Brief van Johannes Willems Schuurmans 1845Brief van
Johannes Willems Schuurmans
30 juli 1845
van weesjongen tot weesvader

Op 27 september 2017
geschonken door
Martin en Nelly Bijvoets te Rotterdam


Ik ondergetekende Johannes Willems Schuurmans, van beroep Varensgezel,
thans meerderjarig, verklaar bij dezen, dat ik de rekening van heeren regenten
van het Burger Weeshuis, betrekkelijk mijn nominaal Kapitaal van Zeshonderd guldens
ingeschreven op het grootboek der Nationale werkelijke schuld, door hem ingevolge
mijn daarvan door mij afgegeven Procuratie, is afgeschreven en door de Heeren
Broes en Gosman, Makelaars te Amsterdam, verkocht tegen de Koersen van 64 3/16%
aan mij zijn uitgekeerd, dat ik hun tevens volledig hen tevens decharger van de
gehoudene administratie van mijn huis staande in Wijk G N° 8 te Workum
waarvan de rekening aan mij is overgelegd en goedgekeurd.
  Verklarende ten slotte eindelijk van genoemde regenten ingevoegen rekening Courant
als goed slot van rekening te hebben ontvangen, de Somma van Twee honderd
negen en zestig gulden een en negentig Cents; hun bij deze bedankende voor
hunne gezonden administratie; hun Strekkende deze het  absolute
Kwitantie en decharge
                                                                                                              Workum den 30 Julij 1845


Johannes Willems Schuurmans is op 29 april 1822 geboren in Wijk G nummer 8 te Workum (nu Súd 136). Doordat zijn ouders Willem Johannes Schuurmans en Jenkjen Coerts Barends beide jong zijn gestorven, is Johannes in het Stads Burgerweeshuis terecht gekomen.

Johannes zijn grootouders van moeders Koert Barends en Jisk Otes woonden in 1796 in de woning Wijk G nummer 8. Daarvóór woonden hier sinds 1757 Jisk haar ouders Ote Jans en Yenk Sieses, die een helling op ’t Sylspaed hadden.


Voorouderlijk huis

De woning in Wijk G nummer 8 staat geheel rechts.
De foto is gemaakt omstreeks 1900, het pand op de foto kan dus van jongere datum zijn.

De ouderlijke woning in Wijk G nummer 8 (Súd 138) is al een vijf generaties in de familie. In 1740 komen we Willem zijn overgrootouders Sies Gerardus en Anne Rijks hier al tegen. Na hen komt hun dochter Yenk met haar man Ote Jans hier te wonen.
Na het overlijden van Ote Jans blijft Yenk hier wonen. Haar dochter Jisk komt met haar man Koert Barends bij haar in. Ook die hun dochter, Jenkjen, neemt de woning over samen met haar man Willem Johannes Schuurmans. In 1845 is de woning nog steeds in handen van de familie, blijkt uit de brief.


Ouders

Vader Willem Johannes Schuurmans (*Workum 16-09-1794) woont samen met zijn vrouw Jenkjen Coerts Barends (*Workum 23-11-1790) bij zijn schoonmoeder in Wijk G nummer 8 (Súd 138). Hij is van beroep pottebakkersknecht.
In februari 1820 koopt Willem van Jan Jacobs de Boer van Workum voor fl 250,- een aardappelsnikschip, sinds die tijd noemt hij zich “schipper” (1821). Het aardappelsnikschip kan mooi in de Dolte voor hun woning liggen. Waarschijnlijk bevalt het leven als schipper niet, want later is hij “werkman” (1822-1826).  
Er worden zes kinderen geboren, waarvan er vier snel komen te overlijden:
Coert *Wijk G nr 8, Workum 20-09-1819 - + Wijk G nr 8, Workum 22-09-1819
Frouwkjen *Wijk G nr 50, Workum 21-02-1821 - +Wijk G nr 50, Workum 24-02-1821 (05.00 uur)
Willem *Wijk G nr 50, Workum 21-02-1821 - +Wijk G nr 50, Workum 23-02-1821 (05.00 uur)
Johannes *Wijk G nr 8, Workum 29-04-1822
Froukje *Wijk G nr 8, Workum 13-08-1825 - +Wijk G nr 8, Workum 07-09-1825
Froukjen *Wijk G nr 8, Workum 18-09-1826

Willem en Jenkjen verhuizen met de kinderen Johannes en Froukjen naar Nijehaske, waar Willem weer pottebakkersknecht wordt. Op 19 februari 1827 komt Jenkjen daar te overlijden, nog maar 36 jaar oud.
Willem hertrouwt te Kampen op 2 juli 1829 met Gerrigje Dirks Herms (*Kampen 29-05-1794), weduwe van Hendrik Verhoef, dochter van Dirk Harms en Hendrika Bertina Solner.

De Belgische onafhankelijkheidsoorlog breekt uit. Willem moet opkomen voor militaire dienst. Hij wordt “sappeur bij het Reserve Bataillon der 7e Afdeling der Infanterie”. Terwijl het Garnizoen in Grave (Noord-Brabant) ligt, komt Willem op 20 december 1830 ’s nachts om 4 uur te overlijden. Zijn gegevens in de overlijdensakte kloppen niet, want als geboorteplaats wordt Kampen genoemd en er staat bij dat hij ongehuwd is.

Zoon Willem (8 jaar) en, indien nog in leven, Froukjen (4 jaar) blijven als wees achter.


Wees

De gewoonte is dat wezen naar de plaats van herkomst terug gaan. In dit geval Workum. Johannes is 8 jaar en zal direct zijn opgenomen in het Stad Burger Weeshuis. De kinderen komen hier pas in, nadat ze zindelijk zijn. Elk jaar op 12 mei (âlde maaie) verlaten de wezen, die op dat moment 18 jaar zijn het weeshuis. Ze krijgen hun bezittingen terug (uit de erfenis van de ouders) en een standaard pakket aan kleding en overige zaken. Johannes is waarschijnlijk al eerder uit het weeshuis gegaan, als leerling zeevarende, en komt in 1845 zijn bezit opvragen. Uit de brief blijkt, dat hij nog eigenaar is van de ouderlijke woning Wijk G nummer 8 (Súd 138).
Bovendien zit er nog een mooi kapitaal van 600 gulden in het Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld. Dit is een in 1814 door koning Willem I ingestelde staatslening, waarvoor de beleggers 2½% rente krijgen. Ook de voogden van het Stads Burger Weeshuis hebben het kapitaal van Johannes daarin belegd. De Amsterdamse makelaars Broes en Gosman verzilveren de bewijzen van de lening aan de Staat.


Broes en Gosman


De Heeren Broes en Gosman houden kantoor te Amsterdam op de Prinsegracht over de Noorderstraat. In de Opregte Haarlemsche Courant van 21 december 1820 komen we ze voor het eerst tegen: “Broes en Gosman, te Amst., adverteeren dat op den 1e Januarij 1821, en vervolgens dagelijks (except Zaturdag en Zondag), des morgens van 10 tot 12 uren, ten hunne Kantore zal worden betaald, de op 1 Januarij 1821 verscheenen COUPONS de OBLIGATIEN……….”. Vanaf 1 januari 1881 gaan Broes en Gosman samen met  met Ten Have & Van Essen en Jarman en Zoonen als Administratiekantoor van Amerikaanse waarden. In juli 1977 wordt het bedrijf aan de Keizersgracht 313-317 overgenomen door Pierson, Heldring en Pierson. De naam B.V. Administratiekantoor Broes & Gosman c.s. blijft dan voorlopig bestaan.

Van de regenten van het Stads Burger Weeshuis ontvangt Johannes ook nog fl 200,90, waarvoor hij de regenten hartelijk dank zegt.

Op het makelaarskantoor van Broes en Gosman moet de brief zijn geschreven, want deze is door het kantoor zelf verzegeld met twee lakstempels: B&GHeeble Anskes Coopmans


De brief is geadresseerd aan “Den Heere H. Coopmans te Workum”. De brief is “Aangeteekend” verzonden van Amsterdam “per beurtman” op “14 Julij 1845”.


Er staat nog en aantekening bij:
Ter inwissling f 1-90- oude dubbeltjes
                       20 ,, uit het pottje


De in Sneek geboren, maar uit Leeuwarden afkomstige Heeble Anskes Coopmans (*Sneek 24-10-1783) koopt op 16 juli 1813 twee woningen in Wijk E, de nummers 48 en 49 (Dwarsnoard 51 en 53) van Ruurd Johannes Hinlopen. Heeble gaat wonen in Wijk E nummer 48 (Dwarsnoard 51).

De woning van Heeble Coopmans: Wijk E nummer 51 (Dwarsnoard 51)

Zijn beroep is “Ontvanger der Directe Belastingen” en is gehuwd met Dieuwke Cremer (*Bolsward 31-10-1792). Naast ontvanger is Heeble ook koopman. Hij koopt diverse gebouwen, landerijen en ook nog een panwerk aan de Dolte op. In 1848 behoort hij bij de top tien van de personele belasting te Workum. Een jaar later vertrekt hij met zijn gezin naar Leeuwarden. In april 1853 vestigen ze zich te Leeuwarden in Wijk L Achter de Hoven ZZ. Een gevoelige slag voor de Doopsgezinde Gemeente Workum, die in deze jaren ten gevolge van de economische neergang met lede ogen vele rijke leden uit Workum ziet vertrekken. Heeble overlijdt te Leeuwarden op 28 mei 1863, 79 jaar oud.

In 1832 zijn Heeble Koopmans en mede Eigenaren eigenaar van de panfabriek staat in wijk F 49 = Workum sectie A 963. Dit is het blauw gekleurde pand ten zuiden van de Dolte. Op de kaart in het midden onder. Ten noord-westen daarvan aan de overkant van de Dolte staat de andere panfabriek.
Op 't Dwarsnoard is het erf van de twee woningen met een ander kleur aangegeven (op de kaart links boven).

Het panwerk is op 24 december 1847 al verkocht aan Nicolaas Houwink, die het aan de uit Harlingen afkomstige Reinder Alberts Stuur verhuurd (zie ook: Gebakt op ’t panwerk).


Weesvader en -moeder

Johannes Willems Schuurmans is in 1858 nog steeds zeeman. In dat jaar trouwt hij op 3 oktober te Workum met Maike Hendriks Goedhart, naaister te Workum. Haar vader Hendrik Johannes Goedhart is “verwer en glazenier” (1820) te Workum in Wijk G nummer 23 (Súd 151, zuidelijk deel), niet ver van de plek waar Johannes is opgegroeid.

Johannes en Maike worden weesvader en –moeder van het Stads Burger Weeshuis te Workum. De plek waar Johannes een groot deel van zijn jeugd als wees heeft doorgebracht. Maar of dat een succes is?  Een van de weesmeisjes, Eelkje (Iiktjen) Gröne (*Wijk C nummer 55 [Roggemolestege 3], Workum 17-09-1845), zal later hierover schrijven:

…Toen werden er een paar gehuwde lieden als vader en moeder benoemd, de man had zelfs voorheen in het weezhuis geweest, en om die reden kreeg hij de voorkeur. Maar ach, wat leden wij spoedig ongewoonte van onze goede oude vader. De Bijbel werd wel door mij gelezen en ook het gebed voor kerktijd bleef in gebruik, maar het Psalm zingen en Psalm leeren was door de week voorbij, maar zondags liet de vader nog al een vers bij het eeten zingen, maar over ons zieleheil werd nimmer een woord gesproken…

Misschien weet Johannes niet hoe hij als ouder met kinderen om moet gaan of is hij door het zeemansleven verhard. Overigens telt de persoonlijke aandacht voor de kinderen niet: Krachtig optreden en de wind eronder houden, dat zijn de kwaliteiten die het meest gewaardeerd worden!
Maar Johannes en Maike hebben nog een negatieve eigenschap:

…En daarbij hadden deze menschen een treurig gebruik, waar zoo vele onheilen uit voortkomen, namelijk door de drank…

Johannes en Maike zitten als weesvader en –moeder in een weeshuis, dat tweehonderd jaar oud is. Volgens Eelkje Gröne zit in de grote zomerkamer een steen in de muur met de tekst:

1690 den 16 Junij hebben de gezamenlijke weesvoogden den eerste steen aan het Nieuwe Weeshuis tot Workum gelegd. Onder de Regering van mijnheer Bruno van Viersen. In maniere als volgt Haijke Klazes van Nes, Johannes Wiebes Adema, Jan Durks Brouwer, Thomas Alberts Bakker en Liekele Hotses Timmerman.


Door geldgebrek blijven de wezen maar in dit oude gebouw zitten. Maar er komt verbetering in de zaak:

…Daarom kregen wij nog een bezoek van de komisarus des konings , in zijn mooije univorm en zijn gevolg, als mede onze Burgemeester, die ook nog weezvoogd was, namelijk den Heer F.S. Mossel.
Zijn extulensie stond wel vreemd te kijken bij zulk een oud gebouw, de man kon zich niet van het lachen onthouden. En sprak ook heel vriendelijk met de wezen en zeide, daar moet wel spoedig een nieuw weezhuis voor in de plaats komen, het is wel noodzakelijk. Maar de Heeren Regenten waren hier toe niet in staat, zoo dat het aan de stads bestuur werd overgegeven.

Commissaris des Konings van Friesland
Ernst Jan van Panhuys

En zoo als nu het oude moest opgeruimd worden en het nieuwe weezhuis gebouwd, kwamen wij zoo lang in een groot huis wonen, dat al een tijd lang onbewoond had geweest, waarin ook 3 bovenkamers waren. Ik werd er in een praam heengebracht en de moeder was ziek, zoo dat de moeder aan mij zoo lang tot verpleging was toevertrouwd, alsmede ook de poes met hare 2 kindertjes in het korfje.

Leeuwarder Courant 06-03-1868

Het weesmeisje Eelkje Gröne was al ouder dan achttien jaar, maar mocht door haar handicap langer in het weeshuis blijven, om hand- en spandiensten te verrichten voor haar weesvader en –moeder.

…En de timmerman Havinga, die dit werk was opgedragen, bracht ons zorgvuldig over. Het stond geheel op het dwarsnoord te Workum. En daar hebben wij zoo wat 1½ jaar in gewoond en konden er ons best in schikken. Maar de reis naar de kerk viel mij heel moeijelijk op mijn krukje. En om die reden was ik ook blijde dat ik in het nieuwe weeshuis kon gaan. Het was in het jaar 1868. En toen heb ik nog 6 jaren in het nieuwe weezhuis geweest, waarin de vader zijn vrouw door den dood verloor…

Op 30 mei 1872 overlijdt de weesmoeder Maike Hendriks Goedhart. Waarschijnlijk was Maike al een tijd ziek, want haar opvolgster Petronella Gjalts Koldijk (*Wijk M nummer 100, Leeuwarden 11-03-1811) vertrekt op 25 februari 1872 al van Leeuwarden naar Workum. Ze is de weduwe van Christiaan Baukes Molenaar, die broodbakker te Leeuwarden was. Petronella haar vader Gjalt Martens Koldijk was schoolonderwijzer te Leeuwarden (1818).

Leeuwarder Courant 11-06-1872

…En toen kreeg ik mijn vijfde moeder, die spoedig de echtgenote van de vader werd, zoo dat er ook nog een bruiloft voorviel…

Of het “uit genegenheid” of “uit verlegenheid” is…, de weesvader Johannes Schuurmans is binnen een jaar na het overlijden van zijn vrouw, op 19 januari 1873, met de nieuwe weesmoeder Petronella Koldijk getrouwd.   

…En met de intrede van het nieuwe weezhuis werden er ook nieuwe weezvoogden gekozen, zoo dat ik, tot mijn spijt mijn oude weldoener moest zien heengaan. O, wat viel mij die scheiding ook zwaar. Het waren nog de Heeren Potma en Bokma en de Burgemeester Mossel, als ook hunne echtgenoten die er allen waren, toen ik met mijne broeder er in kwam. Het nieuwe weezhuis heeft mij niet zoo veel genot verschaft als het oude, wat ik miste, bleef ik missen.

Maar de Here die in alle omstandigheid alle dingen weet ten beste te keeren, gaf ook hierin weder uitkomst.

Nadat ik tezamen 19 jaren in het weezhuis geweest was, werd ik ontslagen. En toen werd ik terstond in het Diaconie Gesticht als naaister liefderijk opgenomen door de Heeren Diakenen…

Op 22 februari 1875 komt de weesvader Johannes Willems Schuurmans te overlijden. Bij het overlijden van de weesvader wordt de overgebleven weesmoeder ontslagen (met een pensioentje). Overlijdt de weesmoeder, dan wordt voor de weesvader een vervangende weesmoeder gezocht.

Leeuwarder Courant 05-02-1875

De voogden zetten een advertentie in de Leeuwarder Courant en in het Nieuws van de Dag, voor een echtpaar zonder kinderen, leeftijd veertig tot vijftig, tegen een salaris van fl 250,-, met kost en inwoning, vrij brandstof en verlichting, vrijdom van belasting en aanslagen en van Hervormde Gezindte. Er komen niet minder dan 64 sollicitaties op…

Het pakketje met de 64 "Sollicanten-brieven Vader en Moeder Februarij 1875"
Schenking Sjors Eiling, die begin 2017 het pakketje op zolder in het al lege stadhuis heeft gevonden.

Edzer-Eduard Stoett en Hendrikje van der Meulen uit Harlingen worden de nieuwe vader en moeder van het weeshuis.

De ex-weesmoeder Petronella Koldijk verlaat Workum. Op 24 december 1888 verhuist ze naar Rotterdam en woont daar respectievelijk op de Groenenlaan 22, Jacob Catsstraat 93 (Ouwerkerk), R. Rotte 144, Almondesstraat 27 en de Oppert 21 (Ouwerkerk). In Rotterdam wonen ook haar enig kind Bauke Molenaar en zijn vrouw Geeske Draaisma. Daar overlijdt ze op 8 oktober 1902, 81 jaar oud. Haar zoon Bauke is in 1891 al overleden...


Kwartierstaat van Johannes Willem Schuurmans

I
(1)

1. Johannes Willems Schuurmans
*Wijk G nr 8, Workum 29-04-1822
+Stads Burger Weeshuis, Workum 22-02-1875
Zeevarende te Workum (1845); zeeman te Workum (1858); weesvader in het Stads Burger Weeshuis te Workum (1872, 1873, 1875)

x1  Workum 03-10-1858

Maike Hendriks Goedhart
*Wijk G nr 23 (Súd 151, zuidelijke deel), Workum 03-07-1820
+Stads Burger Weeshuis Workum 30-05-1872
Naaister te Workum (1858); verkoopt 1/8 deel in een huis en erf voor fl 37 aan Hendrik Brunger te Workum (04-09-1843); Moeder in het Stadsburger Weeshuis (1872)
Dochter van Hendrik Johannes Goedhart (verwer en glazenier 1820) en Yek Wiebrens de Jong (+Workum 04-09-1837)

x2 Workum 19-01-1873
Petronella Koldijk
*Wijk M nr 100, Leeuwarden 11-03-1821
+Rotterdam 08-10-1902
Doet belijdenis bij de Herv. Gemeente te Leeuwarden (17-04-1841); Vertrekt naar Workum (25-02-1872); Weesmoeder in het Stad Burger Weeshuis te Workum (1873)
Weduwe van Christiaan Baukes Molenaar (broodbakker te Leeuwarden +14-04-1849)
Dochter van Gjalt Martens Koldijk (*Huizum; Schoolonderwijzer te Leeuwarden 1818, 1821) en Ytje Hendriks Folkertsma (*Leeuwarden)


II
(2-3)

2. Willem Johannes Schuurmans
*Workum 16-09-1794 (vroedvrouw is Hijkke Jans) ~Workum Ned Herf 05-10-1794
+Grave (Noord Brabant) 20-12-1830
Pottebakkersknecht, 24 jr (1819), Pottebakkersknecht (1819)
Koopt van Jan Jacobs de Boer te Workum voor fl 250,- een aardappelsnikschip (24-02-1820);
Schipper (1821); Werkman (1822, 1825, 1826); Pottebakkersknecht te Heerenveen, weduwnaar van Iemkje Coerts, voogd over zijn 2 kinderen (16-06-1827);
x2 Kampen 02-07-1829 Gerrigje Dirks Herms (*Kampen 29-05-1794), weduwe van Hendrik Verhoef, dochter van Dirk Harms en Hendrika Bertina Solner.
De Belgische onafhankelijkheidsoorlog breekt uit. Willem moet opkomen voor militaire dienst. Hij wordt “sappeur bij het Reserve Bataillon der 7e Afdeling der Infanterie”. Terwijl het Garnizoen in Grave (Noord-Brabant) ligt, komt Willem op 20 december 1830 ’s nachts om 4 uur te overlijden

x Workum 14-03-1819

3. Jenkjen Koerts Barends
*Workum 23-11-1790 ~Workum Ned.Herv. 25-12-1790
+Nijehaske 19-02-1827
Volgens de vroedmeester Joh. Gerard Vlot is ze geboren op 22-11-1790, naam is geschreven als “Joukjen”; Naaister, 28 jr (1819); leent fl 180 van Tjeerd Pieters Hilarides (07-09-1821)
Dochter van Koert Barends (+ Workum 20-06-1809) en Jisk Otes (winkeliersche 1819)
Jisk Otes is de zuster van de grofsmid Sies Otes Broksma van ’t Sylspaed.
Kinderen:
Coert *Wijk G nr 8, Workum 20-09-1819 - + Wijk G nr 8, Workum 22-09-1819
Frouwkjen *Wijk G nr 50, Workum 21-02-1821 - +Wijk G nr 50, Workum 24-02-1821 (05.00 uur)
Willem *Wijk G nr 50, Workum 21-02-1821 - +Wijk G nr 50, Workum 23-02-1821 (05.00 uur)
Johannes *Wijk G nr 8, Workum 29-04-1822 (zie 1)
Froukje *Wijk G nr 8, Workum 13-08-1825 - +Wijk G nr 8, Workum 07-09-1825
Froukjen *Wijk G nr 8, Workum 18-09-1826


III
(4-7)

4. Johannes Tjeerds Schuurmans
*Workum 25-12-1765 ~Workum Ned.Herv. 04-01-1764
+Wijk D nr 23 (Merk 20), Workum 25-12-1845 (81 jr)
Neemt in 1811 de achternaam “Schuurmans” aan; Zeemtouwersknecht te Workum (1812, 1819); huurt van Tjebbe Deinum in de Roggemolestege het pand Wijk C nr 56 (1816); huurt van Frans van der Nagel een deel van het pand in Wijk C nr. 11 (Súd 108) (1817-1819); huurt samen met Jan Meijers weduwe het pand Wijk B 86 (Súd 83) van Rienke Teakes Postma, majoor (1832)
Heeft bij de registratie van de achternaam de volgende kinderen: Tjeerd 19, Willem 17, Hendrik 14 en Harmen 8 jaar.
x2 Workum 11-11-1812 Afke Joukes Roeper *Workum 22-11-1764 Weduwe van Aldert Cornelis +Workum 22-04-1800. Dochter van Jouke Johannes Roeper en Symentje Jans (+08-11-1810)

x1 Workum Ned Herv. 15-04-1792

5. Frouwkjen Hendriks
~Workum Ned.Herv. 17-08-1760
+Workum 15 of 16-04-1811
Woont te Workum (1792)
Kinderen:
Tjeerd  *Workum 11-11-1792 (vroedvrouw is Hijkke Jans) ~Workum Ned. Herv. 18-11-1792
timmerman (1812) In 1813 fuselier maar deserteerd (1813); zeemtouwersknecht (1814) x Workum 16-03-1814 Erritje Jans Bakker *Workum, 21 jaar, dienstmeid
Willem *Workum 16-09-1794 (zie 2)
Hendrik *Workum 03-03-1798 (vroedvrouw is Jouwerke Gerbens) ~Workum Ned.Herv. 11-03-1798
Harmen *Workum 26-06-1801 (vroedvrouw is Jouwerke Gerbens) ~Workum Ned.Herv. 08-07-1801
Harmen *Workum 12-10-1802 (vroedvrouw is Jouwerke Gerbens) ~Workum Ned.Herv. 31-10-1802


6. Koert/Court/Coen Barends/Ba(a)rens
~Vlisvliet Ned.Herv. 05-12-1756
+ Workum 20-06-1809
Woont te Visvliet (1785); Woont in het pand Wijk G nr 8 (Súd 136) wat eigendom is van de erven van Ote Jans (Broksma) (1785-1805). Jikke Ottes geeft het overlijden aan van “mijn man Joost Barends den 20e van Zomermaand 1809”, 51 jaar, “gehuwd geweest, nalatende Een kind uit een huwelijk” (1809).

x Workum Ned. Herv. 21-08-1785

7. Jisk/Jieske/Jikke Otes/Ottes Broksma
~Workum Ned. Herv. 08-06-1755
Woont te Workum (1785); Jikke Ottes, weduwe van Koert Barends verkoopt op 23-11-1809 delen van een koffeschip:
1/32 deel aan Godfried Bredenkamp te Workum voor fl 276,
1/32 deel aan Petrus Brunger te Workum voor fl 273
1/32 deel aan Pieter Harmens van Wetzinga te Workum voor fl 274
1/32 deel aan Evert Arends Everts te Workum voor fl 274
1/32 deel aan Petrus Hoekema te Workum voor fl 273
Is eigenares en bewoonster van het pand Wijk G nr 8 (Súd 136) (1805); winkeliersche (1819); woont te Workum (1827)
Kinderen:
Jenkjen *Workum 22 of 23-11-1790 (zie 3)
Pijttertje/Pietertje *Workum 12-08-1793 (vroedmeester Joh. Gerard Vlot)
~Workum Ned.Herv. 28-08-1793 x Workum 05-05-1813 Pieter Gerbens de Boer *Workum 23 jaar.
Kind (vroedmeester Joh. Gerard Vlot) na 3 dagen overleden (datum onbekend)
Kind (vroedmeester Joh. Gerard Vlot) (datum onbekend)


IV
(8-15)

8. Tjeerd Joannes/Johannes
+Workum 26-02-1768
woont in Makkum, met attestatie naar Workum 08-01-1757; Huurt een woning in Wijk G nr 52 (Sylspaed) van Rinke Sjoerds wed. (1767); Ontvangen wegens beluid £ -:-:- Rest (26-02-1768)

x Workum Ned Herv 09-01-1757

9. Geertje(n)/Gertie Harmens Klomp
woont in Workum, 1757; na het overlijden van haar man verhuist Geertje vier woningen richting de sluis en huurt met drie anderen een woning van de Diaconie (1772-1779)
Kinderen:
Harmen ~Workum Ned.Herv. 29-03-1758
Tryntje ~Workum Ned. Herv. 24-12-1760 - +Workum 04-02-1764.
Ontvangen wegens kistgeld £ 5:-:- een duims kist lang 3½ voet voor Tierd Johannes dogter met Schroeven gemaakt door Johannes Piebes.
Joannes ~Workum Ned.Herv. 04-01-1764
Trijntje ~Workum Ned.Herv. 08-01-1768


10. Hendrik Willems +tussen 28-11-1766 en 05-10-1782
Woont te Joure, met attestatie naar Workum (16-01-1757); Sjerp Monkerus, schipper te Workum en Jolt Hijlkes, bakker te Joure zijn “curator ten behoeve van de goederen van haar moeder geërfd en ad actum divisionis met de stiefmoeder wijlen Willem Hendriks, woonachtig te Joure grootvader, waarvan de kinderen voor 1/3 erfgenaam zijn (05-10-1782)

x Workum Ned. Herv. 23-01-1757

11. Aalke Yps
Woont te Workum (1757)
Kinderen:
Willem ~Workum Ned.Herv. 06-08-1758
Froukjen ~Workum Ned.Herv. 17-08-1760 (Frouk Hendriks kind 05-10-1782)
Willem ~Workum Ned.Herv. 19-09-1764 (Willem Hendriks kind 05-10-1782)
Antje ~Workum Ned. Herv. 28-11-1766
Ontvangen wegens kistgeld £ 2:8:- een brijeterskist met schroeven voor Hindrik Willims kint door Tierk Hijlkes gemakt (19-12-1766)
NN +Workum 02-12-1768
Ontvangen wegens kistgeld £ 1:18:- een brijeterskist met spikers door Hindrik Willems kint ut order van de gemeente staat door Tjerk Hijlkes gemakt (02-12-1768)


12. Berend Coerts

x

13. Pieterke Geerts
Kinderen:
Coert ~Visvliet Ned.Herv. 05-12-1756 (zie 6)
Geert ~Visvliet Ned.Herv. 19-11-1758
Jeike ~Visliet Ned.Herv. 11-07-1762


14. Otte/Ote Jans Broksma
~Workum Ned.Herv. 22-11-1720
+Workum 28-11-1781
Woont te Workum (1747); Timmerknegt, die als behouden vaart de kost heeft. 1e Buitenkwartier, 2 volwassenen, aanslag £ 14:9”- (1749); Eigenaar en bewoner van Wijk G 8 (Súd 136), voorheen eigendom van zijn schoonvader Sies Gerardus (1757-1781);  Ontvangen wegens kistgeld £ 17:2:- een 1½ duims ciste voor Ote Jans met 2 hengsels gemaakt door Douwe Lolkes (28-11-1781), daarna zijn weduwe (1784) en zijn erven (1785-1805); Ontvangen wegens beluid £ 1:10:- (29-11-1781) £ 1:10:- (1784).

X Workum Ned. Herv. 04-06-1747

15. Yenk/Ienk/Jentje Sieses
~Workum Ned.Herv. 10-12-1723
+Workum 19-11-1784
Woont te Workum (1747); Ontvangen wegens kistgeld £ 17:2:- een doodskist voor de weduwe van Otte Jans 1½ duims & met 2 hingsels en 8 schroeven gemaakt door Douwe Lolkes (1784); Ontvangen wegens beluid
Kinderen:
Jan ~Workum Ned. Herv. 13-10-1748 - +Workum 09-11-1748. Ontvangen wegens kistgeld £ 1:18:- Rinke Sybolts een kiste gemaakt met spiekers voor Otte Jans kint. Ontvangen wegens beluid £ -:10:-
Antje ~Workum Ned Herv. 12-04-1750  x Marten Bornholm (*Denemarken op het eiland Bornholm)
Jan ~Workum Ned. Herv. 13-02-1752 x Ybeltje Jelles
Jisk ~Workum Ned. Herv. 08-06-1755 (zie 7)
Sies ~Workum Ned. Herv. 09-10-1757
Geiske ~Workum Ned. Herv. 29-09-1765 - +Workum 11-10-1765.
Een kind van Otte Jans . Ontvangen wegens kistgeld £ 2:8:- een brijeterskist met schroeven voor Otte Jans kint door Outscher Huites gemakt (11-10-1765)
N.N. +Workum 27-10-1765.
Een kind van Otte Jans. Ontvangen wegens kistgeld £ 2:8:- een brijeters kist met 6 schroeven voor Otte Jans kint door J. Piebez. (27-10-1757);
Geiske ~Workum Ned. Herv. 11-03-1768


V
(16-31)

20. Willem Hendriks
+Joure vlak voor 05-10-1782

x

21.
Kinderen:
Hendrik (zie 10)


28. Jan Otes/Ottes
Woont te Workum (1706); woont in het huis met smederij van zijn schoonmoeder, de weduwe van Jan Lubberts,  die een smederij heeft (1709); later is hij zelf eigenaar (1714); in 1723 neemt Roelof Pytters de “Smitte” over en blijft Jan Otte in het huis wonen (1723-1726)

x Workum Ned. Herv. 29-01-1706

29. Antje Jans
~Workum Ned. Herv. 12-12-1680
Woont te Workum (1724)
Kinderen:
Geiske ~Workum Ned. Herv. 06-08-1707
Jisk ~Workum Ned. Herv. 06-10-1709
Jan ~Workum Ned. Herv. 10-10-1711
Otte ~Workum Ned. Herv. 08-02-1715 - +Workum 21-09-1719 Een kind van Jan Ottes +21-09-1719 beluid
Foppe ~Workum Ned. Herv. 25-12-1717
Otte ~Workum Ned. Herv. 22-11-1720 (zie 7)


30. Sijds/Sies/Sees/Sys/Sijs Gerrardus/Gerardus/Garrits
+Workum 14-12-1750
Woont te Heeg (1717); Antie Ansckes is eigenaresse van Dwarsnoard 70 waar zijn in 1723 woont met schoonzoon Sys Gerardus en in 1726 woont haar zoon Heere Ryks er ook bij in. Na haar dood is de woning van Antie Anskes Erv. en blijven Here Ryx en Sys Gerardus hier wonen (1733); eigenaar en bewoner van Wijk G nr 8 (Súd 136) (1740-1742);  x2 Workum Ned. Herv. 26-02-1741 Dotje IJsbrands te Wolsum (+Workum 29-11-1749, de vrouw van Sies Gerrardus, Ontvangen wegens beluid (1749); praamschuiver, 4e Espel, 3 volwassenen, Aanslag £ 11:13:- (1749); Ontvangen wegens kistgeld £ 6:-:- Wybren Burdes een kist voor Sies Gerardus voor de gereformeerde diaconie (14-12-1750); Ontvangen wegens beluid £ -:-:- Diak. (15-12-1750)

x Workum Ned.Herv. 06-02-1717

31 Anne/An Rijks  
~Workum Ned.Herv. 07-04-1694
+Workum 05-01-1738
Doopheffer: is Sijts “in de ooly meolen” (1694); Woont te Workum (1717); Ontvangen wegens beluid, de vrouw van Sies Gerrardus (1738)
Dochter van Rijck Heeris en Antie Anskes
Kinderen;
Rijk ~Workum Ned. Herv. 28-03-1721
Rijk ~Workum Ned. Herv. 05-08-1722
Ienk ~Workum Ned. Herv. 10-12-1723 (zie 15)
Gerardus ~Workum Ned. Herv. 02-03-1727
Gerardus ~Workum Ned. Herv. 17-10-1728
Antie ~Workum Ned. Herv. 03-06-1731
Antje ~Workum Ned. Herv. 27-08-1732
Antje ~Workum Ned. Herv. 12-06-1735    


VI
(32-63)

58. Jan Lubberts Smedt/Smidt
+Workum 31-07-1693
Ingeschreven als burger van Workum, woonde voorheen te Leeuwarden aan het Vliet (01-06-1671);
Woont te Workum (1671); heeft een eigen woning aan ’t Sylspaed (1676-1691); Beluid £ 1:10:-, “en oude dode ontf.” (1693)

x Workum Ned. Herv. 30-09-1671

59. Jisck Foppes
Woont te Makkum (1671); woont aan ’t Sylspaed, blijft daar ook wonen na de dood van haar man de smid Jan Lubberts. Koopt op ’t Sylspaed een woning er bij In beide woningen wonen later haar zoon Frederik Jans en schoonzoon Jan Ottes.
Kinderen:
Foppe ~Workum Ned.Herv. 11-03-1674 - +Workum 25-06-1697
Ontvangen wegens beluiden £ 1:10:-. Jan Lubberts Smidtszoon, een oude dood.
Freerk ~Workum Ned.Herv. 14-02-1677
Antie ~Workum Ned. Herv. 12-12-1680 (zie 29)
Frerick ~Workum Ned.Herv. 13-01-1684
Sioerdtie ~Workum Ned.Herv. 29-05-1687


62. Rijck/Ryck/Rick Heeris/Heeres
+Workum 1698/1699
Woont te Workum (1690); woont op het terrein van Het Clooster in Rientie Pijtters wed. camer bij Rijk Heeres (1698)

x Workum Ned.Herv. 03-02-1690

63. Antie Anskes
+Workum 1726/1733
Woont te Workum (1690); Hoite Wopkes Erven huis bij Rijck Heeres wed. en Sijbe Sijbes bew. en Gerrit en Wopcke Doeckles bew. 3 st. (Dwarsnoard 73); Antie Ansckes is eigenaresse van Dwarsnoard 70 waar zijn in 1723 woont met schoonzoon Sys Gerardus en in 1726 woont haar zoon Heere Ryks er ook bij in. Na haar dood is de woning van Antie Anskes Erv. en blijven Here Ryx en Sys Gerardus hier wonen (1733). Here Rijks krijgt de woning in eigendom en blijft hier wonen (1757).
Kinderen:
N.N. ~Workum Ned.Herv. 10-08-1691 - +Workum 22-09-1692
de doopheffer is de huisvrouw van Jan Goedes (woont op de Oliemolen op Algeraburren van de Burgemeester Schermer) Een kind van Rick Heeris beluid, bedrag £ -:10:- Brietter (22-09-1692)
An/Anne ~Workum Ned.Herv. 07-04-1694 Doopheffer: is Sijts “in de ooly meolen” (zie 31)
Here +Workum 13-05-1765
x9-2-1721 Aaltje Okkes (*Workum 19-06-1698)
woont in de ouderlijke woning op Dwarsnoard 70 (1726-1762)  


Bronnen:
Gedachtenis van Eelkje Gröne (1904)
Wezen van Workum. J.E. Bazuin (1994)
Eén grote familie. C. Trompetter (2007)
Leeuwarder Courant vanaf 1752 op www.dekrantvantoen.nl en www.delpher.nl
Allefriezen.nl
Allegroningers.nl
wiewaswie.nl