Max Nauta (1896 - 1958)
Merk 4
8711 CL Workum / Warkum
tel. 0515 - 54 12 31


Max Nauta
Max Nauta
fotokolleksje/fotocollectie/photocollection: Abbring Hingst-Schotanus
Max Nauta, soan fan Yke Nauta en Mintsje Schotanus, berne te Dimter 2 april 1896. Hy wie learling yn it hússkilderjen op de Ambachtskoalle te Alkmaar en krige dêr tekenles fan de arsjitekt L. Groen. Dêrnei gie er nei de Ryksskoalle foar Ambachtskeunst te Amsterdam ûnder lieding fan professor G. Sturm en T. van der Laars en letter de Ryksakademy foar Byldzjende Keunsten yn it selde plak, dêr't er de stúdzje folbrocht ûnder manlju, lyk as de professors Dake, Van der Waay, Derkinderen, Jan Six en Willem Pluym. Max Nauta, zoon van Yke Nauta en Mintje Schotanus, geboren te Deventer 2 april 1896. Hij was leerling in het huisschilderen op de Ambachtschool te Alkmaar en kreeg daar tekenles van de architect L. Groen. Vervolgens bezocht hij de Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam onder leiding van professor G. Sturm en T. van der Laars en later de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten aldaar, waar hij zijn studie voltooide onder mannen, als de professoren Dake, Van der Waay, Derkinderen, Jan Six en Willem van de Pluym. Max Nauta son of Yke Nauta and Mintje Schotanus; born at Deventer in the province of Overijssel, on the 2nd of april 1896. Pupil in the house-painting class of the School of Arts and Crafts, Alkmaar, Holland, where he also had drawing lessons from the architect L. Groen. Afterwards attended the State School of Industrial Art, Amsterdam, where he studied under Professor G. Sturm and T. Van der Laars, and, later, the State Academy of Pictorial and Plastic Art, Amsterdam, completing his studies under such masters as professors Dake, Van der Waay, Derkinderen, Jan Six and Willem van der Pluym.
(Max Nauta 1913)
Marten Ykes (Max) Nauta
(Max Nauta 1948)
Yke Nauta, syn heit, soan fan Klaas Nauta en Tryntsje Visser, berne te Warkum, 16 septimber 1865, en stoarn 30 jannewaris 1928, wie lyk as syn heit in bejeftigd autodidakt yn de skilderkeunst.

Klaas Nauta, berne te Warkum 26 maar 1825, dêr stoarn  2 febrewaris 1872, de skilder fan de deadsbieren yn de Grutte Tsjerke te Warkum.
Yke Nauta, zijn vader, zoon van Klaas Nauta en Trijntje Visser, geboren te Workum, 16 september 1865, en overleden 30 januari 1928, was een begaafd autodidact in de schilderkunst,evenals dienst vader.

Klaas Nauta, geboren te Workum 26 maart 1825, overleden aldaar 2 februari 1872, de schilder van de doodsbaren in de Grote Kerk te Workum.
Yke Nauta, his father, son of Klaas Nauta and Trijntje Visser; born at Workum in the province of Friesland on the 16th september 1865; died at Amsterdam on the 30th january 1928; he was a talented, self-taught painter, as was also his father.

Klaas Nauta, born at Workum on the 26th march 1825; died there on the 2nd february 1872; he painted remarkable biers in the Great Church at Workum
Slovaaksk famke, oaljeferve
Slovaaks meisje, olieverf
Slovak girl, oil
(Max Nauta 1925)
Helene Nauta-Kettner
yn Sjineesk kostúm,
wetterferve mei waakskryt;
in Chinees costuum
waterverf met waskrijt;
in Chinese costume
watercolour and wash
(Max Nauta 1948)
Tsjechysk famke, oaljeferve
Tsjechisch meisje, olieverf
Czech girl, oil
(Max Nauta 1924)
Berne te Dimter, brocht Max Nauta in grut part fan syn jeugd yn Fryslân troch, ferfear nei Alkmaar, besocht de Ambachtsskoalle, letter besocht er de Akademy foar Byldzjende Keunsten te Amsterdam.

It bûtelân lokket. Hy begjint te reizgjen. Keulen, Dresden, München, Parys, Chartres, Londen en ta eintsje beslút Praach, Pilsen  en Usti nad Labem oerstjelpje it gemoed fan de jongfeint mei tûzen-en-ien yndrukken. Yn Tsjecho-Slowakije bliuwt de keunstner twa jier en leit dêr kontakten mei ferneamde Tsjechyske keunstners lyk as Alphons Mucha, Max Svabinsky, Bileck, de byldhouwer Horjeck en oaren. Sels arrangearret er ûnder grutt belangstelling te Praach de earste Utstalling fan Nederlânske Keunst en smakket de ear, troch de grutte man fan it doetiidske Tsjecho-Slowakije, president Thomas C. Masaryk op it paleis ûntfongen te wurden. Foar de minsk-Nauta is it fan noch grutter belang, dat er dêr de wiere freondinne foar it libben fynt, in stipe en ynspiraasje foar syn keunstnerskip: Helene Ketnner

Yn 1926 komt Max Nauta yn Nederlân werom. Folkloristyske sketsen, ôfbyldings fan stêd en lân, hofkes, snielânskippen, allegoryen, nachten by moanneljocht, dreamgesichten en fantasijen wikselje elkoar ôf.

Museum Warkums Erfskip hat ien skilderij fan Max Nauta, namentlik in jûnsympresje by ljochtmoanne yn de omkriten fan Warkum
Geboren te Deventer, bracht Max Nauta een groot deel van zijn jeugd in Friesland door, verhuisde naar Alkmaar, bezocht de Ambachtsschool, later bezocht hij de Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam.

Het buitenland lokt. Hij trekt er op uit. Keulen, Dresden, München, Parijs, Chartres, Londen en ten slotte Praag, Pilsen  en Usti nad Labem overstelpen het gemoed van de jonge man met duizend-en-één indrukken. In Tschecho-Slowakije vertoeft de kunstenaar twee jaar en legt daar contacten met beroemde Tschechische kunstenaars als  Alphons Mucha, Max Svabinsky,  Bileck, de beeldhouwer Horjeck en anderen. Zelf arrangeert hij onder grote belangstelling te Praag de eerste Tentoonstelling van Nederlandse Kunst en geniet de eer, door de grote man van het toenmalige Tschecho-Slowakije, President Thomas C. Masaryk ten paleize te worden ontvangen. Voor de mens-Nauta is het van nog groter belang, dat hij er een waarachtig gezellin voor het leven, een steun en inspiratie voor zijn kunstenaarschap vindt: Helene Kettner

In 1926 keert Max Nauta in het vaderland terug. Folkloristische schetsen, afbeeldingen van stad en land, hofjes, sneeuwlandschappen, allegorieën, maannachten, droomgezichten en fantasieën wisselen elkaar af.

Museum Warkums Erfskip heeft één schilderij van Max Nauta, namelijk een avondimpressie bij volle maan in de omgeving van Workum.
Born at Deventer, Max Nauta spent a large part of his youth in Friesland, whence he moved to Alkmaar; he there attended the Arts and Crafts School and afterwards the State Academy of Pictorial and Plastic Art, Amsterdam.

Foreign land began to make their attraction felt. He starts on his travels: Cologne, Dresden, Munich, Paris, Chartres, London, and finaly, Prague, Pilsen and Usti nad Laben overwhelm the heart and mind of the young man with a thousand and one impressions. He remains two years in Czecho-Slovakia, where he forms contacts with such famous Czech artists as  Alphons Mucha, Max Svabinsky,  Bileck, the sculptor Horjeck and others. He organizes the first exhibition in Prague of Netherlands art, drawing universal interest and is honoured by being received at the Palace of that greatest of Czechs, President Thomas C. Masaryk. But for Nauta as a man, the most important interest lay in finding there a true companion for life, to support and inspire him in his work: Helene Kettner

In 1926 Max Nauta returned to his native land. Folkloristic sketches, pictures of town and of country, almshouses, snow-landscapes, allegories, moonlit nights, dream-visions and phantasies alternate.

Museum Warkums Erfskip has only one painting of Max Nauta, namely a evening impression by moonlight in the surroundings of Workum.

oaljeferve
olieverf
oil
Wat syn jeugdwurk oanbelanget heart yn it foarste plak it portret fan syn heit, dat Max Nauta op santjinjierrige leeftyd makke en it yn 1914 makke skilderij fan de pleats fan pake fan memme kant.

Mei leafde teach Nauta troch de ferneamde Amsterdamske wyk de Jordaan. Yn dizze buorren hat Nauta in skoftke wenne. Strjitten, grêften, hofkes en ferhoalen herntsjes, dokken en âlde huzen tekenet en skilderet er mei in soad gefoel foar styl en stimming.
Wat zijn jeugdwerk betreft, daartoe behoort in de eerste plaats het portret van zijn vader, dat Max Nauta op zeventienjarige leeftijd vervaardigde en het in 1914 vervaardigde schilderij van de boerderij van zijn grootvader van moeders kant.

Met voorliefde trekt Nauta er in de veel beschreven, van een geheel eigen leven vervulde buurt de Jordaan te Amsterdam, op uit. In het midden van deze buurt heeft hij enige tijd gewoond. Straten, grachtjes, hofje en zielige verscholen hoekjes, dokken en oude huizen tekent en schildert hij met veel gevoel voor stijl en stemming.

To his earliest work belonges, first of all, the portrait of his father, which Max Nauta painted when only seventeen years old and the painting of de farm of his mothers father, made in 1914.

Nauta loves to browse around the neighbourhood of the Jordaan in Amsterdam, where life has a typical, original style and dialect of its own about which quite a voluminous literature has sprung up, and where Nauta himself lived for some time. Small streets and narrow canals; almshouses and miserable, hidden alleys and corners; docks and old houses he draws and paints with a great feeling for style and atmosphere.
Shell, Amsterdam (1946)
Franklin Delano Roosevelt (1948)
eigendom/property
fam. Roosevelt, USA
De flamjende finsters te Augsburg, Neurenberg en Chartres en noch oare plakken oan de iene kant de romrofte produkten fan de Boheemske glêsyndustry oan de oare kant, hawwe Max Nauta tidens de reizen ynspirearre en it langstme yn him wekker makke ek mei glês te eksperimentearjen.

De earste opdracht oan Nauta als glêzenier ûntfong er fan it tsjerkebestjoer fan de Nederdútsk-Herfoarme Tsjerke te Woerden foar it ûntwerpen fan in tinkrút as neitins oan Johannes Pistorius, yn it jier 1925. Dat rút waard ûnder lieding en mei syn persoanlike gearwurking útfierd troch it atelier-Bogtman te Haarlim. Alle lettere ruten binne, ek ûnder lieding fan de artist, makke yn de ateliers fan de firma's Schrier en De Ru, beide yn Haarlim. It grisaillearjen van de wichtigste details en de sorterearring van de kleurde glêzen docht de keunstner altyd sels.

In protte opdrachten folgje: St. Jacobstsjerke te Den Haach; de Grutte Tsjerke te Delft; Nederlânske Fordfabriken; Shell; ensfh.
De vlammende vensters te Augsburg, Neurenberg en Chartres en nog andere plaatsen enerzijds de veel geroemde producten der Boheemse glasindustrie anderszijds, hebben Max Nauta tijdens zijn reizen geïnspireerd en het verlangen in hem gewekt, ook met glas te experimenteren.

De eerste opdracht aan Nauta als glazenier ontving hij van het Kerkbestuur der Nederduits-Hervormde Kerk te Woerden voor het ontwerpen van een gedenkraam ter nagedachtenis aan Johannes Pistorius, in het jaar 1925. Dit raam werd onder Nauta's leiding en met zijn persoonlijke medewerking uitgevoerd door het atelier-Bogtman te Haarlem. Alle latere ramen zijn, eveneens onder leiding van de artist, gemaakt in de ateliers van de firma's Schrier en De Ru, beide in Haarlem. Het grisailleren der belangrijkste details en de sortering der gekleurde glazen neemt de kunstenaar altijd persoonlijk in handen.
Meerder opdrachten volgden: St. Jacobskerk te Den Haag, Grote Kerk te Delft; Nederlandse Fordfabrieken; Shell; enz.
The flaming windows at Augsburg, Nuremberg and Chartres and other places, on the one hand, and the  world-renowned products of the Bohemian glass industry, on the other hand, inspired Nauta during his travels in those parts, and awakened in him the desire te experiment also with glass.

The first commission Nauta received as a stained-glass artist was from the elders and deacons of the Dutch Reformed Church at Woerden, to design a memerial window to commemorate Johannes Pistorius (1925). This window - which to this day is a great source of pride to the members of the congregation, was produced by the Bogtman Studio, Haarlem, under Nauta's supervision and with his personal cooperation. All his later windows were produced - also under the artist's supervision - in the studios of either Messrs. Schrier or Messrs. De Ru (both also at Haarlem). The treatment with “grissaille” of the most important details, as well as the sorting and arranging of the pieces of stained glass are invariably the work of the artist's own hands.  
Many other commissions followed after this: St. Jacobs Church at The Hague; the Great Church at Delft; Dutch Ford Automobile Works; Shell; etc.
boarne / bron / reference
"Max Nauta", Het Hollandsche Uitgevershuis, Amsterdam, 1949

Leeuwarder Courant 30-12-1957

Prinses en oud-premie
condoleren mevr. Nauta
  Mevrouw H. Nauta-Kettner te Am-
sterdam heeft na het overlijden - op 18
december j.l. - van haar echtgenoot de
kunstschilder Max Nauta, een telegram
van rouwbeklag ontvangen van prinses
Wilhelmina en een persoonlijk schrijven
van sir. Winston Churchill. Wijlen Max
Nauta heeft indertijd van beide personen
een portret geschilderd.