Jacob Moises van Emden

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


Jacob Moises van Emden
handelaar in tabak te WorkumJacob Moises van Emden krijgt op 15 juli 1664 het burgerschap van Workum.
Jacob doet in "taback"  en mag 12 jaar in Workum wonen. Hij mag zich niet met "den Banck van Beleninge" bemoeien,want dan moet hij het bedrag van honderd gulden betalen.

Transcriptie:
Hessel Jaasma, archivaris van de Gemeente Súdwest-Fryslân.


Burgerschap Jacob Moises van Emden

Ter instantie van Jacob Moses van Emden, jode, heeft de
Magistraet der stede Worckum, den voornoemde
Jacob Moses, joode, voor de tijdt van twaliff
jaren geaccordeert, en de accordeert hem voor de selve
tijdt van twaliff jaren mits desen het inwoonder-
schap binnen meergemelte stede, omme gedui-
rende de selve tijdt tot voortsettinge van de negotie (in margine: is verstreken?)
alhier ter stede handelinge int gros met tabak.
& andersints, sonder nochtans bij cleine parselen
te mogen doen ende oeffenen, doch besonderlijck hem te wachten
van op sondagen off andere ingesette(n) feest- ofte
bededagen vensterneringe te (doorhaling: mogen) doen, ofte
aen de ingesetenen met sijn Religie off andersins
ergernisse ofte ongelegentheit te (doorhaling: te mogen doen) verwecken tevens
sonder oock hem in het minste met den Banck
van Beleninge te mogen bemoeyen bij poena van
te verbeuren hondert golde guldens, soo wanneer
hij van beleniginge (in margine: ofte participatie aen de Banck van Leninge)
overtuicht mochte worden, het
welcke bij den voornoemde Jacob Moises, jode,
geaccepteert sijnde, heeft den gerechtigheit van
de selve twaliff jaren inwoonderschap betaelt.
Actum op den Raedthuise binnen Worckum den
15de Julij 1664.
De post sall den voornoemde jode
niet meer als een derde part joden onder sijn
knechts mogen gebruijcken, ende de resterende van ons
eigen ingesetenen, ofte ten minste Christenen. Actum
Utsupra.
…. resolutie (?) van de magistraat
R. Hansma