Memoires van Jacob de Vries

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31De memoires van
Jacob de Vries
Jacob Pieters de Vries
Geschreven naar aanleiding van de Memoires van zijn broer Ellard de Vries
met dank aan
Pieter Jan de Vries Jacobszn.Memoires geschreven door jullie vader, Jb. de Vries.

Voor mijn kinderen.

Jacob de Vries
1899-1976
onderwijzer te Enkhuizen
penningmeester van de Feriening van Ald-Warkumers
Fotocollectie: Pieter-Jan Jacobs de Vries

Mijn broer Ellard heeft in zijn schrijven hoofdzakelijk het leven van mijn vader, grootvader en overgrootvader belicht. Dat gaat dus over jullie “pake, oerpake en oeroerpake” van pake’s kant.
In zijn schrijven heeft hij weinig meegedeeld over mijn moeder, jullie “beppe”, Minke Quarré, dochter van Ellard Quarré en Rinkje van der Veer.

Minke Quarré en Pieter de Vries
Fotocollectie: Pieter-Jan Jacobs de Vries

Beppe, zo zal ik haar verder maar noemen,  is geboren op 18 februari 1863 te Friesche Palen, gemeente Opsterland. Ze is gestorven in Enkhuizen op 19 maart 1955. Ze werd dus 92 jaar.
Het was een eenvoudige, vrome, rechtzinnig hervormde vrouw. Pake was doopsgezind.
Beppe heeft wel eens gezegd: “ Wanneer pake gereformeerd geweest was, zou ik, terwille van de eenheid met pake, wel zijn meegegaan en ook gereformeerd zijn geworden”. Zij vond echter het verschil met de doopsgezinden, ook wel mennisten genoemd naar hun voorganger Menno Simons, te groot. Volgens haar werd daar de Christus niet als verzoener aangenomen.


35-jarig huwelijksfeest 1 juni 1924
Achterste rij v.l.n.r: Jan (*Workum 25-06-1891; x Workum 14-08-1924 Ynskje Franses Sikkes), Ellard (Elt) (*Workum 04-10-1894; xTexel 12-05-1921  Dieuwertje Jans Kikkert), Sjouke (*Workum 04-05-1901; x A. Huisman) en Jacob (*Workum 04-02-1899; x Enkhuizen 26-08-1926 Geertje Pieters Lub)
Vooraan de ouders Minke Ellards Quarré (*Siegerswoude 18-02-1863 - +Enkhuizen, Oosterstraat 17  19-03-1955) en Pieter Jans de Vries (*Workum 31-07-1860 - +Workum 03-07-1942, timmermansknecht te Workum 1889,1901, timmerman te Workum 1921, 1928; zonder beroep 1942).
Het echtpaar woonde op Súd 70 te Workum (Wijk C 30, in 1920 omgenummerd in C 33).
Fotocollectie: Pieter-Jan Jacobs de Vries


Beppe is met pake getrouwd op 1 juni 1889.
Mijn oudste zuster, Trijntje, is geboren  op 31 mei 1890. Ze heeft maar acht dagen geleefd. Die heb ik dus nooit gekend.
Mijn oudste broer, Jan, jullie oom, is geboren op 25 juni 1891 en overleden aan een infectie in 1929.
Dan volgt jullie oom Ellard, geboren op 4 oktober 1894 en tot op heden gelukkig nog in leven.
Jullie vader is geboren op 4 februari 1899. Die heeft dus onbewust nog een stukje 19de eeuw meegemaakt.
Mijn jongste broer, Sjouke,  is geboren op 4 mei 1901. Hij is 65 jaar geworden en gestorven aan leukemie, een bloedziekte.


Leeuwarder Courant 25-05-1929                                             Leeuwarder Courant 18-06-1929
Twee weken na het 40-jarige huwelijksjubileum van Pieter de Vries en Minke Quarré
overlijdt hun oudste zoon Jan. Nalatende zijn vrouw en een dochtertje Minke (Minnie) genaamd.
Minnie (*Workum 08-07-1927 - +Sneek 29-12-2008), jaren werkzaam op het Workumer postkantoor,
zal tot haar dood in haar ouderlijke woning op Súd 86 blijven wonen.


Nu weer terug naar beppe. Ze had drie zusters en twee broers. De jongste zuster woonde na haar huwelijk in Amsterdam.


een van Minke haar zusters is
Durkje Ellerts Quarré *Koudum 02-05-1852 - +Koudum 26-01-1929
boeremeid (1875)
dochter van
Ellert Durks Quarré (voerman te Koudum 1852, 1876) en Rink Sjouwes van der Veer

x Hemelumer Oldeferd 11-05-1876

Sako Arnoldus' Eekma *Lemmer 08-08-1854 - +Koudum 17-06-1926
boereknecht te Workum (1875); arbeider te Hindeloopen (1877); schipper (1880);
zonder beroep te Koudum (1926)
zoon van
Arnoldus Sako Eekma (scheepstimmerman te Lemmer 1854; scheeptimmermansknecht te Workum 1876)
en Akke Rintjes de Jong

Fotocollectie: Familie Haanstra-Eekma


Mij oudste broer, oom Jan, is, toen hij ongeveer 2 of 3 jaar was – hij kon toen nog niet goed praten – eens met beppe naar Amsterdam geweest. Ze gingen met de boot die voer van Hindeloopen naar Amsterdam en omgekeerd. Toen ze weer in Hindeloopen terug waren gekomen, zei hij tegen beppe: “Memme tomp forjitten”. Men ging vroeger wel eens met een trommel, ook wel tromp geheten, op reis. Die trommel was blijven staan op de boot. Mem heeft hem toen direct gehaald.


Beppe was een lieve vrouw. Aan haar hebben we in hoofdzaak onze opvoeding te danken. Zij had natuurlijk ook haar gebreken, maar die werden overheerst door haar goedheid en liefde. Ze droeg een Friese kap, ook wel oorijzer genoemd, alhoewel hij wel van goud was.


Zondags liep ze, evenals mijn vader, altijd in het zwart. In haar gezicht leek ze wel wat op koningin-moeder Emma.


Door toedoen van beppe zijn wij op latere leeftijd gedoopt, omdat de doopsgezinden de kinderdoop verwierpen. Dat heeft ze bewust gedaan want anders waren er twee in de hervormde kerk gedoopt en de andere twee op latere leeftijd in de doopsgezinde.


De woning van Pieter en Minke de Vries-Quarré
Súd 70 te Workum (Wijk C 30, in 1920 omgenummerd in C 33).


Beppe schiep in huis een gezellige sfeer; daarvan weet je moeder ook wel van mee te praten.
Zelf was ze al vroeg het ouderlijk huis uit, want haar moeder was jong gestorven, 47 jaar oud. Voor haar huwelijk heeft ze bij verschillende mensen gediend, onder andere bij de burgemeester van Koudum.


Behalve oom Sjouke, die op de christelijke school is geweest, hebben we allen openbaar onderwijs genoten. Dat kwam ook omdat pake doopsgezind was. De openbare school noemde men toen de staatsschool.

Minke Ellards Quarré en Pieter Jans de Vries
hij was timmerman-aannemer op Súd 70 (Wijk C nr. 33) Workum

Alhoewel pake, voordat hij de timmerzaak met een collega had overgenomen, als knecht weinig verdiende, hebben we nooit gebrek geleden. Wanneer we nieuwe kleren moesten hebben, gingen we mee naar Sneek, naar de Gebroeders Bervoets. Beppe wou voor weinig geld goede kleren hebben voor ons.


Ellard/Eldert Dirks Quarré
*Koudum 24-01-1825 - +Koudum 30-03-1915


Voor het eerst zijn oom Sjouke en ik, 5 en 7 jaar oud, met beppe in het spoor geweest. En wel naar Koudum. Dat was voor ons een groot feest. In Koudum woonde beppe’s vader, in een klein huisje, ”De Gouden Klopper” geheten. In dat huisje hing een prachtige Friese staartklok, met maan, zon en sterren. Die klok tikte zo rustig en gezellig. Na de dood van mijn pake, jullie oerpake, werd die klok verboelhuisd. Hij bracht toen op …. 13 stuivers, dus 65 cent. Men rekende vroeger veel met stuivers. En nog kocht mijn moeder die klok niet.
Mijn pake kon goed zingen. ’s avonds na het eten ging zijn pet af en dan zong hij eerbiedig een psalm- of gezangvers. Beppe zong wel eens mee maar zij kon niet zo goed wijshouden.


Ze kon wel heel goed schaatsen. Met “omke” Cornelis, pake’s broer, deed ze wel eens mee aan wedstrijden.


Pieter Jan de Vries, zoon van Jacob Pieters de Vries, heeft bovenstaand verhaal beschikbaar gesteld.