Fotoalbum Bosma-Bosch

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31
Fotoalbum van
de familie
Bosma-Bosch

een boerenfamilie van de Aldedyk bij Workum
Drie generaties Bosma (Gerlof, Douwe en Gerlof) woonden aan 't Papeleantsje 2.
De laatste generatie, Gerlof Douwes Bosma en Antje Atzes Bosch
en zijn tweede vrouw Pietje Cornelis Hemmes (weduwe van Sake Atzes Bosch).
Het fotoalbum is eigendom van nazaten van Pietje Cornelis Hemmes en Sake Atzes Bosch.

deze foto's zitten in album
in bezit van de familie Bosch

Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Bosma-Bosch nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
1
onbekend

foto: J. H. Slaterus Leeuwarden
2
onbekend

foto: J. H. Slaterus Leeuwarden
3
onbekend

foto: J. H. Slaterus Leeuwarden
4
onbekend

foto: J. H. Slaterus Leeuwarden
5
onbekend

foto: A. Greiner Amsterdam
6
onbekend

foto: A. Greiner Amsterdam
7
onbekend

foto: J. Gesterkamp Utrecht aan de Weerdsingel
8
onbekend

foto: J. H. Slaterus Leeuwarden
9
onbekend

foto: J. H. Slaterus Leeuwarden
10
onbekend

foto: J. Hillebrand Workum
11
onbekend

foto: J. Hillebrand Workum
12
onbekend

foto: L. van der Feer Pzn. Sneek Nieuwe Kade 58
  
13
onbekend


foto: Studio Leeuwarden
14
onbekend


foto: J. Huysen Ramen 17 Hoorn
15
onbekend

foto: J. Hillebrand Workum (stempel achterop).
16
onbekend

foto:  Deutmann Zwolle
17
onbekend

foto: J. Hillebrand Workum (stempel achterop)
18
onbekend

foto: J. Hillebrand Workum (stempel achterop)
19
onbekend

foto: onbekend
20
onbekend

foto: D. Lümer Workum
21
onbekend

foto: W. G. Kuijer Amsterdam, Westermarkt 19
22
onbekend

foto: W. G. Kuijer Amsterdam, Westermarkt 19


23
onbekend

foto: onbekend


24
Jeltje Gerrits Bosch
*Ferwoude 07-10-1891 - +Allingawier 19-04-1934
zonder beroep te Ferwoude (1921, 1926)
begraven te Allingawier
dochter van
Gerrit Atzes Bosch en Aaltje Jans Heins
(veehouder te Ferwoude 1889, 1891, 1899; woont te Workum 1910;  veehouder te IJlst 1921,1926;
Aaltje Jans Heins woont in 1934 zonder beroep te Allingawier)
kleindochter van
Atze Gerrits Bosch en Jetske Sakes Postma
(boereknegt te Kimswerd 1841; kooltjer te Kimswerd 1853; Jetske Bosch-Postma woont zonder beroep te Ferwoude 1889)

x 1 IJlst 19-05-1921
Bauke Cornelis' de Haas
*Arum 31-03-1892 - +Schraard 27-05-1921
van boerenbedrijf te Schraard (1921)
zoon van
Cornelis IJsbrands de Haas en Doutje Baukes Jansen
van boerebedrijf te Arum (1887); landbouwer te Arum (1892); boer/landbouwer te Schraard (1921)
kleinzoon van
IJsbrand Cornelis de Haas en Antje Sybrens Jongma
zonder beroep te Schettens (1851); boer/landbouwer te Arum (1864/1887)

Jeltje Bosch was slechts acht dagen met Bauke de Haas getrouwd.

x 2 IJlst 06-05-1926
Fedde Johannes' Postma
*Allingawier 22-08-1897 - +Wommels 13-10-1987
van boerenbedrijf te Allingawier (1926); veehouder op No. 10 te Allingawier (1928)
was boer onder Allingawier
begraven te Allingawier
zoon van
Johannes Postma en Akke Miedema
(arbeider te Allingawier 1897; veehouder te Allingawier 1926)

Mededelingen: Aaltje Bosch, Koudum (02-02-2019)

foto: onbekend


25
La plus petite dame du monde avec velocipede
De kleinste dame ter wereld met de fiets


Uit de fotocollectie van de familie Atze Gerrits Bosch te Koudum:
27
Gerrit Atzes Bosch
*Kimswerd 13-07-1852 - +IJlst 29-05-1928
veehouder te Ferwoude 1889-1899, Workum 1900-1914
en IJlst in Wijk D nr 10  1920-1928
x Wonseradeel 25-05-1889
Aaltje Jans Heins
*Gaast 30-11-1861 - +Koudum 31-01-1945
dochter van
Jan Symons Heins (kooltjer te Gaast 1861) en
Jeltje Reinders van der Meer.

Kinderen van Gerrit Bosch en Aaltje Heins:
Jeltje (Ferwoude 1891), Jetske (Ferwoude 1893), Antje (Ferwoude 1894), Atze (Ferwoude 1896), Jan (*Ferwoude 1897), Jikke (*Ferwoude 1899).

foto: Atelier Obbema Sneek
Interc. Telefoon 37.
26
foto is gemaakt in 1911
Jikke Gerrits Bosch
*Ferwoude 20-02-1899
dochter van Gerrit Atzes Bosch en Aaltje Jans Heins
veehouder te Ferwoude (1889-1899), Workum (1900-1914)
en IJlst (1920-1928)

De naam "Jikke" komt in de familie niet voor.
Ze had eigenlijk "Ydwerd" of "Idwer" moeten heten.

foto: Fotogr. Atelier De Jong
Leeuwarden Nieuwestad 53
Sneek Kl. Zand
28
twee onbekende dames
29
V.l.n.r.:
Jeltje Gerrits Bosch
*Ferwoude 07-10-1891 - +Allingawier 19-04-1934
zonder beroep te Ferwoude (1921, 1926)
begraven te Allingawier
dochter van
Gerrit Atzes Bosch en Aaltje Jans Heins
(veehouder te Ferwoude 1889, 1891, 1899; woont te Workum 1910;  veehouder te IJlst 1921,1926;
Aaltje Jans Heins woont in 1934 zonder beroep te Allingawier)

x 1 IJlst 19-05-1921
Bauke Cornelis' de Haas
*Arum 31-03-1892 - +Schraard 27-05-1921
van boerenbedrijf te Schraard (1921)
Jeltje Bosch was slechts acht dagen met Bauke de Haas getrouwd.

x 2 IJlst 06-05-1926
Fedde Johannes' Postma
*Allingawier 22-08-1897 - +Wommels 13-10-1987
van boerenbedrijf te Allingawier (1926); veehouder op No. 10 te Allingawier (1928)
was boer onder Allingawier

zie ook fotonr 24

en
haar zuster

Jikke Gerrits Bosch
*Ferwoude 20-02-1899

foto: Obbema, Sneek

30
V.l.n.r.:
Elzinga (heit fan frou Vlieg, pake fan Wiepkje fan Sjoerd út Himmelum is de pake fan har memmes heit)

onbekend

Kuperus (heit fan Hette en Siebe)

en

Atze Gerrits Bosch
*Ferwoude 11-03-1896 - +Koudum 12-10-1966
veehouder de Koudum (1932)
zoon van
Gerrit Atzes Bosch en Aaltje Jans Heins
x Hemelumer Oldeferd 26-05-1932
Aaltje Epeüs' Haytema
*Oudega (H.O.N.) 23-08-1902 - +Koudum 20-04-1956
dochter van
Epeüs Haites Haytema en Jeltje Harmens Stegenga
veehouder te Oudega (H.O.N) (1902); veehouder te Koudum (1932)

31
V.l.n.r.:
Antje Gerrits Bosch
*Ferwoude 10-02-1894 - +Heerenveen 17-06-1976
woont zonder beroep te IJlst (1920); begraven te Terband (1976)
dochter fan Gerrit Atzes Bosch en Aaltje Jans Heins
x Kollumerland c.a. 22-07-1920
Klaas Meijes Oppedijk
*Hommerts 29-02-1892 - +19-12-1983
stoombootondernemer te Kollum (1920);
de ondernemers Oppedijk en Zondervan te Kollum zijn eigenaar van de stoomboot "Kollumerland: (1931);
begraven te Terband (1983)
zoon van
Meije Klazes Oppedijk en Sijke Jans de Jong
werkman te Idsega (1891); arbeider te Hommerts (1892); Sijke woont zonder beroep te IJlst (1920)

Jikke Gerrits Bosch
*Ferwoude 20-02-1899
dochter van Gerrit Atzes Bosch en Aaltje Jans Heins


Atze Gerrits Bosch
*Ferwoude 11-03-1896 - +Koudum 12-10-1966
veehouder de Koudum (1932)
zoon van
Gerrit Atzes Bosch en Aaltje Jans Heins
x Hemelumer Oldeferd 26-05-1932
Aaltje Epeüs' Haytema
*Oudega (H.O.N.) 23-08-1902 - +Koudum 20-04-1956
dochter van
Epeüs Haites Haytema en Jeltje Harmens Stegenga
veehouder te Oudega (H.O.N) (1902); veehouder te Koudum (1932)

  Eigenaren en bewoners van
Papeleantsje 2 Workum
Vanaf Eigenaar Vanaf Bewoner
1673 Sybren Jelles
(wonende in het Workumer Nieuwland 1668)
x 1668 Trijn Ellerts (van Koudum, wonende in het Workumer Nieuwland 1668)
1681 Juffrou Der Wyle/Ter Wile/Dorwijle/Dorwille 1681 Rein Hendricks
1683 Hermen Ottes
1686 Rein Hendricks weduwe en Sipke Hendricks
1690 Sipke Hendricks
x 1690 Jidts Lieuwes (van Workum)
1694 Hidde Piers
1699 Douwe Wybes Kruckman/Kruchkman/Krukman 1699 Douwe Wybes Kruchman
1707 Douwe Wybes Kruchman en Jelle Siercs
1712 Jelle Sierks
1714 Douwe Wybes Kruchman en Douwe Teekes
1720 Douwe Tekes
1721:11 koeyen, 2 rieren, 1 peerd, 6 pondm.boulan
1722 Douwe Wybes Kruckmans Erven 1722 Jel Meuy of Jol Muij of Jel Melles
1726 Foeke Douwes weduwe
1730 Feyke Doedes
x 1719 Ienk Fockes (getrouwd te Koudum)
1737 Uylke Fekkes
(woont te Koudum 1726, +Workum 1741)
x 1726 Antje Jorrits (van Boksum)
1742 Uilke Fekkes weduwe  (= Antje Jorrits) of
Uilke Tjallings/Salings
x 1742 Antje Jorrits (van Workum)
1747 Uilke Salings
x Antje Jorrits
1753-1774 Broer Broerkes cum. soc. 1753 Sibolt Rinkes
x 1746 Hil Bonnes (van Koudum)
en Douwe Douwes
1756 Sibolt Rinkes
x Hil Bonnes
1757 Claas Seerps en
Sake Cornelis
x 1756 Janke Jans (van Workum)
1760 Claas Seerps
x 1760 Gerritje Hendriks (van Workum)
1767 Yckle Heeres
1775 Tjeerd Jans
1780 Haitze Jans
1785 Meinert Wypkes
(+04-09-1782 Meinert Wijpkes uit het Nieuwland)
1790 Jan Rienks weduwe
1804 Sjoerd Baukes
1806 Gerrit Pieters
1808 Tjeerd Sjoerds en Gerrit Pieters 1808 Jacob Douwes
Wijk G nr 107 Wijk G nr 107
1810 Gerrit Pieters Weduwe
1814 Gerrit Pieters Wed. Erven
1816 Gerrit Pieters 1816 Ruurd Feddes Weidema
x Geertje Hoitse Bestwerda
1817 Gerlof Douwes Bosma 1817 Gerlof Douwes Bosma (in 1825 leeg)
x Hendrikje Gatzes Yntema
1841 Erven Gerlof Bosma 1841 Douwe Gerlofs Bosma
x Antje Hettes Bruinsma
1859 Antje Hettes Bruinsma
(weduwe van Douwe Gerlofs Bosma)
1868 Harmannus Nicolaas Stuut
x Antje Hettes Bruinsma
1876 Gerlof Douwes Bosma
x1 Antje Atzes Bosch
x2 Pietje Cornelis' Hemmes (weduwe van Sake Atzes Bosch)
1875: Wijk nr G 128 1875: Wijk G nr 128
1903 Gerrit Atzes Bosch  (toeziend voogd over de kinderen van zijn broer Sake Atzes Bosch en schoonzuster Pietje Cornelis' Hemmes).
1914 Gerrit Atzes Bosch en Jisk Boschma
1916 Boerderij wordt door de familie Bosma-Bosch verkocht aan Lykle Abes Wiersma (percelen 1 t/m 5, Simon Schotanus (percelen 6 en 7), Meindert Reinders de Boer (weiland) en Antje Pruiksma-van Dijk (wed. van Klaas Pruiksma) (weiland)
1920: Wijk nr G. 223 1920: Wijk nr G 223
1924 Reitze Hendriks Jonkman
x Hinke Lykles Wiersma
1955: Papeleantsje 2 1955: Papeleantsje 2
1954 Hendrik Reitzes Jonkman
x Fokje Paulus' Dijkstra
1978 leeg

  BOSMA

I

1. BOSMA, Gerlof Douwes *Wijk G nr 107 (Papeleantsje 2), Workum 02-05-1851 - +Workum 31-12-1915
van boerebedrijf te Workum (1890); zonder beroep te Workum (1915); tweede huwelijk met zijn schoonzuster in Franekeradeel op 12-05-1915 met Pietje Hemmes *Herbaijum 05-03-1857, boerin te Achlum (1915), dochter van Cornelis Johannes Hemmes (schoenmaker te Herbaijum 1857,1878, zonder beroep te Achlum 1915) en Yttje Dirks Rinkema. Pietje is weduwe van Sake Atzes Bosch (broer van Antje Atzes Bosch).
x Workum 10-05-1890
BOSCH, Antje Atzes Zie BOSCHII

2. BOSMA, Douwe Gerlofs *Wijk G nr 107 (Papeleantsje 2), Workum 06-02-1819 - +Workum 27-05-1858
Neemt in 1841 de boerderij aan 't Papeleantsje 2 over van zijn vader; Boer te Workum, Wijk G 107 (1850); Tot 1868 is hij hier boer. Overlijdt te Workum, de buren aan de Aldedyk geven het overlijden aan: Lijkele Sijbolts Wiersma, 38 jr, boer en Jacob Pieters Lootsma, 36 jr, boer.
x Workum 05-06-1850
3. BRUINSMA, Antje Hettes *Wijk G nr 75 (bij Aldedyk 7), Workum 07-06-1821 - +Workum 16-06-1904
Dienstmeid te Workum, 28 jr (1850); boerin te Workum (1867); zonder beroep te Workum (1890); Tweede huwelijk te Workum op 08-05-1867 met Harmannus Nicolaas (Harmen) Stuut *Grootegast 02-05-1820, schipper te Workum (1867), zoon van Uge Klasens Stuut (schuitevoerder te Grootegast 1820, zonder beroep te Leek 1867) en Jeeuwkje Braam. Harmannus is weduwenaar van Sjutke Otes Broksma. Harmannus komt bij Antje op de boerderij wonen totdat in 1883 Antje haar zoon Gerlof boer wordt.
Kind:
a. Gerlof *Workum 02-05-1851 (zie 1)

III

4. BOSMA, Gerlof Douwes *Wijckel 13-11-1783 - +Workum 15-01-1839
Gedoopt in de Ned.Herv. kerk te Wijckel op 30-11-1783; Neemt op 10 januari 1812 de naam "Gellif Bosma" aan; boereknegt te Workum 34 jr (1818); Koopt in de boerderij aan 't Papeleantsje 2 (Wijk G nr. 107) van de kinderen van Gerrit Pieters en Sjouwkje Jans. Huisman, 35 jr, Wijk G nr. 107, Workum (1819); Boer, 36, jr, Wijk G nr. 107, Workum (1821); Na de overstroming van 1825 staat de boerderij een jaar leeg. Als aandenking wordt op de binten een merk aangebracht, waaraan te zien is hoe hoog het water heeft gestaan. Tot en  met 1839 blijft Gerlof hier boer. Zoon Douwe volgt hem op. Overleden op 15-01-1839 in Wijk G (nummer niet genoemd) aangevers de buren Nolle Wiepkes Schotanus, 32 jaar, boer en Oene Harings Veldstra, 26 jaar, boer.
Tweede huwelijk in Wymbritseradeel op 10-05-1834 met Scheltje Haites Haitsma *Sanfirden 24-04-1790,44 jaar, boerinne te Nijhuizum. dochter van Haite Yntes Haitsma (+Nijhuizum 02-03-1819) en Aaltje Willems, Renteniersche te Nijhuizum (1834, +Nijhuizum 08-03-1835).
x Workum 09-05-1818
5. YNTEMA, Hendrikje(n) Gatzes *Parrega 1789/1790 - +Wijk G  nr 107 (Papeleantsje 107), Workum 19-04-1832
Tekent op de huwelijksakte met "Hendrikien Gatzes Intema" (1818); boerin te Workum (1832).
Kinderen:
a. Douwe (zie 2)
b. Ieke *Wijk G nr 107, Workum 15-07-1821 x Workum 01-05-1844 Tjeerd Sylbolts Wiersma, 33 jr zoon van Sybolt Taekes Wiersma en Douwtjen Tjeerds Hofstra. Weduwnaar van Wietske Wiepkes Schotanus
c. Baukje +Workum 04-12-1826


6. BRUINSMA, Hette Lolkes *Holwierum (= Holwierde) 1775/1776 - +Wijk G nr 39 (Sylspaed 29b), Workum 30-12-1842
Woont te Workum (1807); Neemt te Workum op 04-01-1811 de naam "Bruinsma" aan verklaart twee kinderen te hebben: Gelske 3 jaar en Lolke 9 maanden; Boer, 37 jr te Workum, Wijk G 105 (Aldedyk 4) (1813); Werkman, 39 jr te Workum G. 105 (1815); Werkman, 40 jr te Workum, Wijk F nr 75 (1817); Werkman, 45 jr  te Workum, Wijk G nr 75 (bij Aldedyk 7) (1821); ; Arbeider te Workum (1835); Werkman, 63 jr te Workum Wijk G nr. 39 (Sylspaed 29b) (1838); Arbeider te Workum, Wijk G nr 39, "oud eenenzestig jaren, arbeider, geboren te Holwierum, wonende te Workum, gehuwd met Margje / verdere naam onbekend / Zoon van Lolke Bruinsma en .... de naam der moeder onbekend / beiden overleden" (1842).
x Workum 17-05-1807
7. BAKKER, Margjen/Margje/Martje Milius/Miljus/Mieljes/Myljes *Heeg 16-09-1779 - +na 1842 en vóór 1850
~Heeg Ned. Herv. 03-10-1779; woont te Workum (1807); woont te Workum Wijk G nr 39 (1842).
Kind:
a. Gelske *1808, dienstmeid, 30 jr, woont Wijk G nr 39 (1838) krijgt een zoon: Hette *Workum 26-11-1838
b. Lolke *Workum 23-02-1811 boereknegt te Oosthem (1835) x Wymbritseradeel 13-06-1835 x Hiltje Foppes van Ketel *Nijland 25-12-1803, naaister te Nijland, dochter van Foppe Arnoldus van Ketel, boer te Nijland (1835) en Sytske Sybrens Bruinsma
c. Botje *Wijk G 105, Workum 10-11-1813
d. Iefke *Wijk G 105, Workum 22-01-1815
e. Milius *Wijk F 75, Workum 19-06-1817 x Workum 15-05-1844 Evert Reins Oosterveld
a. Antje Wijk G 75, Workum 08-06-1821 (zie 3)

IV

8. Douwe Innes +Wijckel ca.1800
wonende te Kolderwolde, "gedurende 1 jaar verspierd" (1779)
x Oudega H.O.N. 03-10-1779
9. Baukje Jacobs +Warns 11-01-1806
wonende te Mirns, "gedurende 1 jaar verspierd"(1779); begraven 17-01-1806
Kind:
a. Jacob *Kolderwolde 07-09-1779, gedoopt Ned.Herv.Kerk Oudega HON 03-10-1779
b. Simentje *Kolderwolde 11-04-1781, gedoopt Ned.Herv.Kerk Oudege HON 20-05-1781
c. Gerlof *Wijckel 13-11-1783 (zie 4)
d. Milius *Wijckel 07-05-1785, gedoopt Ned.Herv.Kerk Wijckel 22-05-1785

10. YNTEMA, Gatze Cornelis +Parrega 03-06-1795
woont te Allingawier (1769); Eerste huwelijk te Allingawier op 29-01-1769 met Grietje Foppes, wonenen te Allingawier (1769) kinderen van Gatze en Grietje: Trijntje *Workum 30-08-1769, Foppe *Workum 15-12-1771; woont te Workum, weduwnaar en huisman (1778)
x Workum 08-06-1778
11. YNTEMA, Yke/Ykke Tjerks *Exmorra 1751/1752 - +Letter P nr 1, Parrega 09-04-1826
woont te Exmorra, huwelijk met concent van haar vader (1778); boerin te Parrega (1818,1820, 1824,1825, 1826)
dochter van Tjerk Jans (+ 31-05-1794) en Sjoukjen Douwes Yntema (*1723-+1796)
Kinderen:
a. Tjerk *Parrega 1789/1790, boer te Parrega (1824, 1826) x Wonseradeel 12-06-1824 Matzen Haitses Haitsma *Sandfirden 1794/1795
b. Cornelis *Parrega *1791/1792, boer te Sandfirden (1826), kastelein te Workum (1844) x Wonseradeel 14-05-1825 Antje Klazes Fortuin *Midlum 1797/1798
c. Sjoukje x Johannes Abes Feenstra, schipper wonende in een schip (1826)
d. Corneliske *Parrega 1783/1784, woont te Parrega (1808); x1 Workum 31-05-1808 Jacob Douwes Bosma *1774/1775 - +in het huis No 54 aan de Westkan van de tijdweg te Wijckel 07-12-1814. Jacob Douwes woont te Workum (1808): kinderen Douwe *Sloten 21-09-1813 en Yke *Sloten 23-09-1814; x2 Wonseradeel 29-07-1820  Atse Klazes Wiersma *Parrega 1763/1764, timmerman te Parrega (1820, 1826)
e. Hendrikje (zie 5)

12. Lolke
x
13.
Kind:
a. Hette Lolkes Bruinsma (zie 6)

14. Mellius/Melius/Miellius/Milius/Miljus/Mieljes/Mijljes Luitjens
woont te Workum (1760); woont te Heeg (1769, 1772, 1779)
x Workum Ned.Herv. 30-11-1760
15. Gelske Folkerts
woont te Heerenveen (1760)
Kinderen:
a. Aeble *11-04-1769, ~Heeg Ned. Herv. 23-04-1769
b. Ybeltje *11-02-1772, ~Heeg Ned.Herv. 01-03-1772
b. Margjen *Heeg 16-09-1779, ~Heeg Ned. Herv. 03-10-1779 (zie 7)

  BOSCH

I

1. BOSCH, Antje Atzes *Kimswerd 31-12-1849 - +Workum 03-12-1913
40 jaar, geboren te Kimswerd, zonder beroep te Ferwoude, dochter van Atze Gerrits Bosch en Jetske Sakes Postma. Jetske Sake Postma is boerin te Ferwoude (1890)
x Workum 10-05-1890
BOSMA, Gerlof Douwes Zie BOSMA


II

2. BOSCH, Otze/Atze Gerrits *Reitsum 23-03-1814 - +Nummer 42, Achlum 20-10-1853
Boereknegt te Kimswerd (1841); Arbeider te Midlum, 28 jr (1842), Arbeider te Kimswerd (1844, 1847, 1849, 1852); Kooltjer te Kimswerd (1853), "op den twintigsten der maand October des namiddags ten drie ure is in de huizinge nummer 42 te Achlum overleden Atze Gerrits Bosch, kooltje wonende te Kimswerd" (1853)
x Wonseradeel 22-05-1841
3. POSTMA, Jetske Sakes Winsum (Baarderadeel) 18-03-1815
zonder beroep te Kimswerd (1841); boerin te Ferwoude (1878, 1890)
Kinderen:
a. Gerrit *Huizinge nr 81 te Midlum 17-03-1842 - +Kimswerd 02-05-1849
b. Ydwerd *Kimswerd 19-08-1844
c. Sake *Kimswerd 25-01-1847 - +14-05-1899, schipper te Herbaijum (1878), winkelier te Herbaijum (1894) x Franekeradeel 17-05-1878 Pietje Hemmes *Herbaijum 05-03-1857, dienstmeid te Herbaijum (1878), landbouwersche te Achlum (1899), boerin te Herbaijum (1915), dochter van Cornelis Johannes Hemmes, schoenmaker te Herbaijum (1857, 1878), en Yttje Dirks Rinkema. Tweede huwelijk met haar zwager Gerlof Douwes Bosma (zie BOSMA nr. 1). Kinderen van Sake Bosch en Pietje Hemmes: Jetske (1879), Ytje (*Herbaijum 1880 - +Harlingen 1963), Atze (1881-1961), Antje (1883), Cornelis (1884), Antje (*Herbaijum 1885 - +Warns 1960 x Harmen de Boer), Cornelis (1887-1953), Baukje (1890), Baukje (1891), Gerrit (1893), Jikke (1894) en Sake (1899).
d. Antje *Kimswerd 31-12-1849 (zie 1)
e. Gerrit *Kimswerd 13-07-1852 - +IJlst 29-05-1928 (veehouder te Ferwoude 1889-1899, Workum 1900-1914 en IJlst in Wijk D nr 10  1920-1928) x Wonseradeel 25-05-1889 Aaltje Jans Heins *Gaast 30-11-1861 - +Koudum 31-01-1945 dochter van Jan Symons Heins (kooltjer te Gaast 1861) en Jeltje Reinders van der Meer. Kinderen van Gerrit Bosch en Aaltje Heins: Jeltje (Ferwoude 1891), Jetske (Ferwoude 1893), Antje (Ferwoude 1894), Atze (Ferwoude 1896), Jan (*Ferwoude 1897), Jikke (*Ferwoude 1899).


III

4. BOSCH, Gerrit/Gerryt Lieuwes ~Vrouwenparochie 01-07-1753 -+Nummer 7 te Reitsum 20-07-1822
woont te Reitsum (1809); Huisman te Reitsum (1811); Landbouwer te Reitsum, 60 jr (1814), Landbouwer te Reitsum (1816, 1818, 1821)
Overleden oud 69 jaren en 6 weken, landbouwer te Reitsum op nummer 7 (1822).
x Reitsum Ned.Herv. 23-04-1809
5. DE ROOS, Antje/Antie Jans *Rinsumageest 1782/1783 - +Achlum 26-01-1871 (88 jr)
woont te Reitsum (1809); Boerin te Achlum (1841, 1853); zonder beroep te Achlum, 88 jr (1871)
Kinderen:
a. Trijntie *Reitsum 23-03-1810, gedoopt Ned.Herv.Gemeente Reitsum op Paaszondag 22-04-1810
b. Lieuwe *Blije 25-12-1811, de ouders wonen in Reitsum, gedoopt Ned.Herv.Kerk Reitsum 01-01-1812
c. Otze/Atze *Reitsum 23-03-1814 (zie 2)
d. Jantje *Reitsum 19-09-1816
e. Jan *Reitsum 25-08-1818
f. Dieuke *Reitsum 29-01-1821

6. POSTMA, Sake Jacobs *1785/1786
Boer te Winzum/WInsum (1814, 1815, 1816, 1831, 1836); Boer te Kimswerd (1841); x2 Baarderadeel 15-10-1831 Grietje Sjerps Bakker *Spannum 1799/1800, zonder beroep te Winsum (1831), dochter van Sjerp Bernhardus Bakker, arbeider te Spannum, en Akke Jans Schuuringa (+Spannum 23-05-1812)
x Bozum 11-06-1814
7. HIEMSTRA, Ydwer Doekes *Kubaard 28-09-1790 ~Kubaard Ned. Herv 03-10-1790 - Nummer 12 te Winsum 18-02-1819
Boeremeid te Winzum (1814); overlijdt op 28-jarige leeftijd, circa 27 jaar; vrouw van Sake Jacobs Postma; moeder van minderjarige Jetske en Jacob Sakes Postma. Saldo fl. 1.012,50 aan onroerend goed. Er behoorde ook onroerend goed tot de nalatenschap (1819)
Kind:
a. Jetske (zie 3)
b. Jacob *Winsum 26-12-1816 - +Winsum 05-03-1836


IV

8. BOSCH, Lieuwe Jans
woont te Minnertsga (1747); laat dopen te Vrouwenparochie (1751-1765); woont te Nijkerk
x Marrum Westernijkerk (Ned.Herv.) 15-03-1747
9. Aaltje Gerrits/ Aeltie Gerrijts
woont te Tzummarum (1747); laat dopen te Vrouwenparochie (1751-1765); woont te Nijkerk
Kinderen:
a. Jan ~Vrouwenparochie 12-02-1751
b. Gerryt ~Vrouwenparochie 01-07-1753 (zie 4)
c. Dieuwke ~Vrouwenparochie 02-03-1755
d. Atze ~Vrouwenparochie 27-03-1757
e, Douwe ~Vrouwenparochie 24-03-1765


10. DE ROOS, Jan Jacobs *Rinsumageest 1755 - +Rinsumageest 13-12-1823 (68jr)
Woont te Rinsumageest (1780); Belijdenis te Rinsumageest Ned. Herv. Gemeente (07-05-1786); Neemt de naam "De Roos" aan en woont te Rinsumageest en heeft de volgende kinderen: Antje 29, Reitsum, Ytje 22, Raard, Jacob 26, Pietje 18, Pieter 16, Durk 13 en Sipke 9; Boer te Rinsumageest (1812); Landbouwer te Rinsumageest, 68 jr. (1823)
zoon van Jacob Jans en Antje ...
x Rinsumageest Ned.Herv. 26-03-1780
11. PRINS, Trijntje Pieters *Eewal nov. 1759 ~Rinsumageest Ned.Herv. 16-12-1759 - + Rinsumageest 24-01-1847 (87 jr)
Trijntje is een van een tweeling en wordt 5 weken oud gedoopt samen met haar zusje Lijsbet (1759); woont te Rinsumageest (1780,1812); Landbouwersche te Rinsumageest (1825,1828, 1829, 1831); zonder beroep te Rinsumageest, 87jr (1847).
dochter van Pieter Piers en Ytje Geerts
Kinderen:
a. Antje *Rinsumageest 1782/1783 - +Achlum 26-01-1871 (88 jr) (zie 5)
b. Jacob *Rinsumageest 1786/1786 - +Rinsumageest 07-03-1862 (boer te Rinsumageest 1812; zonderberoep te Rinsumageest 1862) x Rinsumageest 15-05-1812 Neentske Folkerts van der Woude *Rinsumageest, dochter van Folkert Freerks van der Woude, Boer te Rinsumageest, en Trijntje Gerbens.
c. Ytje *Rinsumageest 1789/1790 - +Wouterswoude 26-01-1886  (96 jaar) x Tjeerd Binnes Rinsema
d. Pietje *Rinsumageest 1791/1792 x Dantumadeel 21-11-1829 Auke Douwes Bosch *Foudgum 1794/1795, Landbouwer onder Betterwird en weduwnaar fan Jeltje Uitzes de Jong (1829), zoon van Douwe Pieters Bosch en Catharina-Elisabeth Aukes.
e. Pieter *Rinsumageest 03-11-1795 ~Rinsumageest Ned.Herv. 22-11-1795
f. Durk *Rinsumageest 11-10-1798, ~Rinsumageest Ned.Herv. 28-10-1798,  Landbouwer te Rinsumageest (1825, 1831) x1 Dantumadeel 10-05-1828 Pietje Tjibbes Sinnema *Miedum 1797/1798, dochter van Tjibbe Eelses Sinnema, Landbouwer te Rinsumageest, en Akke Annes Terpstra ;x2  Rinsumageest 04-04-1831 Ymkjen Ytsens Oosterhof *Dantumawoude 1805/1806, arbeidster te Rinsumageest (1831) dochter van Ytsen Roelofs Oosterhof en Eelkje Oeges Fockema (arbeidster te Rinsumageest 1831)
g. Sipke *Rinsumageest 22-08-1802 ~Rinsumageest Ned.Herv. 19-09-1802, Landbouwer te Rinsumageest (1828); x 03-08-1828 Grietje Dirks de Vries *Rinsumageest 1793/1794, winkeliersche te Rinsumageest (1828),dochter van Dirk Meinderts de Vries en Jelske Jacobs Viersen
.

12. Jakob Sakes/Saakes +Menaldum in het voorjaar van 1795
woont te Menaldum (1784)
x Menaldum Ned.Herv. 30-05-1784
13. Akke Sjoerds *1756/1757 - +onder Hallum 19-10-1815 (58 jr)
woont te Menaldum (1784); doe belijdenis Ned.Herv.Kerk Menaldum, is weduwe van Jacob Sakes  (22-10-1795); vertrokken naar Hallum, weduwe (1802); Koehouderse onder Menaldum (1815) x2 Hallum Ned Herv 04-10-1801 Auke Klazes Uitterdijk (woont te Hallum 1801; koehouder onder Menaldum 1815).
dochter van Sjoerd Arjens (woont te Vrouwenparochie 1749) en Antje Arjens (woont te Beetgum 1749), getrouwd te Beetgum Ned.Herv. 31-08-1749; echtelieden onder Menaldum
Kinderen:
a. Sake POSTMA *07-06-1785 ~Menaldum Ned Herv 24-07-1785 (zie 6)
b. Trijntje *17-03-1788 ~Menaldum Ned Herv 17-03-1788
c. Antje POSTMA *Menaldum 31-01-1791 ~Menaldum Ned Herv 06-03-1791 - +onder Hallum 16-05-1828 (landbouwersche onder Hallum 1828); x Ferwerderadeel 01-12-1816 Dirk Ydes Koopmans *Ferwerd 17-08-1796, huisman onder Hallum (1816) en Landbouwer onder Hallum (1828), zoon van Yde Dirks en Jantje Jacobs (Landbouwersche te Hallum 1816)
d. Aaltie/Aaltje POSTMA *Menaldum 13-07-1794 ~Menaldum Ned Herv 07-09-1794 -+Marrum 19-04-1871 x Ferwerderadeel 02-12-1816 Hidde Lieuwes van Dijk *Hallum 09-02-1792, boereknegt onder Hallum (1816), zoon van Lieuwe Baukes van Dijk en Trijn Hiddes (arbeiders te Marrum 1816).
e. Jacob POSTMA *10-02-1796 ~Menaldum Ned Herv 13-03-1796 (geboorte na overlijden vader) - +Hallum 28-10-1856  Gardernier onder Hallum (1826), Landbouwer te Hallum (1844, 1856); x1 Ferwerderadeel 15-06-1826 Tjitske Sjoerds de Groot *Ferwerd 1803/1804, dochter van Sjoerd Tomas de Groot, Landbouwer onder Ferwerd, en Yfke Klases Ypeij (+ onder Ferwerd 29-08-1819); x2 Ferwerderadeel 02-05-1844 Aaltje Jilles Haarsma *Wanswerd 1815/1816, weduwe van Klaas Sytses Boersma en winkeliersche te Wanswerd (1844),  dochter van Jilles Martinus Haarsma en Hylkje Taekes van der Wal (landbouwersche onder Wanswerd).


14. Doeke Jelles ~Baard Ned. Herv 02-01-1757
woont te Kubaard (1783); huisman te Kubaard (1784, 1790)
zoon van Jelle Arjens (huisman te Sint Jacobiparochie 1745) en Franske Doekes (zijn getrouwd in hun beider woonplaats Sint Jacobiparochie 26-09-1745, doen beide belijdenis op 22-05-1750 in de Ned.Herv.Gem. Winsum-Baard)
x Kubaard Ned.Herv. 01-06-1783
15. Jetske/Jeetske Durks/Dirks *Edens 24-08-1748 ~Edens Ned.Herv. 24-08-1748
Woont te Kubaard (1783, 1790)
dochter van Dirk Melis en Jedwier/Idwir Yemes/IJmes (zijn getrouwd in hun beider woonplaats Wommels 03-04-1746)
Kinderen:
a. Jelle HIEMSTRA *Kubaard 01-01-1784 ~Kubaard Ned. Herv. 11-01-1784, Boerknegt te Cubaard (1821) x Henaarderadeel 26-05-1821 Sjieuwke Tjeerds de Ring *Schraard 06-09-1795,boeremeid te Cubaard (1821), dochter van Tjeerd Riemers en Baukjen Pieters (arbeidster rte Schraard 1821).
b. Frans *Kubaard 19-11-1786 Kubaard Ned.Herv. 19-11-1786
c. Ydwer *Kubaard 28-09-1790 (zie 7)