Twee portretten gekocht bij Veilinghuis Peerdeman

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31
Twee portretten
gekocht bij Veilinghuis Peerdeman
Gerrit Twijnstra


Aanvullingen en opmerkingen kunt u sturen naar


Op zondag 21 juni 2020 heeft de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip twee portretjes kunnen kopen bij Veilinghuis Peerdeman te Utrecht.
Van mevrouw Margreet Nauta uit Utrecht, met Workumer voorouders, kreeg Warkums Erfskip de tip, dat er twee schilderijtjes te koop waren, die iets met Workum te krijgen hadden. Ook op Facebook en Twitter circuleerden de afbeeldingen al rond.

Als beschrijving stond er bij:
Hollandse School: paar pendantportretjes: man en vrouw, marouflé, niet gesigneerd, verso getiteld 'Oom Sietze Ybema' en 'Tante Durkje Ybema', Friesland, laatste kwart 19e eeuw, 19,5 x 15,5 cm
Achter op het ene schilderijtje staat met potlood geschreven “Oom Sietze Ybema” en het andere “Tante Durkje Ybema”.

Sytze Ybema en Durkje Bijlsma
 
Sytze Jans IJbema en Durkje Roelofs Bijlsma


Sytze Jans Ybema en Durkje Roelofs Bijlsma zijn op 1 mei 1873 getrouwd.
Durkje is de dochter van de rijke boer Roelof Eeuwkes Bijlsma en Trijntje Sjerps Hiemstra. Een familie met veel land en boerderijen.
Sytze Ybema is de zoon van Jan Sjoerds Ybema en Aafke Sytzes van der Meer. Een famylje met wisselend succes. Tijden van rijkdom en tijden van failliet gaan ten gevolge van de landbouwcrisis..
Volgens Jelle de Jong, die het boek “Ferwâlde” heeft geschreven, dat over de historie van Ferwoude gaat, zijn de Ybema’s hele aardige en verstandige mensen, die hierdoor steeds met mensen met geld konden trouwen.
Van Sytze en Durkje zijn foto’s. En zoals u kunt zien, lijken ze niet op de personen op de beide schilderijen.

Het zelfde geldt voor hun vaders Roelof Eeuwkes Bijlsma (1811-1878) en Jan Sjoerds Ybema (1825-1887).

Sjoerd Jans IJbema en Roelof Eeuwkes Bijlsma


Veilinghuis Peerdeman

De medewerkers van Veilinghuis Peerdeman hebben bij wijze van uitzondering de Oudheidkundige Vereniging Warkums in contact gebracht met de verkoper schilderijen, Arthur Meesters.

Arthur Meesters is de kleinzoon van Jeltina Woltje Ubbink, die in 1931 trouwde met Anthonie Meesters. Ze kregen drie kinderen. Het eerste kindje werd helaas dood geboren. Daarna werden de zonen Jan Herman en Herman Jan Meesters, de vader van Arthur Meesters, geboren.

Jeltina Woltje Ubbink was de eigenares van de beide schilderijtjes. Bekend is, dat de beide afbeeldingen afkomstig zijn van de familie IJbema. Achterop is later geschreven “Oom Sytze Ybema” en “Tante Durkje Ybema”.


"Oom Sietze YBEMA" - "TANTE DURKJE YBEMA"
foto: Margreet Nauta, Utrecht


Oorijzer en muts

Zoals u ziet, heeft de muts een ander model zoals wij dat tegenwoordig op de Workumer Veekeuringsdag zien. De modellen, die wij tijdens veekeuringsdag zien zijn van omstreeks 1870, zoals die van Durkje IJbema-Bijlsma. Het model op het schilderij is ouder.In het artikel “De klederdrachten in de loop der eeuwen in Friesland gedragen” staat een afbeelding van een vrouw uit 1825 met zo’n zelfde kanten muts met loshangende rand.  

De schilderijen moeten daarom uit de jaren 1820/1830 stammen. In 1827 is de grootvader van Sytze Jans Ybema getrouwd. Dat is Sytse Tjalkes van der Meer, die met Sytske Sytses Gerritsen trouwt. Waarschijnlijk was uit overlevering nog wel bekend geweest, dat het een Sytse moest zijn.Sytske Gerrits Gerritsen

Van Sytske Sytses Gerritsen is nog een foto bekend. De foto is zo’n veertig jaar na haar huwelijk met Sytse Tjalkes van der Meer gemaakt. Toch zijn er een paar overeenkomsten te vinden.

In 2012 heeft Lize van der Hoek-Gerritzen (1921-2019) nog verteld wie op de foto’s staan in het Fotoalbum Dijkstra-Gerritzen Zij had ook een fotoalbum met dezelfde mensen er in. In de jaren ’50 heeft zij bij haar buurman Doekele Douwes Dykstra (1876-1964), een neef van haar vader, bezocht, om de namen er bij te zetten.

de neus en overgang naar de oogkassen komen overeen

het oorijzer heeft dezelfde knoppen
een oorijzer ging een leven lang mee, de muts was aan de mode onderhevig

Sytske Gerrits Gerritsen 1827 en 1869


Provenance

Aan de hand van de aanname, dat het Sytse Tjalkes van der Meer en Sytske Gerrits Gerritsen zijn, een beschrijving van de levensloop, “provenance”, van de beide schilderijtjes.


Van der Meer-Gerritsen

In 1809 komen van Longerhouw Tjalke Reinders van der Meer (*Nijhuizum 27 maart 1775) en Afke Tjeerds (*Workum 15-11-1773) op de boerderij Buren 20 wonen. Daarvoor boerden hier Afke haar ouders Tjeerd Jans (1747-1802) en Lykeltje Douwes (1750-1813). In 1816 verkopen de erven van Tjeerd Jans en Lykeltje Douwes de boerderij.

Tjalke Reinders van der Meer en Aafke Tjeerds komen we in 1823 tegen op de boerderij Wonnebuursterweg 2 te Ferwoude. Tjalke overlijdt op 19 januari 1825 te Ferwoude op het adres F 24. Zijn vrouw Afke Tjeerds overlijdt ruim twee jaar later op 27 april 1827 te Ferwoude op het adres F 26. Hun zoon Sytse Tjalkes van der Meer neemt het bedrijf over.

Sytske Gerrits Gerritsen en Sytse Tjalkes van der Meer

Bijna een half jaar later, 1 september 1827, trouwt Sytse Tjalkes van der Meer in de gemeente Wonseradeel met de Heidenskipster boerendochter Sytske Gerrits Gerritsen. Haar ouders zijn Gerrit Doekeles Gerritsen en Waltje/Woltje Gerlofs Hospes, die onder de rook van Nijega H.O.N. in Heidenskip wonen. Ze zijn boer en boerin aan de oevers van de Hofmar en de Fluezen. Daar wordt op 6 december 1808 Sytske geboren. Op 1 januari 1809 wordt ze aan de overkant van de Fluezen in de kerk van Nijega H.O.N., behorende bij de kerkelijke gemeente Nijega en Elahuizen gedoopt. In de doopakte staat dat haar vader Doopsgezind en moeder Gereformeerd is.

de handtekeningen onder de trouwakte 1 september 1827

Sytse Tjalkes van der Meer (*Longerhouw 14-09-1801) en Sytske Gerrits Gerritsen (*It Heidenskip onder Nijega 16-12-1808) gaan verder als boer en boerin op zijn ouderlijke boerderij. Ze krijgen zes kinderen: Aafke *23-07-1829 (x 1847 Jan Sjoerds Ybema), Gerrit *12-01-1831 (x 1853 Hotske Douwes de Jong; x1868 Sibbeltje Wiegerts Bakker), Woltje *29-03-1833 (x 1852 Tjamke Sybrens de Witte), Lykeltje *08-04-1835 (x1854 Jelle Wypkes Terpstra), Tjalke *20-05-1837-+05-02-1838 en daarna nog een Tjalke *16-06-1839-+22-10-1840.

Leeuwarder Courant 6 april 1838:

In 1838 woont het gezin op huisnummer F 24, maar in 1840 bewonen ze waarschijnlijk een nieuwe boerderij, want dan is het adres F 24a.

Op 17 oktober 1840 komt Sytse Tjalkes van der Meer te overlijden, 39 jaar oud, in het huis F 24a te Ferwoude. Een paar dagen later overlijdt ook de jongste zoon Tjalke op 22 oktober, nog maar 1 jaar oud, op het adres F 24a.


Op de kerk van Ferwoude staat nog steeds een koperen vaantje met initialen van drie Ferwoudsters: Sytse Tjalkes van der Meer (S.T. V. D. M.), IJnse Sjoerds Sterkenburgh (IJ.S.S ) en Sjoerd Tjeerds IJbema (S.T.IJ.). Het vaantje moet tussen 1832 en 1841 geplaatst zijn, want toen waren zij alle drie kerkvoogd.

Op 3 januari 1841 wordt een overzicht gemaakt van de inventaris van de weduwe Sytske Gerrits Gerritsen.

Na dood van Sytse Tjalkes van der Meer boert de weduwe Sytske door met haar 18-jarige zoon Gerrit Sytses van der Meer en haar dochters Woltje en Lykeltje.

Sytske is een actieve boerin, want datzelfde jaar koopt ze voor fl 3.100,- twee stukken land te Ferwoude er bij van Pieter Franzes Deinum.

In It Heidenskip heeft ze onder Workum en NIjega H.O.N. nog eigendommen: een Zathe en landen en greidland. Dat verkoopt ze voor fl 16.000 aan haar broers Doekele Sytses Gerritzen te Gaastmeer en Gerlof Gerrits Gerritzen te Nijega (dit zal It Heidenskip onder Nijega zijn).

Sytze Tjalkes van Meer viel bij de familie Gerritsen goed in de smaak, want zijn zwager Doekele Gerrits Gerritzen vernoemt op 30 september 1842 zijn zoon naar hem: Sytze-Tjalkes Gerritzen. Nog steeds komt de naam Sytze in de familie Gerritzen (Gerritssen wordt in die tak vaak met een “z” geschreven) voor, al is de toevoeging “Tjalkes” niet voortgezet, dat vond de zoon van Sytze-Tjalkes Gerritzen wat teveel van het goede.

In 1844 stelt ze haar testament op. Waarschijnlijk, omdat ze trouwplannen heeft met haar dorpsgenoot Durk Sjoerds Postma, die ook boer is. Maar eerst gaat ze met hem naar de notaris Esge Taco Kuipers te Bolsward, om de huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Op 22 maart 1845 treedt Sytske in het huwelijk met de 27-jarige Dirk Sjoerds Postma, geboren te Ferwoude als zoon van Sjoerd Sjoerds Postma en Fettje Baukes Jansen en weduwnaar van Jeltje Abes Brandsma.

Samen met Sjoerd koopt Sytske in 1845 een Zathe en landen te Piaam voor fl 21.777 van Idse Johannes Verwer te Makkum.

Helaas overlijdt Durk Sjoerds Postma. Weer moet de inventaris van de weduwe Sytske Gerrits Gerritsen worden opgemaakt (1848). Sytske verkoopt haar deel, de helft, van de in 1845 gekochte Zathe en landen te Piaam op 16 oktober 1848 voor fl 14.650,- aan haar schoonouders Sjoerd Sjoerds Postma en Fettje Baukes Jansen te Piaam. Sytske verhuist weer naar Ferwoude.

Op 24 september 1852 worden er weer huwelijkse voorwaarden opgesteld, nu samen met Sjoerd Tjeerds Ybema, boer te Ferwoude. Op 25 september 1852 trouwt Sytske met Sjoerd Tjeerds Ybema, geboren te Ferwoude als zoon van Tjeerd Sjoerds Ybema en Jeltje Aukes en weduwnaar van Grietje Jans Kamstra.

Sjoerd Tjeerds IJbema is de schoonvader van Sytske haar dochter Aafke, die met Jan Sjoerds IJbema is getrouwd.

Sytske haar eerste man Sytse Tjalkes van der Meer is nog samen met Sjoerd Tjeerds IJbema kerkvoogd geweest. Hun initialen staan nog op het vaantje op het dak van de kerk van Ferwoude.

Zoon Gerrit Sytses van der Meer trouwt in 1853 met Hotske Douwes de Jong. Na het overlijden van Hotske zal Gerrit in 1868 zal trouwen met de uit Hindeloopen afkomstige Sibbeltje Wiegerts Bakker. De familie Van der Meer zal tot 1934 op de boerderij Wonnebuursterweg 2 blijven boeren.

Sjoerd Tjeerds IJbema en Sytske Sytses Gerritsen komen in 1853 aan de Trekwei 6 te wonen en in 1856 op de net gebouwde boerderij naast hun woning Trekwei 7. Ze huren de woning en later de boerderij van de Workumer koopman Reinder Harmens Stuur. Ze blijven op de boerderij echter maar twee jaar, 1856 en 1857. Ze besluiten terug te gaan naar Ferwoude, waar ze in 1858 een rentenierswoning laten zetten bij de boerderij Buren 22, waar zijn zoon Jan Sjoerds IJbema en haar dochter Aafke Sytses van der Meer sind 1853 boeren.

In 1857 en 1862 maakt Sytske Gerrits Gerritsen een nieuw testament.

Op 18 augutus 1863 komt Sjoerd Tjeerds IJbema te overlijden.


Op 7 juli 1869 overlijdt ook Sytske.
Zowel in de Leeuwarder Courant van 9 juli als in de Opregte Haarlemsche Courant van 10, 12 en 13 juli komen rouwadvertenties te staan:
Dochter Aafke Sytses van der Meer en Jan Sjoerds IJbema betrekken in 1870 de rentenierswoning van hun ouders.


Waarschijnlijk zijn toen de schilderijtjes van Sytske Gerrits Gerritsen en haar eerste man Sytse Tjalkes van der Meer in de woning gebleven. Ook tegenwoordig nog, gaan fotoalbums vaak naar de oudste dochter of degene, die op de ouderlijke boerderij woont.


IJbema-van der Meer

Buren 22, Ferwoude
bron: Ferwâlde, Jelle de Jong

Jan Sjoerds IJbema trouwt in 1847 met Aafke Sytzes van der Meer (*Ferwoude 1829). Eerst zijn ze boer en boerin op de Aaltjemeerweg 4 te Ferwoude.

Nadat zijn vader Sjoerd Tjeerds IJbema is getrouwd met Aafke haar moeder Sytske Gerrits Gerritsen, die naar Workum verhuizen, komen Jan Sjoerds IJbema en Aafke Sytzes van der Meer in 1853 op zijn ouderlijke boerderij aan de Buren 22 te Ferwoude. Van 1851 tot 1875 zit Jan Sjoerds IJbema in de gemeenteraad van Wonseradeel en is actief in Ferwoude als kerkvoogd en in de schoolcommissie.

Jan Sjoerds IJbema


Ondanks de welvaart van de familie IJbema-van der Meer is er ook verdriet. Het tweede zoontje Sjoerd mag slechts 3 jaar worden. Hij sterft volgens de advertentie aan aan hevige zenuw-zinkingsziekte. Een aantal van hun kinderen zullen later sterven aan de gevolgen van de vliegende tering.


De vader van Jan en moeder van Aafke hebben intussen een woning naast de boerderij laten bouwen. Na hun dood betrekken Jan en Aafke in 1870 deze woning. Jan wordt sinds dien koopman genoemd en handelt in paarden. Als paardenliefhebber heeft hij ooit de gouden zweep gewonnen, die door de koning is uitgereikt.

Hun dochter Sytske (*1850) trouwt op 6 mei 1870 en komt met haar man Klaas Sybrens de Vries (*Pingjum 1847) op de ouderlijke boerderij Buren 22 wonen. Helaas overlijden Sytske en haar pas geboren kindje Jan. Haar man Klaas Sybrens de Vries verhuist naar Arum. Na de boerderij verhuurd te hebben aan een Theodorus Hylkema, wordt de boerderij verhuurd aan Gerrit Sytses van der Meer, een broer van Aafke. De familie Van der Meer zal tot 1930 hier blijven wonen.

Voor zoon Sytse Jans IJbema wordt Buren 20 gekocht. Sytse is nog maar 18 jaar oud. Zuster Grietje komt bij hem wonen tot het moment dat Sytse op 1 mei 1873 met Durkje Bijlsma trouwt.

In 1875 verhuist Jan Sjoerds IJbema met zijn dochter Grietje naar Sneek, waar ze in een groot pand bewonen. Aafke blijft met haar dochter Woltje achter. “Het blijf toch onze vader” zal Grietje later aan haar zuster Woltje schrijven.

In 1878 breekt de landbouwcrisis uit. Tjeerd Sjoerds IJbema, boer en burgemeester van Workum, die wel zes boerderijen heeft, gaat failliet en trekt zijn broer Jan Sjoerds IJbema mee de financiële afgrond in. De boerderij Buren 20 moet worden verkocht.

Doordat Buren 20 wordt verkocht moeten Sytze en Durkje de boerderij verlaten. Ze komen wonen op haar ouderlijke boerderij aan de Yskeboerefeart (Brouwersdyk 21) bij Workum waar ze 40 jaar blijven wonen. Hij is een van de oprichters van de Workumer coöperatieve zuivelfabriek De Goede Verwachting en van de coöperatieven Boerenleenbank Workum waar zoon Sjoerd kassier van zal worden en kleinzoon Sjouke jarenlang directeur van zal zijn. De familie Ybema zal tot 2011 aan de Brouwerdyk blijven wonen.

Aafke Sytses van der Meer en haar dochter blijven in de rentenierswoning in Ferwoude achter.
Op 18 februari 1879 overlijdt Aafke Sytses van der Meer, in de ouderdom van 49 jaren. Ondanks de economische toestand van de familie IJbema worden in de Leeuwarder Courant en De Standaard een paar dagen achtereen advertenties geplaats door de in Sneek wonende Jan Sjoerds IJbema.De 17-jarige Woltje Jans IJbema blijft alleen in de rentenierswoning achter, waar nog altijd de schilderijtjes van haar grootouders Sytse Tjalkes van der Meer en Sytske Gerrit Gerritsen aan de wand hangen.Ubbink-IJbema

de renteniers woning waar Woltje Jans IJbema woont
bron: Ferwâlde, Jelle de Jong

Geboorteadvertentie van Woltje Jans IJbema

Op 28 juli 1861 is Woltje Jans IJbema geboren op de boerderij Buren 22 als dochter van Jan Sjoerds IJbema en Aafke Sytses van der Meer. Later verhuist ze mee naar de naastgelegen rentenierswoning. Na het vertrek van haar vader naar Sneek en het overlijden van haar moeder blijft zij alleen in de woning achter, nog maar 17 jaar oud.
Woltje Jans IJbema
Woltje Jans IJbema
fotocollectie: Arend W. Ubbink Zutphen
1880
Woltje Jans IJbema
fotocollectie: Arend W. Ubbink Zutphen
De Standaard 24 september 1880

Op 19 september 1880 wordt ds. Herman Gert Ubbink predikant van de Hervormde gemeente Gaast-Ferwoude, het is zijn eerste gemeente.

In een rentenierswoning te Ferwoude woont de 19-jarige WoltjeJans IJbema. Haar moeder Aafke Sytses van der Meer is op 17 februari 1879 overleden..Woltje haar zussen Grietje (1848-1878) en Sietske (1850-1871) zijn reeds overleden aan gevolgen van “de vliegende tering”. Haar broer Sytse woont met zijn vrouw Durkje niet meer op de ouderlijke boerderij, maar op een boerderij bij Workum, waar haar broer Sjoerd (1855-1881), die rechten studeert te Amsterdam, wordt verzorgd door Durkje, omdat hij ook lijdt aan tuberculoze.

Nederlands Hervormde Kerk en Pastorie te Gaast

De nog vrijgezelle dominee Ubbink en de alleenstaande Woltje krijgen kennis aan elkaar en op 21 december 1881 trouwen ze . Nadat Ubbink dominee is geworden in Delfshaven wordt daar op 7 juni 1885 hun zoon geboren: Johan Theodoor (Theodoor = geschenk van God). Een paar maanden daarna, op 20 maart 1886, komt Woltje te overlijden aan de gevolgen van een tuberculose aandoening, nog geen 25 jaar oud.

Ds. Herman Gerrit Ubbink hertrouwd met Wijtske Reinse Brouwer. Ze krijgen een dochter: Jeltina Woltje (Hasselt 14 december 1892), die in 1931 met Antonie Meesters trouwt, en een zoon: Gerhard Jan (Sint Johannesga 3 november 1894).


Het enig kind van Woltje, Johan Theodoor Ubbink, wordt ook dominee. Ook voor hem is in 1913 Gaast-Ferwoude zijn eerste gemeente. Op 21 december 1913 wordt hij door zijn vader ds. Herman Gert Ubbink, op dat moment predikant te Ommen, aldaar bevestigd. Aanwezig is ook zijn neef ds. Sjerp Sytses IJbema, die op dat moment predikant te Letterbert is.

Johan Theodoor heeft, voordat hij in Gaast-Ferwoude komt, gestudeerd aan de universiteiten van Groningen en Berlijn. In 1911 is hij kandidaat geworden in Noord-Holland.

De jongste zoon van ds. Herman Gert Ubbink, Gerhard Jan, komt in de rivier de Vecht op 11 juli 1914 op 19-jarige leeftijd om het leven.Uit de rouwadvertentie van de familie blijkt, dat ook Jeltina Woltje Ubbink in Gaast woont.

Tijdens zijn predikantschap te Gaast-Ferwoude promoveert Johan Theodoor te Groningen cum laude tot doctor in de theologie op een dissertatie getiteld “Het eeuwige leven bij Paulus”.

In 1918 gaat Johan Theodoor naar Roodeschool, in 1926 nei Oost- en West Souburg en wordt dan in 1930 hoogleraar in de uitlegging van het Nieuwe Testament en de oud-christelijke letterkunde aan de theologische faculteit in Groningen. Tevens werkt hij mee aan de nieuwe Bijbelvertaling.

Van zijn hand verschijnt een boek over het Evangelie van Johannes, "Het Eeuwige Leven Bij Paulus. Een Godsdiensthistorisch Onderzoek", dat verschillende malen herdrukt zal worden.

Ten gevolge van een toenemende hardhorigheid wordt het college geven steeds moeilijker terwijl de gezondheid hem in de steek begint te laten en hij een aantal keren langdurig ziek thuis zit.

Vijfentwintig jaren lang heeft hij te Groningen gedoceerd. Met het bereiken van zijn 70ste verjaardag krijgt hij op 19 september 1955 eervol ontslag. Het afscheid wordt om zijn gezondheids toestand in stilte gevierd.

Het “In Memoriam” in het Jaarboek van de Universiteit eindigt met:
Nog bijna 10 jaar leefde Ubbink als emeritus-hoogleraar in Haren, met grote liefde, zorg en toewijding verzorgd door zijn vrouw, in een groeiende vereenzaming, tot de dood zich over hem ontfermde en hij door zijn allernaaste familieleden op het kerkhof te Smilde te ruste werd gelegd

Zijn vrouw Maria-Jakoba Willems Harders, die op 25 september 1888 wordt geboren als dochter van de Parregaaster dominee Willem Garrelts Harders en Jannetje Marinus' Hoogerbrugge, overlijdt op 6 juni 1981 te Sneek. Een van hun kinderen, Gerhard Jan Ubbink (*Gaast 10-03-1918 - +Sneek 08-05-1985), is 34 jaar lang kinderarts te Sneek.

De vader en stiefmoeder van Johan Theodoor zijn in de jaren '30 al overleden.

De Gooi en Eemlander 10 augustus 1931

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 14 oktober 1939


De weduwe van ds. Ubbink, Wietske Reinse Brouwer overlijdt op 12 oktober 1939 te Rotterdam, waarschijnlijk bij haar dochter Jeltina Woltje aan de Dordtschestraatweg 679.


Hoewel op de schilderijen bloedverwanten van Johan Theodoor Ubbink staan, krijgt zijn halfzus Jeltina Woltje Ubbink de schilderijen van Sytse Tjalkes van der Meer en Sytske Gerrits Gerritsen in haar bezit, ze waren reeds in haar woning aanwezig, omdat haar moeder bij haar in woonde.

Misschien heeft Jeltina Woltje ze gekregen, omdat zij is vernoemd naar Woltje IJbema of had Johan Theodoor, die zijn moeder niet heeft gekend, er geen belang bij? Johan Theodoor woont en werkt aan de universiteit te Groningen en heeft het druk met de colleges en het schrijven van artikelen en boeken over theologische vraagstukken.Meesters-Ubbink

Jeltina Woltje Ubbink is sinds het overlijden van haar moeder in 1939 de eigenares van de beide schilderijtjes. Bij de familie Meesters is bekend, dat de beide afbeeldingen afkomstig zijn van de familie IJbema. Achterop is later geschreven “Oom Sietze Ybema” en “Tante Durkje Ybema”.

Jeltine Woltje Ubbink trouwt te Soest op 8 april 1931 met Jan Anthonie (Anthonie) Meesters. Ze krijgen drie kinderen. Het eerste kindje wordt helaas dood geboren. Daarna worden geboren de zonen Jan Herman en Herman Jan Meesters

Herman Jan Meesters zijn zoon Arthur Meesters biedt in juni 2020 de schilderijtjes van Sytse Tjalkes van der Meer en Sytske Gerrits Gerritsen te koop aan bij Veilinghuis Peerdeman te UtrechtOudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip

Bijna tweehonderd jaar na het huwelijk van Sytse Tjalkes van der Meer en Sytske Gerrits Gerritsen zijn de beide schilderijtjes eigendom geworden van de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip.


Familiebanden eigenaren schilderijtjes

Hieronder een overzicht van de familiebanden van de eigenaren en eigenaressen van de schilderijtjes gedurende vanaf 1827. De namen van de eigenaren en eigenaressen staan in het rood vermeld.


De ouders van Sytse Tjalkes van der Meer en Sytske Gerrits Gerritsen:

Tjalke Reinders van der Meer *Nijhuizum 27-03-1775 - Ferwoude F 24 19-01-1825
komt van Ferwoude (1794)
zoon van Reiner Sytzes en Marike Ynzis, ze zijn getrouwd te Nijhuizum op 1 mei 1774, hij komt van Nijhuizum en zij van Ferwoude. Hun oudste twee kinderen Tjalke (1775) en Akke (1778) worden te Nijhuizum geboren en hun derde kind Zytse (1779) te Ferwoude.
Reiner Sytzes is de zoon van Sytse Tialkes (komt van Abbega (1734) en Piek Reiners (komt van Westhem (1734), die te Westhem-Wolsum trouwen op 21-03-1734. In 1744 wonen ze op Nijhuizum met 5 personen, waar ze in 1746 nog wonen. In 1749 is Sytse Tjalkes "redelijke boer" te Oudega-W.
x Ferwoude (Hervormd) 11-05-1794
Afke Tjeerds *Workum 15-11-1773 - + Ferwoude F 26 27-04-1827
komt van Ferwoude (1794)
dochter van Tjeerd Jans (1747-1802) en Lykeltje Douwes (1750-1813), die boer en boerin zijn te Ferwoude, Buren 20 (tot 1809).
Afke en haar man Tjalke volgen haar ouders op in 1809 (ze komen van Longerhouw). In 1823 boeren ze in Ferwoude op de Wonnebuursterweg 2.
Kinderen:
Reinder *Ferwoude 23-11-1795 ~Gaast/Ferwoude Hervormd 06-12-1795
x 1823 Antje Freerks Wiersma
Tjeerd *Ferwoude 27-06-1797 ~Gaast/Ferwoude Hervormd 02-07-1797
x11815 Anna-Clara Leopolds Leijendekker
x2 1820 Pyttertje Hantjes Walda
Lykeltje *Longerhouw 05-08-1798 ~Longerhouw/Schettens Hervormd 12-08-1798
Sytze *Longerhouw 14-09-1801 ~Longehouw/Schettens Hervormd 04-01-1801
x 1827 Sytske Gerrits GerritsenGerrit Doekeles Gerritsen *Harich 1776/1777 - +It Heidenskip onder Nijega 14-04-1841
komt van It Heidenskip onder Nijega (1803)
zoon van Doekele Gerrits (+21=-5=1807, 71 jaar) en (x 1765) Fouw Sybolts, landbouwer te Harich.
x Nijega H.O.N. 13-02-1803
Waltje/Woltje(n) Gerlofs Hospes *Molkwerum 21-12-1776- +It Heidenskip onder Nijega 18-04-1837
komt van Sloten (1803)
dochter van Gerlof Gerlofs (+Molkwerum 06-08-1827) en Syts Hendriks, arbeiders te Molkwerum.
boer en boerin onder Nijega in It Heidenskip (Koaidyk 4); hij is Doopsgezind en zij Gereformeerd (1808)
kinderen:
Neeltje *It Heidenskip onder Nijega 1802/1803
x1 1818 Feite Fokkes Hofman
x2 1847 Auke Roels Abbema/Abma
Doekele *It Heidenskip onder Nijega 1806/1807
x 1838 Wypkjen Symens Attema
Sytske *It Heidenskip onder Nijega 06-12-1808 ~Nijega/Elahuizen 06-12-1808
x1 1827   Sytze Tjalkes van der Meer
x2 1845 Dirk Sjoerds Postma
x3 1852 Sjoerd Tjeerds Ybema
Gerlof *It Heidenskip onder Nijega 30-03-1813
x 1838 Janke-Tromp Wiepkes Schotanus


De eerste generatie:


Sytse Tjalkes van de Meer *Longerhouw 14-09-1801 - +Ferwoude F 24a 27-10-1840
boer op de Wonnebuursterweg 2 te Ferwoude (1825-1840)
x1 Wonseradeel 01-09-1827
Sytske Gerrits Gerritsen *It Heidenskip onder Nijega 06-12-1808 - +Ferwoude 07-07-1869
boer en boerin op de Wonnebuurtsterweg 2 te Ferwoude.
x2 22-03-1845 Dirk Sjoerds Postma
x3 25-09-1852 Sjoerd Tjeerds Ybema
Kinderen:
Aafke *Ferwoude 23-07-1829 x 1847 Jan Sjoerds Ybema
Gerrit *Ferwoude 12-01-1831 x1 1853 Hotske Douwes de Jong, x2 1868 Sibbeltje Wiegerts Bakker
Woltje *Ferwoude 29-03-1833 x 1852 Tjamke Sybrens de Witte
Lykeltje *Ferwoude 08-04-1835 x 1854 Jelle Wypkes Terpstra
Tjalke *Ferwoude 20-05-1837 - +Ferwoude F 24 05-02-1838
Tjalke *Ferwoude 16-06-1839 - +Ferwoude F 24a 22-10-1840


De tweede generatie


Aafke Sytses van der Meer *Ferwoude 23-07-1829 - +Ferwoude 18-02-1879
x Wonseradeel 29-04-847
Jan Sjoerds Ybema *Ferwoude 07-03-1825 -+Workum 28-10-1887
zoon van Sjoerd Tjeerds IJbema en Grietje Jans Kamstra, boer en boerin te Ferwoude
landbouwer te Ferwoude, gemeenteraadslid van Wonseradeel (1851-1875), paardenhandelaar te Ferwoude (1870 en later te Sneek (1875) en rentenier te Workum (1881). Bij zijn overlijden te Workum wordt als beroep genoteerd "zonder beroep", zijn broer Tjeerd Sjoerds IJbema ondertekent akte als burgemeester van de gemeente Workum.
kinderen:
Grietje *Ferwoude 21-02-1848 -+Sneek nr. 817a 02-09-1878 (er staat bij, dat beide ouders in Sneek wonen)
Sytske *Ferwoude 12-06-1850 -+Ferwoude 22-05-1871 x 1870 Klaas Sybrens de Vries *Pingjum 1847
Sytze *Ferwoude 31-08-1852 -+Workum 24-10-1927 x 1873 Durkje Roelofs Bijlsma *Workum
Sjoerd *Ferwoude 21-02-1855 -+Ferwoude 08-05-1858
Sjoerd *Ferwoude 28-03-1859 - +Workum 31-10-1881
Woltje *Ferwoude 28-07-1861 x 1881 ds. Herman Gert Ubbink *DoetinchemDe derde generatie


Woltje Jans Ybema *Ferwoude 28-07-1861 - +Delfshaven 20-03-1886
x Wonseradeel 21-12-1881
ds. Herman Gert Ubbink *Doetinchem 04-02-1855 - +Soest 03-08-1931
zoon van Gart Jan Ubbink en Johanna Theodora Polman, winkelier (1855) en koopman (1881) te Doetinchem
predikant te Gaast-Ferwoude (1881)
kind:
prof.dr. Johan Theodoor *Delfshaven 07-06-1885 x Maria-Jakoba Willems Harders (1888-1981).
x2 Nieuwleusen 12-11-1891
Wijtske-Reinse Reinders Brouwer *Kerkenbosch (Zuidwolde) 21-10-1853 -+Rotterdam 12-10-1939.
dochter van Rein Durks Brouwer, geneesheer (1891) en Jeltje Hollander, geneesheer te Kerkenbosch (Zuidwolde, 1853). Rein Durks Brouwer (*Beneden Knijpe)  is in 1849 "stedelijk en plattelands heel- en vroedmeester" wonende te Diever. Hij is de zoon van Wietske Reins Bijker, boerin te Bovenknijpe en haar man, die vóór 1849 al is overleden, Durk Gerrits Brouwer. Op 25-05-1849 trouwt hij met Jeltje Cornelis' Hollander (*Smilde) wonende te Diever.
kinderen:
Jeltina Woltje *Hasselt 14-12-1892 x 1931 Jan Anthonie (Anthonie) Meesters
Gerhard Jan *Sint Nicolaasga 03-11-1894 -+Ommen 11-07-1914


De vierde generatie

Jeltina Woltje Ubbink *Hasselt 14-12-1892
x Soest 08-04-1931
Jan Anthonie (Anthonie) Meesters *Oudewater 08-03-1902
zoon van Jan Anthonie Meesters en Metje Jacoba Brunt (*Kockengen - +Rotterdam 17-07-1939, 81 jaar)
kinderen:
Jan Herman *Rotterdam 17-11-1932 - 06-09-2003
Herman Jan */+Rotterdam 18-11-1932
Herman Jan *Rotterdam 29-05-1935 -+Bunnik 15-04-2002 x Else Rademakers


De vijfde generatie

Herman Jan Meesters *Rotterdam 29-05-1935 -+Bunnik 15-04-2002
x
Else Rademakers
kind:
Arthur Meesters


De zesde generatie

Arthur Meesters


Bronnen:
Ferwâlde, Jelle de Jong 1989
Genealogie Familie IJbema-Dijkstra, Roelof IJbema 1988
Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1965 blz 71 en 72
Veilinghuis Peerdeman
Arthur Meesters
Arend Ubbink
www.allefriezen.nl
www.wiewaswie.nl
www.delpher.nl
www.graftombe.nlMuseum Warkums Erfskip heeft twee ansichtkaarten laten drukken van
Sijtse en Sijtske.
Deze zijn in onze winkel en webwinkel te koop