Warkumer Wikekalinder 2017


bestel de  kalender: klik hier
terug naar de Webwinkel
18e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
2017


00 ’t Tillefonnepaad. Het oude kerkepad met één van de bruggetjes (ca. 1975). 27 Langs de kust stond vroeger een lange rij palen, die de zeedijk tegen de golven moest beschermen. Ook langs it Soal stond zo’n rij palen (1932).
01 Séburch gezien vanaf de Makkumerdyk, met links ‘t Hynstegat (ca. 1975). 28 Ringrijderij omstreeks 1907 op ’t Súd, ter hoogte van de huidige Blokkerwinkel van de familie Bandstra. Op de sjees, gehuld in Hindelooper kostuum, probeert de dame de ring aan het stokje te krijgen. Op de plek van de trapgevel was voorheen een winkel. De twee lichte gebouwen er naast zijn de woning en de limonadefabriek van de familie Akkeringa. Later werden deze twee panden vervangen door de garage van Haentje Yntema en een winkel van Douwe Yntema.  
02 Súd 109. De woning waaruit de Workumer Kamer van de familie Potma afkomstig is. Deze kamer is tegenwoordig te bewonderen in het Museum voor Kerkelijke Kunst te Workum. De foto is omstreeks 1900 gemaakt, toen de familie Visser hier nog woonde. In 1884 wordt de woning beschreven als een “Heerenhuizinge met zeer ruime Steeg, Erf en Tuin, met Tent, fijne Vruchtboomen en Aspergebed”. 29 Dit jaar is het 110 jaar geleden, dat Workum haar 1000-jarige bestaan vierde. Het gedicht is gemaakt door Doopsgezinde dominee Siemelink, die dat jaar het boek De Stad Workum uit heeft gegeven. In 2007 werd het 1100-jarige bestaan gevierd. Misschien is het een idee om in 2018 het 1111-jarige bestaan te vieren?
03 De in de 18de eeuw gebouwde monnikmolen De Snip in It Heidenskip. Tijdens de storm in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, toen grote delen van Zeeland onder water kwamen staan, werd de Snip verwoest. In 1977 is de molen weer in oude staat hersteld. 30 Nadat de Afsluitdijk was aangelegd, werd de Zuiderzee IJsselmeer. De Zuiderzeewerken zijn hier in 1932 druk bezig met de verbetering van it Soal. Doordat er geen eb en vloed meer was, ontstond er nieuw land, wat door de Workumers nog altijd “it Strân” wordt genoemd, maar officieel de Workumerwaard heet.
04 De woning van dokter Theodoor Pieter Albada Jelgersma op ’t Súd 41 (ca.1900). In 1894 heeft hij de dokterspraktijk van zijn grootvader Theodorus Petrus Albada Jelgersma (1810-1898) overgenomen. Echter in 1903 komt hij al te overlijden. Zijn vrouw Waltje Dijkstra en de kinderen zullen er nog lang blijven wonen. 31 Achter de Peerdestal was in de 50-er jaren nog een beweegbare brug over de Yskeburrefeart. De loods er achter is de “Stalling van S. van der Zee”.  Het pand er naast is gebouwd als woning en kantoor van de busmaatschappij van de familie Faber.
05 Monumentale woningen in ’t Hynstegat. Ooit was hier een “gat” met zoet water, waar de paarden uit konden drinken. Het water in de buurt van de sluis was door het zeewater brak en zodoende niet geschikt als drinkwater (ca. 1975). 32 Gerrit de Jong, Jan Robijns en R. Heins hebben tijdens een van de marktdagen op 13 juli 1978 een terrasje aangelegd bij het waaggebouw.
06 De Yskeburrefeart achter ’t Dwarsnoard, gezien vanaf Trekwei. De vaart is vernoemd naar een niet meer bestaand buurtje Yskeburren, dat aan deze vaart lag (ca. 1975). 33 Nog heel lang was ’t Dwarsnoard nog open water. Nadat het was gedempt werden er perkjes aangelegd. Ten gevolge van het steeds drukker wordende verkeer, moesten de perkjes weer wijken (ca. 1950).
07 Toen de DA-drogisterij van Atsma nog op Súd 62 was gevestigd (ca. 1975). 34 Het begin van de Camping It Soal, “Lyts Begjin” genaamd. In deze zomerhuisjes werd vakantie gevierd. Ook de Duitse toerist wist in de 60-jaren Workum al te vinden.


08 De 11-stedentocht in de jaren ’80, gezien vanaf de Noarderbrêge.


35 Op Zathe Tichelwerk aan de Trekwei heeft bijna 90 jaar de familie Durk Douwes van der Werf geboerd. De meesten hebben de gebroeders en gezusters Van der Werf nog wel gekend. Tot haar dood woonde hun moeder Marijke van der Werf-Dijkstra bij haar kinderen op de boerderij (1961).
09 Midden jaren ’70 waren er nog volop aardewerkfabrikanten in Workum. Op Noard zaten er zelfs twee naast elkaar:  Kunstaardewerk Fa. J. Altena en Harry Koch (ca. 1975).

36 Het park in de 70-er jaren met het mooie bruggetje. Door de bomen is de boerderij van de familie Breemer-Haagsma goed te zien.
10 De Christelijke Mannen Vereniging Rehoboth zat op ’t Súd. Waar ooit een rijk Hervormd verenigingsleven was, is nu restaurant Sluiszicht gevestigd (1975). 37 Jongfolk hat wille op ’t Noard. Van links naar rechts Geert Bakker, Siebren Couperus, Jelte Haagsma, Anne van Dijk en Sieb Kuipers.   Het kenteken B 25535 hoort bij de cabriolet van Sietze Visser.
11 De Noorder Bazar (NoBa) van de  familie De Boer op ’t Noard (1975). 38 Veekeuringsdag. Het vee van de familie D.D. van der Werf van Zathe Tichelwerk haalde vaak hoge prijzen. Links van het vee staat Jan Westendorp (gehuwd met een Van der Werf) en er naast een Bakker uit It Heidenskip en een nog jonge Sjerp Smid van de Aldedyk. De man met de schipperspet is waarschijnlijk Steffen van der Pol. Tweede van rechts is Jelte Haagsma met rechts van hem Piet Westendorp die arbeider bij de familie Van der Werf was (ca. 1950).
12 De Schoolstraat met op de achtergrond de protestants christelijke kleuterschool “De Beukerhonk”, waar nu de parkeerplaats is. Bovenop het olievat staat Klaske Boogaard (ca. 1963).


39 Hielke IJlstra en Freddie Hoekstra. De foto is tijdens Veekeuringsdag gemaakt. Vaak hing de foto een paar dagen later in de etalage bij de fotograaf.
13 De “School met de Bijbel”, later “Dolteskoalle”, met de woningen van de Schoolstraat. De huizen in de Schoolstraat zijn al tientallen jaren geleden afgebroken. De school is nog een aantal jaren de Rooms Katholieke Sint Ludgerus School geweest, maar ook dat gebouw is inmiddels verdwenen. (1975). 40 De Breewarsdyk (ca. 1975).
14 De Merk was nog niet autovrij en Workum had nog haar eigen bank, de Nutsspaarbank Workum. In 1817 opgericht als eerste nutsspaarbank in Nederland (1975). 41 Scheepswerf De Hoop van Evert Zwolsman (ca. 1975).


15 Hielke IJlstra, bij de meeste oudere Workumers beter bekend als “Reade Hielo”, zittend op de sluis. 42 De pas gerestaureerde woning op ’t Súd op de Hoek fan ‘e Stâl (ca. 1975).

16 Het personeel van de sigarenfabriek “Cuba” van de Firma J.P. Riemersma op 20 april 1911. Geheel rechts staat Reitse Riemersma met naast hem Johan en Geert Boonstra. Geheel rechts staat Pieter Riemersma. Klaas Mein zit geheel links vooraan. 43 Tjitske de Jong-Twijnstra ca. 1975 in actie in De Petiele (later Jopie’s Húskeamer).

17 De vijfde klas van de Sint Ludgerusschool ca. 1972. Achterste rij v.l.n.r.: Tecla Kramer, Klaske Boogaard, Tjebbe Zeinstra, Carla Bootsma, Piet Faber en Barbara Huitema. Middelste rij v.l.n.r.:  Piet Bouma, Lucie Walta, Ivo de Boer, Marjo Siemonsma, meester Hessel Kienstra, Jacintha Tiel Groenestege en Eduard Veltman. Voorste rij v.l.n.r.: René van der Werf, Ype de Boer en Rients van der Werf. 44 De Openbare Bibliotheek te Workum zat in de ’70-er jaren nog in een nieuw gebouw in de Begine aan de Dolte. Na de verhuizing naar de voormalige Gereformeerde- en later Muziekschool, werd het pand, na een jeugdhonk te zijn geweest, onderdeel van de Klameare. Sinds 2016 zitten zowel de Klameare als de Bibliotheek weer onder één dak, namelijk in het oude stadshuis. Achter de balie v.l.n.r. Tini Kleiker, Aukje Minnema, Ottelien van der Baan-Molenaar en een trouwe klant van de bibliotheek: Tine de Jong.
18 Sibbele en Joukje Bakker-Stuur van de firma de Wed. W. Bakker & Zn. met hun auto van het merk Hanza. Tijdens de oorlog is de auto verstopt achter een stapel aardappelkistjes. Als op 16 april 1945 Workum wordt bevrijd, mogen de leden van de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten (N.B.S.) de auto lenen. Helaas zien Sibbele en Joukje hun auto nooit meer terug. 45 Circa 1946 hield de Sport Vereniging Workum een uitvoering in de bovenzaal van de Wijnberg. Op het podium, waar de hoogte gering was, werden gymnastische demonstraties gehouden. V.l.n.r. Geert Bakker, Peke Huisman, Ale Algera, onbekend, Feike A. Buma, twee onbekenden en de trainer Daan van Delden uit Sneek.
19 Snakkerburren en ’t Baenspaed. In 1966 nog een buurtje gelegen aan de overkant van de Kettingbrêge. Nu een paar straten als onderdeel van de wijk Bascohof. 46 ’t Súd met de melkbussen van de stadsboer Ynte Huitema (ca. 1975).
20 Begin vorige eeuw was Dove Kees nog een bekende verschijning in Workum. Een in 1889 geboren oud-Workumer herinnerde hem zich zo: “Dove Kees – goedig, opgewekt, steeds praten, steeds roken, op al onze vragen absoluut negatief antwoordend, wat ons dan onbedaarlijk deed lachen.”Op deze foto uit 1932 staat hij op ’t Tillefonnepaad. 47 Op dinsdag 6 augustus 1963 werd de aankomst van de latere koning Willem I in Scheveningen op de Workumerwaard nagespeeld. Op de foto staan v.l.n.r. Piet Niemantsverdriet als Gijsbert Karel van Hogendorp, Cor Hofman als Adam F.J.A. graaf van der Duyn van Maasdam en Watze T. Beetstra als Leopold graaf van Limburg Stirum. De latere koning Willem I werd gespeeld door Arnoldus W. Werumeus Buning. De werkelijke aankomst op Scheveningen was overigens op 30 november 1813.
21 Het perron van het Workumer station (ca. 1970). 48 In 1632 werd het pand op ’t Noard 5 gebouwd als herenhuis voor de Workumer secretaris Reinder Hansma. Honderdvijftig jaar later werd het veranderd in een koetshuis met stalling voor de paarden. Gelukkig is het in de 80-er jaren in oude luister hersteld.
22 De oudste nutsspaarbank van Nederland stond sinds 1817 in Workum. Begin jaren ’70 is het bestuur, dat alleen uit heren bestond, met de dames een dagje op pad. Met de klok mee mevrouw Janny Mudde-de Jonge, Zus Zeldenrust-Franckena, Tine Beetstra-Vogels, Rigtsje Beetstra-Sijbesma, Watze T. Beetstra, Jan Zeldenrust, Jan Robijns en Marcus Beetstra. De foto is gemaakt door Rien Mudde. 49 Eddy Bouma, boer in de Wide Luts in it Heidenskip. In de 70-er jaren ging hij over van koeien op varkens. Voor It Heidenskip een nieuwe vorm van “buorkjen”.

23 It Tointsje, de Workumer vuurtoren (1932). 50 Het lijkt een Engels tafereel bij een oud kasteel, maar de foto is echt in Workum gemaakt. Het gebouw is een deel van de ooit roemruchte boter- en kaasfabriek Tjebbes. Later is hier nog enige decennia lang het Workumer aardewerk door de firma De Boer gemaakt
24 De Workumer toren en de Sint Gertrudiskerk, gezien vanaf de westelijke kant (ca. 1970).

51 De Kettingbrêge, die uitkwam op de straat Bascohof. De oude witte gevel hoort bij bakkerij De Vries, de fabrikant van de heerlijke gevulde koeken (ca. 1975).
25 De Nonnestrjitte met aan de overkant de woning op de Emmabuert van Engele de Jong, die een transportbedrijf had. Een van de veewagens staat naast de woning (ca. 1975). 52 Wij roken het nieuwe jaar in. Vroeger kon het nog, nu is het een strafbaar feit: brantsjestoke.
26 De firma de Weduwe W. Bakker & Zn was tijdens de Workumer Veekeuringsdag vaste gast met de stand met landbouwwerktuigen. Ook op de wekelijkse markten in Leeuwarden en Sneek en Bolsward was ze present. Op de foto Geert Bakker, die als vertegenwoordiger op de markten stond en bij de bedrijven langs ging (ca. 1955).