Visschersvaartuigen 1909

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


Aanwezige visschersvaartuigen in
de Gemeente Workum in het voorjaar van 1909
Jan A. Visser
Staveren

No Naam van het
vaartuig
Bekend onder de
naam van
Namen der eigenaren Aanmerkingen
6 Bunschip de jong Age Schelte A. Visser
15 Sprietboot Marijke Johannes Hiemstra
23 Jol de vijf gebroeders Thijs Visser
24 Jol Stad Workum Jakle IJsselstein
31 Zeilboot de drie gezusters Keimpe Feenstra
38 Jol Hoop Eeuwe Feenstra
40 ? Jol Zwerver Marten Joh. de Boer
42 Bunschip Eendracht Andries Visser Bevaren wordende
door zijn zoon Johannes
44 Jol Twee gebroeders Jan Hornstra
46 Zeilboot de jonge Maria Andries Visser Bevaren wordende
door zijn zoon Johannes
doorgehaald
47 Tjalkschip drie gebroeders Marten Joh's de Boer
51 Zeilboot de jonge Sjeesser Schelte Jans Visser
52 Jol de twee vrienden Steffen H. v.d. Pal Thans verkocht aan
Piebe Visser
doorgehaald
53 Jol de jonge Cornelis Doede Visser
55 Jol de jonge Ypke Lammert Huisman
58 Jol Ebenhaezer Riemer van der Meulen bevaren wordende
door Tjalling en Riemer
59 Jol de drie gebroeders Jetze de Haan
61 Jol de jonge Jacob Gerke Visser
62 Zeilboot drie gebroeders Schelte A. Visser
65 Jol de jonge Simon Jacob Wiersma
66 Aak tweeling Broeder Sjoerd Wiersma vertrokken naar
Wolvega
doorgehaald
67 Jol drie gebroeders Age Bavius
68 Jol de jong Age Durk Groenhof ?
eigenaar in Balk wonende
bevarend worden
door Schelte J. Visser
69 Stoomboot palinghandel Gebr. Lankhorst
70 Jol de vrouw Dieuwke Piebe C. Visser
Workum, 6 februari 1909
De Hoofdagent van Politie

J. Stout

Vervallen:
27 Zeilboot 3 ton Louw de Jong
39 Zeilboot 2 ton Eeuwe Feenstra
48 Zeilboot 1 ton Piebe Visser
54 Zeilboot 2 ton Andries Deinum
68 Jol 4 ton Durks Groenhof bevaren door Schelte Visser