Fotoalbum Smid-de Boer


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31
Fotoalbum van
de familie
Smid - de Boer
een boerenfamilie uit Hindeloopen, it Heidenskip en Workum
Deze foto's zitten in het album van Aaltje Pieters Smid (It Heidenskip 1887 - Sneek 1963),
in 1909 gehuwd met Wijtze Gerbens (Wietze) de Boer (Oppenhuizen 1879  - Sneek 1960),
uit de nalatenschap van hun dochter Baukje de Boer, die ongehuwd is overleden.
Baukje is een tijdje verloofd geweest met Jan Murk de Vries (Bolsward 1919 - Harlingen 2015),
maar dat houdt geen stand. Toch blijven ze bevriend met elkaar.
Als Baukje ziek wordt, wordt zij opgenomen in de woning van Jan Murk de Vries en zijn partner Wilt Cordes,
die haar tot haar dood verzorgen.
In november 2015 is het album door Harry Popma aan de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip geschonken.

Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Smid-de Boer nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.

Poesiealbum van Aaltje Pieters Smid

De volgende personen hebben in het album geschreven:

Grietje Pieters Smid, Workumer Veld 07-10-1900
N.N. 20-11-1900
zuster A. Smid
vriendin Titia van der Meer, Dijkshorn, 10-03-1901
zuster Hermina Pieters Smid, 07-10-1900
uw zuster E. Smid, 05-10-1900
vriendin Janke van der Meer, 1900
vriendin Pietje Deinum, Workum 12-10-1900
vriendin Maria Taekje Wiersma, Workum 16-10-1900
vriendin Jolina Wielinga, 1900
vriendin Oetske Pruiksma, Workum 21-10-1900
vriendin Maaike de Boer
vriendin Brechtje van Keimpema
nicht J.B. Smid, Workum 1900
Atje Dijkstra, Workum 01-11-1900
vriendin Lolkje Zwolsman, 02-11-1900
vriendin Klaske Elzinga, 04-11-1900
vriendin Lolkje Elzinga 04-11-1900
nicht Hermina Roosje, Koudum 20-11-1900
tante Doutje, nov 1900
neef Meindert, Parrega 30-12-1900
nicht Baukje van der Wal, 29-12-1900
vriendin Sietsche de Jong, 08-12-1901
Tjitsche Folkertsma, Koudum 22-12-1901
Trijntje Folkertsma, Koudum 22-12-1901
vriendin Holkje Visser, Koudum
P. Feenstra, 1903
vriendin Gerbrig Demmer, Wiske 22-03-1900
vriendin Cornelia Demmer, Wiske 22-03-1900
N.N.
neef Dirk, 28-01-1900

1
Wijtze Gerbens (Wietze) de Boer
*Oppenhuizen 07-05-1879 - +Sneek 02-06-1960
timmerman te Folsgare (1909); zonder beroep te Sneek (1960)
zoon van
Gerben Doedes de Boer en Janna Wietzes van Foeken
timmerman te Oppenhuizen (1878, 1879)

x Wymbritseraddeel 04-12-1909

Aaltje Pieters Smid
It Heidenskip 05-10-1887 - Sneek 12-01-1963
dochter van
Pieter Smid en Baukje de Boer
boer in It Heidenskip (1909, 1910)

kinderen:
Gerben *Folsgare 03-07-1910 - +Folsgare 14-11-1910
Baukje

foto: L. van der Feer, Sneek Bothnia Kade 60.

2
links:
Aaltje Pieters Smid
It Heidenskip 05-10-1887 - Sneek 12-01-1963

x Wymbritseraddeel 04-12-1909

Wijtze Gerbens (Wietze) de Boer
*Oppenhuizen 07-05-1879 - +Sneek 02-06-1960
timmerman te Folsgare (1909); ; zonder beroep te Sneek (1960)
zoon van
Gerben Doedes de Boer en Janna Wietzes van Foeken
timmerman te Oppenhuizen (1878, 1879)

deze foto komt 3x in het album voor.
rechts:
Elisabeth Pieters (Liebe) Smid
*Workum 20-03-1885 - +Baarn 15-01-1964

x Workum 17-05-1906

Jorrit Ruurds Sieperda
*Workum 22-02-1881 - +Baarn 02-09-1966
van boerebedrijf te Parrega (1906),
zoon van
Ruurd Jorrits Sieperda en Jeltje Deddes Gaastra
van boerebedrijf te Parrega (1880); landbouwer te Workum (1881); Jeltje zonder beroep te Parrega (1906)

dochters van
Pieter Ypes Smid en Baukje Aukes de Boer
boereknecht te Koudum, binnen de laatste maanden te Workum (1878); boer in It Heidenskip (1909, 1910)

(mededeling Gerrit Buwalda 11-06-2021)

3
Baukje Aukes de Boer
*Workum Wijk G 110 (Welgelegen, Lange Leane 11)  20-11-1854 - +Bolsward 11-04-1931
zonder beroep te Bolsward (1929)
dochter van
Auke Raukes de Boer en Grietje Reinders Bangma
boer te Workum Wijk G nr 110 (Welgelegen, Lange Leane 11, 1849, 1875); Grietje woont zonder beroep te Workum (1878)

x Workum 16-01-1878

Pieter Ypes Smid
*Hindeloopen 13-05-1853 - +Bolsward 02-10-1921
boereknecht te Koudum, binnen de laatste zes maanden te Workum (1878);
werkman/arbeider te Workum (1878, 1883); veehouder/van boerebedrijf te Workum (1885, 1912);
zonder beroep te Bolsward (1916, 1919)
zoon van
Ype Lolkes Smid en Harmina Willems Bruining
arbeider te Hindeloopen (1850, 1878)

kinderen:

1. Grietje *Workum 11-10-1878 - +Offingawier 15-09-1934
zonder beroep te Scharnegoutum (1919); zonder beroep te Offingawier (1934)
x Wymbritseradeel 22-05-1919
Wybe Rintjes Landman *Loënga 23-04-1872 - +Bolsward 23-08-1941 (boer te Offingawier [1919])
zoon van Rintje Jolles Landman en Jantje Wiebes van der Gaast
(boereknecht te Sneek [1865]; koemelker te Loënga [1872]; boerin te Offingawier 1919)

2. levenloze dochter */+Workum 17-02-1880

3. Hermina (Mine) *Workum 22-07-1881 - +Workum 20-12-1944
x Workum 17-05-1906
Gerlof Gerrit Jans Buwalda *Parrega 18-05-1881 - +Oudemirdum 23-12-1978 van boerebedrijf te Workum (1906)
zoon van Jan Jans Buwalda en Lieuwkje Gerlofs Gerritsen
(zonder beroep te Workum [1875]; veehouder te Parrega [1881]; van boerebedrijf te Workum [1906])

4. levenloze zoon */+Workum 12-02-1883

5. Elisabeth (Liebe) *Workum 20-03-1885 - +Baarn 15-01-1964
x Workum 17-05-1906
Jorrit Ruurds Sieperda *Workum 22-02-1881 - +Baarn 02-09-1966 van boerebedrijf te Parrega (1906),
zoon van Ruurd Jorrits Sieperda en Jeltje Deddes Gaastra
(van boerebedrijf te Parrega [1880]; landbouwer te Workum [1881]; Jeltje zonder beroep te Parrega [1906])

6. Aaltje *Workum 04-10-1887 - +Sneek 12-01-1963
x Wymbritseradeel 04-12-1909
Wijtze Gerbens (Wietze) de Boer *Oppenhuizen 07-05-1879 - +Sneek 02-06-1960, timmerman te Folsgare (1909), zonder beroep te Sneek (1960)
zoon van Gerben Doedes de Boer en Janna Wietzes van Foeken
(timmerman te Oppenhuizen [1878, 1879]

7. Antke (Anne) *Workum 02-07-1890 - +21-07-1962
x Hemelumer Oldeferd 15-05-1912
Lolke Baukes Folkertsma *Hindeloopen 04-12-1888 - +Workum 16-07-1956, van boerenbedrijf te Molkwerum (1912); veehouder te Workum (1956)
zoon van Bauke Lolkes Folkertsma en Froukje Wijpkes de Boer
(van boerebedrijf te Molkwerum [1887]; lanbouwer te Hindeloopen [1888]; landbouwer te Koudum [1893]; veehouder te Molkwerum [1912, 1916])

8. Aukje *Workum 03-03-1895 - +Koudum 12-11-1929
wonende te Bolsward, binnen de laatste zes maanden mede gewoond hebben te Workum (1916)
x Bolsward 02-06-1916
Anne Baukes Folkertsma *Koudum 26-06-1893 - +30-01-1966, van boerenbedrijf te Molkwerum (1916)
zoon van Bauke Lolkes Folkertsma en Froukje Wijpkes de Boer
(van boerebedrijf te Molkwerum [1887]; lanbouwer te Hindeloopen [1888]; landbouwer te Koudum [1893]; van boereveehouder te Molkwerum [1912, 1916])

9. Ype *Workum 11-03-1898 - +Workum 04-05-1901

  
4
Aaltje Pieters Smid
*Workum 04-10-1887 - +Sneek 12-01-1963

x Wymbritseradeel 04-12-1909

Wijtze Gerbens (Wietze) de Boer
*Oppenhuizen 07-05-1879 - +Sneek 02-06-1960
timmerman te Folsgare (1909), zonder beroep te Sneek (1960)
zoon van Gerben Doedes de Boer en Janna Wietzes van Foeken
timmerman te Oppenhuizen (1878, 1879)


(mededeling Gerrit Buwalda 11-06-2021)

5
onbekend

6
onbekend
7
Hermina Pieters Smid
*Workum 22-07-1881 - +Workum 20-12-1944

x Workum 17-05-1906

Gerlof Gerrit Jans Buwalda
*Parrega 18-05-1881 - +Oudemirdum 23-12-1978
van boerebedrijf te Workum (1906)
zoon van Jan Jans Buwalda en Lieuwkje Gerlofs Gerritsen
zonder beroep te Workum (1875); veehouder te Parrega (1881);
van boerebedrijf te Workum (1906)

8
onbekend
9
onbekend

  
10
onbekend


11
onbekend

12
onbekend

13
onbekend

14
onbekend
15
onbekend

foto: Photographie Studio
Groote Hoogstraat No ..
naby de Brol
Leeuwarden
16
onbekend
17
onbekend

18
onbekend
  
19
onbekend


20
onbekend
21
onbekend
22
Aaltje Pieters Smid
*Workum 04-10-1887 - +Sneek 12-01-1963

x Wymbritseradeel 04-12-1909

Wijtze Gerbens (Wietze) de Boer
*Oppenhuizen 07-05-1879 - +Sneek 02-06-1960
timmerman te Folsgare (1909), zonder beroep te Sneek (1960)
zoon van Gerben Doedes de Boer en Janna Wietzes van Foeken
timmerman te Oppenhuizen (1878, 1879)
23
onbekend
24
Pietertje Attes Wiarda
*Sneek 15-01-1879
(erkend bij huwelijk ouders d.d. 07-03-1879)
+Workum 28-12-1957
dochter van
Atte Jentjes Wiarda
(veehouder te Sneek 1879; te Nijega H.O. 1884;
te Nijhuizum 1904, 1907)
en
Neeltje Oebeles van Gorkum
(ongehuwde dienstsmeid te Sneek 15-01-1879)

x Workum 12-05-1904

Jacob Everts Dijkstra (1874-1955)


25
onbekend
'
26
onbekend

27
Trijntje Annes Demmer
*It Heidenskip, Wolvetinte Skar 4, onder Oudega H.O.N. 04-06-1874
+It Heidenskip onder Workum 13-08-1952
veehoudster te It Heidenskip onder Workum, Heidenskipsterdyk 39 (1937);
verhuist met stiefzoon Piet Johannes Noordenbos naar Koudum (1937);
woont te Sneek, maar overlijdt te It Heidenskip onder Workum (1952).
dochter van
Anne Atzes Demmer en Iesk Tjerks Schultze
landbouwer te (It Heidenskip op de Wolvetinte, Skar 4, onder) Oudega H.O.N. (1874);
Iesk is veehoudster op Skar 4 (1909)

x Hemelumer Oldeferd 01-11-1906

Jan Johannes' Noordenbos
*Wanswerd 17-04-1868 - +It Heidenskip 10-07-1936
veehouder te Blessum (1901);
veehouder te It Heidenskip onder Workum, Heidenskipsterdyk 39,
weduwnaar van Pietje Nannes Hovinga (1906, 1936)
zoon van
Johannes Annes Noordenbos en Wentje Jans Riemersma
landbouwer te Wanswerd (1868)

28
onbekend
29
onbekend

30
onbekend

  
31
onbekend


32
onbekend

33
Ietje Douwes de Jong
*Cornwerd 10-12-1882 - +Ferwoude 28-10-1960
zonder beroep te Workum (1909)
dochter van
Douwe Tjeerds de Jong en Wijke Johannes Hengst
veehouder te Cornwerd (1879, 1882); veehouder te Workum Lange Leane 20 (1901)
Wijke is landbouwster te Workum (1909)

x Workum 05-05-1909

Petrus Lijckle Sterkenburgh
*Ferwoude 26-01-1882 - +Ferwoude 13-09-1943
van boerenbedrijf te Ferwoude (1909); veehouder te Ferwoude (1943)
zoon van
Sjoerd Ynzes Sterkenburgh en Baukje Philipina Boersma
landbouwer te Ferwoude (1882); Baukje is landbouwster te Ferwoude (1909)

Mededeling Johan Wagenaar d.d. 09-09-2021

34
onbekend

35
onbekend

36
midden:
Aaltje Pieters Smid
*Workum 04-10-1887 - +Sneek 12-01-1963

x Wymbritseradeel 04-12-1909

Wijtze Gerbens (Wietze) de Boer
*Oppenhuizen 07-05-1879 - +Sneek 02-06-1960
timmerman te Folsgare (1909), zonder beroep te Sneek (1960)
zoon van Gerben Doedes de Boer en Janna Wietzes van Foeken
timmerman te Oppenhuizen (1878, 1879)
rechts:
Antke Pieters Smids
*Workum 02-07-1890 - +21-07-1962

x Hemelumer Oldeferd 15-05-1912
Lolke Baukes Folkertsma
*Hindeloopen 04-12-1888 - +Workum 16-07-1956
van boerenbedrijf te Molkwerum (1912); veehouder te Workum (1956)
zoon van
Bauke Lolkes Folkertsma en Froukje Wijpkes de Boer
van boerebedrijf te Molkwerum (1886); lanbouwer te Hindeloopen (1888); landbouwer te Koudum (1893); veehouder te Molkwerum (1912, 1916)

(mededeling Gerrit Buwalda 11-06-2021)

dochters van
Pieter Ypes Smid en Baukje Aukes de Boer
boereknecht te Koudum, binnen de laatste maanden te Workum (1878); boer in It Heidenskip (1909, 1910)

37
Pieter Gerlofs Buwalda
*Oudega H.O.N.  27-05-1908 - +Balk 09-03-1994
van boerenbedrijf (1933)
zoon van
Gerlof Gerrit Jans Buwalda en Hermina Pieters Smid
van boerebedrijf te Workum (1906); veehouder te Oudega H.O.N. (1908); \ veehouder te Workum (1933)
de oudste kleinzoon van
Pieter Ypes Smid en Baukje Aukes de Boer

x Workum 10-05-1933

Baukje Richtje Jetzes van der Baan
*Bolsward 08-08-1911 - +Balk 20-02-1994
zonder beroep te Bolsward (1933)
dochter van
Jetze Baukes van der Baan en Ieke Gerlofs Wiersma (+Woudhuis, Apeldoorn 11-01-1914)
woont te Parrega (1911); zonder beroep te Bolsward (1911); wonende te Apeldoorn (1919);
landbouwer op de Nieuwstad A 38 te Hindeloopen (1919-1920); zonder beroep te Apeldoorn (1920, 1933)

(mededeling Gerrit Buwalda 11-06-2021)

Foto: Obbema & De Bruin
Leeuwarden en Sneek
38
midden:
Aaltje Pieters Smid
*Workum 04-10-1887 - +Sneek 12-01-1963

x Wymbritseradeel 04-12-1909

Wijtze Gerbens (Wietze) de Boer
*Oppenhuizen 07-05-1879 - +Sneek 02-06-1960
timmerman te Folsgare (1909), zonder beroep te Sneek (1960)
zoon van Gerben Doedes de Boer en Janna Wietzes van Foeken
timmerman te Oppenhuizen (1878, 1879)
39

40
onbekend

41
onbekend
  
42
onbekend


foto: Photographie Artistique M.H. Laddé
boven de firma
Merkelbach & Co.
Amsterdam
57-59 Nieuwendijk

43
onbekend

44
onbekend

45
onbekend
46
Hendrik Douwes de Jong
*Cornwerd 18-06-1879 - +Koudum 31-01-1930
van boerebedrijf te Workum Lange Leane 20 (1901)
neemt de timmerzaak van Ids de Jong aan de Ooste 59 te Koudum over (1906)
verhuizen naar een nieuw gebouwd bedrijfspand aan de Symkewyk (1915)
zoon van
Douwe Tjeerds de Jong en Wijke Johannes Hengst
veehouder te Cornwerd (1879); veehouder te Workum Lange Leane 20 (1901)

x Workum 18-05-1901

Wietske Sijbolts Wiersma
*Workum 15-02-1876 - +Koudum 25-02-1943
dochter van
Sijbolt Tjeerds Wiersma en Martje Hinnes Visser
boer te Workum, Lange Leane 20 (1871, 1876);
zonder beroep te Workum, Lange Leane 9 (1901);
zoon van Tjeerd Sijbolts Wiersma en Wietske Wiepkes Schotanus
boer en boerin te Workum op G 105 (Aldedyk 4 [1837])

Mededeling Johan Wagenaar d.d. 07-09-2021

47
onbekend
  
48
Aaltje Pieters Smid
*Workum 04-10-1887 - +Sneek 12-01-1963

x Wymbritseradeel 04-12-1909

Wijtze Gerbens (Wietze) de Boer
*Oppenhuizen 07-05-1879 - +Sneek 02-06-1960
timmerman te Folsgare (1909), zonder beroep te Sneek (1960)
zoon van Gerben Doedes de Boer en Janna Wietzes van Foeken
timmerman te Oppenhuizen (1878, 1879)
49
onbekend
50
onbekend

51
onbekend
52
onbekend

53
onbekend
54
Antke Pieters Smid
*Workum 02-07-1890 - +21-07-1962
dochter van
Pieter Ypes Smid en Baukje Aukes de Boer
boereknecht te Koudum, binnen de laatste maanden te Workum (1878); boer in It Heidenskip (1909, 1910)

x Hemelumer Oldeferd 15-05-1912

Lolke Baukes Folkertsma
*Hindeloopen 04-12-1888 - +Workum 16-07-1956
van boerenbedrijf te Molkwerum (1912); veehouder te Workum (1956)
zoon van Bauke Lolkes Folkertsma en Froukje Wijpkes de Boer
(van boerebedrijf te Molkwerum (1887); lanbouwer te Hindeloopen (1888);
landbouwer te Koudum (1893); veehouder te Molkwerum (1912, 1916)

(mededeling Gerrit Buwalda 11-06-2021)

55
56
onbekend
57
midden:
Aaltje Pieters Smid
*Workum 04-10-1887 - +Sneek 12-01-1963

x Wymbritseradeel 04-12-1909

Wijtze Gerbens (Wietze) de Boer
*Oppenhuizen 07-05-1879 - +Sneek 02-06-1960
timmerman te Folsgare (1909), zonder beroep te Sneek (1960)
zoon van Gerben Doedes de Boer en Janna Wietzes van Foeken
timmerman te Oppenhuizen (1878, 1879)
  
58
Thomaske (Tom) Nolles Schotanus
*Longerhouw 11-11-1886 - +Idzega 13-06-1968
dochter van
Nolle Wypkes Schotanus en Sjoukjen Hilbrands Wesselius

kleinkind van
Wypke Nolles Schotanus en Thomaske Jans Schuurmans
en
Hilbrand Hessels Wesselius en Weltje Sybrens de Witte

x Wonseradeel 18-05-1910

Bauke Tjalles Reitsma 1885 - 1966

zie ook Fotoalbum Conradi-Dijkstra-Engelsma 3 nr 4

59
onbekend

60
onbekend

61
onbekend

62
onbekend

63
onbekend
  
64
Romkje Folkerts Kok
*Ferwoude 08-03-1849 - +Bolsward 21-07-1930
boerin op de oude Sint Ursula boerderij, Ursuladyk 3-5, it Heidenskip (1871-1882), Bolsward, Jongemastraat 30 (1882-1930)
dochter van Folkert Simons Kok en Wybrigje Broers Bakker
xWorkum 11-05-1871 Rauke Jentjes Smits (1847-1916)

65
Rauke Jentjes Smits
*Koudum 29-09-1847 - +Bolsward 26-12-1916
boer op de oude Sint Ursula boerderij, Ursuladyk 3-5, it Heidenskip (1871-1882) vanaf 1874 samen met zijn 10 jaar jongere oomzegger Jentje Rincks Smits;
secretaris te Bolsward, Jongemastraat 30 (1882-1916)
zoon van Jentje Franzes Smits en Sjoerdtje Raukes de Boer
x Workum 11-05-1871 Romkje Folkerts Kok (1849-1930)


  
66
Aaltje Pieters Smid
*Workum 04-10-1887 - +Sneek 12-01-1963

x Wymbritseradeel 04-12-1909

Wijtze Gerbens (Wietze) de Boer
*Oppenhuizen 07-05-1879 - +Sneek 02-06-1960
timmerman te Folsgare (1909), zonder beroep te Sneek (1960)
zoon van Gerben Doedes de Boer en Janna Wietzes van Foeken
timmerman te Oppenhuizen (1878, 1879)(mededeling Gerrit Buwalda 11-06-2021)

67
onbekend
  
68
midden:
Aaltje Pieters Smid
*Workum 04-10-1887 - +Sneek 12-01-1963

x Wymbritseradeel 04-12-1909

Wijtze Gerbens (Wietze) de Boer
*Oppenhuizen 07-05-1879 - +Sneek 02-06-1960
timmerman te Folsgare (1909), zonder beroep te Sneek (1960)
zoon van Gerben Doedes de Boer en Janna Wietzes van Foeken
timmerman te Oppenhuizen (1878, 1879)
69
onbekend
70
onbekend

71
onbekend