Pachtovereenkomst Joodse begraafplaats Workum

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


Pachtovereenkomst
Joodse begraafplaats
uit het Resolutieboek Workum 1657-1672 folio 111


Chaim Caran
Op huyden den 25 sten
september 1669
heeft de preses Jacob
Gerkens de twintich
glds in desen gemelte
door de stadtsbode
aen den Rentmr Offerman
doen behandigen.

Burgemeesteren Schepenen ende Raedt der stede Worckum
doen condich ende bekennen voor ons ende onse successoren in offi-
cio, in den vrijen vasten ende onverbreeckelijcken erfpacht
heeft verhandelt ende toegestaen te hebben, sulx doende in ende doer
crachte deses, de heer Eersamen David Salemons Jode
althans geoctroyeerde Taeffelholder van banck
van Leninge binnen meergemelte stede seeckere
dartich vijercante voeten Landts op des Stadts
kampen leggende achter de Sijll aen den dijckgrachts
wall omme deselve dertich vijercante voeten landts,
voor hem ende sijene erfgenamen, soe lange Jimandt leven
mochte hem alhier ter stede metter leven solde
mogen verholden, als oock mede voor Jimandt van
sijne geloofsgenoten verstorven sijnde, indien hij David
Salemons sulx solde mogen accorderen ende toestaen, tot
een plaetse van begraeffenisse der dooden ofte
tot legersteden te facificeren ende gebruicken
mits tot een recognitie ende beloninge van sulx ten
profijtte vande stadt aen den Rentmeester bij den
selven David Salemons betaelt worden eens
ende voer all de summa van twintich carolus gld, ende
mede onder den expressen voerwaerde, dat soe
wair meer gemelte David Salemons met sijn familie van
Worckum mochte comen te vertrecken ofte sij ende sijne
kinderen alle verstorven mochten sijn, de selve dartich
vijercante voeten landts wederom sal comen te verval-
len ten profijtte van de stadt ende dat de voernoemde
David Salemons deselve gepachte plaetse tot
sijn costen sall moghen affgraven ofte affstecken met
hoge rondtbomen tot bevrijdinge van hetselve be-
plaetsen alle het welcke bij voermelte David
Salemons vrundlick ende beleefdelick geaccepteert sijnde
heeft den voern. propijn tot twintich Caroli gld.
aen den presiderende Burgemeester Jacob Gerbrandts
betaelt waer voor deselve preses door onder-
teekening des bedanckt ende quiteert: beloevende we-
dersijds het inholden deses te sullen achtervolgen
ende naecomen alles onder verbandt ende submissie
                                                                                     informa


informa, des ten waren becante hebben wij burg-
emeesteren ende Raedt met onser alle, ende onser aller
Secretarij handen, beneffens den voernoemde heer David
Salemons verteeckent ende bevesticht Actum
ter staedthuise der Verschreven stede den 29 Au-
gusti 1664

Reiner Ulbets  Jacob Gerbrants   Rijener Douwes
  Basco                      1664

Lucas Schenckel     Jelle Pijtters       Intie Piers
                                     Bruijninga                 
 
                              Hendrick Jurjens

                                                              R. Hansma

Kopie verstrekt door Hessel Jaasma van de gemeente Súdwest-Fryslân.
Transscriptie gemaakt door Sal van Son.