Familierelaties

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31Familierelaties

GESLACHT TROMP
  
Age Hijlkes Tromp
~Woudsend 09-05-1717 - +Woudsend 05-02-1788
zoon van Hylke Michiels Tromp en Wytske Tietes van Hettinga
komt van Woudsend (1740)
x Woudsend 28-02-1740
Janke Feitses Bakker
~Woudsend 16-07-1719 - +Woudsen 28-07-1807 (begraven)
komt van Sneek (1740)
dochter van Feitze Jans Bakker en Grietje Lyckles
|
|
Tjiette Ages Tromp
~Woudsend 17-05-1750 - +Woudsend aug. 1779
x Woudsend 04-09-1774
IJed Jacobs de Jong
~Woudsend 13-06-1756 - +Workum 20-06-1807
dochter van Jacob Sybrens en Luudske Sytses
2de huwelijk: Woudsend 04-09-1783 Haje Reinders Zoethout van Woudsend
3de huwelijk: Workum 15-05-1803 Jaitje Gorrits van der Zee van Workum
|
|
Tjitske Ages Tromp
~Woudsend 29-06-1760 - +Woudsend nr 78  30-11-1816
wonende te Woudsend (1811)
overleden aan de gevolgen van een noodlottig ongeluk (akte 1816)
aan de bittere gevolgen van een allernoodlottigst toeval; hoe zeer ook de naaste oorzaak, waardoor wy van dezen onzen besten moeder moesten worden beroofd, onze smart vergroot, nochthans wordt onze droefheid gelenigt door hare, voor haar zelven blyde gerustheid, waarmede zy dit leven de onsterflykheid heeft verwisseld (advertentie LC)
x Woudsend 08-02-1784
Solke Walles
~Woudsend 23-10-1761 - +Woudsend 13-08-1811
zoon van Walle Hoites en Lisk Sytses Storm
|
|
  Janke van Hettinga Tromp
*Woudsend 11-11-1775 - +Workum 19-06-1859
weduwe van Sijmen Hendriks Stoffels (1771-1814)
x Workum 17-01-1816
Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman
*Balk 24-01-1757 - +Workum Wijk B nr 58  28-01-1838
inspecteur accijnzen te Workum, uit eigenerden gekozen tot lid Staten van Friesland
zoon van Paulus Ignatius Sluyterman (+1805) en Abigael Bekker (+1779)
|
|
Janke Solkes Tromp
*Woudsend 01-01-1800
+Lekkum nr 16  28-02-1825
(haar 2 dagen oude dochtertje Janke Sevensma overleed op 20-02-1825)
x Doniawerstal 02-06-1820  
  Ds. Romke Sipkes Sevensma
*Langweer 10-10-1791
+Workum 10-11-1859
predicant der Herformde Gemeente te Goingarijp (1820); predikant van Lekkum en Miedum, wonende te Lekkum, nr 16 (1825)
zoon van
Sipke Brants Sevensma, meester loijer te Langweer (1820),
en Janke Romkes van der Kooi
2de huwelijk met
|
|
Liskjen Solkes Tromp
*Woudsend 03-10-1789
+Steenwijk 16-03-1874
x Wymbritseredeel
26-05-1813
Jan Hendriks Meesters
*Steenwijk 09-05-1784
+Steenwijk 14-05-1834
koopman te Steenwijk (1813)
zoon van
Hendrik Meesters (+02-02-1789) en Maria Vogel
|
|
Age Solkes Tromp
*Woudsend 20-07-1787
+Woudsend 19-08-1845
koopman te Woudsend (1814, 1830 1831,1845); weduwnaar van Uilkjen Liekles de Jong (+Woudsend 15-03-1829)
x Wymbritseradeel
21-04-1830
IJmkje Hijlkes Visser
*Woudsend 07-01-1796
+Woudsend 20-09-1867
weduwe van Pier Johannes Oppedijk (1787-1825)
dochter van
Hielke Wiegers Visser en Riemke Leeuwkes Hoekstra
|
|   
Tjitske Tromp Sevensma
*Landsmeer 11 Mei 1821 - +Workum 09-02-1903
xWorkum 03-12-1843
Harmen Potma
*Workum Wijk B nr 81  07-06-1817 - +Workum 01-01-1893
olieslager, ontvanger Waterschap
|

|
Johannes Hendricus Egbertus Meesters
*Steenwijk 1834/1834
+Avereest 26-08-1898
advocaat en notaris te Steenwijk (1867);
advocaat en notaris te Avereest (1868-1898)
x Avereest 22-05-1867
Anna Willemina Plomp
*Avereest 04-03-1849
+Avereest 10-05-1931
dochter van
Bartholomeus Plomp, verveener te Avereest (1849), en Jandina Gerhardina Koster
|
|
Rijmke Tromp
*Woudsend 15-06-1831
+Sneek nr 170c  28-01-1873
x Wymbritseradeel
28-04-1866
Arend Miedema
*Minnertsga 11-06-1830
+Sneek 19-01-1900
zaakwaarnemer te Sneek (1866, 1867), notaris te Sneek (1896, 1900)
2e huwelijk: Tjitske Witholt
3e huwelijk: Jouchimina Jellina Catherina Sjoerdina van Broekhuizen
zoon van
Andries Annes Miedema, broodbakker te Minnertsga (1830, 1866),
en Lutgertje Arends Witholt
|
|
Bartholomeus Meesters
*Avereest 1871/2
+Nunspeet 05-03-1937
candidaat notaris te Avereest (1903), notaris te Nunspeet (1915, 1937)
x Sleen 25-03-1903
Carolina Francisca Gratama
*Sleen 1881/1882
+Nunspeet 12-08-1961
dochter van
Gerhardus Lambertus Gratama
en
Antoinette Caroline Dommers
|
|
Mr. Age Solco Miedema
*Sneek 29-06-1867
+Heemstede 16-03-1945
gemeentesecretaris (1896)
x Deventer 26-08-1896
Johanna Antonia Reinders
*Deventer 1870/1871
dochter van
Hendrik Reinders, koopman, en Bernarda Mathilda Gerharda Weerman
|
ir. Gerhardus Lambertus Meesters
*Rotterdam 23-12-1906
+Utrecht 31-12-1990
werktuigbouwkundig ingenieur, hoofdingenieur van tractie Nederlandse Spoorwegen, genealoog, reserve-1e luitenant genie
x Zwolle 06-12-1939
Jacoba Catharina Andreae
*s-Gravenhage 23-11-1915
dochter van
Jacobus Andreae en Cornelia Koning
GESLACHT VAN WETZINGA
Harmen Pieters van Wetzinga
~Wetsinge 01-04-1741 - +Workum 19-03-1808
kof- en smakschipper, wees (1779), koopman, olieslager, lid stadsbestuur (1795)
zoon van Pieter Jarichs, boer te Wetzinge (1726), en Eke Peters

x1 Workum 18-08-1779
Tjiets Gerbens Kingma
~Workum 02-06-1756 - +Workum 08-10-1788 (3---- wegens beluid: naluiden)
dochter van Gerben Jans Kingma, grootschipper te Makkum (1740) en koopman te Workum (1756), en Engel Robijns Gaastere
Kinderen:
a. Pieter *Workum 07-05-1783
b. Pieter *Workum 26-08-1784

x2 Workum 17-04-1791
Fetje Jetzes
~Workum 25-12-1765 - +Workum 14-03-1811
dochter van Jetse Wiebes, schipper te Workum, en Sybrig Tjerks
Kinderen:
a. Eeke *31-01-1794
b. Sijbrig *29-10-1796
c. Jitse *24-05-1799
d. Jarig *30-07-1802
e. Harm-Pijtter 20-05-1805
|
|  
Pieter Harmens van Wetzinga
*Workum 26-08-1784 - +Workum Wijk D nr 31   25-11-1813
koopman te Workum Wijk D nr 31 (1812)
zoon van
Harmen Pieters van Wetzinga en Tjiets Gerbens Kingma
x Woudsend 14-06-1807
Wijtske Mighiels (van Hettinga) Tromp  
*Ypecolsga 15-01-1789 - +Workum, Wijk D nr 31  17-12-1850
dochter van Michiel Ages Tromp en Gerbrig Jentjes
2e huwelijk met ds. Romke Sipkes Sevensma
|
 
Eeke Harmens van Wetzinga
*Workum 31-01-1794 - +Workum Wijk D nr 40  28-10-1852
dochter van
Harmen Pieters van Wetzinga en Fetje Jetzes
x Workum 21-07-1814

Albert Lieuwes Potma
*Workum 02-08-1791 - +Workum Wijk D nr 40  09-01-1841
secretaris van Workum, lid Prov. Staten,
ontvanger Waterschap
(tegelkamer Fries Museum, nu Museum voor Kerkelijke Kunst Workum)
|
|
Harmen van Wetzinga
*Workum 21-01-1809
+Workum Wijk D nr 31
19-11-1826
koopman te Workum (1826)
|
Michiel van Wetzinga/Wetsinga
*Workum Wijk D nr 31
15-05-1812
+Workum Wijk D nr 31
09-01-1817
overlijdt aan roodvonk (1817)

GESLACHT POTMA
Albert Alberts Potma
*geboren 1715 - +Workum 20-01-1776 (beluid)
pottebakker op 't Dwarsnoard 58-60 te Workum (1759-1776), lid vroedschap en burgemeester van Workum
x Workum 29-03-1750
Jisk Tjipkes
dochter van Tjepke Douwes en Goeits Hylkes (geh. Workum 26-04-1728)
|
|
Simkje Alberts Potma
~Workum 28-02-1751 - +Workum 06-12-1828 (77 jaar)
x Workum 04-10-1772
Lieuwe Hylkes
*Workum 1742/1743 - +Workum Wijk B nr 95  24-08-1828 (85 jaar, 9 maanden)
beurtschipper; heeft samen met zijn vrouw pottebakkerij op 't Dwarsnoard 60 (1798-1800)
zoon van Hielke Joukes en Geertje Lieuwes
|
|
Albert
*Workum 08-11-1779 +<1784

dochter +Workum 06-06-1781

Albert *Workum 26-09-1784

de kinderen van Lieuwe Hijlkes
21-01-1789: ontvangen
1-10-- wegens beluid

In 1789 werden op één dag alle 3 kinderen begraven.

 
Albert Lieuwes Potma
*Workum 02-08-1791 - +Workum Wijk D nr 40  28-10-1852
secretaris van Workum, lid Prov. Staten, ontvanger Waterschap
(tegelkamer Fries Museum, nu Museum voor Kerkelijke Kunst Workum)
x Workum 21-07-1814
Eeke Harmens van Wetzinga
*Workum 31-01-1794 - +Workum Wijk D nr 40  28-10-1852

|

/
Simkjen Potma
*Workum Wijk B nr 81
10-08-1815
+Utrecht 02-01-1887
x Workum 15-08-1838
Cornelis
van der Post
*Leiden 04-03-1807
boekhandelaar te Utrecht (1838); uitgever Utrecht
zoon van
Cornelis van der Post (+Leiden 24-01-1835) en Johanna Helena Lieserman (woont te Leiden 1838)
|  
Harmen Potma
*Workum Wijk B nr 81  07-06-1817 - +Workum 01-01-1893
olieslager, ontvanger Waterschap
xWorkum 03-12-1843
Tjitske Tromp Sevensma
*Landsmeer 11 Mei 1821 - +Workum 09-02-1903
|
|
Fettje Potma
*Workum Wijk B nr 81  19-09-1819
+Workum 08-02-1874
xWorkum 21-08-1850
  Tjipke Hiemstra
*Workum Wijk D 85  10-12-1820
+Workum 20-03-1855
fabricant te Workum (1850, 1852, 1855),
cand. notaris
zoon van
Sybout Tjepkes Hiemstra,
medicinae doctor te Workum (1820-1864),
en Wiepkje Siebrandus Huizinga

Tjipke is een broer van Anna
|
|
Geertje Potma
*Workum Wijk D nr 40
24-03-1822
x Workum 29-05-1850
Reinder Stuur
*Harlingen 13-08-1822
+Workum 08-03-1872
boer te Workum (1850),bakker te Workum (1872) weduwnaar van Trijntje Gerbens Deinum (1824-1849)
zoon van
Albert Harmens Stuur, koopman te Harlingen (1822) en Pietje Wopkes van der Stel
|
Lieuwe Hielke Potma
*Workum  Wijk D nr 40  16-09-1824 - +Balk 10-12-1897
stijfselmakter te Workum (1852-1857); notaris te Balk (1866-1897)
x Workum 31-12-1852
Anna Hiemstra  
*Workum Wijk B nr 45  18-04-1825 - +Balk 01-05-1896
dochter van
Sybout Tjepkes Hiemstra,
medicinae doctor te Workum (1820-1864),
en Wiepkje Siebrandus Huizinga

Anna is een zuster van Tjipke
|
|
Sijbrig Potma
*Workum Wijk D nr 40
05-11-1829
woont te Oudorp (1853);woont te Alkmaar (1885-1910)
xWorkum 07-06-1853
Ds. Johan Bölger
*Franeker Wijk TO 112
16-01-1825
+Oudorp 14-06-1873
predikant der Hervormde Gemeente te Oudorp en Oterleek
(1850-1873)
zoon van
Taeke Cornelis Bölger,
Genees-, heel- en Vroedmeester te Franeker (1829, 1853), en
Jisselina van der Meulen
/
Romke Sipke Potma
*Workum, Wijk B nr 95
11-10-1846
+Workum
27-01-1922
ongeh., olieslager
|
Mr. Albert Potma
*Workum, Wijk B nr 95
17-07-1848
+Bloemendaal
24-08-1903
ongeh.;woont te Harlingen (ca 1890); woont te Winschoten (tot 10-07-1899); Rechter in de arrondissements Rechtbank in Leeuwarden en cand. notaris. Woonde vanaf 10-07-1899 resp. op Nieuwestad K 75; Groot Schavernek G 9; Ruiterskwartier G 95 onder.
|  
Eke Potma
*Workum Wijk B nr 73
20-05-1851
+Haarlem
10-02-1933
x Workum 24-07-1879
Dr. Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman
*Sneek 05-08-1850 +Workum 02-11-1899
|

|
Lieuwe Hielke Potma
*Workum 10-05-1853
+Workum 27-09-1857
jong overleden
|
Jan Solke Potma
*Workum 17-02-1855
*Utrecht 01-03-1880
ongeh.
|
Janke Potma
*Workum 26-03-1858
+Workum 06-10-1859
|
Wiepkje Hiemstra
*Workum Wijk B nr 95  03-10-1852
+Leeuwarden 13-02-1943
x Workum 16-07-1874
Tjebbe Visser
*Hindeloopen Wijk C nr 7  24-12-1846
+Amsterdam 13-09-1892
houthandelaar te Workum (1874, 1892);
Houtzagerij Workum
zoon van
Pieter Visser, kalkbrander en koopman te Workum,
en Itsk Tjebbes
|
Eke Potma
*Workum 26-10-1853
+Utrecht 04-02-1887
xWorkum 26-10-1877
Jacobus (Jacq.) François
*Moordrecht
fabrikant te Utrecht (1877)
zoon van
Nicolaas Jan François en Belia Diederika Wilhelmina van Ruytenburg
|
|
Wiepkje Potma
*Workum 24-08-1856
+Den Dolder
25-08-1921
ongeh. overleden in het Gesticht "Willem Artntdzhoeve" te Den Dolder
|
Sijbout Tjipke Potma
*Workum 10-10-1857
+Balk 16-12-1900
ongeh., zonder beroep te Balk (1900)
|
Alberta Potma
*Balk 14-08-1866
+Zeist 1961/1962
ongeh., woont te Wijckel (1913); woont te Zeist (1921, 1954)
|
Itske (Idsk) Visser
*Workum 16-07-1875
+22-12-1959
ongeh.
|
Tjipke Visser
*Workum 12-12-1876
+Bergen 22-01-1955
beeldhouwer

2e huwelijk
Bergen N.H. 20-02-1926 met
Johanna de Geus
*Oterleek Wijk D nr 32
20-10-1881
+Bergen N.H. 10-10-1945
dochter van
Willem de Geus en Aaltje Olie

x Amsterdam
02-09-1915
Maria Anna (Maria) Hoeben
*Amsterdam
31-08-1896
+Watergraafsmeer
20-12-1915
dochter van
Jacobus Hoeben, werkman, en Agatha Maria Burgering
|
|
Anna François
*Utrecht 02-09-1882
+Leeuwarden, Diaconessenhuis
01-05-1913
ongh.

Nicolaas Jan (Nico) François
+Voorst 06-10-1969
ongeh.
woont te Utrecht (1913); woont te Utrecht, Wilhelminalaan 26 (1921)
In stilte gecremeerd te Dieren (1969)
|
Marijcke Visser
*Amsterdam
10-11-1915
+Bergen N.H.
24-09-1999
beeldhouwer en edelsmid
Woont tot haar 10de bij haar grootmoeder Anna Visser-Hiemstra en tante Idsk Visser te Bergen. Totdat haar vader in 1926 hertrouwt.
GESLACHT SCHLIKKER
Bernd Slikker
*1738-+1828
x
Fenne Cruse
*1730-1772
|
|
Hermannus Schlikker
*Schüttorf 17-01-1770 - +Schüttorf 27-07-1857
candidaat te Scherpenzeel (vanaf juli 1794 tot 24-01-1796); predikant te Langweer (31-01-1796 tot zijn emiritaat op 01-07-1844);
komt van Langweer (1802)
x Langweer 02-07-1802
Anna Elsabena (Elisabeth) Tegelaar/Tegelar
*Schüttorf 15-07-1770 - +Schüttorf 25-01-1847
afkomstig van Schüttrop, Bentheim (1802)
dochter van
Gerhard Tegelar (*27-04-1719 - +24-12-1797), apotheker te Schütorf, en Anna Margaretha Holke
|
|
Gerhard Schlikker
*Langweer 28-10-1805 - +Schüttorf 25-06-1898
linnenhandelaar, koopman, fabrikant en bankier te  Schüttorf, begint met massaproductie in de textielindustrie in Schüttorf, Goor en Almelo. Betaalt Nederland 1 miljoen gulden om de spoorweg langs Schüttorf te krijgen.
Oprichter van "De Twentsche Bankvereeniging G.W. Blydenstein & Co."
Kan zich beter in het Nederlands uiten dan in het Duits.
x Schüttorf 30-09-1831
Gesina Elsabena Rost
*12-08-1807 - +10-07-1875
dochter van
Caspar Rost (1765-1825) en Helena Tegelar (1768-1856)
Helena Tegelar is een dochter van Gerhard Tegelar en Anna Margarethe Holke.

Gerhard en Gesina
zijn neef en nicht.

Het echtpaar krijgt 5 zonen en 5 dochters.

meer over Gerhard Schlikker en zijn familie: klik hier
|  
Bernhardina Johanna Schlikker
*Langweer 11-07-1813 - +Sneek 07-01-1870
woont te Schuttorff (1846)
dochter van
Harmannus Schlikker, predikant te Langweer (1813, 1834), en Anna Elzebena Tegelaar
X Schüttorf, Niedersachsen, Hannover 09-11-1846
Dr. Lamoraal Albertus Æmilius Syno Sluyterman
Workum Wijk B nr 58  17-12-1816- +Sneek 09-06-1857
geneesheer, Medicinae Doctor te Sneek (1846)

|
Hermann Schlikker
*1834-+1917
 
Edo Floris (Floris) Schlikker
*Schuttorf 1839-†1926
fabrikant en grootbankier te Schüttorf, Graafschap Bentheim, Duitsland
Kijkt rond in Engeland om daar de textielindustrie te bestuderen, waardoor er Engelse machines werden aangeschaft.
Werd contactpersoon in Londen voor De Twentsche Bankvereeniging G.W. Blydenstein & Co."
x Hennaarderadeel
24-07-1872
Anna Elsebena Sluyterman
*Sneek 23-12-1848
dochter van
Dr. Lamoraal Albertus Æmilius Syno Sluyterman en Berhardina Johanna Schlikker


Gerhard en Anna Elsebena
zijn neef en nicht.
|
|
Caspar Schlikker

|
Wilhelm Schlikker
betrokken bij de oprichting van de margarinafabriek van Wilhelm Edel

\
Georg Wilhelm Schlikker
|
|
dr. Gerhard Schlikker
woont in Schüttorf in het Graafschap Bentheim in Duitsland
|
Gerhard Schlikker
Richt de katoen verf- en weverij "G. Schlikker & Co" in Osnabrück op.
Het bestaat nog steeds onder de naam "Rofa G. Schlikker & Co.".

GESLACHT SLUYTERMAN
  Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman
*Balk 24-01-1757 - +Workum Wijk B nr 58  28-01-1838
inspecteur accijnzen te Workum, uit eigenerden gekozen tot lid Staten van Friesland
zoon van Paulus Ignatius Sluyterman (+1805) en Abigael Bekker (+1779)
x Workum 17-01-1816
Janke van Hettinga Tromp
*Woudsend 11-11-1775 - +Workum 19-06-1859
weduwe van Sijmen Hendriks Stoffels (1771-1814)
|
|
Dr. Lamoraal Albertus Æmilius Syno Sluyterman
Workum Wijk B nr 58  17-12-1816- +Sneek 09-06-1857
geneesheer, Medicinae Doctor te Sneek (1846)
x Schüttorf, Niedersachsen, Hannover 09-11-1846
Berhardina Johanna Schlikker  
*Langweer 11-07-1813 - +Sneek 07-01-1870
woont te Schuttorff (1846)
dochter van
Harmannus Schlikker, predikant te Langweer (1813, 1834), en Anna Elzebena Tegelaar
|
 
Anna Elsebena Sluyterman
*Sneek 23-12-1848
x Hennaarderadeel
24-07-1872
Edo Floris (Floris) Schlikker
*Schuttorf 1839-†1926
|
----
|
Gerhardus Jan Sluyterman
*Sneek 06-10-1853
+Sneek 15-06-1912
ongeh., zonder beroep
----
|  
Dr. Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman
*Sneek 05-08-1850 - +Workum 02-11-1899
medicinae doctor en arts te Workum
x Workum 24-07-1879
Eke Potma
*Workum 20-05-1851 - +Haarlem 10-02-1933
dochter van Harmen Alberts Potma en Tjitske Tromp Sevensma

|
|
Albertus Æmilius Syno Sluyterman
*Sneek 06-07-1857
*Groningen 12-06-1880
geboren na het overlijden van zijn vader, kreeg zijn vaders naam (1857);
medisch student te Groningen (1880)
----
/
Tjitske (Tjits) Sluyterman
*Workum 27-05-1880
x Workum 27 juli 1905
Sjoerd Riemer van Eerde
*Workum 25 december 1872 - +Haarlem 5 augustus 1925
|
|
Dr. Albertus Æmilius Sijno (Bertus) Sluyterman
*Workum 08-02-1882- +Leeds (Engeland)
20-06-1954
2e huwelijk te Haarlem
15-10-1919 met
Cornelia (Keetie) Boot
*1890/1891 - +17 juni 1974
x Dordrecht 06-05-1914
Henriette Wilhelmina (Jet) Moll
*Dordrecht 02-01-1890 - +Haarlem 07-01-1927
|
|
mr. Harmen (Ham) Sluyterman
*Workum 28-04-1885 - +Nijmegen 21-06-1960
2e huwelijk te Düsseldorp
april 1930 met
Anna Boch
x Schoterland 14-11-1919 (scheiding Zutphen 04-07-1928)
Martha Marchina Johanna Kijlstra
*Heerenveen 11-10-1895
2e huwelijk met Beyer
|
\
Bernhardina Johanna (Dien) Sluyterman
*Workum 22-03-1889
x Utrecht 24-08-1923 (ondertrouw)
dr. Henri de Raad
*19 juli 1895
|TJITSKE SLUYTERMAN  
Tjitske (Tjits) Sluyterman
*Workum 27-05-1880
25 jaar, zonder beroep te Workum (1905); zonder beroep te Winschoten (1910); woont te Hoorn, Groote Oost 55 (1912, 1914); woont te Haarlem (1922); woont te Heemstede, Floraplein 8 (1939); bestuurslid van de afdeeling Haarlem en omstreken der Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen  (1939,1942).

x Workum 27 juli 1905

Sjoerd Riemer van Eerde
*Workum 25 december 1872 - +Haarlem 5 augustus 1925
32 jaar, directeur eener rijwielfabriek, wonende te Winschoten (1905, 1910); directeur van de Rijwielen- en Motorenfabriek Gruno N.V., onder zijn leiding begint de grotere productie van rijwielen onder de merken Gruno en Dreadnought. In 1911 treedt hij uit dienst; woont te Hoorn, Groote Oost 55 (1912, 1914); woont te Haarlem (1922).
Zoon van Albertus Egbert van Eerde en Gelkje de Jong
predikant der Hervormden en zonder beroep te Workum (1872); beide zonder beroep te 's Gravenhage (1905)
|
|
Albertus Egbert van Eerde
*Winschoten 25-06-1906 - +Heemstede 22-05-1974
Hof van Justitie Willemstad
x 's-Gravenhage 06-09-1937
Adriana Maria Roline Roijer
*Scotstown 19-03-1910 - +Rotterdam 19-03-1980
dochter van
Willem Roijer en Sara Hendrina Quarles van Ufford
|
|
Lamoraal Albertus Æmilius van Eerde
*Winschoten 12-12-1910 - +Overveen 29-10-1975
x 24-05-1938
Liesbertha Minke Scholte
*Borger 17-10-1913 - +Heerenveen 08-02-2009
dochter van
Abraham Jacobus Augustinus Scholte en
Dievertina Gesina van Eerde
2de huwelijk
in 1984 met
Freark Jan Bergstra (1914-2001)
|
|
Eke van Eerde
x
J. van Eerde
|
|
Jan Dolf geb. 1938
Eleonara S.H. geb 1944
Sjoerd-Riemer *Willemstad 11-03-1947
Henriëtte A. geb. 1948
|
Sjoerd R. *Baflo 25-08-1942
Abraham Jacobus */+Baflo 25-08-1942
Tineke I.M. geb 1946
Eke Renske (Eke) *30-04-1949
|
Johan C. geb. 1946
Sjoerd E. geb. 1947


ALBERTUS ÆMILIUS SIJNO SLUYTERMAN  

Dr. Albertus Æmilius Sijno (Bertus) Sluyterman
*Workum 08-02-1882- +Leeds (Engeland) 20-06-1954
zoon van Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman en Eke Potma
arts te Haarlem, plotseling verleden te Leeds (Engeland) 20 juni 1954

x1 Dordrecht 06-05-1914

Henriette Wilhelmina (Jet) Moll
*Dordrecht 02-01-1890 - +Haarlem 07-01-1927
Dochter van mr. Adriaan Anton Moll en Johanna Katharina Bodel Bienfait.
x2 Haarlem 15-10-1929
Cornelia (Keetie) Boot
*1890/1891 - +17 juni 1974
begraven te Bloemendaal op 21 juni 1974
dochter van Jacob Boot en Gysberte Guillelmine de Wit
|
|
Johanna Catharina Sluyterman
1917-2002
woont te Sèvres (1954); woont te Den Haag (1974)
x
ds. Christiaan Marie
ten Kate
+2000
woont te Sèvres (1954); woont te Den Haag (1974)
|
|
dr. Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman
woont te Amsterdam, Ceintuurbaan 153i (1948);
woont te Eindhoven (1954);
woont te Eindhoven, Jacob Reviuslaan 19 (1974)
x
Ilona Vera Persenaire
woont te Amsterdam, Ceintuurbaan 153i (1948);
woont te Eindhoven (1954);
woont te Eindhoven, Jacob Reviuslaan 19 (1974)
|
|
Adriaan Anton Sluyterman
*1921- +Rhenen 23-01-1946
|
Eke Sluyterman
geb. 1923
woont te Coventry (1954); woont te Londen (1974)
|
Jetteke geb. 1948
Reinier geb. 1949
Albertus Æmilius Seyno (Bert) geb.1952
|
Margarethe Henriëtte (Margreet)
*Amsterdam Lutherse, Diaconessen inrichting 14-01-1948
Kate Eveline (Kate) *Amsterdam dec 1949
Albertus Aemilius Seyno *Eindhovern 11-06-1952


HARMEN SLUYTERMAN  
mr. Harmen (Ham) Sluyterman
*Workum 28-04-1885 - +Nijmegen 21-06-1960
woont te Rotterdam (tot 1916); sub.griffier rechtbank Leeuwarden, woont aan de Spanjaardslaan (1916-1924); woont te Huizum (1924); rechter-commissaris voor de behandeling van strafzaken arrondissements-rechtbank te Zutphen (vanaf 1923); politierechter, fungerend kinderrechter en econisch rechter aan de arrondissements-rechtbank te Zutphen en president van het Economisch Gerechtshof (1940-1945)
2e huwelijk te Düsseldorp april 1930 met Anna Boch

x Schoterland 14-11-1919 (scheiding Zutphen 04-07-1928)

Martha Marchina Johanna Kijlstra
*Heerenveen 11-10-1895
komt van Heerenveen (1919); woont aan de Spanjaardslaan te Leeuwarden (1919-1924); woont te Huizum (1924)
2e huwelijk met Marius Jacominus Mispelblom Beijer (*Arnhem 29-04-1893);woont te Haren (1930);woont te Scheveningen Badhuisweg 58 (1951).
Kinderen uit 2e huwelijk: Martha Margaretha (*Diaconessenhuis Groningen 1935)
dochter van dr. Gerhard Kijlstra, medicinae doctor en arts te Heerenveen, en Femmina van Konijnenburg
|
|
Bernhardina Cornelia Femina (Didi) Sluyterman
*Amsterdam 14-06-1920
+Oegstgeest Laan van Arenstein 39  01-12-1981
x1
H.F. de Jong

x2
dr. Simon Jan van Ooststroom
*Rotterdam 02-01-1906 - +Oegstgeest 28-09-1982
weduwnaar van Judith Johanna Jonker
zoon van
Simon van Ooststroom en Catharina Kromhout
|
|
Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman
*Leeuwarden 30-03-1922 - +Nijmegen 19-09-1944
ten gevolge van een bombardement te Nijmegen om het leven gekomen
|
Gerhard Sluyterman
x
.......
|
Marieke Irene Daniëlle (Marieke) de Jong
*Leiden Diaconessenhuis
woonplaats:Oegstgeest, Emmalaan 75
25-01-1942

Len de Jong

Bernhardien de Jong
*Oegstgeest, Terweegweg 9  Febr. 1950

BERNHARDINA JOHANNA SLUYTERMAN  
Bernhardina Johanna (Dien) Sluyterman
*Workum 22-03-1889
adres: Parklaan 48, Eindhoven.

x Utrecht 24-08-1923 (ondertrouw)

dr. Henri de Raad
*19-07-1895
arts te Utrecht (1923); vrouwenarts te Eindhoven, woonadres: Parklaan 48, Eindhoven
Zoon van Jacques Henri de Raad en Petronella Ida Wilhelmina de Haas
|
|
Jacob Hendrik (Jaap) de Raad
geb. 1924
x Trinidad dec. 1951
Molly Chr. Darwent
|
|
Ida Eke de Raad
*Eindhoven 26-06-1926 - +Eindhoven 21-02-1945

Op 21-02-1945 om 11.45 uur valt er een bom nabij het Diaconessenhuis, Parklaan 4 te Eindhoven:
4 slachtoffers, waaronder Ida Eke, die op de Parklaan 48 woont.
|
Bernhardina Johanna (Dieneke) de Raad
geb. 1928
|
Henriëtte Elisabeth (Elly) de Raad
geb. 1932
|
Frans Henri de Raad
geb. San Fernando, Trinidad
mei 1952
Karel Hendrik de Raad
geb. Trinidad
jan.1954