Warkumer Wikekalinder 2021


bestel de  kalender: klik hier
terug naar de Webwinkel
22e Wikekalinder
fan de stêd Warkum
Workumer Weekkalender
2021


00 Meer dan 60 jaar voordat er bij Harlingen een walvis lag, lag er ter gelegenheid van het 1050-jarige bestaan van Workum al in 1957 een walvis in ’t Soal.

26 Nadat de húsketontsjes hun functie hadden verloren, werden ze voor 25 gulden per stuk verkocht als bloembak (ca. 1980).


53 Jikky Bouma met de kinderwagen in de sneeuw achter haar ouders woning op ’t Sylspaed (ca. 1950).

27 Bennie de Vries bij het duivenhok achter zijn ouders woning, tegen de muur van het Stadsburgerweeshuis (juni 1950).

01 Leden van de feestcommissie 1050 Jaar Workum in 1957, v.l.n.r. Sake Holkema, Arnoldus Werumeus Buning en Freerk van Duinen.

28 Het gras staat bij Sate Tichelwerk hoog genoeg om gemaaid te worden (ca. 1950).

02 In de stal van Sate Tichelwerk aan de Trekwei, waar de familie Van der Werf hun beroemde stamboekvee hield (1979).

29 Melle Heerlien zorgt voor muziek op de Merk tijdens het 1050-jarig bestaan van Workum in 1957.

03 Deze foto stamt nog uit de tijd, dat je veilig een kinderwagen op de Wimerts kon laten staan. Geheel links bij de mand staan Freerk (1887-1907) en Janke Steiginga (1888-1905). Ze woonden met hun ouders Douwe en Gettjen Steiginga-Haringsma op Noard 82. Freerk was schoenmakersknecht bij Lipke Pruiksma in de Begine. Trapgevel is van bakkerij Dekker, de mannen in de witte jasjes. Later zal slagerij Blom zich hier vestigen.

30 Nog even en het hooi is binnen. Maar eerst pypskoft met koffie bij de familie Van der Werf van Sate Tichelwerk (ca. 1935).

04 Op de helling van Evert Zwolsman ligt de 31 tons motorboot “Mintje” van Haije Westendorp, die op ’t Dwarsnoard woonde. Van 1927 tot 1940 werd deze door IJnze de Boer bevaren.

31 Bij het zwembad van Workum in augustus 1958. Links van de tafel zit Sieb de Vries met rechts van hem Jan Gerritsma en rechts van de tafel zit Gam Yntema.
05 De “Willy’s” van de Leijmpf te Workum omstreeks 1935 tussen Schraard en Exmorra bij de boerderij van U. Bosma. Bij de auto v.l.n.r. Fokke van der Weide en Meije Siemonsma.

32 De familie De Vries met hun auto (kenteken B-21802) tijdens hun vakantie in Limburg. Dat was toen nog een dag reizen. Henk de Vries, die bij Carrosseriebedrijf Yntema werkt, heeft de gril van de auto zelf gemaakt. V.l.n.r.: Henk Voets , Marie Graafsma –van der Meer, Bernardus Graafsma, Trees de Vries-Graafsma en Henk de Vries. De foto is gemaakt door Jeltje Voets-de Vries (1947).

06 De afbraak van het Workumer station in februari 1973.

33 De jeugd aan ’t suertsjehappen. Rechts Bennie Brandenburg (1957).

07 Dansleraar Henk de Vries bij zijn automobiel met het kenteken B-11819. Op de treeplak zitten v.l.n.r. Paul de Vries, Sieb de Vries, Jo de Vries en Ida Ketelaar. De foto is in 1939 door een straatfotograaf gemaakt.

34 De bouw van De Klameare aan ’t Skil in augustus 1965. V.l.n.r.: Teake Deinum, Otto Lageweg, Yme de Jong en Jetse de Groot. De foto is gemaakt door hun collega Bennie de Vries.

08 Twee nonnen van het Sint Gertrudis Gesticht met de meisjes. De foto is ca. 1930 gemaakt achter het gesticht.

35 De boerderij van familie Breemer wordt ingebouwd door de nieuwbouw van ’t Fjouwerkant (ca. 1990).

09 Joukje Huisman, Gonda Huitema en de dames Voets en Weitenberg in het tuinhuisje bij het Sint Gertrudis Gesticht.

36 De spoorbrug over ’t Klifrak, die door de brugwachter Cor Anema wordt bediend (september 1975).

10 De slagersknecht Durk ten Dam. Hij is in dienst bij een van de slagers Pruiksma.

37 De Kalverkeuring op de Stedspôle (1985).

11 Het beurtschip “Workum” van Haije Westendorp aan de kade van de Trekwei (1952).

38 Jeep Bakker, jarenlang de stem en het gezicht van Veekeuringsdag (1989).

12 De Merk, 100 jaar geleden.

39 ’t Dwarsnoard in de vijftiger jaren met de perkjes.

13 Het Rijtuigenfabriek van Haentje Jan IJntema op ’t Súd. Geheel rechts staat Henk de Vries met links van hem Roel Hiemstra, die op het huidige Súd 88 woonde.

40 De dames van het goede leven in de tuin van de familie Graafsma aan ’t Noard 128. Links staat het Waterschapshuis en rechts staat het gebouw Sint Jozef (later Noardeinde). Na de familie Graafsma komt de R.K. schoolmeester Johannes Jansen hier wonen. Later is de woning bij Noardeinde gevoegd. Links zit Trees Graafsma (ca. 1925).

14 De timmerwerkplaats van de Gebroeders Van ’t Veer op ’t Dwarsnoard 29. V.l.n.r.: Rein van ’t Veer, Lammert Huisman, Otte Siemonsma, Anne Simonsma, Pieter Blom en Pieter Kramer.

41 De Ikkers ligt er nog maagdelijk bij, alle ruimte om te vliegeren. V.l.n.r. Bauke Folkertsma, Age van Dijk, Kees Folkertsma en Sjoerd Kramer (ca. 1980).

15 Sate Tichelwerk van de familie Van der Werf aan de Trekwei, tegenwoordig de praktijk van de dierenarts. Het stamboekvee loopt de Boskjetolve. Twaalf pondemaat land. Zo genoemd, omdat er boompjes, boskjes, op de er naastgelegen Ielpôle staan (ca. 1950).

42 Henk de Vries bezig met zijn hobby als koperslager (19-10-1978).
16 Freerk van Duinen voor zijn winkel “Textilia”(1957), nu de DA-drogist.

43 Het beurtschip van Haije Westendorp. V.l.n.r.: IJnze de Boer, Haije Westendorp en W. Adema.

17 Achteraan derde van links staat Tetje Ydes Engelsma (*It Heidenskip 1913). Voor haar staat in het matrozenpakje IJke Pieters Nijenhuis (*Workum 1914).
Schuin voor hem zit juffrouw Gatske Lantinga (*Workum 1860). Zij was de eerste onderwijzeres aan de Christelijke Lagere School in Workum, in 1899 werd ze benoemd en in 1922 ging ze met pensioen.
Links achter staat juffrouw Jantje Pruiksma (*Workum 1896). Zij werd onderwijzer te Workum in 1915 en in 1922 ging ze over naar de Gereformeerde School te Workum, waar ze tot 1955 zou blijven.
Klaske Seekles (*1895) kon niet goed opschieten met juffrouw Gatske.
Op een dag pakte juffrouw Gatske de griffeldoos van Klaske af een kreeg die niet meer terug.
Pas toen Klaske van school af ging, wilde juffrouw Gatske de griffeldoos teruggeven. Maar Klaske zei: "No hoech ik 'm net mear!" Toen Klaske haar oudste kind IJke Nijenhuis op school kwam, gaf juffrouw Gatske de griffeldoos aan hem. Ze had 'm altijd bewaard.

44 In de deur Wiebren ten Dam en Jiskje Molenaar in verband met het huwelijk van hun zoon Wiebe ten Dam en Jeltje Wouda op 28 maart 1950. Ze worden met de taxi van Cornelis de Jong van huis (Súd 103) gehaald. De taxi is een Kaiser uit 1947/1948, een auto voor 6 personen. Door de leuning van de achterbank neer te klappen kan van de taxi een ambulance worden gemaakt. De patiënt wordt dan via de kofferbak naar binnen geschoven. ’s Zondags gaat Cornelis op pad met de dominee en hoort zodoende soms 2 of 3 keer dezelfde preek.

18 De melkers van de familie Van der Werf aan de Trekwei, nu de veeartsenpraktijk (ca. 1930).

45 Sint Maarten. Harriët Houtsma en Johanna van der Bij (begin jaren ‘80).

19 De stationschef Ane Brouwer (mei 1965).

46 Het naaiatelier van de manufacturier Assuerus Brandsma op ’t Noard 67 te Workum. V.l.n.r. Cecilia Brandsma, Trees Graafsma, Hitje van de Meulen, Gedule Brandsma en Trude IJntema.

20 Vergadering in het badpaviljoen van Camping It Soal. V.l.n.r.: Johannes Westra, Klaas Mein, Anne Bajema, Foekje van Duinen, Anna van Duinen-Kampstra, Willem Mein en Freerk van Duinen.

47 De Beukerhonk 1981-1982. Bovenste rij v.l.n.r.: Sjouke Kramer, Janet Coens, Johanna van der Bij, Chris Feenstra, Feike Arend Hoekema, Kees de Jong, juf Meta Kuiper en Nienke Zwerver. Middelste rij v.l.n.r.: Nienke Atsje Nicolaij, Jan, Nienke de Groot. Onderste rij v.l.n.r.: Douwe de Boer, Jan Sietse Zijlstra, Marco Oosterkamp, Lútzen Wesselius, Sjoekie de Jager, Gwendolin Wolters, Woltje Thea Bokma, Andries Terpstra. Zittend v.l.n.r.: Ester Wouda, Marcel van den Akker, Watte Haanstra, Harm Stoel, Gea Smit en Nellie de Boer.

21 Schoolreisje naar De Vluchtheuvel in Norg in 1991.Voorste rij: Annichje, Albert, Wietze, Lammert, Peter (met het bord in de handen), Anita, Margriet, Jelske, Nico, Johan, Andries, René, Arjan, Baukje, Grietje, Pieter. 2e rij: Albert, Attie, Hette, Tineke, René, Tsjomme, Jelmer, Trienke, Thijs, Marijke, Irene, Rik, Margriet, Johanna, Anne, Carina, Annemarie, Jan-Johan en Wilma. De leiding van de groep: links achter Trijnie Scheltema-de Groot en juf Tine Gé Demmer, midden: Sikke Harkema en rechts mw. Kunst-de Wit, juf Tineke, mw Jikkie Althuis van der Goot.

48 De Zuivelfabriek De Goede Verwachting met de arbeiderswoningen in de twinger jaren.

22 Een stoomtreintje rijdt vanaf het Workumer station, in verband met opnamen van de film “Angela” (5 juni 1972).

49 Sinterklaas op de Beukerhonk (ca. 1979).
23 Jelte Haagsma met een stier, een van de afstammelingen van de Adema 25437, bijgenaamd "de Wytsturt" (ca. 1970).

50 Scheepshelling De Hoop in gezellige kerstsfeer.

24 De bruiloft van Gatze Visser en Tjitske van den Akker op 4 april 1946. Gatze draagt het uniform van de marechaussee en Tjitske haar trouwjurk is gemaakt van parachutezijde. Voorste rij v.l.n.r.: Feite Visser (broer), Henk Visser (broer), Bienk (Ynskje) Visser (zus), Doutzen Visser,(zus), n.n., Hendrik en Akke Visser-Bakker (ouders), n.n., Pietsje en Auke van den Akker-Brandsma (ouders), n.n.,n.n., Kees Visser (broer). Tweede rij v.l.n.r.: Rinderd Visser (broer), Klaske en Eise Visser- Quarre (broer en schoonzus), Cornelis en Willemke van den Akker-Boorsma ( broer en schoonzus), Afke en Meije Hooghiemstra-Visser (zus en zwager), Maaike Boonstra (vriendin bruidspaar). De rest is onbekend, behalve de twee jongens rechtsachter bij de boom met fietsen, de meest rechtse IJsbrand van den Akker (broer) en daarnaast Sierd Visser (broer). Links van de boom in de witte jas staat de juwelier Cees Gorter. 51 Kerst op de Beukerhonk (ca. 1979).

25 De gidsen, de vrouwelijke Rooms Katholieke padvinders, paraderen over ’t Dwarsnoard (ca. 1950).

52 IJspret op de ijsbaan achter de woningen aan de Spoardyk. In de verte is de pijp van de Goede Verwachting te zien. V.l.n.r.: Sjoerd Yntema, Bennie de Vries en Piet Siemonsma. Achter hun zijn nog net zichtbaar Bijlsma, Willem van Tuinen en Obe Brandenburg (ca. 1955).