Fotoalbum De Vries-Feenstra 1

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
De Vries-Feenstra 1
thans eigendom van de familie De Vries-Smid
uit de nalatenschap van Hendrik Willems de Vries en Sijtje Ages Feenstra

De blauwe teksten bij de foto's zijn in 1979/1980 door Bouke Smid (*Workum 1908 - +Workum 1999) gemaakt.
   
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album De Vries-Feenstra 1 nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
01
Waarschijnlijk Sophia Feenstra
Roelofs moeder

Sophia Ages Feenstra
*Nijega H.O.N.(Brânburren, It Heidenskip) 25-02-1882
+Rotterdam, Mathenesserdijk 185  16-09-1951

dochter van Age Ottes Feenstra en Jacoba Johannes' de Vries
schipper, winkelier op Brânburren in It Heidenskip (onder Nijega H.O.N.); koopman te Workum (1905)

x Workum 24-06-1905

Pier Roelofs Veenstra
*Workum 20-08-1878
+Rotterdam, Mathenesserdijk 185  07-01-1952
sigarenmaker te Workum (1905)

zoon van Roelof Veenstra en Antje Westerhuis
schipper "zijnde door den aangever verlost , terwijl de vader wegens afwezigheid niet in staat is zelf de aangifte te doen" (1878); Antej Westerhuis is winkelierster te Workum (1905)


foto: Atelier "De Sport" K.Goudsmit. Helpman by Groningen
02
onbekend
waarschijnlijk een dochter van
Age Ottes Feenstra en Jacoba Johannes' de Vries

03
Age Feenstra

Age Ottes Feenstra
*Earnewâld 25-01-1838 - +Workum 10-02-1919

schipper te Earnewâld (1864), schipper te Oudega (1865); schipper te Oudega (als getuige gaat mee Sipke Atses Feenstra, boer onder Nijega = boederij aan de Fluezen in de Heidenskipster Veenpolder, wat er op wijst dat Age en Jacoba Feenstra in de Heidenskipster Skar wonen); schipper te Workum (getuigen Ypke Boersma en Robijn Vallinga, wat betekent te Age en Jacoba in It Heidenskip onder Workum wonen) (1874); schipper te Nijega (1877, 1882); winkelier (1895) en koopman op Brânburren in It Heidenskip (onder Nijega H.O.N.)

zoon van Otte Baukes Feenstra en Hinke Lykeles Haarsma
zonder beroep te Earnewâld (1827); veenbaas; schippersknecht; arbeider te Earnewâld (1864)
zijn vader Bauke Wijbes Feenstra is veenbaas te Earnewâld (1827)
haar vader Lijkele Rinses Haarsma is schipper te Earnewâld (1827)

x Dokkum 27-11-1864

Jacoba Johannes de Vries (1841-1907)

foto is gemaakt in 1913


foto: Fotogr. Atelier De Jong Leeuwarden Nieuwestad 53, Sneek Kl. Zand

  
04
onbekend


foto: J.H. Slaterus, Leeuwarden
05
onbekend

06
Waarschijnlijk Brugt Groenhof
Diens eerste vrouw was ook een dochter van Age Feenstra

Brugt Christiaans Groenhof
*Gaastmeer 03-11-1863
+Koudum 30-04-1939

schipper te Stavoren (1895-1902); woont te Stavoren, echter op 30-04-1896 "te Koudum op zijn schip" (1896); Age Feenstra doet aangifte van de geboorte van zijn kleinzoon Christiaan Groenhof, die in zijn woning is geboren. Age Feenstra is volgens de aangifte winkelier te Workum (1897); veehouder in de Heidenskipster Veenpolder (1916)

zoon zan Christiaan Brugts Groenhof en Tjitske Douwes Reitsma
schipper te Gaastmeer (1863)
hij de is zoon van Brugt Gerbens Groenhof te Nijega
zij is de dochter van Douwe Saskers Reidsma, landbouwer onder Oudega op de "Wolvetinte" in de Heidenskipster Skar.

x1 Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 06-09-1895
Hinke Ages Feenstra (1872-1911)

x2 Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 02-10-1916
Trijntje Annes de Vries (1888-....)
dochter van Anne de Vries en Janke Zwaan,
beide wonende te It Heidenskip (1916)


07Hinke Ages Feenstra
*Workum 04-05-1872
It Heidenskip 01-08-1911

docher van Age Ottes Feenstra en Jacoba Johannes de Vries

x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 06-09-1895

Brugt Christiaans Groenhof


  
08
Waarschijnlijk Age Feenstra en echtgenote

Age Ottes Feenstra
*Earnewâld 25-01-1838 - +Workum 10-02-1919

schipper te Earnewâld (1864), schipper te Oudega (1865); schipper te Oudega (als getuige gaat mee Sipke Atses Feenstra, boer onder Nijega = boederij aan de Fluezen in de Heidenskipster Veenpolder, wat er op wijst dat Age en Jacoba Feenstra in de Heidenskipster Skar wonen); schipper te Workum (getuigen Ypke Boersma en Robijn Vallinga, wat betekent te Age en Jacoba in It Heidenskip onder Workum wonen) (1874); schipper te Nijega (1877, 1882); winkelier (1895) en koopman op Brânburren in It Heidenskip (onder Nijega H.O.N.)

zoon van Otte Baukes Feenstra en Hinke Lykeles Haarsma
zonder beroep te Earnewâld (1827); veenbaas; schippersknecht; arbeider te Earnewâld (1864)
zijn vader Bauke Wijbes Feenstra is veenbaas te Earnewâld (1827)
haar vader Lijkele Rinses Haarsma is schipper te Earnewâld (1827)

x Dokkum 27-11-1864

Jacoba Johannes de Vries (1841-1907)


foto onbekend
09
Waarschijnlijk Age Feenstra en echtgenote

Jacoba Johannes de Vries
*Dokkum 18-12-1841 - +Workum 14-03-1907

woont zonder beroep te Dokkum (1864)

dochter van Johannes Geerts de Vries en Aaltje Jurjens Lunsing(h)
visscherman te Dockum (1839,1864)

x Dokkum 27-11-1864

Age Ottes Feenstra (1838-1919)foto onbekend
10
Johannes Ages Feenstra
*Workum 04-11-1874 - +Koudum 24-07-1953
schipper, winkelier in kruidenierswaren en in koloniale waren, fouragehandelaar op Brânburren in It Heidenskip

zoon van Age Ottes Feenstra en Jacoba Johannes' de Vries
koopman te Workum (1899)

x Workum 13-05-1899

Trijntje Tjibbes Deinum 1876-1969

mededeling Hotske Warnar-de Jong
d.d. 19-12-2013

foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
11
Trijntje Tjibbes Deinum
*Workum 25-09-1876 - +Koudum 03-07-1969

dochter van Tjibbe Freerks Deinum
*Workum Wijk G nr 30 (Sylspaed 11)  04-03-1851
+Workum 12-02-1922
timmerknecht te Workum (1875)
timmermansknecht te Workum 1899)
en
Hotske Thomas' Hofstra
*Piaam 05-03-1849 - +Utrecht 17-08-1884

x Workum 13-05-1899

Johannes Ages Feenstra 1874-1953

mededeling Hotske Warnar-de Jong
d.d. 19-12-2013

foto: G. Kuijer & Zonen Hofphotographen
Amsterdam Westermarkt 19
Opgericht 1864
  
12
Waarschijnlijk Sjoerd de Vries en echtgenote

Sjoerd Willems de Vries
*Workum 31-07-1881
+Groningen 05-04-1938

schilder te Workum (1906)

zoon van Willem Hendriks de Vries en Trijntje Keimpes de Jong
verver te Workum (1877) schilder te Workum (1906)

x Workum 19-05-1906

Hielkje Sipkes Muller (1879-1943)foto: M.H. Laddé Amsterdam 57.59.Nieuwendijk
13
Waarschijnlijk Sjoerd de Vries en echtgenote

Hielkje Sipkes Muller
*Workum 04-02-1879
+Groningen 09-03-1943

dochter van Sipke Jacobs Muller en Antje Douwes Hofman
schippersknecht te Workum (1877);
schipper te Workum (1879, 1905)

x Workum 19-05-1906

Sjoerd Willems de Vries (1881-1938)


L. van der Feer Pzn Sneek Bothnia Kade 60 N-Kade
14
foto: onbekend
zelfde fotoproducent als de foto's van Age Feenstra en echtgenote
daarom waarschijnlijk de ouders van Hendrik Willems de Vries:

Trijntje Keimpes de Jong
*Heeg 04-03-1845
+Franeker 06-12-1914

dochter van Keimpe Sijbrens de Jong en Andrieske Haanstra
Keimpe is geboren te Earnewâld en schipper te Heeg (1844); schippersknecht te Heeg (1845);
schipper te Workum (1877)
Andrieske haar vader is onbekend,
haar moeder is Tjetje Hantjes Haanstra

x Workum 11-05-1873

Willem Hendriks de Vries


15
foto: onbekend
zelfde fotoproducent als de foto's van Age Feenstra en echtgenote
daarom waarschijnlijk de ouders van Hendrik Willems de Vries:

Willem Hendriks de Vries
*Workum, Wijk G nr 21 (= Súd 149) 26-11-1843
+Workum 27-06-1923

verver te Workum (1877); schilder te Workum (1906);
zonder beroep te Workum (1923)

zoon van Hendrik Attes de Vries en Foukje Sjoerds Hobma
schipper te Workum (1830, 1843)

x Workum 11-05-1873

Trijntje Keimpes de Jong

16
onbekend

L. van der Feer Pzn Sneek Bothnia Kade 60 N-Kade
17
onbekend

L. van der Feer Pzn Sneek Bothnia Kade 60 N-Kade
18
Sijtje Ages Feenstra
*Nijega (It Heidenskip) 12-05-1877
+Workum 08-10-1915

dochter van Age Ottes Feenstra en Jacoba Johannes de Vries

x Workum 17-05-1902

Hendrik Willems de Vries
huisschilder

foto: J.C. Puist Sneek Leeuwarden
19
onbekend

foto: S. Goudsmit Enschedé-Hengelo
20
onbekend

foto: S. Goudsmit Enschedé-Hengelo
  
21
onbekend
foto: C.B. Boersma Hofphotograaf
Leeuwarden Willemskade Noordzyde F.12
2de Huis hoek Prins Hendrik straat.
22
Doekele Douwes Dijkstra
*Oudega-W. 23-04-1876
+Koudum 22-02-1964
boer Koaidyk 6, it Heidenskip
zoon van Douwe Lolkes Dijkstra en Brechtje Doekeles Gerritsen
x Workum 10-05-1906 Akke Douwes Bouwstra (1881-1953)

foto: Photographie JH Slaterus Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14
23
Feikje Douwes Dijkstra
*Oudega-W. 28-10-1877
+Workum 16-04-1943

dochter van
Douwe Lolkes Dijkstra en Bregtje Doekles Gerritzen

x Workum 19-09-1901 Jan Siebes Haagsma 1877-1960

foto: Photographie JH Slaterus Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14
  
24
Waarschijnlijk Echtgenote van Sjoerd de Vries

Hielkje Sipkes Muller
*Workum 04-02-1879
+Groningen 09-03-1943

dochter van Sipke Jacobs Muller en Antje Douwes Hofman
schippersknecht te Workum (1877);
schipper te Workum (1879, 1905)

x Workum 19-05-1906

Sjoerd Willems de Vries (1881-1938)


foto: Austermühle Bolsward
25
Waarschijnlijk Brechtje, Siebe en Douwe Haagsma

Bregtje/Brechtje Jans Haagsma
*Workum 09-06-1902
+Leeuwarden Parkhove 22-12-1987
woont te Leeuwarden (1951, 1960)
x Boersma

Siebe Jans Haagsma
*Workum 05-10-1903
+Sneek 02-06-1951 (47 jaar)
veearts te Oudega-W.
x Sjoukje-Sipkje Joukes Osinga
*Kubaard 28-12-1910 - +23-01-1994

Douwe Jans (Dave) Haagsma
*Workum 25-01-1905 - +Chino, San Bernardino, Cal. 06-02-1988
"citizenship" Los Angeles, California 16-06-1936
woont te Los Alamitos California (1951, 1952, 1960)
x1. Los Angeles 04-12-1934 Henrietta Beversluis
x2. 1952/1960 M.R. Hamilton
x3. Rose Corea *Fresno Cal. 20-02-1922 - +Buhl, Idaho 14-02-1999

kinderen van Jan Siebes Haagsma en Feikje Douwes Dijkstra
palinghandelaar te Workum (1902)
26
onbekend

foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
27
onbekend

foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
  
28
Feikje Douwes Dijkstra
*Oudega-W. 28-10-1877
+Workum 16-04-1943

dochter van
Douwe Lolkes Dijkstra en Bregtje Doekles Gerritzen

x Workum 19-09-1901 Jan Siebes Haagsma 1877-...

foto: Photographie JH Slaterus Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
  
29
Akke Annes Rijpkema
*Harich 28-04-1879
+Oudeschoot 15-08-1973
zonder beroep te Harich (1902)

dochter van Anne Tjitzes Rijpkema en Jeltje-Hinke Doekles Gerritsen

x IJlst 22-05-1902

Lubbe Johannes' Kerstma (1874-1958)
van boerebedrijf (1902)
zoon van Johannes Jans Kerstma en Grietje Gerrits Tjalmafoto: J.H. Slaterus Leeuwarden
30
onbekend

L. van der Feer Pzn Sneek Bothnia Kade 60 N-Kade
31
onbekend

L. van der Feer Pzn Sneek Bothnia Kade 60 N-Kade
32
Waarschijnlijk Pietrik Tjeerde (tante van Dubbeld en Louis)

Pietrik Dubbelds Tjeerde
*Workum 23-09-1876
+Workum 02-12-1949

dochter van Dubbeld Tjeerde en Reinouw Faber
koopman te Workum (1907)

x1 Workum 02-08-1907
Schelte Jans Nauta
*Workum 23-06-1878
+Workum 03-03-1911
brievenbesteller te Workum (1907, 1911)
zoon van Jan Nauta en Lieuwkje de Boer
scheepstimmermansknecht te Workum (1907)

x2 Workum 01-02-1922
Tjerk Jacobs Gosliga
*Beetgum 08-01-1869
+Workum 19-12-1930
zonder beroep te Workum (1922, 1930 )
zoon van Jacob Wybes Gosliga en Aukje Tjerks Oreel

foto: Meijer & Co Groningen Gedempte Zuiderdiep S 258
33
onbekend

foto: J.C. Puist Sneek Leeuwarden
34
onbekend

foto: H.P.E. de la Roche Busé Heerenveen
35
onbekend

foto: Atelier Obbema Sneek
  
36
Sjoerd Willems de Vries
*Workum 31-07-1881
+Groningen 05-04-1938

schilder te Workum (1906)

zoon van Willem Hendriks de Vries en Trijntje Keimpes de Jong
verver te Workum (1877) schilder te Workum (1906)

x Workum 19-05-1906

Hielkje Sipkes Muller (1879-1943)


37
onbekend

foto: Obbema Sneek Grootzand
38
onbekend

foto: Gebr. Ypma Fotografen Edam Wormerveer
39
onbekend

foto: With. G. Baer Utrecht
  
40
links:
waarschijnlijk een dochter van Age Ottes Feenstra en Jacoba Johannes' de Vries


rechts:
Sijtje Ages Feenstra
*Nijega (It Heidenskip) 12-05-1877
+Workum 08-10-1915

dochter van Age Ottes Feenstra en Jacoba Johannes de Vries

x Workum 17-05-1902

Hendrik Willems de Vries
huisschilder


foto: J.C. Puist Leeuwarden Sneek
41
onbekend

foto: Cornelisse
Bruxelles, Rue de l' Ecuyer 38
Rotterdam, Wagestraat
English Spoken
42
onbekend

foto: Photographie A. Dekema Enkhuizen Dyk
  
43
Sijtje Ages Feenstra
*Nijega (It Heidenskip) 12-05-1877
+Workum 08-10-1915

dochter van Age Ottes Feenstra en Jacoba Johannes de Vries

x Workum 17-05-1902

Hendrik Willems de Vries
huisschilder

foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
44
Waarschijnlijk Hinke Feenstra

Hinke Ages Feenstra
*Workum 04-05-1872
It Heidenskip 01-08-1911

docher van Age Ottes Feenstra en Jacoba Johannes de Vries

x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 06-09-1895

Brugt Christiaans Groenhoffoto: onbekend