Fotoalbum Boerenleenbank Workum 1959


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31
Fotoalbum van de opening van de Coöperatieve Boerenleenbank
Workum
7 januari 1959
afkomstig van de familie Wijbe Tijsma te Workum

Met dank aan Lambertus D. Brandsma, oud-voorzitter van de Rabobank Workum-Warns-Stavoren
en Sjoerd Ybema, zoon van  Sjouke Ybema.
die ons geholpen hebben bij het uitzoeken van de personen op de foto's.
.
De foto's zijn gemaakt door Cato Walta-Conens,
die in Workum een eigen fotozaak had.


Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Boerenleenbank nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
01
De Workumer Boerenleenbank aan de Aldewei 7 met kassierswoning.
Op de gevel van de kassierswoning staat het logo van de C.B.L. (Centrale BoerenLeenbank) met aren.
De C.C.L.B. (Coöperatieve Centrale Landbouw Boekhouding) was gevestigd op de eerste etage van het bankgebouw.

Nieuwsblad van het Noorden 15-02-1958
WORKUM. Door architect H. de Groot te Joure is aanbesteed de bouw van een kantoor met kassierswoning voor de Coöp. Boerenleenbank. Hoogste fa. F. de Groot te Workum met f 76.984 en laagste fa. A. de Jager, idem. met f 75.639. Begroting f 77.812.

Nieuwsblad van het Noorden 21-02-1958
WORKUM. Het bouwen van een nieuw kantoorgebouw voor de Coöp. Boerenleenbank met kassierswoning aan de Aldewei is gegund aan de fa. A. de Jager te Workum voor f 75.639,-.Friso woensdag 31-12-1958  --->

Friso woensdag 31-12-1958
Friese Koerier 07-01-1959

02
Terwijl het sneeuwt staan het bestuur en de genodigden buiten te wachten.
Links staat de kassier Sjouke Ybema.
Achter Pieter Sijtsma directeur van de C.C.L.B., de man die we op de rug zien, staat Assuerus M. Brandsma, de voorzitter.
Midden op de foto komt Freerk Hessels de Jong aanlopen met achter hem aan Roelof Ybema, broer van de kassier.
Rechts staat de burgemeester Jacob Russchen met zijn ambtketen om met rechts van hem Jan Ybema, broer van de kassier.
03
De voorzitter Assuerus M. Brandsma heet de aanwezigen welkom.
Samen met zijn tante Fie Ybema-Arnoldussen staat Roelof, zoon van Sjouke en Akke Ybema-Kooistra, met een kussen met daarop de sleutel van de bank bij de deur te wachten.
04
Ook burgemeester Jacob Russchen houdt een toespraak.
05
Burgemeester Russchen neemt de sleutel in ontvangst van Roelof (van Sjouke) Ybema, terwijl zijn tante Fie Ybema-Arnoldussen toekijkt.

06
Nadat de deur geopend is, wordt ook de heer Sijtsma van de C.C.L.B. door burgemeester Russchen geluk gewenst.
Terwijl het weer begint te sneeuwen kan iedereen naar binnen.
V.l.n.r.: Voorzitter Assuerus M. Brandsma, burgemeester Jacob Russchen en
Pieter Sijtsma, directeur van de C.C.L.B. te Leeuwarden.
Op de achtergrond Roelof Ybema en zijn tante Fie Ybema-Arnoldussen.

07
Geheel links de voorzitter Assuerus Brandsma en de oud-kassier Sjoerd Ybema.
Derde van rechts is de gemeentesecretaris Durk van der Goot.

08
Op de eerste etage van de Coöperatieve Centrale Landbouw Boekhouding.

09
V.l.n.r.: Akke Ybema-Kooistra, echtgenote van de kassier, en rechts de architect, boumaster, Hilbert de Groot.
Tussen hun in staat in de deuropening Pieter Sijtsma, directeur van de C.C.L.B.

Friso zaterdag 17 januari 1959:

Onvergetelijke feestdag voor Coöp. Boerenleenbank

De opening van het nieuwe bankgebouw in hetzelfde jaar dat de Coöp. Boerenleenbank vijftig jaar bestaan zal hebben, maakte van de zevende januari j.l. een vreugdevolle dag. Daar aan de Aldewei is een prachtig gebouwencomplex verrezen, dat getuigt van ondernemingsgeest en vertrouwen in de toekomst. Na de bezichtiging werd ’s middags van drie tot ruim zes uur een feestelijke receptie gehouden in ,,De Wijnberg’’ en waren de wegen wat beter begaanbaar geweest, de belangstelling was ongetwijfeld nog groter geworden.

10
Sjoerd Ybema in gesprek met de heer Pieter Sijtsma, directeur van de C.C.L.B te Leeuwarden.

11
V.l.n.r.: Durk Y. van der Werff, voorzitter van de C.C.L.B. tevens bouwboer it Het Bildt of de omgeving van Holwerd,
Tjeerd Stellingwerf (skriuwer) en Assuerus M. Brandsma (foarsitter).

12
Wijbe Tijsma (links) in gesprek met de heer H. te Kolsté (rechts), onderdirecteur van de Centrale Bank te Utrecht
Geheel links zit Assuerus M. Brandsma.


Het bestuurslid de heer W. Tijsma sprak een woord van welkom en deed dat allemaal in ’t Fries, zoals trouwens meerdere sprekers. Dat de plaatselijke overheid zich zo goed liet vertegenwoordigen, werd bijzonder op prijs gesteld. De medewerking welke van die zijde was ontvangen, werd al evenzeer gewaardeerd en dan wil de spr. even apart noemen meneer Wiersma, directeur van gemeentewerken, die het streven van het bestuur en speciaal de thans voltooide bouwplannen een goed hart toedroeg.

De heer de Groot, architect kon wat daar nu aan de Aldewei staat, beschouwen als zijn schepping, want hij kreeg tenslotte de opdracht om er naar eigen inzicht iets goeds van te maken en daar is hij best in geslaagd. Het was beslist een aanwinst voor Workum en spr. wenste dat de heer de Groot op die weg mocht voortgaan.

De heren aannemers werden hartelijk bedankt voor de medewerking om alles zo keurig en op tijd gereed te hebben en in dit verband werd ook de heer Hoogeveen als opzichter genoemd, die op een prettige wijze een vlot verloop van de werkzaamheden had bevorderd.

De heer Popma, de ontwerper van enkele toepasselijke verfraaiingen, waarin de symbolen voor vruchtbaarheid, dagelijks brood en levensboom tot uitdrukking waren gebracht, kreeg daarvoor ook de erkentelijkheid van het bestuur te horen en spreker hoopte dat van deze zinvolle voorstellingen inspiratie  mocht uitgaan naar de bezoekers van het gebouw.

Dat de heer te Kolsté de Raiffeisen Bank van Utrecht vertegenwoordigde deed de spr. al evenzeer deugd als de aanwezigheid van bestuursleden uit de Ring Wommels.

Van het medeleven van de plaatselijke coöperaties: zuivelfabriek, C.A.F. en grasdrogerij voelde spr. zich verzekerd; zij staan hier organisatorisch altijd naast elkaar.

De heer Sj. IJbema, die in de loop van 1959 vijftig jaar actief werkzaam is geweest, werd daarvoor op een meer persoonlijke wijze hartelijk dank gebracht, evenals de heer Brandsma, die langer dan 25 jaar als voorzitter de bank had gebracht tot deze bloei, waaraan de voorzitter van de raad van toezicht, de heer F.H. de Jong in beslissende momenten ook krachtig had meegewerkt.

Om ook iets te zeggen over de afgelopen vijftig jaar, herinnerde spr. er aan dat voor de oprichting reeds door een hier toen wonende kapelaan Bekker gezegd werd: we moeten hier een bank hebben en uit de daaruit voortkomende besprekingen werd besloten dat er zo veel mogelijk boeren aan zouden meewerken. Zoals in ene krantenartikeltje beweerd werd zou er te veel geld naar Utrecht gaan, maar dat is een scheve voorstelling van zaken. Spr. zou dan met evenveel recht op de 3,7 miljard kunnen wijzen, die in de afgelopen jaren werden afgeroomd van de prijzen van de export. Met het oog op de onzekere toekomst is het heel wat veiliger dat de boeren minde afhankelijk zijn van andere belangengroepen en zichzelf trachten te redden. Ook de standsorganisaties werken mee en laten zien wat er organisatorisch leeft onder de boerenbevolking. De boerenleenbanken danken aan hun toporganisatie in Utrecht een krachtige ontwikkeling en zouden dat contact voor controle en advies niet willen missen.

Tot slot verwelkomde spr. de heren Sijtsma en van der Werf van het Coöp. Centr. Landbouwboekhoudbureau, die op de bovenverdieping van het bankgebouw een goed onderkomen gevonden hebben en bij de bespreking van de plannen daartoe zo vlot meewerkten. Spr. hoopte dat hun werk, hun adviezen ook tot zegen mogen zijn voor het platteland.

13
Wijbe Tijsma aan het woord.
Geheel links de oud-kassier Sjoerd Ybema en de heer Sijtsma van der C.C.L.B. naast hem. Rechts achter Tijsma zit de voorzitter Assuerus M. Brandsma.

De heer Popma, de ontwerper van enkele toepasselijke verfraaiingen, waarin de symbolen voor vruchtbaarheid, dagelijks brood en levensboom tot uitdrukking waren gebracht...

Jentsje Popma (*Zwolle 30-09-1921) studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunst en Technische Wetenschappen te Rotterdam en aan de Rijksacademie te Amsterdam.

Jentsje Popma is werkzaam geweest op het terrein van de monumentale kunsten en vervaardigde in opdracht veel kunstwerken met glas in verschillende technieken, maar ook portretten en beelden in brons.

Tot 1968 werke hij als glazenier (glas in lood, glas in beton en het zandstralen van glas).

Meer informatie
en
en


Burgemeester Russchen wilde na het uitspreken van z’n felicitaties even terugblikken op de laatste vijftig jaar, waarin meer veranderd is dat in de daaraan voorafgaande honderd jaar. Hoewel de romantiek op het boerenbedrijf plaats moest maken voor nuchtere zakelijkheid, zal men toch niet terug willen naar (volgens tegenwoordige begrippen) een tijd van ontbering. Intussen hebben de coöperaties een geweldige vlucht genomen en met de standsorganisaties vormen zij een machtig bolwerk voor de boer. Naast de gezamenlijke afzet van producten uit eigen bedrijf is er ook een grote verbetering van het credietwezen gekomen. Eertijds bemiddelde dé notaris veelal in geldzaken en al verliep dat in Friesland ook veel beter dan elders, bij de steeds grotere behoefte aan crediet, gingen er stemmen op om ook het credietwezen op coöperatieve grondslag te verwezenlijken. De aldus ontstane boerenleenbanken veroverden het algemene vertrouwen, zijn altijd voortreffelijk in orde geweest en hebben veel gedaan op agrarisch gebied. De relaties hier waren ook steeds van de meest aangename aard.

Nadat de spr. de grote invloed op het maatschappelijk leven iets meer ontleed had, kwam hij met de verrassende mededeling dat H.M. de Koningin aan de heer A.M. Brandsma had toegekend de ere-medaille in goud in de Orde van Oranje Nassau. Toen dit ereteken de voorzitter op de borst was gespeld en spr. een opsomming had gegeven van de bestuursfuncties die de begiftigde in de loop der jaren had vervuld, vervolgde hij z’n felicitaties nu aan het adres van de heer Sijtsma, directeur van de C.C.L.B., met de vestiging van dit nieuwe bijkantoor. In hetzelfde gebouw als de boerenleenbank ondergebracht, vond bij die combinatie ideaal en hoopte dat deze mocht strekken tot heil van de hele gemeenschap van Workum.
14
Burgemeester Jacob Russchen
15
16

De heer Brandsma voelde zich overrompeld, maar ook zeer dankbaar gestemd door de toekenning van die hoge onderscheiding en hoopte dat hem de kracht gegeven zou worden om nog lang in ’t belang van ’t algemeen werkzaam te mogen zijn.

17
Assuearus Mebius' Brandsma
18
De oud-kassier (1908-1958) Sjoerd Ybema en de
voorzitter  met de ere-medaille in goud in de Orde van Oranje Nassau Assuerus M. Brandsma.

Namens de C.C.L.B., die hier thans haar vierde bijkantoor opende, feliciteerde de heer van der Werf z’n gastheren met het vijftigjarig jubileum herinnerde er aan dat dus al twee wereldoorlogen meegemaakt waren en ’t was hem bekend dat de bank vooral in de dertiger jaren in die diepe crisis, een grote steun is geweest voor de boeren uit deze omgeving. We zijn dank verschuldigd aan onze sterke coöperaties, waarvan het gehele platteland heeft geprofiteerd. Wanneer men bedenkt dat een tiende cent verschil in de melkprijs voor onze provincie betekent ongeveer één miljoen gulden meer of minder om uit te geven, dan is ’t belang van een krachtige agrarische samenwerking wel duidelijk aangetoond, aldus spr.  De vestiging van dit vierde kantoor van de C.C.L.B. moge een dusdanige uitwerking hebben tot het welzijn van Workum.

20
De echtgenote van Durk Y. van der Werff (C.C.L.B.)

19
Durk Y. van der Werff
voorzitter van de C.C.L.B.
tevens bouwboer it Het Bildt of de omgeving van Holwerd

21
Pieter Sijtsma, directeur van de
Coöperratieve Centrale Landbouwboekhouding (C.C.L.B.)

.
22
Jo Galema-de Vent,  Grietje de Boer-Kooistra,  Hotsche Stellingwerf-Klijnstra en de echtgenote van Durk Y. van der Werff van de C.C.L.B.

23
Catharina Brandsma-Hylkema, Janke de Jong-Demmer, onbekend (echtgenote van Sijtsma van de C.C.L.B.?)
en Sietske Tijsma-van der Baan.


De heer te Kolsté was verheugd hier de Centrale Bank van Utrecht te mogen vertegenwoordigen, omdat hij hier voorheen dikwijls voor controle kwam en zo ook de kassier leerde waarderen. De naam IJbema is synomiem met de Boerenleenbank. Uit de conclusie van het reeds genoemde krantenartikeltje bleek wel dat niet een ter zake kundige aan ’t woord was en die werd dan ook meteen duidelijk van repliek gediend.

Overal waar men tot nieuwbouw overging had dit betere uitkomsten tot gevolg en dat zal hier ook zeker zo gaan, want het bestuur heeft bovendien wel getoond dat het zeer economisch is ingesteld door de opening en het dit jaar te gedenken gouden jubileum, nu maar één keer te vieren.

De groei van deze bank wilde spr. toch met enkele cijfers weergeven. Zo was er in 1949 een kapitaal ingelegd van één miljoen zes ton, in 1959 echter f 3.150.000. In 1949 bedroeg de reserve f 31.000, die in 1959 gestegen was tot f 105.000.

Dat de toewijding van de heer IJbema ook in Utrecht erkening vond, bleek wel uit het aanbieden van een boekwerk met oorkonde, terwijl aan het bestuur een eenvoudige envelop met een minder éénvoudige inhoud werd aangeboden, waaraan ongetwijfeld een passende bestemming kon worden gegeven.

24
De heer H. te Kolsté
onderdirecteur van de Centrale Bank te Utrecht.

De heer Fré de Boer sprak namens de aannemers en leveranciers een woord van dank voor het vertrouwen in de Workumer zakenlui gesteld en hoopte dat dit steeds vaker tot volle tevredenheid geconstateerd mocht worden. De samenwerking met architect en opzichter was buitengewoon prettig en zo verwachtte hij ook dat de vestiging van dit landbouwboekhoudkantoor voor Workum van belang zou zijn.
25
Fré de Boer

Architect de Groot afkomstig uit deze omgeving memoreerde dat op 7 februari ’57 de eerste besprekingen met hem waren gehouden over plannen tot verbouw en nieuwbouw.

Naderhand was hem opdracht gegeven tot dit laatste met een grote vrijheid van handelen. Zo kon op 13 februari ’58 de aanbesteding gehouden worden.

Nadat van het gebouw nog enkele bijzonderheden waren medegedeeld, verklaarde spr. dat alle aannemers hun best hadden gedaan om goed werk te leveren en ze zijn daar ook in geslaagd.

Hij hoopte  dat met goede resultaten in dit gebouw gewerkt mag worden en bood tot slot een schilderstukje aan, voorstellende een Fries landschap.

26
Architect Hilbert de Groot

27
V.l.n.r.: Akke Ybema-Kooistra, Jan Ybema, Hilbert de Groot, Fie Ybema-Arnoldussen, Hennie de Groot-Knobbe en Roelof Ybema.

De heer Ringnalda, sprekende namens ringbestuur en de besturen van Wommels en van Burgwerd, getuigde van een prima verstandhouding onderling en noemde Workum als de grootste van de dertien banken van de ring een voorbeeld voor de anderen, wat natuurlijk voor een goed deel te danken is aan de activiteit van het bestuur, raad van toezicht en kassiers. Op gecombineerde vergaderingen kon altijd op de aanwezigheid van de heer IJbema gerekend worden. Een voortdurende samenwerking en bloei moge strekken tot heil van onze provincie, ja tot heil van ons hele land, alsdus spr.


Namens de Coöp. Zuivelfabriek sprak de heer D.S. Bokma enkele hartelijke woorden van medeleven en hem was verzocht ook namens C.A.F.  en Coöp. Grasdrogerij mede te delen dat deze besturen besloten hadden om de muurversiering (waarin de haan als ’t symbool van vruchtbaarheid en eensgezindheid gezien moet worden) te beschouwen als het door de coöperaties aangeboden cadeau.


28
Douwe S. Bokma. voorzitter van de
Coöperatieve Zuivelfabriek De Goede Verwachting te Workum.


Leeuwarden Courant 23-12-1958
Kerstexpositie van dozijn jonge, Friese kunstenaars.
Jentsje Popma kon van zijn toegepaste kunst alleen het allernieuwste tonen. Voor het andere was jammer genoeg geen plaats meer. Het glas in beton - hele dikke stukken glas in beton gevat - heeft de kleur als het oude prachtig kerk-glas-in-lood. De donkere hal van de boerenleenbank in Workum,  waarin dit glas in beton geplaatst zal worden, zal zeker gaan fonkelen van zeldzame gloed


De heer J.S. Bokma voerde hierna het woord namens de C.B.T.B. en sprak z’n bewondering uit, zowel door het totstandkomen van dit fraaie bankgebouw als voor de trouwe ambitie van z’n buurman IJbema.

Namens de Fr. Mij. bracht de heer R.H. Jonkman z’n felicitaties, hoewel hij persoonlijk er indertijd meer voor gevoeld had om de bank in ’t centrum van de stad te houden. Het is nu echter een prachtig geheel geworden en hij hoopte  dat het tot de groei en bloei van de Boerenleenbank mocht bijdragen en dat ook de C.C.L.B. hier de waardering mocht vinden, die ze verdient.

De heer H.N.H.K. de Jong wilde als gewoon lid het bestuur toch even complimenteren met deze gedenkwaardige dag en dat hij al langer dan 25 jaar lid van de C.C.L.B. is, had hem nog nimmer gespeten. De Koninklijke onderscheiding, die de heer Brandsma ten deel was gevallen, had spr. ook goed gedaan, maar de veronderstelling dat de tijd, die aan het werk voor de gemeenschap besteed was, z’n bedrijf te kort geschoten was wilde de spr. met grote beslistheid tegenspreken.  ,,De ien kin mear mei de pong  as in oar mei it jild’’ en zo was ’t ook hoofdzakelijk een kwestie van werk verdelen, terwijl de arbeid ten bate van de gemeenschap verricht, zeer nuttig en zegenrijk is geweest. En daarna besloot spr. z’n met rijmpjes van Waling Dijkstra doorspekte toespraak met zeer kameraadschappelijke felicitatie.

De heer Th. Breukelaar kwam als oudste van de drie aanwezige commissarissen van de Nutsspaarbank het bestuur gelukwensen met het nieuwe gebouw en spr. is het er wel een beetje mee eens dat hét op een verkeerde plaats staat, doch dat is omdat hem het vrije uitzicht ontnomen wordt. Vanuit z’n woning heeft hij dit gebouw zien groeien en hij kan zich begrijpen dat men er trots op is. Naast overeenkomsten zijn er ook duidelijke verschillen tussen de beide banken en daarom kan elk  op zijn terrein nuttig werk doen, wat wederzijds erkend wordt en mocht men af en toe iets met elkaar te maken hebben, dan was het gesprek altijd van aangename aard. Ook de heer Brandsma werd met z’n onderscheiding gefeliciteerd.

Namens de A.B.T.B. sprak tot slot nog de heer Ph. Bouwer, die opmerkte dat de bank nu wel het centrum van de stad verlaten had, doch dat zal niets hinderen als het wel en wee van de bank maar in het middelpunt van de belangstelling mag staan en dit wenste spr. bestuur en leden van harte toe.

29
Hendrikus Nicolaas Hermanus Kiestra de Jong

30
Marcus Beetstra, directeur van de
Coöperatieve Zuivelfabriek De Goede Verwachting te Workum.
31
Minze van der Zijpp
boer in de Koudumer Wiske

Felicitaties aan het bestuur, raad van toezicht, de oude kassier, de heren van de Landbouwboekhouding zowel als aan de geridderde voorzitter werden in ’t voorgaande  niet telkens genoemd en verder werd ’t iet verkort en verhollandst.

De heer Tijsma beantwoordde alle sprekers nog vrij uitvoerig en dankte hun voor alle vriendelijke woorden en wensen en voor de ontvangen cadeaus.

Daarna kreeg de heer Brandsma nog even gelegenheid om voor alle felicitaties te bedanken en hij noemde heel terecht ook z’n vrouw en kinderen, die hem in staat gesteld of aangemoedigd hadden om al  dat aanvaarde verenigingswerk waar te nemen. Ook het oud-bestuurdslid de heer G. Stellingwerf, wiens zoon nu zitting heeft in ’t bestuur was spr. lange jaren tot steun geweest en voor die ondervonden vriendschap is spr. even zeer erkentelijk. Tot slot kreeg de heer Tijsma een welgemeend dankwoord voor de wijze waarop hij aan deze receptie leiding had gegeven.
32
De oud-kassier Sjoerd Ybema en een onbekende.
33
Het tekenen van het gastenboek
V.l.n.r.: Gé Speerstra en Baukje Ybema (dochter van Sjouke) die medewerksters zijn van de Boerenleenbank Workum.
Geheel links Gerard Smidt, chef van de vestiging Workum van de C.C.L.B.
De middelste persoon is onbekend.
34
Roelof Ybema, broer van de kassier Sjouke en zoon van de oud-kassier Sjoerd Ybema.
35
De foarsitter Freerk Hessel de Jong en de skriuwer Meindert Gerrit de Jong fan de Ried fan Taforsjoch fan de Boerelienbank Warkum

36
V.l.n.r. Meindert G. de Boer (skriuwer) en Rients Galema (lid) van de Ried fan Taforsjoch met de kassier Sjouke Ybema.

37
V.l.n.r.:  Arij Gaastra, Trijntje Alida Niemantsverdriet-Dobbinga en haar man notaris mr. Pieter Niemantsverdriet.

38
V.l.n.r.: Burgemeester Jacob Russchen, wethouder Arij Gaastra, notaris Pieter Niemantsverdriet
en de gemeentesecretaris Durk van der Goot.


In meer intieme kring werden daarna nog aardige herinneringen opgehaald, over en weer complimenten gemaakt en daarvan was de eensgezindheid aan geen twijfel onderhevig, waar het de bediening en verzorging zowel tijdens als na de receptie betrof.
*  *  *
Nimmen woe ’t riskeare mei fier to rinnen om it better to krijen! Alleman wie tige foldien en hjirmei is er dan dochs noch in wurdtsje Frysk by.

39
Catharina Brandsma-Hylkema en Assuerus M. Brandsma

40
Janke de Jong-Demmer en Freerk H. de Jong

41
Sijtske Tijsma-van der Baan en Wijbe Tijsma. Rechts een onbekende.

42
V.l.n.r.: Akke en Sjouke Ybema-Kooistra, Gé Speerstra en Sjoerd Ybema.

43
Tweede van links is Pieter Sijtsma, directeur van de C.C.L.B. te Leeuwarden.
Derde van links is Marcus Beetstra, directeur van de Coöperatieve Zuivelfabriek "De Goede Verwachting" te Workum.
Geheel rechts Jan en Fie Ybema-Arnoldussen

44
Links zien we Akke Ybema-Kooistra.
Van rechts naar links: geheel rechts gedeeltelijk zichtbaar Hilbert de Groot, Hennie de Groot-Knobbe, Jan en Fie Ybema-Arnoldussen, onbekend, onbekend, Marcus Beetstra, Pieter Sijtsma en onbekend.

45
Links vooraan Ruurdtje de Jong-.... tegenover haar schoonvader H.N.K.H. de Jong met naast hem de gemeentesecretaris Durk van de Goot.
Aan het eind van de tafel zit Wijbe Tijsma en geheel links achter Catharina en Assuerus Brandsma-Hylkema.

46
Links v.l.n.r.: Roelof Ybema, Akke Ybema-Kooistra, Sjouke Ybema, Gé Speerstra, Sjoerd Ybema en Grietje de Boer-Kooistra.
Aan het eind van de tafel zit Janke de Jong-Demmer.
Rechts v..r.n.l.: Baukje Ybema, Hilbert en Hennie de Groot-Knobbe, Jan en Fie Ybema-Arnoldussen.

47
Hilbert de Groot, architect, en Akke Ybema-Kooistra, echtgenote van de kassier Sjouke Ybema.

48
V.l.n.r.: Sjoerd Ybema, Rients en Jo Galema-de Vent, Meindert en Grietje de Boer-Kooistra,  Freerk en Janke de Jong-Demmer,
Assuerus en Catharina Brandsma-Hylkema, Wijbe en Sietske Tijsma-van der Baan, Tjeerd en Hotsche Stellingwerf-Klijnstra en
Sjouke en Akke Ybema-Kooistra.

Friso 07-02-1959