Yke Klazes Nauta (1865 - 1928)

Merk 4
8711 CL Workum / Warkum
tel. 0515 - 54 12 31

YKE KLAZES NAUTA
geboren te Workum 16.09.1865
overleden te Amsterdam 30.01.1928

Yke Nauta begon als verver te Deventer. Later werd hij daar  bakker. Doordat hij  aan het eind van zijn loopbaan als vertegenwoordiger voor grote  firma's in de USA en Canada kwam, werd hij ook daar bekend.

Museum Warkums Erfskip is in het bezit van een aantal aquarellen waarvan elf de elf steden van Fryslân voorstellen.

Warkum
IT IS MEI SIZZEN NET TO DWAEN
Goeie Sûpengrottenbrij Haldt de Warkummers Soun en Bly. Uss?
Leau mar dat Warkum net forgiet
Sa lang de leppel yn de brijpot stiet


Wilt de repro van de Workumer toren?
Bezoek dan de webwinkel.
Dokkum

Bonifacius kwam om Dokkum te bekeeren.
Mar de Dokkummers konnen de fragen niet leere,
En doe hun dat te feul ferdroôt,
Sloegen ze Bonefacius doôt.

Liefer Heidensch of Turksch, as je dat mar weete,
We late ons niet deur de Papen op freete.
Se lache Dokkum wel res ût,
Mar dat was dochs 'n wies beslût.

De Dokkummer Garnaten
Die gongen na Damiate
Dat nammen ze in de buut was groot
Doe was arm Dokkum ût de noôd


Deze aquarellen dateren uit 1924. Alle elf steden zijn neergezet in een typisch stadstafereel met historische of folkloristische bijzonderheden. De prenten zijn voorzien van een zeer fijn gepenseelde rijk versierde rand en een Fries rijmpje van rond de eeuwwisseling.

Yke Klazes Nauta schilderde deze aquarellen voor zijn vrouw Mintje Martens Schotanus (haar ouders woonden op een boerderij aan de Alde Dyk) ter gelegenheid van hun 30ste trouwdag:

Mintje Martens Schotanus

Oan myn frouw
Mintje Nauta
                Schotanus
Op ûs trietichste trouwdei
Doe de keningin fiefentweintig year regearre
Ward hjar troch hjar folk 'n album forearre
Nou wol ik as trouwe oenderdaen
Myn keningin ek 'n album jaen
For trietich year wie ik gek op dy
En 't leafst op de wrald bist joed nog for my
Dus Minte blieuw nog lang by my
Want wat scoe 't wease soender dy

Amsterdam, 3 Maie 1924
                         Y.K. Nauta


Zijn vader Klaas Steffens Nauta (1823-1872) is in ons museum vertegenwoordigd met twee schilderijen: een winterlandschap en een zeegezicht. De door hem beschilderde gildebaren bevinden zich in de Sinbt Gertrudis Kerk te Workum.

Van Ykes zoon Max Nauta (1896 - 1958) is het museum in het bezit van een avondimpressie bij volle maan.


Fryslân

Alle minsken binn' myn broerren
En de hele wrâld myn thûs
Mar it bloed yn Fryske ieren
Kroept nei Fries en Fryslân ta
Fryslân! fryslân! dei forjitte
kin 'k allinne yn 't tsjustere grêf
'k Scil dyn eare en rom utmiette
Ljeave dy mei siel en sin
Sa lang as ik libje kin!

As't witte wost
How leaf thou hast
It alde Heitelân
Den mastte mar om ûtens gean
Fier fan it Fryske strân
Den kom 'r tieden
Das thou thinkst
Mei langstme yn it hert
O Fryske groun! leaf Heitelân
Forjitte kin 'k dei net

A'dam                      Y.K. Nauta
1924