Warkumer Wikekalinder 2016


bestel de  kalender: klik hier
terug naar de Webwinkel
17e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
2016


00 Jarenlang is Sieb Graafsma (1934-2015) lid geweest van de Kalendercommissie. Zijn hobby was schilderen en tekenen. Dit wintergezicht op Workum is van zijn hand.

26 Buurtgenoten op ’t Súd. V.l.n.r. Durk en Wietske Kemker-Poepjes, Jacoba Kemker-Groenhof, Elske Zijlstra-Zoethout, Tine Bouwsma-Kaspersma, Arjen Bouwsma en Markus Kemker (ca. 1955).
53 Gezicht op Workum vanaf de Hoek fan ‘e Stâl. Links de boerderij van Wuyts (Roggemolestege) en in het midden de Sint Gertrudis (ca. 1950).


27 Oliemolen De Liefde aan de Trekfeart van de familie Potma (ca. 1920).

01 01 De voetbalclub Workum 1A is kampioen en wordt gevierd in de Skippy Bar op de Merk 19. V.l.n.r. achter: Jelle Bouwsma en Jos Westra en voor Arie Folkerts, Gerrit Kemker, Theunis Wouda en Gerrit Vlas. (1970).

28 Mariënacker zoals het eens was (ca. 1980).

02 Scheephelling “De Hoop” van Ulbe Zwolsman bij de sluis met twee stalen schepen in onderhoud. Het oude sluishuis (links) is in 1936 vervangen door een dubbele woning. De foto is ca. 1930 gemaakt.

29 Een baggermolen is in de Dolte aangemeerd bij de Pleats, waar later de Klameare zal verrijzen (ca 1930).

03 Op 18 januari 1963 werd de Elfstedentocht gehouden. Bakker Hessel Wesselius (midden) verkoopt naast het stadhuis een keallepoat aan een paar Elfstedentoeristen.

30 Bij de brug over de Horsa, waar nu de Workumer Jachthaven is, stond vroeger een wit huisje met een veestalling. De bewoner van dat huis had een bok die ter dekking stond. In de Friso adverteerde hij altijd met slogan: “Is het met uw geit niet pluis, ga er dan mee naar het witte huis!” (ca. 1930).

04 Filmopnamen van de musicalfilm “Hans Brinker” door de NBC op de Merk te Workum op 27 januari 1969. Wiebe de Boer figureert in de film als visverkoper.

31 Nog net voordat de mechanisatie toesloeg is deze foto gemaakt op de Wolvetinte in de Heidenskipster Skar (ca. 1965).

05 Op vrijdagmiddag 4 februari 1982 vierde de IJsclub Workum haar 125-jarige bestaan in De Wijnberg en ‘s avonds werd in De Klameare de speciaal voor dit jubileum geschreven revue “Winterwille” opgevoerd. Het geheel uit heren bestaande bestuur kwam in De Wijnberg op de foto: achter v.l.n.r.: Durk de Boer, Hisse Breemer, Willem Boersma en Houke Grasman. Voor v.l.n.r. Eeuwe Riemersma (secretaris), Ynte Huitema (voorzitter) en Timon Visser (penningmeester).

32 Tijdens de viering van het 1050-jarig bestaan van Workum in 1957 maakten deze monnik en nonnen op het terrein van de zuivelfabriek van de Leijmpf zich op voor de optocht. V.l.n.r. Johannes Dooper, mej. Brouwer, mej. Van Dijk, Elly de Boer, Resie Voets.

06 In februari 1947 werd ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de IJsclub Workum in de stad van ’t Noard naar ’t Súd een wedstrijd ringsteken met paard en arrenslee gehouden. Geheel links zit Jetze Vaartjes en vooraan Hessel en Jantje Wesselius-Vaartjes en achter staan Kor en Maggie de Vries-Vaartjes. Van de 11 deelnemers haalde Jetze Vaartjes samen met mej. P. de Jong de 3de prijs: een stukje Workumer aardewerk.

33 Ald en nij in de Heidenskipster Skar. In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd het paard vervangen door de tractor. Vaak werd het paard niet direct weggedaan.

07 In de dertiger jaren van de vorige eeuw was de Pothúswyk nog een echte wijk met aan weerszijden de gebouwen van Aardewerkfabriek De Boer. Het gebouw rechts bestaat nog voor een groot deel en wordt gebruikt als opslag door de firma Fré de Boer. Op de achtergrond de boerderij van de familie Haagsma (Aldewei 26).

34 Wiebe Tijsma, boer op Sylspaed 2, aan ’t swyljen op zijn land aan de Spoardyk bij De Goede Verwachting (ca. 1950).

08 In 1950 werd op de zuivelfabriek De Goede Verwachting nog veel met de hand gedaan. De meeste melk werd al met melkauto’s aangevoerd, maar ook melkboten deden toen nog dienst. De volle melkbussen werden eerst vanaf de boot op karretjes gezet, naar de lopende band gereden en daarop gezet, gewogen, geleegd, schoongespoeld en weer op karretjes gezet om schoon en leeg op de melkboot te worden gezet. De melkboot bezorgde deze de volgende dag terug bij de boeren en nam tegelijkertijd weer de volle bussen mee terug.

35 Ungetiid op het land aan de Spoardyk van Wiebe Tijsma, Sylspaed 2, met op de achtergrond de rokende schoorsteen van de Leijmpf en rechts daarvan ’t Piteroaljehús (ca. 1950).

09 De wegerij van De Goede Verwachting in 1950, waar de melk werd gewogen en monsters van werden genomen (zie de flesjes).

36 De Klúnders in actie in de voormalige openbare lagere school (9 september 1981). Links voor staat voorover gebogen Eelke Houtsma. Op de achtergrond v.l.n.r. Marten Oosterkamp, Pieter de Vries, Wieger Abbring Hingst, Arjen Bouwsma, Harmen Watzema en vooraan Lieuwe van der Heide.

10 De Workumer band Lost Five treedt op in Rehoboth (1966) met de leden v.l.n.r.: Arie Folkerts (slag- en sologitaar), Meindert van den Akker (slagwerk), Henkie Kurpershoek (zang en mondharmonica), Jan Wouda (bas en zang) en Freerk Kunst (slaggitaar). De manager Sjoerd Oosterbaan heeft de foto gemaakt.

37 Fa. Wed. W. Bakker fabriek van kruiwagens en gereedschappen te Workum op het Zaailand te Leeuwarden. Bij de auto staat Willem Bakker in het midden met twee klanten en geheel rechts staat zijn vader Sibbele Bakker. De vader van Sibbele was Willem Bakker, die in 1895 van IJlst naar Workum kwam, om een pomp- en wagenmakerij te beginnen in de Begine (ca. 1955).

11 Meine Bosma bezig met de reparatie van zijn fiets. Samen met zijn vrouw Annie de Boer woonde hij op ’t Noard (ca. 1980).

38 Henk de Vries, de dansleraar aan een borreltje en een sigaar bij de familie Bakker aan de Spoardyk (ca. 1970).

12 Sigarenfabriek “Cuba” van de familie Riemersma met op de achtergrond de bomen van de Aldewei (ca. 1930).

39 Veekeuring in Workum. Op de stoep van de banketbakkerij van Melle Westra. v.l.n.r. Neeltje van der Meer (latere echtgenote van Siemon Gielstra), Jo Westra (van Sido), Annie Zijlstra, Anny Ruyter, Ino Plak, Sietze Visser en Siemon Gielstra (1929).

13 Coöperatieve Zuilvelfabriek “De Goede Verwachting” (1950).

40 “Gysbert Japicx” is gebouwd in 1837 in opdracht van ds. Joast H. Halbertsma. Hij was getrouwd met een Workumer vrouw, Johanna Iskjen Hoekema, die de bijbehorende landerijen georven had van haar familie. Joast Halbertsma was een van de bruorren Halbertsma van Grou, bekend van de “Rimen en Teltsjes” waardoor de Friese taal weer in de belangstelling kwam. Vandaar dat de boerderij werd vernoemd naar de 17e eeuwse Friese dichter.

14 De mooie gevel van de boerderij van de familie Vrolijk, genaamd “Op de hoek fan ‘e Stâl” (ca 1930).

41 Scheephelling “De Hoop” van Ulbe Zwolsman bij de sluis met twee stalen schepen in onderhoud. Het oude sluishuis (links) is in 1936 vervangen door een dubbele woning. De foto is ca. 1930 gemaakt.

15 De autobus met kenteken B-29012 van Autobedrijf “De Zuidwesthoek” te Balk stopt bij de halte bij de waag in Workum. Het kentekennummer is op 14 januari 1946 uitgegeven, echter de bus is van jongere datum. Het gaat hier om een Engelse Proctor met een carrosserie van Jonggerius, Utrecht, bouwjaar 1947. De bus was uitgerust met een 6 cilinder Perkings motor van 82 pk. Er reden 6 Proctors in Nederland waarvan 5 bij de Zuidwesthoek en één bij het gemeentelijk vervoersbedrijf Utrecht.

42 Op 19 oktober 1929 wordt door minister J.Th. de Visser de eerste steen gelegd van de Christelijke U.L.O. , die voortaan zijn naam zou dragen. In 1994 is de school gesloten.

16 Een foto uit het begin van de vorige eeuw. Van links naar rechts: Séburch, met nog de trap naar de ingang van de bovenverdieping, waar de consumpties meer kostten, dan op de beneden verdieping, de Douanehuisjes, de sluisbrug met het Sluishuis en een woning behorende bij een boerderijtje. Alleen Séburch bestaat tegenwoordig nog met de in 2015 herplaatste trap.

43 De monumentale boerderij aan de Lange Leane 14 waar sinds 1915 de familie Van der Meulen woont (ca. 1970).

17 De Brood, Koek & Beschuitbakkerij van Theunis Brinksma (*Jubbega-Schurega 09-01-1868) in de Begine nr 9. Brinksma heeft bekroningen gewonnen te Amsterdam, Dordrecht, Middelburg, Leeuwarden en Rotterdam. In 1929 werd de bakkerij overgenomen door Bauke de Boer. Hessel Wesselius was de laatste die hier het bakkersvak uitoefende.

44 In 1987 wordt de nieuwe grasdrogerij geopend. Op deze luchtfoto zijn zowel de oude als de nieuwe fabriek te zien.

18 V.l.n.r. Hennie Vuurens, Flip Bouma, Meindert van den Akker, Sjoerd Oosterbaan, Freerk Kunst en Arie Folkerts achter de bar in café Spoarsicht (januari 1968).

45 Sylspaed 21 (1970).

19 Sjoerd Oosterbaan, Arie Folkerts en Otto Visser op de Spoardyk bij Mariënacker. De familie Folkerts woonde in de Siriuswoningen, die tegenover Mariënacker stonden (1967).

46 Op de Merk wordt een demonstratie gehouden van het hulpverleningsvoertuig van de regio Zuidwest Friesland, welke gestationeerd stond in Sneek. V.l.n.r. Anton Boogaard, Jan van der Heide, Sybren Westra, Rintje Twijnstra en Piebe Dijkstra (ca. 1985).

20 De Rooms Katholieke padvinders vertrekken op de fiets. Geheel vooraan Annie de Boer. Op de achtergrond het Sint Gertrudis Gesticht (ca. 1955).

47 Sint Gertrudiskerk (ca. 1970).

21 De Workumer popgroep Sunset met de leden Nanne de Groot (orgel-accordeon), Bauke Oosterkamp (solo- en slaggitaar en zang), Arie Folkerts (slagwerk) en Jan Wouda (basgitaar en zang) bij de Ybema’s molen (1973).

48 Sylspaed, geheel links de boerderij van Wiebe Tijsma, Sylspaed 2 en geheel rechts de woning van Gerben Wouda op Sylspaed 12 (ca. 1950).

22 De Centra-winkel van Andries Vogelzang in 1968, het jaar toen de kruidenierszaak van familie Vogelzang na 42 jaar gesloten werd, omdat toen de zelfbedieningszaken opkwamen en er geen toekomst meer was voor de traditionele kruidenierswinkels.

49 V.l.n.r. Hinke Smits, Marian de Jong, Willy de Jong en Annie de Boer. Hinke, Willy en Annie werkten bij Fré de Boer. De foto is niet genomen tijdens een modeshow, maar tussen de middag. Wat de kleding betreft dragen alle drie dezelfde jurken, alleen in verschillende kleuren. De zusters Marian en Willy zijn dochters van bakker De Jong op ’t Súd.

23 Gezicht vanaf het Workumer station op It Heidenskip (ca. 1970).

50 De fabriek van de Fa. Wed. W. Bakker (ca. 1955).
24 Christiaan Groenhof vaart met door zijn zoon Marten gebouwde tjotter “Aventûr” op de Aant Liuwespoel in It Heidenskip (ca. 1970).

51 Schaatsers op de Igleburrefeart met op de achtergrond de betonfabriek van Hobma en rechts nog net zichtbaar het voorhuis van Tomas Hof (ca. 1950).

25 De Goede Verwachting (ca. 1970).

52 De Sluisbrug (ca. 1954).

2015