Stuur-Schootstra
Merk 4
8711 CL Warkum
till. 0515 - 54 12 31
kertiersteat is makke troch:

ferwizings:




kertiersteaten binne makke troch

Kertiersteat fan
Albert-Harmen Reinders Stuur (1854-1934)
en
Simkje Folkerts Schootstra (1862-1916)

I



2. STUUR, Albert-Harmen Reinders * 06.09.1854 Warkum - + 30.08.1934 Warkum
    bôle- en koekebakker te Warkum; bakker te Warkum (1883)
    x 03.06.1883 Warkum
3. SCHOOTSTRA, Simkje Folkerts * 14.06.1862 Warkum - + 24.03.1916 Warkum
    sûnder berop te Warkum (1883)
    bern: Geertje (*1884), Folkert (*1886), Leentje (*1887), Trijntje (*1889),
    Reinder (*1891), Maaike (*1894), Joukje (*1897)

op it tsjerkhôf fan de Sint Gertrudis Tsjerke te Warkum

II

  

4. STUUR, Reinder Alberts * 13.08.1822 Harns - + 08.03.1872 Warkum
    x 1. 22.03.1848 Warkum: Tryntje Gerbens Deinum
    * 03.12.1824 Warkum - +14.01.1849 Warkum,
    dochter fan Gerben Jarigs Deinum en Aaltje Siebrens
    bern: Trijntje *05.01.1849
    beroppen: bakker (1848); boer (1849-1851); fabrikant (1853-1861);
    lit him op portret sette troch J.A.M. Haak (1855); bakker (1872)
    x 29.05.1850 Warkum
    : 28.09.1869 Warkum (skieding fan tafel en bêd)
5. POTMA, Geertje Alberts * 24.03.1822 Warkum - + 20.11.1888 Warkum
    bern: Eke (* 1851), Pietje (* 1853), Albert-Harmen (sjoch 2), Eke (* 1858),
    Joukje (* 1861), dea jonkje (1863); sûnder berop te Warkum (1883)


6. SCHOOTSTRA, Folkert Johannes' * 13.09.1834 Harich  - + 08.09.1885 Warkum
    oerwurkmakkersfeint te Boalsert (11.05.1861) ; horloazjemakker te Warkum     
    (11.07.1865); oerwurkmakker te Warkum (1883); horloazje- en klokmakker  te
    Warkum
    x 11.05.1861 Wûnseradiel
7. ABMA, Leentje Freerks * 24.02.1834 Wommels - + 11.07.1865
    tsjinstfaam te Burgwert, 24 jier (11.05.1861); sûnder berop, stjert te Warkum op
    11.07.1865 om 05.00 oere, 28 jier.

op it tsjerkhôf fan de Sint Gertrudis Tsjerke te Warkum

III

8. STUUR, Albert Harms * 26.07.1780 Nije Pekela - + 30.04.1863 Harns
    doopt yn de Herfoarme Tsjerke fan Nije Pekela (30.04.1780);
    x 1. 23.12.1811 Veendam: Hendrikje Thyssens/Tiessens Rogaar (1788-1814),
    bern: Harm (* 1812) en Thies (* 1814), hja stjert "in het huis getekend No O aan
    het Oosterdiep binnen deze gemeente (=Veendam) (snein 25.09.1814);
    skipper, wennet te Veendam (07.12.1815);
    x 2. 04.04.1816 Harns: Pietje Wopkes van der Stel (17); kaptein fan in kofskip;
    reder en    seehanneler; keapman (10.03.1830); firmant Hubert Jansz. & Co.
    (houtkeapers te Harns);
    x 3. Joukje Sjoerds Wiarda (1793-1861); "Oud-Zeehandelaar" (1863)
    x 04.04.1816 Harns
9. van der STEL, Pietje Wopkes * 27.07.1792 Harns - + 10.03.1831 Harns
    wennet by har âlden te Harns (1811); naaister, wennet te Harns (07.12.1815);  
    bern: Wopke (* 1817), Joukje (* 1818), Frouwke (* 1820), Reinder (4), Douwe
    (* 1824), Hendrik (* 1826) en Grietje (* 1827); stjert yn har wenplak Harns
    yn wyk F nr 134    (10.03.1831)

10. POTMA, Albert Lieuwes * 02.08.1791 Warkum - + 09.01.1841 Warkum
    wennet by syn âlden yn Warkum en is 20 jr (1811); siktaris fan de stêd Warkum en
    lid fan de Provinsjale Steaten fan Fryslân; in grut part fan it argyf fan de famylje
    Potma (1740 - 1835) is troch Albert Lieuwes skreaun.
    x 21.07.1814 Warkum
11. (van) WETSINGA, E(e)ke Harmens * 31.01.1794 Warkum - + 29.10.1852 Warkum
    wennet yn Warkum en is 17 jr (1811)
    bern: Simkjen (*Warkum 10.08.1815); Harmen (*Warkum 07.06.1817);
    Fettje (*Warkum 19.09.1819); Geertje (sjoch 5); Lieuwe Hielke (*Warkum 16.09.1824);
    Sybrig (*Warkum 05.11.1829)

12. SCHOOTSTRA, Johannes Folkerts * 31.10.1797 Easterhaule - + 11.08.1874 Harich
    wennet by syn âlden te Easterhaule en is 14 jr (1811); ûndermaster te Harich
    (13.06.1831); skoalmaster te Harich (1821 - 1870); skriuwt brieven oan syn heit
    oer de Wetterfloed fan 1825.
    x 08.07.1831 Gasterlân
13. BAUKEMA, Simkjen Rinkes * 15.04.1810 Harich - + 16.10.1860 Harich
    "zonder bedrijf" wennet te Harich (08.07.1831)

14. ABMA, Freerk Aukes * 09.06.1801 Hidaard - + nei 11.07.1865
    arbeider te Wommels, widner fan Maaike Cornelus Blanksma(+ 11.12.1835: 33 jr)
    (27.03.1836); túnker te Wommels (11.05.1865); hovenier te Wommels (11.07.1865)
    x 26.03.1836 Hinnaarderadiel
15. HOEKSTRA, Aaltje Hendriks * 18.11.1802 Easterlittens - + nei 11.07.1865
    11 jier wennet by har âlden yn Easterlitens (1811); tsjinstfaan te Wommels
    (27.02.1838); wennet te Wommels (11.05.1861 en 11.07.1865)


IV

16. STUUR, Harm Gerrits ~ 06.09.1750 Nije Pekela - + 05.12.1805 Nije Pekela
    keapfardijskipper; ferkeapet tsjalk mei seil en treil (22.02.1780)
    x 26.02.1775 Nije Pekela
17. JONKER, Grietje Alberts * 1753 - + 29.10.1814 Nije Pekela
    bern: Gerrit (* 1776), Marghijn (* 1777), Albert (8), Frouwke (* 1782), Hindrik
    * 1785),    Reinder     (* 1787); stjert "in het huis getekend N 62" te Nije Pekela,
    61 jier, skippersfrou (sneon 29.10.1814)

18. van der STEL, Wopke Djoerds * ±1760 - + 01.07.1836 Harns
    houtkeaper te Harns; nimt de namme "van der Stel" oan, wennet te Harns en
    hat 6 bern:Aaltje; Doetje; Pietje; Sipkje; Geertje; Trijntje (1811); keapman te
    Harns (nov. 1815); sûnder berop (10.03.1831); stoarn 76 jr (1836)
    x
19. Joukje Wiegers + foar 10.03.1831

20. POTMA, Lieuwe Hylkes/Hijlckes * 1743 Warkum - + 24.08.1828 Warkum
    skipper en reder, fart mei syn skip "De Gestadige Jager" op Frankryk en de
    lannen oan de Eastsee. Hawwe yn in hûs op it Súd de saneamde Warkumer
    Keamer meitsje litten (no Pastoor Janning Stichting) (1797); nimt de namme
    "Potma" oan, kin net skriuwe en dêrom tekent in oarenien (1812).
    x 04.10.1772 Warkum
21. POTMA, Sim(p)kje(n) Alberts * 1759 Warkum - + 06.12.1828 Warkum
    nimt de pottebakkerij op it Noard (no fam. Kan) fan har heit oer. Hat 8 personiels-
    leden oan it wurk. Ferkeapet de pottebakkerij yn 1791 (oan de fam. De Boer?)     
    en komme yn it hûs út 1624 (no fam Vervelde) ek op it Noard.
    Letter (maaie 1797?) komme se op Súd 15 te wenjen

tastimming fan de âlden fan Fetje Jetses om mei Harmen Pieters te trouwen:

Ondergeschreven als Vader van fetje jetses
Met Goedkeuring en overleg van mijn vrou
Sijbrig Tierks Neem Gewogen ijn, dat zij
fetje Jetses met harmen Pieters, hier woonagtjig,
haar ijn Een wettig Eijgt laat verbinden
Terwijl dat ondergeschreven hem op Reijs
Bevind de Tijd wanneer aan booven schreven
Harmen Pieters en fetje ijetses overlaaten
In Workum den 18 Maert 1791
Jetse Wiebes
Siebrig Tierks

Fetje Jetses docht sels oanjefte fan it ferstjerren fan har man Harmen Pieters

Fettje Jetses is Geboren Den 22 December 1765
en Overleden den 15 Maart 1811
De leppel is makke troch de sulversmid Jacobus Roelofs Oosterloo fan Ysbrechtum


22. (van) WETSINGA, Harmen Pieters ~ 01.04.1741 Wetzinge - + 19.03.1808 Warkum
    smakskipper, keapman, "olieslager", lid stedsbestjoer (1795);
    x 18.08.1779 Warkum  Tjiets Gerbens Kingma (~ 02.06.1756 Warkum -
    + foar 1791 Warkum): bern 1ste houlik: Engel (*1780), Pieter (*1783),
    Pieter (*1784).
    De bern nimme yn 1811 de namme "van Wetsinga" oan: Eeke 17jr, Siebrig 14 jr;
    Jetse 12 jr en Harmen 6 jr, omdat de bern noch minderjierrich binne wurdt it
    oanjaan fan de namme troch Jurjen Jurjens Schols dien.
    x 17.04.1791 Warkum (Ned.Herf.)
23. Fettje Jetses * 22.12.1765  ~25.12.1765 Warkum - + 19.03.1811 Warkum

24. SCHOOTSTRA, Folkert Johannes' * 25.08.1764 Nijeskoat - + 28.01.1854 Easterhaule
    nimt de namme  "Schootstra" oan, wennet yn Easterhaule en hat 4 bern: Johannes
    14jr, Fetse 6 jr, Antje 9 jr en Uilkjen 4 jr (1811); skoalmaster te Hylpen, Snits
    en Easterhaule; skoalmaster te Easterhaule (13.06.1831); skriuwt yn 1825 brieven
    oan syn bern Folkert en Antsje oer de Wetterfloed
    x 28.05.1797 Easterhaule
25. SIETSEMA/SYTZEMA, Akke Fedzes/Fetzes
                * 14.11.1773 Jiskenhuzen - + 29.09.1842 Easterhaule
    wennet te Easterhaule (13.06.1831)

26. BAUKEMA, Rinke Baukes * 1779 Harich - + 09.03.1834 Harich
    komt fan Harich (1806);nimt de namme "Baukema" oan, is 32 jr en
    hat 2 bern: Bauke 4 jr en     Sim(p)k 1½ jr ("in echte verwekt bij wijlen
    Aafke Rinkes Smit") (1811);
    2de houlik mei Rinkjen Minnes Durkema;    boer te Harich (13.06.1831);
    mennist
    x 06.04.1806 Balk (attestaasje ôfjûn 06.04.1806 te Balk)
27. SMIT/SMID, A(a)fke Rinkes * 1786 Murns - + 06.06.1810 Harich
    komt fan Murns (1806)

28. ABMA, Auke Freerks * 13.06.1764 - + 02.12.1818 Hidaard
    ~ 08.07.1764 (doopboek Wommels & Hidaard); op 54 jierrige leeftyd stoarn te
    Hidaard    op nr 16, om 15.00 oere, "nalatende drie kinderen" (04.12.1818)
    x
29. ALTHU(I)SIUS, Trijntje Jans
    boerin te Hidaard (27.03.1836)    

30. HOEKSTRA, Hendrik Hessels * 1767/8 - + 21.03.1815 Easterlittens
    nimt de namme "Hoekstra" oan, wennet yn Easterlittens en hat 4 bern:
    Aaltje 11 jr (* 18.11.1802    Easterlittens); Klaaske 8 jr (* 27.09.1805 Eastrlittens);
    Hessel 4 jr en Trijntje 2 jr (* 16.04.1811 Easterlittens) (1811); arbeider te
    Easterlittens "in het huis no. 84", 47 jr (22.00 oere, 02.03.1815)
    x
31. Helena/Leentje Symens/Symons
    arbeidster te Easterlittens (27. 03 en 27.05.1837)


V
32. Gerrit Reinders
    ûndertrou 04.08.1743 Nije Pekela
33. Frauwke Harms
    wenje te Nije Pekela; bern: Hilligje (* 1743); Harm (* 1747); Harm (16);
    Wyger (* 1753); Wijcher (* 1755); Jantje (* 1758)

34. JONKER, Albert Hindriks + foar 24.04.1763
    x 25.10.1750 Nije Pekela
35. SCHUIRING, Margje/Margijn Pieters
    twadde houlik mei Arent Geerts Ruiten (x Nije Pekela 24.04.1763)
    en krije in dochter: Geessijn (* 06.10.1765 Nije Pekela).
    Grietje (sjoch 17) is in bern út it earste houlik

40. Hijlke Joukes * 1700/5 - + foar 1772
    Hijlke en Grietje kochten porselein út China en Japen mei minsken der op
    yn Frysk kostúm en Aziatyske gesichten.
    x 29.12.1741 Warkum
41. Grietje Lieuwes

42. POTMA, Albert Alberts * ± 1715 - + ± 20.01.1776
     pottebakker op it Noard (no fam Kan) bedsteewanden en wandbetimmering
    binne yn it Skipfeartmuseum yn Snits; sit yn Warkumer stedsbestjoer fan 1766
    oant en mei 1776 en is boargemaster fan 1772 oant en mei 1775.
    De Warkumer deadsklok hat foar him led d.d. 20.01.1776
    x 29.03.1750 Warkum
43. Jiskje Tjipkes

44. Pieter Jar(i)chs
    boer te Wetzinge
    x 21.04.1726 Wetzinge
45. Eke Peters ~ 19.05.1700 Adorp

46. Jetse Wiebes
    x 24.12.1758 Warkum
47. Sijbrig/Siebrig Tjerks
    18.03.1791: jouwe tastimming foar it houlik fan harren
    dochter     Fettje en Harmen Pieters (sjoch 22 en 23)

48. Jannes/Johannes, Folkerts * 1723/5 - + juny 1766 Rottum
    docht mei syn frou op 25.05.1750 belidenis te Rottum
    x 08.06.1755 Rottum
49. Antje Reitses * 1729 Rottum
    docht mei har man op 25.05.1750 belidenis te Rottum

50. SYTZEMA/SIJTZEMA, Fetze Sytses/Sijtzes
                * 22.09.1742 Jiskenhuzen - + 02.08.1820 Jiskenhuzen
    boer te Jiskenhuzen; 2de houlik mei Geeske Alberts Hooijsma fan 'e Gaest
    (09.01.1782 Jiskenhuzen); stjert as boer te Jiskenhuzen moarns 01.00 oere ,
    âld 79 jr (02.08.1820)

52. BAUKEMA, Bauke Rinkes * july 1732 Balk - + 20.10.1816 Harich
    komt fan Harich (1761); nimt de namme "Baukema" oan en hat 2 bern:
    Tettie 14 jr en Rinke 32 jr (1812);
    boer; stjert yn syn wenplak Harich moarns 10.00 oere, âld 84 jr en 14 wike
    (20.10.1816)
    x 29.03.1761 Harich
53. Simck/Simkjen Jans * foar 1736 - + 1832 Harich
    komt fan Balk (1761)

54. SMIT/SMID, Rinke Obes * 08.04.1756 Riis - + 17.09.1818 Balk
    nimt de namme "Smit" oan, wennet yn Murns en hat 3 bern: Obe 22 jr; Tjits 18 jr
    en Aafke (stoarn) (1811)
    x
55. POUWENBURG/van PAUWENBURG Janke Annes
                          * 05.02.1755 Brongergea - + 28.12.1826 Riis
    nimt de namme "van Pauwenburg" oan en wennet yn Murns. Har broers nimme
    de namme "Bosma" oan (1811). Bern: Obe (* 1789), Tjiets (* 02.01.1793 Riis),
    Aafke (sjoch 27)

56. (ABMA), Freerk Murks ~ 11.06.1741 Toppenhuzen - + nei 1784
    boer; bern: Auke (1764)(28), Oedske (1765), Murk (1767), Grietje (1768),
    Grietje (1769), Oedske (1771), Murk (1774), Roelof (1778), Ruurd (1778),
    Harmen (1781), Ykke (1784)
    x 15.05.1763 Hidaard
57. Gerri(j)tje Roelofs + nei 1784


VI

70. SCHUIRING, Pieter Jacobs  ~ 13.05.1688 Alde Pekela
    x 1706/14 Nije Pekela
71. Grietien Jans

80. Jouke Joukes * Easterlittens
    x 14.05.1699 Warkum
81. Syts Tiemens/Sijts Tijmens * Warkum

84. HEIN, Albert Albertsen
    x 26.03.1728 Warkum
85. ZEEMAN, Tryntje Pytters

86. Tjepke Douwes
    x 26.04.1705 Warkum
87. Goeits Hylkes

88. Jarich/Jarg P(i)eters + foar 16.03.1703
    boer by de "Oldezijl" te Winsum (Gr.)
    x 22.06.1690 Winsum (Gr.)
89. Renske Heerties ~ 16.03.1670 Winsum (Gr.)

90. Pieter Jans
    x
91. Geertgen Jans

96. Folkert Jans * ± 1700 - + nei 1758
    hierboer posterijpleats Rottum, grut 40 p.m., nr. 7 St. en Floreen Kohier;
    1758 noch hierder; 1746 en 1755 lidmaat fan tsjerke
    x
97. Grietie Martens + 1749
    1746 lidmaat fan tsjerke

98. Reitze Hotses * 1682 Rottum - + 12.09.1747
    doarpsrjochter en boer te Rottum, eigener pleats nr 15 St.Kohier Rottum
    x
99. Martien Willems

100. Sytse/Sijtze Rintjes + foar 02.08.1820
    lidmaat te Jiskenhuzen (1730)
    x foar 1730
101. Akke Fetszes * 1709 - + foar 02.08.1820
    lidmaat te Jiskenhuzen (1730)

104. Rinke Baukes * foar 1704 - + foar 20.10.1816
    x
105. Jacobje Meines * foar 1708 - + foar 20.10.1816
    wenje te Balk. Bern: Obe (sjoch 108) en Bauke (sjoch 52)

108. Obe Rinkes * foar 1730 Harich
    komt fan Warns (1753)
    x 28.10.1753 Warns
109. Aafke Johannes' * ± 1725 Riis
    komt fan Brongergea (1753); bern: Rinke (sjoch 54)

110. Anne Johannes * ± 1725 - + 23.08.1809 Brongergea
    x ± 1742
111. Tjiets/Tjitske Roels * ± 1722 - + 05.06.1800 Brongergea
    wenje te Brongergea. Bern: Baukjen (* ± 1745), Martje (* ± 1746),
    Ype (* 1749), Zwaantje (* ± 1750), Trijntje (* ± 1750), Janke (sjoch 55),
    Roel (* 1762)

112. ABMA, Murk Freerks ~ 03.12.1713 de Hommerts - + 1778 Wikel
    boer te Jutryp; bern û.o. Freerk (1741)(sjoch 56) en Gerben (1743)
    x 10.06.1737 de Hommerts
113. Oe t/d ske Gerbens ~ 28.02.1717 Toppenhuzen - + Jutryp

VII

140. SCHUIRING, Jacob Jans * ±1660 - + foar 03.02.1723
    ûndertrou 24.01.1685 Midwolda
    x 29.03.1685 Nije Pekela
141. Geesjen Pieters + nei 03.02.1723

172. Douwe Tjepkes
    wennet yn Warkum (06.05.1672 'attestatie' ôfjûn)
    x 06.05.1672 Warkum
173. Haesje(n) Hendriks * West Flylân

178. Heertie Olgers
    brûker fan "31 grazen stadsland bij Oldezijl" te Winsum (Gr.)
    x 19.07.1663 Winsum (Gr.)
179. Corneliske Writzers

196. Hotse Reijtses * 1660 Sint Jansgea - + 1693 Rottum
    boer en tsjerkfâld te Rottum
    x
197. Wytske Tysses + foar 1683

216. Rinke Baukes (sjoch 104)
217. Jacobje Meines (sjoch 105)

218. Johannes Annes * ±1699 - + Mildaam ±1771
    arbeider
    x 09.01.1718
219. Baukje(n) Wijbes * ±1700 - + ±1781
    bern: Anne (sjoch 110) en Aafke (sjoch 109)

220. Johannes Annes (sjoch 218)
221. Baukjen Wijbes (sjoch 219)

222. Jan Harmens * 1690 - + Mildaam nei 19.11.1768
    x
223. Bartelke Jans *1700 - + Mildaam nei 19.11.1768
    bern:Tjiets/Tjitske (sjoch 111); Eelkjen (*Aldskoat 1733)

224. ABMA/ABBEMA, Freerk Murx/Murcks ~ 19.09.1686 Jutryp - + 1724 de Hommerts
    boer en diaken yn de Hommerts; bern û.o. Murk (1713)(sjoch 112), Freerkje (1724)
    x 06.12.1711 de Hommerts
225. BUMA, Rintske/Ryntske Ruyrds * 17.10.1694 de Hommerts - + de Hommerts

226. Gerben Cornelis * foar 1691
    boer te Toppenhuzen; bern û.o. Uilkjen (1711), Oetske (1717)(sjoch 113)
    x 02.03.1710 Toppenhuzen
227. Tjitske/Tjetske Annes * foar 1695
    wennet te Toppenhuzen


VIII
280. SCHUIRING, Jan
    x
281. Grietje

392. Reithie Hothies *± 1635
    x 1659
393. Ypck Jans
    wenje te Sint Jansgea (1660); bern: Hotze (sjoch 196) en Trijn

444. Harmen Abeles *1665 - + nei 1700

448. (ABMA) Murck Annis * 1660 de Hommerts - + 18.10.1695 Jutryp
    boer te Jutryp
    x 1683 de Hommerts
449. (BREUTRICK) Maicke Freercks * 1664 Jutryp -+ 18.01.1715 Jutryp

450. Ruyrd Jans

452. Cornelis Dircx
    boer te Toppenhuzen
    x
453. Uilck Wibrens

454. Anne Taedes
    x
455. Uiltje Wates

IX

784. Hothie Reithies *±1602 yn it suden fan Haskerlân - + ± 1650
    twadde houlik mei Trijn Jans (koart nei 1646)
    x ±1625
785. Haithien Obbes + foar 1646
    bern: Reithie (sjoch 392)

888. Abel Beenesz. * 1625 - Mildaam nei 1665
    x
889. Martien Ulkedr. * Nijhoarne 1625 - + Mildaam nei 31.08.1653
    twadde houlik mei Wybe Siuwesz (*1620 - + Mildaam ± 1660)
    
896. ABBEMA, Anne Wybes * Grou - + april 1684
    wurdt boarger fan Drylts (28.12.1646); oannommen mei syn frou as lidmaat te
    Drylts (02.05.1649); houtkeaper te Drylts, letter ûntfanger en âlderling neamd
    te de Hommerts
    bern: Wybe (+ 1693), Murk (+ 1695) (sjoch 448), Sydse (+ nei 1704), Goyts
    en Sytske
    x
897. Richt Murcks
    oannommen mei har man as lidmaat te Drylts (02.05.1649)

898. (BREUTRICK) Freerk Goitjes * foar 1638
    wennet yn Jutryp
    x
899. Meinu/Meina Thyssens * foar 1642
    wennet yn Jutryp


X

1568. Reithie
    wennet yn it suden fan Haskerlân (±1602); bern: Hothie (sjoch 784)

1776. Beene Harmensz * 1600
    
1778. Ulcke Gerkesz * 1600 - + nei 09.06.1675
    2de houlik mei Martien Gossedr. (* Aldskoat 1625)
    x 17.09.1628
1779. Auck Ricoltsdr. * Aldskoat 1600

1792. Wybe Wabes
    Wybe en Goyts hawwe in skuld fan 100 goudgûne, mei as ûnderpân harren
    hûs (1620); skûtmakker te Emden (Dútsklân) (1623); mei eigener fan de
    "Abbema-state", grut 52 pm, stim 4 fan it Stimkohier (1640); de "Abbema-State"
    wurdt ferkocht (1656); "servijsmeester" te Emden (Dútsklân) (1656)
    x
1793. Goyts Sydses

1794. Murck/Mirck Everts
    boargemaster fan Drylts (1621, 1626 en 1638); "mede Staat ter Admiraliteit"
    te Dokkum (1630); eigner fan stim 14 te de Hommerts (1640)

1796. Goitje Breutricks
    boer te Jutryp


XI

3556. Gercke Annesz. * 1575

3558. Ricolt Barresz * Skoaterwâld 1560 - + Aldskoat nei 25.04.1604
    x
3559. Martien Oedsdr. * 1560 - + Aldskoat 05.05.1609
    bern: Auck (sjoch 1779); Seerp (*1600)

3584. Wabbe Wybes + tusken 1645 en 1648 Grou
    Ruyrdt Popkes, in âld soldaat, goait "den glasen ten huijse van Wabe Wybes"
    te Grou yn (1602); Wabe is "pachter van seep, sout" en fan bieren (1609);
    herbergier te Grou (1610); de hier fan lân ûnder Grou wurdt opsein en hy
    belooft dy frij te jaan (1645); syn bern wurde de erfgenamten fan "d' oude captain"     
    neamd (1657)
    x
3585. Syoerdke Haytses
    yn 1645 is har man de hier fan lân ûnder Grou opsein en yn 1648 docht sy dat as
    widdo (1648)

3588. Evert Murcks + 12.02.1620 Drylts
    ynwenner fan Drylts en betellet belesting fan 1 karolusgûne, wylst syn sweager
     boargemaster Bonne Pieters 6 karolusgûne betellet (1578); soan Rein Everts
    wurdt "een rick mans son, oock selver rick" neamd (1625); riedslid (1584);
    boargemaster (1588, 1591, 1600 en 1616))
    x
3589. Richt Sioerds


XII

7116. Barre Lieuwesz * Himmelum 1525
    x
7117. Mein * 1525 - + Skoaterwâld nei 1560

7118. Oeds Seerpsz * 1530

7168. (?) Wybe Wabes    
    ferkeaper fan lân te Hilaard "op die Bergh" (1583)

7170. Haytse + foar 1611 Grou
    boer op en eigner fan Birstuma-sate (Burstum) ûnder Grou, de pleats wurdt
    foar 1611 nei litten oan de bern.
    x
7171. Bauck + foar 1611 Grou

7176. Murck Everts
    is tsjûge by it meitsjesn fan in testamint (23.08.1542); te Drylts is sprake fan
    in Murck Everts terp (1543)
    x
7177. ....... Etes
    har suster Ga(e)ts Etes wenne mei har man Thomas Jelles "op 't Nijlandt bij
    Bolzwaert" (1558). Thomas is ien fan de warbere bewenners fan Nijlân mei
    "harnas, rincraeg, speidts, degen" (1552)


XIII

14232. Lieuwe Gabbes * 1500
14352. (?) Evert Haitses
    wennet te Drylts, eigner fan de Wierdstreng te Jutryp (1511)

14354. Ete
    út namme fan harren frou en mei harren folmacht fan Ferck Etes binne
    Thomas Jelles (sjoch by nr 7177) en Murck Everts (nr 7176) belutsen by
    in proses (1539)



boarnen:
°Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân MCMLVIII, Fryske Akademy. 1958.
Kwartieren Watze Tjebbe Beetstra
°Genealogysk Jierboekje MCMLXXVI, Genealogysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy 1976.
Het Geslacht Stuur, Mr. O. Schutte
°Frysk Kertiersteateboek, Fryske Akademy 1996.
*Ton van Schoten: foarâlden fan Hotse Reitses (nr 196), 07.08.2001