Warkumer Wikekalinder 2015


bestel de  kalender: klik hier
terug naar de Webwinkel
16e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
2015


00 Gezicht op ’t Sylspaed en de Hearekeunst in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, gezien vanaf de plek waar nu Thomashof is verrezen.

27 Sinds 1871 wordt de Workumer krant uitgegeven. De Friso is opgericht door Yme Kuipers, die tot 1901 een sneldrukpers op de Merk had. Nu staat de winkel van schoenhandel Wouda op deze plaats.
01 Op het ijs bij de Zwaan en de Peerdestal van Sjoerd van der Zee die in de twintiger jaren de caféhouder was van De Zwaan. Er staat water op het ijs en de personen op de foto lopen op klompen. Waarschijnlijk is de hardrijderij afgelast.

28 Hotel de Wijnberg van P. Bonnema met rechts daarvan de "Stalhouderij en Autogarage", het voormalige café "De Koophandel" oftewel "’t Oogje". Het hotel is te bereiken onder telefoonnummer 18.

02 Twee winkelpanden in de Begine. In het midden de winkel van de boekhandelaar Frans Sikkes, waar veel te koop was. "Boek, Muziek, Leesbibliotheek en Kunsthandel" en rechts daarvan Gielstra’s Goedkoope Winkel (Begine 14), die later naar de overkant (Begine 13) zal verhuizen. Geheel links is nog net de drogisterij van Visser te zien (ca. 1930).

29 ’t Noard ca 1910, toen er nog geen Brouwersdyk was.

03 De brug bij Séburch ca 1925.

30 Het personeel van Uitgeverij firma Simon Brandenburgh op ’t Noard, uitgever van het Nieuws- en advertentieblad voor Friesland van het orgaan van den Bond van kiesvereenigingen op Christelijk-historischen grondslag genaamd "De Banier" (ca. 1900).

04 Dwarsnoard met de Werenfriduskerk. Rechts het Bier- en Koffiehuis "De Leeuw" waarin de Werkl. Vereeniging Helpt Elkander is gevestigd (ca. 1905).

31 De ‘ijzerwerf’ van Zwolsman, die omstreeks 1916 is gebouwd. Hier werden stoomcoasters gebouwd. Het eerste schip, de Lilian Spliethoff, werd in 1917 opgeleverd. De reder J.F. Spliethoff uit Amsterdam was een van de grote afnemers van Zwolsman.

05 V.l.n.r.: groentehandel van Cees Dijkstra, aardewerkwinkel Rintje de Boer, De Noorderbazar van Siebren de Boer. Het zesde pand van links is de bakkerij van Wagenaar. De vijf linker panden werden later vervangen door de NOBA en de bakkerij werd de oprit naar de garageboxen er achter. In 2014 werd op deze plek een begin gemaakt met de bouw van appartementen. Het trapgeveltje zal worden herbouwd. 32 In de "Kruideniers en Grutterswaren"-winkel van Gielstra in de Begine is van alles te koop: tabak, sigaren, chocolade, suikerwerken, margarine, klompen, bezems en borstelwerken.

06 De ‘ijzerwerf’ op de Hearekeunst van de firma van Ulbe Zwolsman en Zoon, de scheepsbouwmeesters van Workum. De boot is van C. Vermaas te Heerjansdam (ca. 1920).

33 Kunstaardewerk Fa. J. Altena op Noard 76 (1975).

07 De gebroeders Van der Bijl op de Hammolefeart. Op de achtergrond de Dolteskoalle (ca 1975).

34 In 1913 wordt het 100-jarig bestaan van Nederland gevierd. De als soldaten verklede Workumers staan voor de woning van de boerderij van de familie Haijtema in de Begine (tegenwoordig de parkeerplaats achter het voormalige gemeentehuis). Geheel links Siebe Haijtema en 5e van links Anne Haijtema.
08 Eindelijk was er na 22 jaar (18 januari 1963) weer een Elfstedentocht en wel op 21 februari 1985.

35 Sietse Adema de straatveger van de gemeente Workum op 25 augustus 1958 met zijn bijzondere kar

09 De leerlingen van de Sint Ludgerus School. De foto is in 1909 gemaakt tegenover de school voor de Werenfridus Kerk. De jongens en meisjes zaten op de Sint Ludgerus gescheiden in verschillende lokalen. Zelfs op de twee speelpleintjes zagen ze elkaar niet.

36 De villa van directeur Crol van de particuliere zuivelfabriek en rechts daarvan de U.L.O. (ca. 1930).

10 De "timmerskurre" op Algeraburren (ca. 1965).

37 Op 7 september 1964 wordt het nieuwe Sint Gertrudis Gesticht geopend. De zusters van "Jezus, Maria en Jozef" staan trots voor hun nieuwe tehuis.

11 In 1915 verliet de laatste wees het weeshuis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was in het voormalige weeshuis de gaarkeuken gevestigd. De foto is gemaakt op het pleintje achter het weeshuis.

38 Het zogenaamde "Haagsma’s hoekje". Het toegangshek is een restant van het aan het eind van de Tweede Wereld Oorlog afgebrande boerderij van Rintje Haagsma. Nu staat de garage van Siemonsma op deze plek.

12 Café "Zeeburg" van de caféhouder Keimpe Veltman (ca. 1950). Later werd het omgedoopt in "Séburch".

39 Gondelvaart in Workum. De Begine heeft een tafereel uit de landbouw uitgebeeld met boerderij, hooiberg en "hantsjemieren", de seizoenarbeiders die vanuit Westfalen naar Fryslân kwamen om de boeren te helpen.

13 Het nieuwe pakhuis van de firma Gielstra in de Begine 13. Later kwam hierin de eerste supermarkt van Workum (4=6).

40 Bloms slagerij in 1937 tijdens Veekeuringsdag met v.l.n.r. Sake Blom en zijn zonen Willem, Meyer, Rein en Jurre.

14 Uitzicht op de Schoolstraat vanaf de Dolte (ca. 1930).

41 ’t Noard ca. 1930. Geheel links de smalste woning van Workum (Noard 70). Rechts daarvan zien we de steeg naar de sigarenfabriek Cuba, de kerk van de Protestanten Bond (gebouwd 1908), de kapperszaak van de familie Rekers en winkel van de sigarenmaker B. Boonstra. De opening naar de Schoolstraat is net gemaakt, dat is aan het pand er naast goed te zien, want de zijgevel vertoont nog resten van de afgebroken woning.

15 Drie meisjes laten de kinderwagen even voor wat het is en hebben belangstelling voor de waterpomp. De foto zal omstreeks 1910 gemaakt zijn. Het in 1915 gebouwde postkantoor staat er nog niet. Rechts is de leeuw te zien in de zijgevel van de in 1905 gebouwde koffie- en theehandel van Gaastra. Boven de Begine uit steekt de windmotor van de firma de Wed. W. Bakker, die de molen gebruikte als aandrijving van de machines. 42 Geert Bakker (*1930) legt in 1937 de eerste steen van de fabriek van de firma Bakker in de Begine, waar landbouwgereedschap, zoals kruiwagens, karren, ladders e.d. werden gemaakt: "Op het land en in de stal Bakker’s gereedschap bovenal".

16 Noard ter hoogte van de Brouwersdyk ca. 1950, waar de aanblik op het eerste gezicht hetzelfde is gebleven.

43 De schepen liggen in de Kolk klaar voor Strontrace in de jaren ’70.

17 Kinderkoor Workum onder leiding van Hoite Pruiksma (ca. 1939). Achterste rij v.l.n.r.: Johanna Wouda, Minnie de Vries, Riekje de Boer, Anneke Pruiksma, Geppie Haijtema, Sjoeke van der Baan, Oetie Pruiksma, Maaike van den Akker, Jantje Haijtema, Stien Finnema, Dukke Pruiksma en Lolkje Wagenaar.
Tweede rij v.l.n.r.: Elly de Boer, Corrie Roelofs, Oedske Pruiksma, dirigent Hoite Pruiksma, Hitty Molenaar, Jenny Romkema, Jantje de Haas en Jopie Keuning.
Voorste rij v.l.n.r.: Tjerk Romkema, Jaap van der Goot, Broer Pruiksma en Johannes van Brug.
44 De achterzijde van it Ald Fortún (Hylperdyk 1) met it Syltsje, de duiker onder de Alde Dyk door. It Syltsje was een opgemetselde duiker, die in tijden van hoog water met behulp van deuren afgesloten kon worden. ’s Zomers zaten in it Syltsje veel zwaluwen te broeden.
18 Bôlekoerrinsters (ca 1908). Volgens het boek "3 Vagabonds in Friesland" zijn dit ‘the Gossips" van Workum. Links Hinke Jans Ritskes, de vrouw van Teke Jacobs Visser en rechts, volgens een Friso uit veel latere tijd, de grootmoeder van ene Geeske Veenstra. Beide dames bespreken het nieuws van de dag. 45 Afscheid van burgemeester Bartle Vries van de gemeente Workum. De gemeenteraad tegen de klok in: Sjerp de Vries, Foppe Kooistra, Lolke Tj. Folkertsma, Bauke de Ringh, Jacob Bouwhuis, secretaris Jan Haisma, burgemeester Bartle Vries en echtgenote, Andries de Jong, Uiltje Wiersma, Jannie de Vries-Smid (niet zichbaar), Luitzen Stellingwerff en Henk Visser.

19 Ooit de sigaren fabriek "Cuba" van de familie Riemersma en later kwam daar ook nog de veehouderij bij. "B.P. RIEMERSMA" staat nog op het dak. Op het moment dat de foto is gemaakt, wordt de boerderij verbouwd (ca. 2005). 46 Winterse taferelen op het Workumer treinstation. De "Blauwe Engel" komt aan vanuit Hindeloopen.
20 De "Mintje" van de firma Faber aan de Trekwei trekt een praam met koeien. Achter de "Mintje" is de molen van de Homme Eelkes Polder te zien. 47 De Gereformeerde meisjesclub heeft zich als typetjes verkleed. Achterste rij v.l.n.r.: Jikkie Postma, Fokje Wouda, Mattie ten Dam, Jikkie van der Goot, Trijnie Veenema, Tettie Lantinga en Baukje Romkema. Vooraan v.l.n.r.: Rinkje Nauta, Truike van der Zee en Grietje Ybema.
21 Nieuwe woningen op de Algeraburren aan het water. In de tweede woning van links woont de familie Faber. Op dit moment zijn alleen de twee linker woningen overgebleven. 48 De Ligersbolle (ca. 1970).
22 Geheel rechts zit Koos Postema (in een rode trui) op het schip van de V.A.R.A. tijdens de Elfsteden per boot in 1959 op het Korte Vliet onderweg van Workum naar Stavoren. 49 Sinterklaas wordt binnengehaald met de Jan Plezier met als koetsier Henk Dijkstra (ca 1980).

23 "De School met den Bijbel" met daarnaast de nieuwe schoolwoning. Geheel rechts de winkel van P. Muller, waar vele modellen hoeden te koop zijn. 50 De Nonnestrjitte (poststempel 1933).
24 De achterzijde van aardewerkfabriek De Boer. De foto is gemaakt ter hoogte van de Schoolstraat. 51 Op de ijzerwerf van Zwolsman is net een stalen coaster te water gelaten.
25 De auto van bakkerij Repko. De chauffeur heeft deze kaart op 13 juli 1934 verzonden aan de dames J. en F. Nauta, verpleegsters te Ferwerd (Friesland), "afz. Z.O.Z. Zuid G 171 Workum" staat er bij. Op G 171 (Snakkerburren 11) woonde de familie Van den Akker. De chauffeur is Auke van den Akker. Bij de deur van bakkerij Keuning staat Oebele Lanting en er naast de dochter van bakker Keuning Jopie. 52 In it Heidenskip op Brânburren was 90 jaar lang een bakkerij gevestigd van drie generaties Van Dam. Op de foto Feikje van Dam-Haanstra achter de toonbank van de smûke bakkerswinkel.
26 De bus van Dirk Faber. Volgens het opschrift op de bus kunnen er maximaal 19 personen en kan er 100 kilogram aan bagage in. De chauffeur Auke van den Akker is echter in overtreding. We tellen wel 22 passagiers. Of het gewicht van 100 kilo is overschreden is niet bekend. Zo te zien wordt op dit moment een deel van de bagage opgegeten en –gedronken. 53 De nieuwe betonbrug bij Séburch (1925). Op de achtergrond de boerderijen aan it Sylspaed, waarvan de rechter de naam "Op ‘e Hoek fan ‘e Stâl" draagt.
2014                                                                                                                               2016