de Jong verzorgde o.a. het veevervoer. Dat bedrijf was op de Emmabuert gevestigd.

33 Van Workum af bekeken de eerste woning in It Heidenskip aan de linker kant. In de tuin zitten Harmen Haanstra en zijn vrouw Jitske Eekma (ca. 1955).
07 Op de hoek Begine-Emmabuert was de “aardappelen, groenten en fruit” handel van Freerk de Lange. Nu zit hier al weer jaren de Wereldwinkel.

34 It Tointsje wordt in 1962 gerestaureerd.
08 Wybe en Attje Brandenburg-Hofhuis bij het verlaten van de Rooms Katholieke kerk (1939/1940).

35 De Prystershoek. Links het Sint Gertrudis Gesticht en rechts de Sint Ludgerus School.
09 Een van de oude visserswoningen aan ’t Sylspaed. Nummer 19 werd in 1944 op de foto gezet.

36 Een mooi beeld van it Súd anno 1933 met vooraan afgemeerd de praam met hústontsjes. Links is nog net it Pypke te zien.
10 Drie panden op ’t Dwarsnoard. Geheel links Bakkerij Doornbos en rechts het voormalige logement en koffiehuis De Leeuw (1975).

37 Het in 1924 gebouwde pand van Garagebedrijf Yntema vlak voor de sloop in september 1996. Nu staat hier de grote winkel van de firma Bandstra.
11 “Centra” de levensmiddelenwinkel van Piet Vogelzang op ’t Dwarsnoard 3.

38 Omstreeks 1975 wordt it túgjen nog op it Noard gehouden. Op het eind van it Noard wordt gekeerd en gewacht op het moment dat het sein wordt gegeven, dat er weer gereden mag worden.
12 De soldaat Bertus en zijn broer de matroos Gerard Brandenburg in de tuin van Noard 133 naast de Pilekaen (1939/1940).

39 It túgjen op it Noard omstreeks 1975. Rechts is te zien dat de pottenbakkerij van de familie De Boer inmiddels it Noard en de Pothúswyk verlaten heeft. Van de hoekwoning staat alleen de voorgevel nog te wachten op restauratie.
13 De Ybema’s molen in volle actie (1939).

40 Tjamke Walthuis doet niet alleen in de stad Workum goede zaken, maar ook daar buiten. Niet iedereen is met de auto of op schoenen te bereiken. Bij de familie Twijnstra aan de Ursuladyk moet in 1961 nog een eindje door het drassige land worden gelopen. Tjamke is zo verstandig de laarzen hierbij aan te trekken.
14 Teede en zijn oom Age Walthuis bij de groenteauto op ’t Súd. Zo’n 90 jaar geleden is Age Walthuis met de groentehandel begonnen. Zijn broer Tjamke kwam bij hem in het bedrijf. Sippie, de vrouw van Tjamke heeft tot op hoge leeftijd in zaak meegewerkt. Teede zet tot heden het bedrijf voort.

41 Klaas Dooper is in 1923 een van de vijftien slagers die Workum rijk is. Al in 1860/1864 is de slagerij door zijn vader Lieuwe op Súd 96 gevestigd. Zijn zoon Lieuwe zal de zaak voortzetten tot na de Tweede Wereldoorlog.
15 De winkel van de familie Flapper op ’t Dwarsnoard met diverse appels en sinaasappels in de etalage.

42 Aan het eind van de 19de eeuw vestigden zich van uit IJlst Willem Sibbeles Bakker en zijn vrouw Henderica Piebenga in de Begine. Ze begonnen met een mast-, blok- en pompmakerij, die langzamerhand werd omgezet in een fabriek van kruiwagens en boerengereedschappen met de slogan: “Op het land en in de stal. Bakker’s gereedschap bovenal.” In 1980 is Bakker Konstruktiewerken B.V. hieruit voortgekomen. De foto is van omstreek 1913.
16 De “Machinale Brei Inrichting” met rechts daarvan de wagenmakerij van Haentje Jan Yntema op ’t Súd. Links in het wit staat de slager Sieger Pruiksma. Voor de boom achter de tilbury staat Haentje Jan Yntema met voor hem in het wit en met pet zittend Oene Pruiksma (1908). 43 In de linker woning, Noard 96, werden voorheen sigaren gemaakt door Jacob Kroijenga, terwijl ze in het rechter pand, Noard 94, door de molenmaker Hendrik Hospes werden opgerookt.
17 De dubbele woning aan de Algeraburren (1975). De woningen zijn in de jaren ’90 afgebroken, om plaats te maken voor twee nieuwe woningen, die wat verder naar achter staan om meer ruimte te maken voor het verkeer. 44 De Djippe Dolte gezien vanaf de Beginebrêge.
18 De Beginebrêge was in 1910 een draaibrug. 45 Tot het midden van de jaren ’50 moesten de schepen bij het voormalige café De Zwaan een scherpe bocht maken. De vrachtschepen werden steeds groter en konden daardoor de bocht steeds moeilijker nemen. Besloten werd de Dolte om te leggen, dwars door de twee linker woningen heen.
19 Twee monumentale panden op it Dwarsnoard in 1944. De klokgevel is van 1762. Met dit huis en de bijbehorende zeepziederij “De Hoop” er achter begon vroeger de wijknummering van de stad Workum: A1 en A2. Rechts daarvan de groentewinkel van Albert Heins. 46 Voordat Carrosseriebedrijf Yntema met de opbouw van vrachtauto’s begon, hield ze zich sinds 1876 bezig met het maken van rijtuigen. Dit is een van de producten van het bedrijf aan it Súd 110.
20 Obe Yntema op de motor met zijspan. Hier rijdt hij zijn garagebedrijf op ’t Súd 22 binnen. 47 Sierlik winterwaar op de Djippe Dolte (1976).
21 V.l.n.r.: Sjerp Blom, Jetze Groen en Bauke Dooper in 1949. De foto is gemaakt bij het pakhuis van Kees Dijkstra en de garage van Durk en Jetze de Haan (later is dit het postkantoor geweest). Jetze Groen was werkzaam bij Durk de Haan. Het stoepje waar de jongens bij staan hoort bij de dropwinkel van Josef Westra.

48 Tot 1961 was het Groene Kruisgebouw op Noard 141 gevestigd in het hoge gebouw met de trapgevel. De lage trapgevel is het pakhuis van Kees Dijkstra en daarnaast staat de garage van Durk de Haan. Rechts van het Groen Kruis gebouw staat boven de deur “De Bakkerij”. Geheel rechts, achter de groentekistjes van Dijkstra is de kledingwinkel van Reijer Flapper.
22 De Smederij op Súd 106 van Jelle Boukes Molenaar, later voortgezet door zijn zoon Sytse.

De foto is gemaakt in 1898. Voor de smederij 2e van links Jelle Boukes Molenaar. In de deur achter de kookkachel de heer L. Bruinsma, die later smid werd in Woudsend.

49 Een Sinterklaas zonder baard en een Zwarte Piet met een stok en op klompen. Dat kon allemaal in de jaren ’20 van de vorige eeuw in It Heidenskip, toen er nog geen internet was waarop de stoute kindertjes deze Sint en Piet met de echte konden vergelijken.
23 In de jaren na de oorlog werden de húsketontsjes vervangen door de riolering. 50 In dit statige pand op Noard 93 woonde in het verleden de veearts Heeringa. Het pand er naast was ooit de groentewinkel van Eelke Postma. Later werden de panden samengevoegd en was Foto Conens hier jaren lang gevestigd.
24 De boerderij aan ’t Sylspaed 2. De boer Hendrik Jans van Dijk (1842-1917) staat prominent voor de deur. Links staat zijn zoon Bauke (1875-1938) en geheel rechts staat de faam Anna Bangma (trouwde in 1909 met Ulbe Sterk) met de kleinzoon Hendrik Jans van Dijk (1900-1986). De foto moet tussen 1905 en 1909 gemaakt zijn. 51 Wouter Yntema als ober achter de bar van het Sint Jozef gebouw. Voor de bar zitten v.l.n.r. Jan de Boer en Leo van der Pol.
25 De winkel van de timmerman Sietze Molenaar op Súd 82. Helaas is de oude trapgevel verdwenen. 52 Zo zie je ze niet meer hangen voor de ramen van de Workumer slagers. Bij Oene Pruiksma op Súd 120 was dat in de vijftiger jaren nog wel het geval. In verband met de kerst hebben ze deze week iets in de aanbieding, maar de lettertjes zijn te klein op deze foto om het te kunnen lezen. Wel kunnen we ze bellen op nummer 120. Een ding is zeker het zijn fijne vleeschwaren.
26 De tweeling Marten en Schelte de Jong tijdens festiviteiten op de Merk in de jaren ‘20. 53 Jarenlang is Pieter Duba als apothekersbediende in dienst bij de apotheker Feike Visser op Súd 141. Na het overlijden van de apotheker in 1884 moet Pieter naar ander werk omzien. Hij wordt “courantenbode”. In 1902 geeft hij deze mooie kaart uit voor zijn klanten.
2013